Warunki pracy i trwała praca

12 Lipiec 2021

Warunki pracy i trwała praca to jedno z sześciu głównych działań w programie prac Eurofound na lata Read more

Warunki pracy i trwała praca to jedno z sześciu głównych działań w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal działać jako ośrodek wiedzy specjalistycznej, monitorujący i analizujący zmiany w tym obszarze, w tym także wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na warunki pracy i jakość miejsc pracy, a także na praktyki stosowane w zakładach pracy.

W latach 2021-2024 Eurofound przedstawi ważne spostrzeżenia na temat wyzwań i perspektyw związanych z warunkami pracy i trwałą pracą w UE. W oparciu o długoletnią wiedzę fachową w tej dziedzinie Eurofound przyjrzy się trendom i dokonującym się z biegiem czasu postępom oraz wskaże pojawiające się problemy dotyczące warunków pracy i jakości miejsc pracy. Analiza obejmie różne kraje, sektory, zawody i grupy pracowników i będzie dotyczyć takich kwestii jak organizacja pracy telepracaczas pracyrównowaga między życiem zawodowym a prywatnymrówne traktowaniezdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracyumiejętności i szkoleniazarobki i perspektywy oraz zadowolenie z pracy. Szczególny nacisk zostanie położony na niestandardowe formy zatrudnienia, w szczególności na samozatrudnienie.

W świetle wyzwań demograficznych stojących przed UE w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz rosnącą różnorodnością życia zawodowego, Eurofound będzie nadal badać czynniki umożliwiające większej liczbie pracowników dłuższy okres aktywności zawodowej. W centrum uwagi znajdzie się również poprawa jakości miejsc pracy jako czynnik sprzyjający większej aktywizacji zawodowej i motywacji pracowników oraz przyczyniający się do trwałej pracy w ciągu całego życia.

Powiązania między pracą a zdrowiem zostaną zbadane w ścisłej konsultacji z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Eurofound zamierza wykorzystać swoją współpracę z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) analizując kwestie dotyczące przyszłości pracy i warunków pracy na poziomie globalnym.

„Ogólnie rzecz biorąc, to dobra wiadomość, ponieważ warunki pracy w Unii Europejskiej poprawiają się – nawet jeśli dzieje się to bardzo powoli – ale istnieją obawy o to, że niekoniecznie dotyczy to wszystkich grup pracowników. Zależy to w dużym stopniu od tego, w jakim sektorze ktoś pracuje, a także od poziomu wykształcenia, a szczerze mówiąc także od tego, czy jest się mężczyzną czy kobietą”.

Barbara Gerstenberger, kierownik Działu ds. Życia Zawodowego

Read less

Ostatnie zmiany

Skutki dystrybucyjne polityki klimatycznej w Europie

Poprzez Europejski Zielony Ład UE uruchamia zestaw polityk i środków mających na celu zapobieganie skutkom zmiany...

Innovation in EU companies: Do workplace practices matter?

The EU has long supported innovation in business and in workplaces. The challenges facing Europe as it emerges from the...

What can companies do to spark innovation in the workplace?

As we leave behind the lockdowns and business disruptions of COVID-19 and enter a ‘new normal’, it is time to talk...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Warunki pracy i trwała praca

Subskrybuj

Realizacja priorytetów zainteresowanych stron

Top

Celem badań prowadzonych przez Eurofound jest wspieranie kształtowania polityk mających na celu poprawę warunków pracy i jakości miejsc pracy, przy jednoczesnym dążeniu do trwałejRead more

Celem badań prowadzonych przez Eurofound jest wspieranie kształtowania polityk mających na celu poprawę warunków pracy i jakości miejsc pracy, przy jednoczesnym dążeniu do trwałej pracy. Ma to pomóc sprostać wyzwaniom dotyczącym pracy i zatrudnienia, przed którymi stoją UE i poszczególne państwa członkowskie. Badania koncentrują się na określeniu pilnych kwestii i konkretnych grup ryzyka oraz na analizie wybranych elementów.

Plan prac Agencji jest dostosowany do wytycznych politycznych Komisji Europejskiej na najbliższe cztery lata i bezpośrednio uwzględnia szereg kluczowych obszarów polityki mających na celu tworzenie silnej Europy socjalnej. W szczególności badania prowadzone przez Eurofound będą wspierać inicjatywy dotyczące kształtowania polityk w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych następstwie kryzysu związanego z COVID-19, a także działania związane m.in. z europejską strategią na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025, wzmocnioną gwarancją dla młodzieży, pakietem wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, programem na rzecz umiejętności, a także innowacjami i tworzeniem nowych miejsc pracy oraz wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie odpowiednich płac minimalnych w UE.

Read less

Główne przesłania polityczne

Top

Główne ustalenia wynikające z badań Eurofoundu służą decydentom do rozwiązywania niektórych kluczowych kwestii w tej dziedzinie.

Read more

Główne ustalenia wynikające z badań Eurofoundu służą decydentom do rozwiązywania niektórych kluczowych kwestii w tej dziedzinie.

