Warunki pracy i trwała praca

15 October 2019

Wyzwania demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnące zróżnicowanie życia zawodowego skierowały uwagę na koncepcję trwałej pracy przez całe życie. Podkreśla się znaczenie jakości zatrudnienia oraz środowiska pracy przez całe życie zawodowe.

Dłuższa kariera zawodowa oznacza lepszą pracę. Organizacja i warunki pracy powinny odpowiadać indywidualnym potrzebom. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Warunki pracy i trwała praca

Wśród tematów szczególnie zajmujących obecnie unijnych decydentów wymienić należy równowagę między pracą a życiem prywatnym, szczególnie wśród pracujących rodziców, przedłużanie życia zawodowego i zapewnienie odpowiedniej równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem. Oznacza to również zwalczanie niezgłaszanej i nielegalnej pracy, inwestowanie w kapitał ludzki i eliminację wyraźnych nierówności rynku pracy.

Celem przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Europa 2020” jest dążenie do „inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”, co pociąga za sobą konieczność zwrócenia uwagi na jakość i warunki pracy. Podkreślono to w „Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, przyjętym przez Komisję Europejską w 2010 r. W kwietniu 2017 r. Komisja przedstawiła europejski filar praw socjalnych. Zasady i prawa w nim zawarte podzielono na trzy główne kategorie; jedną z nich są godne warunki pracy.

Działalność Eurofound

Eurofound dysponuje budowaną od ponad 40 lat, fachową wiedzą w zakresie monitorowania i analizy warunków pracy w wielu wymiarach. Przedmiotem badań jest m.in. czas pracy i równowaga między pracą a życiem prywatnym, zdrowie w miejscu pracy, bezpieczeństwo i dobrostan, szkolenia i umiejętności, organizacja pracy, zarobki i perspektywy oraz satysfakcja z pracy.

Uwagę poświęcono w szczególności porównaniu warunków pracy kobiet i mężczyzn, warunków pracy w różnych sektorach i zawodach oraz sytuacji pracowników należących do różnych grup wiekowych.

Duży nacisk położono na warunki pracy starszych pracowników oraz na to, jaki wpływ mają one na ich zdolność i gotowość do pracy aż do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Związki pomiędzy pracą a zdrowiem są analizowane w oparciu o konsultacje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA).  Eurofound współpracuje również z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) w kwestiach dotyczących przyszłości pracy.

Kluczowy wkład

W ramach szóstego europejskiego badania warunków pracy (European Working Conditions Survey, EWCS) z 2015 r., Eurofound przeprowadził wywiady z 44 tys. pracowników z 35 krajów, poruszając w nich różnorodne zagadnienia związane z pracą. Badanie to bazuje na doświadczeniach z poprzednich pięciu edycji, które wykorzystano, by przedstawić zróżnicowanie sytuacji pracowników w Europie w poszczególnych państwach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych. Narzędzie do mapowania wyników badania przedstawia te dane w formacie interaktywnym, umożliwiając analizę zmiennych według państwa członkowskiego i warunków demograficznych. 

W oparciu o dane pochodzące z EWCS, Eurofound opracował wskaźniki służące do pomiaru poszczególnych wymiarów jakości pracy w całej Europie. W innym badaniu przeanalizowano strategie polityczne, które umożliwiają pracownikom uczestnictwo w rynku pracy do późnego wieku, a konkretnie przedłużenie życia zawodowego dzięki wprowadzeniu elastycznych programów emerytalnych.

Owocem współpracy z EU-OSHA jest wspólne sprawozdanie na temat zagrożeń psychospołecznych w europejskich miejscach pracy. Eurofound przeanalizował w szczególności kwestie przemocy fizycznej i psychicznej  w pracy.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (11)

Wszystko (287)

Publications (59)

Articles (190)

News (22)

Events (16)