Warunki pracy i trwała praca

22 Październik 2020

Wyzwania demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnące zróżnicowanie życia zawodowego skierowały uwagę na koncepcję trwałej pracy przez całe życie. Podkreśla się znaczenie jakości zatrudnienia oraz środowiska pracy przez całe życie zawodowe.

Read more

Wyzwania demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnące zróżnicowanie życia zawodowego skierowały uwagę na koncepcję trwałej pracy przez całe życie. Podkreśla się znaczenie jakości zatrudnienia oraz środowiska pracy przez całe życie zawodowe.

Dłuższa kariera zawodowa oznacza lepszą pracę. Organizacja i warunki pracy powinny odpowiadać indywidualnym potrzebom. 

Read less

Ostatnie zmiany

#AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on employee involvement

On Tuesday 20 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...

Watch the webinar: 'Workplace practices unlocking employee potential'

On Tuesday 13 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...
Top

Wśród tematów szczególnie zajmujących obecnie unijnych decydentów wymienić należy równowagę między pracą a życiem prywatnym, szczególnie wśród pracujących rodziców, przedłużanie życia zawodowego i zapewnienie odpowiedniejRead more

Wśród tematów szczególnie zajmujących obecnie unijnych decydentów wymienić należy równowagę między pracą a życiem prywatnym, szczególnie wśród pracujących rodziców, przedłużanie życia zawodowego i zapewnienie odpowiedniej równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem. Oznacza to również zwalczanie niezgłaszanej i nielegalnej pracy, inwestowanie w kapitał ludzki i eliminację wyraźnych nierówności rynku pracy.

Celem przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Europa 2020” jest dążenie do „inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”, co pociąga za sobą konieczność zwrócenia uwagi na jakość i warunki pracy. Podkreślono to w „Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, przyjętym przez Komisję Europejską w 2010 r. W kwietniu 2017 r. Komisja przedstawiła europejski filar praw socjalnych. Zasady i prawa w nim zawarte podzielono na trzy główne kategorie; jedną z nich są godne warunki pracy.

Działalność Eurofound

Eurofound dysponuje budowaną od ponad 40 lat, fachową wiedzą w zakresie monitorowania i analizy warunków pracy w wielu wymiarach. Przedmiotem badań jest m.in. czas pracy i równowaga między pracą a życiem prywatnym, zdrowie w miejscu pracy, bezpieczeństwo i dobrostan, szkolenia i umiejętności, organizacja pracy, zarobki i perspektywy oraz satysfakcja z pracy.

Uwagę poświęcono w szczególności porównaniu warunków pracy kobiet i mężczyzn, warunków pracy w różnych sektorach i zawodach oraz sytuacji pracowników należących do różnych grup wiekowych.

Duży nacisk położono na warunki pracy starszych pracowników oraz na to, jaki wpływ mają one na ich zdolność i gotowość do pracy aż do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Związki pomiędzy pracą a zdrowiem są analizowane w oparciu o konsultacje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA).  Eurofound współpracuje również z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) w kwestiach dotyczących przyszłości pracy.

Kluczowy wkład

W ramach szóstego europejskiego badania warunków pracy (European Working Conditions Survey, EWCS) z 2015 r., Eurofound przeprowadził wywiady z 44 tys. pracowników z 35 krajów, poruszając w nich różnorodne zagadnienia związane z pracą. Badanie to bazuje na doświadczeniach z poprzednich pięciu edycji, które wykorzystano, by przedstawić zróżnicowanie sytuacji pracowników w Europie w poszczególnych państwach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych. Narzędzie do mapowania wyników badania przedstawia te dane w formacie interaktywnym, umożliwiając analizę zmiennych według państwa członkowskiego i warunków demograficznych. 

W oparciu o dane pochodzące z EWCS, Eurofound opracował wskaźniki służące do pomiaru poszczególnych wymiarów jakości pracy w całej Europie. W innym badaniu przeanalizowano strategie polityczne, które umożliwiają pracownikom uczestnictwo w rynku pracy do późnego wieku, a konkretnie przedłużenie życia zawodowego dzięki wprowadzeniu elastycznych programów emerytalnych.

Owocem współpracy z EU-OSHA jest wspólne sprawozdanie na temat zagrożeń psychospołecznych w europejskich miejscach pracy. Eurofound przeanalizował w szczególności kwestie przemocy fizycznej i psychicznej  w pracy.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Warunki pracy i trwała praca

Subskrybuj

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (304)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Warunki pracy i trwała praca

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.