Pracovné podmienky a udržateľná práca

26 september 2022

Pracovné podmienky a udržateľná práca sú jednou zo šiestich hlavných činností v pracovnom programe nadácie Eurofound na obdobie rokov 20Read more

Pracovné podmienky a udržateľná práca sú jednou zo šiestich hlavných činností v pracovnom programe nadácie Eurofound na obdobie rokov 2021 – 2024. Nadácia Eurofound bude naďalej pôsobiť ako centrum odborných znalostí na monitorovanie a analyzovanie vývoja v tejto oblasti vrátane informácií o tom, aký má kríza spôsobená ochorením COVID-19 vplyv na pracovné podmienky a kvalitu práce, ako aj na postupy na pracoviskách.

V priebehu rokov 2021 – 2024 poskytne nadácia Eurofound dôležitý pohľad na výzvy a vyhliadky súvisiace s pracovnými podmienkami a udržateľnou prácou v EÚ. Na základe dlhodobých odborných znalostí v tejto oblasti bude nadácia Eurofound skúmať trendy a pokrok v priebehu času a identifikuje vznikajúce obavy spojené s pracovnými podmienkami a kvalitou práce. Analýza bude zahŕňať rôzne krajiny, odvetvia, povolania a skupiny pracovníkov v tematických okruhoch, ako sú napríklad organizácia práce teleprácapracovný časrovnováha medzi pracovným a súkromným životomrovnaké zaobchádzanieochrana zdravia a pohoda na pracoviskuzručnosti a odborná prípravamzda a perspektíva a spokojnosť s prácou. Osobitná pozornosť sa bude venovať neštandardným formám zamestnania, najmä samostatnej zárobkovej činnosti.

Vzhľadom na demografickú výzvu, ktorej EÚ čelí v podobe starnúcej populácie a rastúcej rozmanitosti pracovného života, bude nadácia Eurofound naďalej skúmať faktory umožňujúce zostať väčšiemu počtu zamestnancov dlhšie v zamestnaneckom pomere. Pozornosť sa taktiež zameria na zlepšovanie kvality práce ako faktora väčšej účasti na trhu práce a zvýšenej motivácie zamestnancov, prispievajúceho k udržateľnej práci v priebehu života.

V úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) sa budú skúmať súvislosti medzi prácou a zdravím. Eurofound plánuje na základe spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) rozvíjať činnosti v otázkach budúcnosti práce a pracovných podmienok na globálnej úrovni.

„Celkovo sú to dobré správy, pretože pracovné podmienky sa v Európskej únii zlepšujú – i keď veľmi pomaly – obavou však je, že sa tak nemusí diať v prípade všetkých skupín zamestnancov. Závisí to v mnohom od odvetvia, v ktorom pracujete, ďalej od dosiahnutého vzdelania a aj od toho, či ste muž alebo žena.“

Barbara Gerstenberger, vedúca oddelenia pre pracovný život

Read less

Najnovšie správy

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Do we really have the right to disconnect?

Telework has become a permanent feature of working life in Europe. While we’ve seen the benefits of more flexible ways...

Is telework really a ‘green’ choice?

The answer is yes – potentially. Assessing the environmental benefits of telework is a complex task, because any move...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovné podmienky a udržateľná práca

Prihlásiť

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je napomáhať politickej činnosti zameranej na zlepšovanie pracovných podmienok a kvalitu práce a súčasne postupovať smerom k udržateľnej práci, pomáhať riešiť výzvy v oblasti práce a zamestnanosti, pred ktorými EÚ a členské štáty stojaRead more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je napomáhať politickej činnosti zameranej na zlepšovanie pracovných podmienok a kvalitu práce a súčasne postupovať smerom k udržateľnej práci, pomáhať riešiť výzvy v oblasti práce a zamestnanosti, pred ktorými EÚ a členské štáty stoja. Zameriava sa na určenie najnaliehavejších otázok a osobitných ohrozených skupín a na analyzovanie vybraných prvkov.

Pracovný plán nadácie je v súlade s politickými usmerneniami Európskej komisie na nasledujúce štyri roky. Priamo je spojený s niekoľkými kľúčovými oblasťami politiky, ktorých cieľom je vytvoriť stabilnú sociálnu Európu. Výskumom nadácie Eurofound sa budú podporovať najmä politické iniciatívy v rámci Európskeho piliera sociálnych práv po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a činnosti, ktoré, okrem iných iniciatív, súvisia s európskou stratégiou pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, posilneným systémom záruk pre mladých ľudí, balíkom podpory zamestnanosti mladých ľudí, plánom zručností, ako aj inováciami, tvorbou pracovných miest a návrhom Európskej komisie týkajúcim sa primeraných minimálnych miezd v EÚ.

Read less

Kľúčové politické posolstvá

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Infografika 2021

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako podklady pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových otázok v tejto oblasti.

