Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

15 Marec 2023

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog predstavljajo eno od šestih glavnih dejavnosti delovnega programa fundacije Eurofound za obdobje 2021–2024Read more

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog predstavljajo eno od šestih glavnih dejavnosti delovnega programa fundacije Eurofound za obdobje 2021–2024. Fundacija Eurofound bo še naprej delovala kot center strokovnega znanja za spremljanje in analiziranje odnosov med delodajalci in delojemalci ter socialnega dialoga, tako na nacionalni ravni kot tudi ravni EU. Še naprej bo podpirala socialni dialog, tudi v luči vplivov covida-19, na podlagi strokovnega znanja mreže korespondentov Eurofounda na nacionalni ravni.

V naslednjih štirih letih bo Eurofound zagotovil pomemben vpogled v izzive in priložnosti na področjih odnosov med delodajalci in delojemalci ter socialnega dialoga v EU. Eurofound z že dolgo uveljavljenim strokovnim znanjem na tem področju raziskuje glavne dogodke, ki vplivajo na akterje, procese in glavne rezultate. Primerja nacionalne sisteme odnosov med delodajalci in delojemalci, vključno z nacionalnim socialnim dialogom in kolektivnimi pogajanji . Na podlagi podatkovne zbirke COVID-19 EU PolicyWatch, ustvarjene v letu 2020, bo Eurofound spremljal politične pobude vlad, socialnih partnerjev in drugih akterjev, s katerimi želijo ublažiti socialne in gospodarske posledice ter pomagati pri prizadevanjih za okrevanje. Še naprej bo redno poročal o spremembah glede plačminimalne plače in delovnega časa ter vplivih na delovno življenje.

Fundacija Eurofound s svojim strokovnim znanjem podpira razvoj zmogljivosti socialnih partnerjev, da dosežejo učinkovit socialni dialog, razvoj evropskega socialnega dialoga pa spodbuja tudi z vpogledom v zastopanost organizacij socialnih partnerjev v različnih panogah, da oceni njihove možnosti sodelovanja v odborih za socialni dialog.

»Naša naloga je spodbujanje socialnega dialoga. Mislim, da so tako podatki, ki jih skupaj oblikujemo, kot tudi naše raziskave pomembni, če pomagajo akterjem, da delujejo bolje … Živahen socialni dialog je del nečesa, čemur bi lahko rekli socialno tržno gospodarstvo, kar želi doseči Evropska unija.«

David Foden, svetovalec, odnosi med delodajalci in delojemalci

 

Read less

Nedavne posodobitve

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

Naslavljanje prednostnih nalog deležnikov

Top

Namen raziskave fundacije Eurofound je pomagati evropskim institucijam, nacionalnim javnim organom in socialnim partnerjem na različnih ravneh pri naslavljanju izzivov, s katerimi se soočajo EU in nacionalne ravni na področjih oblikovanja politik, socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj terRead more

Namen raziskave fundacije Eurofound je pomagati evropskim institucijam, nacionalnim javnim organom in socialnim partnerjem na različnih ravneh pri naslavljanju izzivov, s katerimi se soočajo EU in nacionalne ravni na področjih oblikovanja politik, socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj ter urejanja odnosov med delodajalci in delojemalci.

Delovni program agencije je usklajen s političnimi smernicami Evropske komisije za naslednja štiri leta in se vključuje v številna ključna področja politike, katerih namen je oblikovanje močne socialne Evrope. Eurofound bo zlasti podpiral politične pobude v okviru evropskega stebra socialnih pravic , povezane s socialnim dialogom in vključevanjem delavcev, še posebej po izbruhu pandemije covida-19. Na voljo bodo posebne ugotovitve, koristne za evropsko politično razpravo o minimalni plači in preglednosti plač ter o delovnem času. Eurofound si bo ob posvetovanju z Evropsko komisijo še naprej osredotočeno prizadeval za evropski socialni dialog z nizom študij o zastopanosti v izbranih panogah.

