Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

21 Januar 2022

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog predstavljajo eno od šestih glavnih dejavnosti delovnega programa fundacije Eurofound za obdobje 2021–2024Read more

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog predstavljajo eno od šestih glavnih dejavnosti delovnega programa fundacije Eurofound za obdobje 2021–2024. Fundacija Eurofound bo še naprej delovala kot center strokovnega znanja za spremljanje in analiziranje odnosov med delodajalci in delojemalci ter socialnega dialoga, tako na nacionalni ravni kot tudi ravni EU. Še naprej bo podpirala socialni dialog, tudi v luči vplivov covida-19, na podlagi strokovnega znanja mreže korespondentov Eurofounda na nacionalni ravni.

V naslednjih štirih letih bo Eurofound zagotovil pomemben vpogled v izzive in priložnosti na področjih odnosov med delodajalci in delojemalci ter socialnega dialoga v EU. Eurofound z že dolgo uveljavljenim strokovnim znanjem na tem področju raziskuje glavne dogodke, ki vplivajo na akterje, procese in glavne rezultate. Primerja nacionalne sisteme odnosov med delodajalci in delojemalci, vključno z nacionalnim socialnim dialogom in kolektivnimi pogajanji . Na podlagi podatkovne zbirke COVID-19 EU PolicyWatch, ustvarjene v letu 2020, bo Eurofound spremljal politične pobude vlad, socialnih partnerjev in drugih akterjev, s katerimi želijo ublažiti socialne in gospodarske posledice ter pomagati pri prizadevanjih za okrevanje. Še naprej bo redno poročal o spremembah glede plačminimalne plače in delovnega časa ter vplivih na delovno življenje.

Fundacija Eurofound s svojim strokovnim znanjem podpira razvoj zmogljivosti socialnih partnerjev, da dosežejo učinkovit socialni dialog, razvoj evropskega socialnega dialoga pa spodbuja tudi z vpogledom v zastopanost organizacij socialnih partnerjev v različnih panogah, da oceni njihove možnosti sodelovanja v odborih za socialni dialog.

»Naša naloga je spodbujanje socialnega dialoga. Mislim, da so tako podatki, ki jih skupaj oblikujemo, kot tudi naše raziskave pomembni, če pomagajo akterjem, da delujejo bolje … Živahen socialni dialog je del nečesa, čemur bi lahko rekli socialno tržno gospodarstvo, kar želi doseči Evropska unija.«

David Foden, svetovalec, odnosi med delodajalci in delojemalci

 

Read less

Nedavne posodobitve

Social partners going digital: Using digital tools and adapting social dialogue processes

Digital transformation is changing the world of work. This report looks at how social partners – the actors involved in...

Industrial relations landscape in Europe

This report analyses and compares the industrial relations landscape in several sectors and activities that form a...

Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

Naroči me

Naslavljanje prednostnih nalog deležnikov

Top

Namen raziskave fundacije Eurofound je pomagati evropskim institucijam, nacionalnim javnim organom in socialnim partnerjem na različnih ravneh pri naslavljanju izzivov, s katerimi se soočajo EU in nacionalne ravni na področjih oblikovanja politik, socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj terRead more

Namen raziskave fundacije Eurofound je pomagati evropskim institucijam, nacionalnim javnim organom in socialnim partnerjem na različnih ravneh pri naslavljanju izzivov, s katerimi se soočajo EU in nacionalne ravni na področjih oblikovanja politik, socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj ter urejanja odnosov med delodajalci in delojemalci.

Delovni program agencije je usklajen s političnimi smernicami Evropske komisije za naslednja štiri leta in se vključuje v številna ključna področja politike, katerih namen je oblikovanje močne socialne Evrope. Eurofound bo zlasti podpiral politične pobude v okviru evropskega stebra socialnih pravic , povezane s socialnim dialogom in vključevanjem delavcev, še posebej po izbruhu pandemije covida-19. Na voljo bodo posebne ugotovitve, koristne za evropsko politično razpravo o minimalni plači in preglednosti plač ter o delovnem času. Eurofound si bo ob posvetovanju z Evropsko komisijo še naprej osredotočeno prizadeval za evropski socialni dialog z nizom študij o zastopanosti v izbranih panogah.

Read less

Ključna sporočila politike

Top

Glavne ugotovitve iz raziskave fundacije Eurofound pomagajo oblikovalcem politik pri naslavljanju nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

Read more

Glavne ugotovitve iz raziskave fundacije Eurofound pomagajo oblikovalcem politik pri naslavljanju nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

