Pracovné podmienky a udržateľná práca

23 December 2019

Demografická výzva v súvislosti so starnutím obyvateľstva a rastúca rozmanitosť pracovného života prispievajú k tomu, že sa koncepcii udržateľnej práce počas celého pracovného života venuje väčšia pozornosť. Zdôrazňuje sa význam kvality pracovného miesta pracovníka a jeho pracovného prostredia počas celého jeho pracovného života.

Pracovať dlhšie znamená pracovať lepšie. Organizácia práce a pracovné podmienky by mali byť prispôsobené individuálnym potrebám. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Pracovné podmienky a udržateľná práca

Súčasný záujem tvorcov politík EÚ zahŕňa rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, najmä v prípade pracujúcich rodičov, predlžovania pracovného života a zabezpečenia správnej rovnováhy medzi flexibilitou a istotou. Znamená to tiež boj proti nelegálnej a podvodnej práci, investovanie do ľudského kapitálu a riešenie významných nerovností, ktorým ľudia na trhu práce čelia.

Cieľom stratégie Európskej komisie Európa 2020 je „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“, a to znamená dôraz na kvalitu pracovných miest a pracovných podmienok. Na toto sa poukazuje v Programe pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktorý pripravila Komisia v roku 2010. Balík týkajúci sa Európskeho piliera sociálnych práv Komisia zaviedla v apríli 2017. Zásady a práva stanovené v pilieri sú rozdelené do troch hlavných kategórií, jedna z nich sú spravodlivé pracovné podmienky.

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound preukazuje už vyše 40 rokov svoje odborné znalosti v oblasti monitorovania a analyzovania pracovných podmienok v rozmanitých oblastiach. Zahŕňajú pracovný čas a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zdravie na pracovisku, bezpečnosť a pohodu, odbornú prípravu a zručnosti, organizáciu práce, zárobky a vyhliadky a spokojnosť s prácou.

Zaoberá sa konkrétne pracovnými podmienkami mužov a žien, pracovnými podmienkami v jednotlivých odvetviach a povolaniach a pracovníkmi rôznych vekových skupín.

Osobitný dôraz kladie na podmienky, ktorým čelia starší pracovníci a tomu, ako súvisia so schopnosťou a ochotou pracovať až do dôchodkového veku. V úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) sa skúmajú súvislosti medzi prácou a zdravím. Nadácia Eurofound spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) v oblastiach týkajúcich sa budúcnosti práce.

Hlavné príspevky

V rámci šiesteho európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) nadácie Eurofound, ktorý prebiehal v roku 2015, sa uskutočnili rozhovory so 44 000 pracovníkmi v 35 krajinách o celom rade otázok súvisiacich s prácou. Prieskum vychádza zo skúseností z predchádzajúcich piatich prieskumov a jeho cieľom načrtnúť rozmanitý obraz Európy, čo sa týka práce, podľa jednotlivých krajín, povolaní, odvetví a vekových skupín. Nástroj na mapovanie prieskumu prezentuje tieto údaje v interaktívnej forme, ktorá umožňuje analýzu premenných podľa členského štátu a demografických charakteristík. 

Na základe údajov z prieskumu EWCS nadácia Eurofound vypracovala ukazovatele na meranie rôznych rozmerov kvality pracovného miesta v celej Európe. V rámci ďalšieho výskumu sa skúmali politiky, ktoré ľuďom umožňujú účasť na pracovnom trhu až do staršieho veku a konkrétne sa zisťuje, ako možno predĺžiť pracovný život prostredníctvom systémov flexibilného odchodu do dôchodku.

Výsledkom spolupráce s agentúrou EU-OSHA bola spoločná správa o psychosociálnych rizikách na európskych pracoviskách. Nadácia Eurofound sa bližšie zaoberala aj fyzickým a psychickým násilím na pracovisku.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (13)

Všetky (289)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (16)