  • Poprawa warunków pracy ma zasadnicze znaczenie dla pracowników i pracodawców. Należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów jakości miejsc pracy. Miejsca pracy dobrej jakości umożliwiają ludziom dłuższe i lepsze życie zawodowe, przyczyniając się do trwałej pracy i pozytywnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
  • Warunki pracy w UE, ogólnie rzecz biorąc, poprawiają się, choć postępy czynione są stopniowo. W przypadku niektórych grup pracowników nie są one szybkie – zależy to od rodzaju umowy o pracę, sektora i poziomu wykształcenia.
  • Istnieje wiele sposobów poprawy warunków pracy i jakości miejsc pracy w UE. Rządy z pewnością mają do odegrania ważną rolę w ustanawianiu stosownych ram w drodze regulacji. Ważnymi podmiotami są jednak również pracownicy i pracodawcy oraz ich organizacje. Jeżeli chodzi o wiele aspektów dotyczących jakości miejsc pracy, główne zmiany zaobserwować można w zakładach pracy.
  • Tylko jednej piątej europejskich przedsiębiorstw udało się do tej pory odkryć, jak osiągnąć optymalny dobrostan pracowników w miejscu pracy, a przy tym także dobre wyniki gospodarcze. Wykazano, że stanowiska pracy, których stworzenie wiąże się z „dużymi nakładami i wysokim poziomem zaangażowania” przekładają się na najlepsze wyniki dla pracowników i pracodawców, zwiększają wydajność i poprawiają jakość pracy dzięki zwiększeniu niezależności pracowników, ułatwianiu ich zaangażowania oraz promowaniu szkoleń i uczenia się.
  • Wielu osobom, w szczególności rodzicom oraz osobom opiekującym się innymi, z trudem przychodzi łączenie obowiązków zawodowych i pozazawodowych. Choć elastyczna organizacja pracy może pomóc w rozwiązaniu tych problemów, niesie ze sobą również wyzwania. Na przykład telepraca pozwala na większą swobodę wyboru czasu i miejsca pracy, ale może również prowadzić do wydłużenia jej czasu i zwiększenia jej intensywności oraz do większych trudności z odcięciem się od niej.
  • Wzrost liczby osób pracujących na odległość podczas pandemii COVID-19 uwidocznił zacieranie się granic między życiem zawodowym a prywatnym. Wiele rządów i partnerów społecznych dyskutuje na temat inicjatyw związanych z „prawem do rozłączenia się”, aby zapobiec ryzyku fizycznego i emocjonalnego wyczerpania dużej liczby pracowników.
  • W przyszłości partnerzy społeczni powinni dążyć do uwzględnienia w ewentualnych ramach prawnych lub porozumieniach przepisów dotyczących dobrowolnego charakteru telepracy lub stosowności telepracy do wykonywania konkretnych zadań. Kluczowe będzie również wyjaśnienie, w jaki sposób pracodawcy mogą uczestniczyć w wydatkach związanych z pracą z domu, a także gwarancje równego wynagrodzenia i dostępu do szkoleń dla osób pracujących zdalnie.
Read less

Bieżące i aktualnie prowadzone badania

Top

W 2021 r. Eurofound będzie kontynuować prace nad ogólnoeuropejskimi badaniami, których najważniejszym tematem będą skutki COVID-19 i jakość miejsc praRead more

W 2021 r. Eurofound będzie kontynuować prace nad ogólnoeuropejskimi badaniami, których najważniejszym tematem będą skutki COVID-19 i jakość miejsc pracy. W oparciu o poprzednie edycje ankiety Agencja zbada szereg tematów dotyczących warunków pracy w odpowiednio zaadaptowanej edycji europejskiego badania warunków pracy (EWCS) w 2021 r. oraz w jego kolejnej fali w 2023 r. Przeprowadzi także dodatkową analizę swoich danych z europejskiego badania przedsiębiorstw z 2019 r.

Agencja zbada, w jaki sposób kryzys związany z COVID-19 wpłynął na warunki pracy i praktyki stosowane w zakładach pracy, w tym na ustalenia dotyczące telepracy. Wykorzysta w tym celu kwestionariusz uzupełniający ECS i kilka edycji elektronicznej ankiety na temat życia, pracy i COVID-19. Skoncentrowanie się na środkach stosowanych w zakładach pracy uzupełni informacje zgromadzone za pośrednictwem opracowanej przez Eurofound bazy danych EU PolicyWatch dotyczącej COVID-19 oraz poprzez analizę działań podejmowanych przez rządy i partnerów społecznych.

Analiza warunków pracy jest również uwzględniona w działaniach Eurofoundu dotyczących wpływu zmian, jak również spójności i konwergencji społecznej.

Poniższe sekcje umożliwiają dostęp do szeregu publikacji, danych i bieżących prac dotyczących tego tematu.

Read less
  • Publications (2523)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Warunki pracy i trwała praca

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.