 • Na podlagi kolektivnih pogajanj imajo socialni partnerji ključno vlogo pri zagotavljanju pravične obravnave za evropske delavce ter stabilnega in predvidljivega okvira za delodajalce.
 • Učinkovita kolektivna pogajanja zagotavljajo, da se lahko konkurenca med podjetji osredotoči na povečanje učinkovitosti, ne pa na izkoriščanje delovne sile, in to na podlagi skupnih pravil o plačilu in delovnih pogojih.
 • Sistemi odnosov med delodajalci in delojemalci so čedalje bolj ogroženi zaradi sprememb v družbi, na trgih dela in v organizaciji dela. To predstavlja izzive glede zmogljivosti ključnih akterjev v sistemih odnosov med delodajalci in delojemalci v državah članicah.
 • Ugotovitve v zvezi s plačami kažejo, da 7 od 10 delavcev z minimalno plačo v EU poroča, da vsaj deloma težko shajajo s plačo skozi mesec, v primerjavi z manj kot 5 od 10 delavcev, ki prejemajo plačo, višjo od minimalne, vendar pa se te številke močno razlikujejo med posameznimi državami. Glede na ozadje pandemije imajo lahko minimalne plače pomembno vlogo v kombinaciji politik za stabilizacijo dohodkov in s tem zahtevajo ukrepanje za boj proti nezadržnemu slabšanju razmer v recesijo ali depresijo.
 • Učinkovit evropski socialni dialog je odvisen od močnih povezav z nacionalno ravnjo, zato ostaja program EU še naprej pomemben, na nacionalni ravni pa se smiselno izvajajo neodvisni sporazumi EU.
 • Medtem ko so se na strani evropskega socialnega dialoga pojavile številne skupne pobude, je bilo sklenjenih tudi nekaj sporazumov. V nekaterih panogah obstaja zaskrbljenost, da so bile zahteve socialnih partnerjev po izvajanju sporazumov z evropsko zakonodajo zavrnjene in da so potrebne močnejše povezave med EU in nacionalnimi ravnmi.
 • V številnih državah članicah vzbujajo skrb padajoči trendi v številu sindikatov. Manj kot eno od treh delovnih mest (z 10 delavci in več) v EU (29 %) ima zagotovljeno določeno obliko zastopanja zaposlenih. Zakonodajne zahteve so ključnega pomena za prisotnost zastopanja.
 • Kolektivna pogajanja ostajajo v osrčju sistemov odnosov med delodajalci in delojemalci v EU. Oblikovalci politik bi morali izkoristiti priložnost krize zaradi covida-19, da uvedejo nove pobude za spodbujanje in krepitev kolektivnih pogajanj.
 • Poleg prizadevanj socialnih partnerjev so za učinkovit socialni dialog in dobro delujoče odnose med delodajalci in delojemalci potrebni javna sredstva in podpora javnih organov. Oblikovalci politik bi morali preučiti nove oblike prenosa znanja, zagotavljanja sredstev in sodelovanja s socialnimi partnerji na ravni EU in nacionalni ravni.
 • Zagotavljanje in spodbujanje pravičnih, dobro delujočih in uravnoteženih odnosov med delodajalci in delojemalci sta nujna, da se zagotovita vključujoča in trajnostna rast ter družbeni napredek v EU. Zaradi covida-19 bo za oblikovalce politik pomembno tudi vključevanje socialnih in gospodarskih razsežnosti EU, kot so določene v evropskem stebru socialnih pravic.
Read less

Trenutne in stalne raziskave

Top

Eurofound bo v letu 2021 nadaljeval z nacionalnim poročanjem o predpisih in rezultatih v zvezi z odnosi med delodajalci in delojemalci, socialnim dialogom in delovnim življenjem. Sem spadajo redne študije o zastopanosti, ki pokrivajo različne panoge gospodarske dejavnosti.Read more

Eurofound bo v letu 2021 nadaljeval z nacionalnim poročanjem o predpisih in rezultatih v zvezi z odnosi med delodajalci in delojemalci, socialnim dialogom in delovnim življenjem. Sem spadajo redne študije o zastopanosti, ki pokrivajo različne panoge gospodarske dejavnosti. V letu 2021 bosta izvedena letna pregleda minimalnih plač in delovnega časa. V raziskavi bodo preučevali tudi razvoj dogodkov pri kolektivnih pogajanjih po zdravstveni, socialni in gospodarski krizi, povezani s pandemijo covida-19. Podatki, ki jih bo zbrala mreža dopisnikov Eurofounda, bodo tudi podlaga za posodabljanje profilov držav glede delovnega življenja in podatkovnih zbirk o plačah, delovnem času in kolektivnih sporih.

Na podlagi pilotnega projekta o spremljanju kolektivnih ukrepov bo Eurofound pripravil podatke in ugotovitve o delovnih sporih. Nadaljevalo se bo posodabljanje slovarja evropskih odnosov med delodajalci in delojemalci. Poleg tega se bo raziskava osredotočala tudi na vlogo nacionalnih socialnih partnerjev v procesu evropskega semestra.

Analiza odnosov med delodajalci in delojemalci ter socialnega dialoga je vključena tudi v Eurofondove dejavnosti, ki se ukvarjajo z vplivom sprememb ter socialno kohezijo in zbliževanjem. Redno posodabljanje podatkovne zbirke COVID-19 EU PolicyWatch bo tudi vir za nadaljnje raziskave na drugih področjih dejavnosti.

Spodnje rubrike zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in tekočih dejavnosti v zvezi s to temo.

Read less
 • Publikacije (2350)
 • Podatki
 • Tekoče dejavnosti (18)

Podatki

Data related to this topic are linked below.

Tekoče dejavnosti

Na tem področju se nadaljujejo raziskave glede številnih tem, navedenih spodaj s povezavami do prihodnjih, kmalu objavljenih naslovov.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.