Pracovné podmienky a udržateľná práca

22 október 2020

Demografická výzva v súvislosti so starnutím obyvateľstva a rastúca rozmanitosť pracovného života prispievajú k tomu, že sa koncepcii udržateľnej práce počas celého pracovného života venuje väčšia pozRead more

Demografická výzva v súvislosti so starnutím obyvateľstva a rastúca rozmanitosť pracovného života prispievajú k tomu, že sa koncepcii udržateľnej práce počas celého pracovného života venuje väčšia pozornosť. Zdôrazňuje sa význam kvality pracovného miesta pracovníka a jeho pracovného prostredia počas celého jeho pracovného života.

Pracovať dlhšie znamená pracovať lepšie. Organizácia práce a pracovné podmienky by mali byť prispôsobené individuálnym potrebám. 

Read less

Najnovšie správy

#AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on employee involvement

On Tuesday 20 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...

Watch the webinar: 'Workplace practices unlocking employee potential'

On Tuesday 13 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...
Top

Súčasný záujem tvorcov politík EÚ zahŕňa rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, najmä v prípade pracujúcich rodičov, predlžovania pracovného života a zabezpečenia správnej rovnováhy medzi flexibilitou a istotouRead more

Súčasný záujem tvorcov politík EÚ zahŕňa rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, najmä v prípade pracujúcich rodičov, predlžovania pracovného života a zabezpečenia správnej rovnováhy medzi flexibilitou a istotou. Znamená to tiež boj proti nelegálnej a podvodnej práci, investovanie do ľudského kapitálu a riešenie významných nerovností, ktorým ľudia na trhu práce čelia.

Cieľom stratégie Európskej komisie Európa 2020 je „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“, a to znamená dôraz na kvalitu pracovných miest a pracovných podmienok. Na toto sa poukazuje v Programe pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktorý pripravila Komisia v roku 2010. Balík týkajúci sa Európskeho piliera sociálnych práv Komisia zaviedla v apríli 2017. Zásady a práva stanovené v pilieri sú rozdelené do troch hlavných kategórií, jedna z nich sú spravodlivé pracovné podmienky.

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound preukazuje už vyše 40 rokov svoje odborné znalosti v oblasti monitorovania a analyzovania pracovných podmienok v rozmanitých oblastiach. Zahŕňajú pracovný čas a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zdravie na pracovisku, bezpečnosť a pohodu, odbornú prípravu a zručnosti, organizáciu práce, zárobky a vyhliadky a spokojnosť s prácou.

Zaoberá sa konkrétne pracovnými podmienkami mužov a žien, pracovnými podmienkami v jednotlivých odvetviach a povolaniach a pracovníkmi rôznych vekových skupín.

Osobitný dôraz kladie na podmienky, ktorým čelia starší pracovníci a tomu, ako súvisia so schopnosťou a ochotou pracovať až do dôchodkového veku. V úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) sa skúmajú súvislosti medzi prácou a zdravím. Nadácia Eurofound spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) v oblastiach týkajúcich sa budúcnosti práce.

Hlavné príspevky

V rámci šiesteho európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) nadácie Eurofound, ktorý prebiehal v roku 2015, sa uskutočnili rozhovory so 44 000 pracovníkmi v 35 krajinách o celom rade otázok súvisiacich s prácou. Prieskum vychádza zo skúseností z predchádzajúcich piatich prieskumov a jeho cieľom načrtnúť rozmanitý obraz Európy, čo sa týka práce, podľa jednotlivých krajín, povolaní, odvetví a vekových skupín. Nástroj na mapovanie prieskumu prezentuje tieto údaje v interaktívnej forme, ktorá umožňuje analýzu premenných podľa členského štátu a demografických charakteristík. 

Na základe údajov z prieskumu EWCS nadácia Eurofound vypracovala ukazovatele na meranie rôznych rozmerov kvality pracovného miesta v celej Európe. V rámci ďalšieho výskumu sa skúmali politiky, ktoré ľuďom umožňujú účasť na pracovnom trhu až do staršieho veku a konkrétne sa zisťuje, ako možno predĺžiť pracovný život prostredníctvom systémov flexibilného odchodu do dôchodku.

Výsledkom spolupráce s agentúrou EU-OSHA bola spoločná správa o psychosociálnych rizikách na európskych pracoviskách. Nadácia Eurofound sa bližšie zaoberala aj fyzickým a psychickým násilím na pracovisku.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovné podmienky a udržateľná práca

Prihlásiť

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (304)
  • Údaje
  • Ongoing work (2)

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovné podmienky a udržateľná práca

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.