  • Pre pracovníkov a zamestnancov má zlepšovanie pracovných podmienok zásadný význam. Čo sa týka kvality práce, je potrebné vziať do úvahy mnoho rôznych aspektov. Kvalitné pracovné miesta ľuďom umožňujú dlhší a lepší pracovný život, čo prispieva k udržateľnosti práce a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom.
  • Pracovné podmienky v EÚ sa vo všeobecnosti zlepšujú, aj keď je tempo pokroku pozvoľné. V prípade niektorých skupín pracovníkov nebol pokrok až taký rýchly. Závisí to od typu pracovnej zmluvy, odvetvia a úrovne dosiahnutého stupňa vzdelania.
  • Existuje mnoho spôsobov ako zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu práce v EÚ. Pri stanovovaní rámca prostredníctvom regulácie zohrávajú vlády nepochybne dôležitú úlohu. Dôležitými aktérmi sú však aj zamestnanci a zamestnávatelia a ich organizácie. Miestom, kde dochádza k zmene mnohých aspektov kvality práce je pracovisko.
  • Len jedna pätina európskych podnikov prišla na to, ako dosiahnuť optimálnu pohodu na pracovisku a podnikovú výkonnosť. Ukázalo sa, že pracoviská s „vysokou mierou investícií a zapojenia zamestnancov“ dokážu svojim zamestnancom a zamestnávateľom toho ponúknuť najviac a zároveň zlepšujú výkonnosť a kvalitu práce prostredníctvom zvyšovania samostatnosti zamestnancov, uľahčovania zapojenia zamestnancov a podpory odbornej prípravy a vzdelávania.
  • Mnohí ľudia, najmä rodičia a ostatní opatrovníci, veľmi ťažko dokážu skĺbiť prácu a mimopracovné povinnosti. Pružné formy organizácie práce môžu pomôcť vyriešiť tieto ťažkosti, prinášajú však aj výzvy. Napríklad telepráca ponúka väčšiu slobodu pri výbere času a miesta práce, môže to však viesť aj k tomu, že ľudia pracujú dlhšie a intenzívnejšie a je pre nich ťažšie sa od práce odpojiť.
  • Častejšie využívanie telepráce počas pandémie COVID-19 poukázalo na prekrývanie hraníc medzi pracovným a osobným životom. Mnohé vlády a sociálni partneri diskutujú o iniciatívach zameraných na „právo odpojiť sa“ s cieľom zabrániť tomu, aby boli veľké skupiny pracovníkov vystavené fyzickému a emocionálnemu vyčerpaniu.
  • V budúcnosti by sa mali sociálni partneri zamerať na to, aby ustanovenia o dobrovoľnom charaktere telepráce alebo vhodnosti osobitných úloh na teleprácu zahrnuli do všetkých právnych rámcov alebo dohôd. Dôležité bude objasniť, ako môžu zamestnávatelia prispievať na výdavky spojené s teleprácou, ako aj poskytnúť záruky dodržania zásady rovnakej odmeny a prístupu k odbornej príprave pre osoby, ktoré pracujú na diaľku.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

Eurofound bude pokračovať v práci na svojich celoeurópskych prieskumoch s osobitným zameraním na vplyv pandémie COVID-19 a kvalitu pracovnýchRead more

Eurofound bude pokračovať v práci na svojich celoeurópskych prieskumoch s osobitným zameraním na vplyv pandémie COVID-19 a kvalitu pracovných miest. V roku 2022 agentúra zverejní zistenia z najnovšieho Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS), ktorý sa uskutočnil v roku 2021 pomocou počítačových telefonických rozhovorov (CATI).

Analýza nového súboru údajov bude skúmať neštandardné formy zamestnania a pracovné podmienky rôznych typov samostatne zárobkovo činných osôb a porovnávať kvalitu práce a pracovné výsledky rôznych kategórií. Na základe údajov z EWCS a elektronického prieskumu o Živote, práci a pandémii COVID-19 bude Eurofound skúmať výskyt psychosociálnych rizík v jednotlivých odvetviach a povolaniach, analyzovať súvislosti s konkrétnymi pracovnými podmienkami a identifikovať pracovné zdroje, ktoré môžu pomôcť chrániť pracovníkov. V roku 2022 sa začne aj výskum zameraný na kvalitu práce a pracovné výsledky osôb označených ako „pracovníci v kritickom povolaní“ počas pandémie.

Eurofound bude pokračovať v skúmaní vplyvu pandémie COVID-19 na pracovné podmienky a pracovné postupy, najmä na organizáciu práce na diaľku pred krízou a počas nej a v rôznych odvetviach a povolaniach, ako aj na dôsledky pre kvalitu pracovných miest. Výskum vychádza z dotazníka Európskeho prieskumu podnikov (ECS) z roku 2020, mimoriadneho vydania EWCS 2021 a viacerých kôl elektronického prieskumu o Živote, práci a COVID-19. Pokiaľ ide o prácu na diaľku, v ďalšom výskume práva na odpojenie sa bude skúmať vplyv takýchto politík na podnikovej úrovni na pohodu pracovníkov a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

V častiach uvedených ďalej sa nachádzajú odkazy na množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
  • Publications (2536)
  • Údaje
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovné podmienky a udržateľná práca

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.