Read less

Ključna sporočila politike

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografika

Glavne ugotovitve iz raziskave fundacije Eurofound pomagajo oblikovalcem politik pri naslavljanju nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

 • Na podlagi kolektivnih pogajanj imajo socialni partnerji ključno vlogo pri zagotavljanju pravične obravnave za evropske delavce ter stabilnega in predvidljivega okvira za delodajalce.
 • Učinkovita kolektivna pogajanja zagotavljajo, da se lahko konkurenca med podjetji osredotoči na povečanje učinkovitosti, ne pa na izkoriščanje delovne sile, in to na podlagi skupnih pravil o plačilu in delovnih pogojih.
 • Sistemi odnosov med delodajalci in delojemalci so čedalje bolj ogroženi zaradi sprememb v družbi, na trgih dela in v organizaciji dela. To predstavlja izzive glede zmogljivosti ključnih akterjev v sistemih odnosov med delodajalci in delojemalci v državah članicah.
 • Ugotovitve v zvezi s plačami kažejo, da 7 od 10 delavcev z minimalno plačo v EU poroča, da vsaj deloma težko shajajo s plačo skozi mesec, v primerjavi z manj kot 5 od 10 delavcev, ki prejemajo plačo, višjo od minimalne, vendar pa se te številke močno razlikujejo med posameznimi državami. Glede na ozadje pandemije imajo lahko minimalne plače pomembno vlogo v kombinaciji politik za stabilizacijo dohodkov in s tem zahtevajo ukrepanje za boj proti nezadržnemu slabšanju razmer v recesijo ali depresijo.
 • Učinkovit evropski socialni dialog je odvisen od močnih povezav z nacionalno ravnjo, zato ostaja program EU še naprej pomemben, na nacionalni ravni pa se smiselno izvajajo neodvisni sporazumi EU.
 • Medtem ko so se na strani evropskega socialnega dialoga pojavile številne skupne pobude, je bilo sklenjenih tudi nekaj sporazumov. V nekaterih panogah obstaja zaskrbljenost, da so bile zahteve socialnih partnerjev po izvajanju sporazumov z evropsko zakonodajo zavrnjene in da so potrebne močnejše povezave med EU in nacionalnimi ravnmi.
 • V številnih državah članicah vzbujajo skrb padajoči trendi v številu sindikatov. Manj kot eno od treh delovnih mest (z 10 delavci in več) v EU (29 %) ima zagotovljeno določeno obliko zastopanja zaposlenih. Zakonodajne zahteve so ključnega pomena za prisotnost zastopanja.
 • Kolektivna pogajanja ostajajo v osrčju sistemov odnosov med delodajalci in delojemalci v EU. Oblikovalci politik bi morali izkoristiti priložnost krize zaradi covida-19, da uvedejo nove pobude za spodbujanje in krepitev kolektivnih pogajanj.
 • Poleg prizadevanj socialnih partnerjev so za učinkovit socialni dialog in dobro delujoče odnose med delodajalci in delojemalci potrebni javna sredstva in podpora javnih organov. Oblikovalci politik bi morali preučiti nove oblike prenosa znanja, zagotavljanja sredstev in sodelovanja s socialnimi partnerji na ravni EU in nacionalni ravni.
 • Zagotavljanje in spodbujanje pravičnih, dobro delujočih in uravnoteženih odnosov med delodajalci in delojemalci sta nujna, da se zagotovita vključujoča in trajnostna rast ter družbeni napredek v EU. Zaradi covida-19 bo za oblikovalce politik pomembno tudi vključevanje socialnih in gospodarskih razsežnosti EU, kot so določene v evropskem stebru socialnih pravic.
Read less

Trenutne in stalne raziskave

Top

Eurofound bo v letu 2022 nadaljeval z nacionalnim poročanjem o trendih in razvoju na področju predpisov ter rezultatov v zvezi z odnosi med delodajalci in delojemalci, socialnim dialogom in poklicnim življenjeRead more

Eurofound bo v letu 2022 nadaljeval z nacionalnim poročanjem o trendih in razvoju na področju predpisov ter rezultatov v zvezi z odnosi med delodajalci in delojemalci, socialnim dialogom in poklicnim življenjem. To vključuje analiziranje različnih gonil sprememb, kako ta vplivajo na odnose med delodajalci in delojemalci ter kako ti odnosi oblikujejo procese in vpliv sprememb.

Agencija bo v podporo evropskemu socialnemu dialogu izvedla študije na področju zastopanosti socialnih partnerjev v sektorjih oskrbe s plinom in električno energijo, civilnega letalstva, gostinstva ter tekstilstva. Objavljena bosta letna pregleda s področja minimalnih plač in delovnega časa v EU. Pripravljeno bo poročilo, v katerem bo predstavljen razvoj na področju kolektivnega pogajanja ob upoštevanju zdravstvene, socialne in gospodarske krize zaradi covida-19. Podatki, ki jih bo zbrala mreža dopisnikov Eurofounda, bodo tudi podlaga za posodabljanje profilov držav glede delovnega življenja in podatkovnih zbirk o plačah, delovnem času in kolektivnih sporih.

Eurofound namerava na podlagi že opravljenega dela, vključno z analizami ukrepov v podporo kolektivnemu pogajanju, prirediti tristranski „poletni forum“ o gradnji zmogljivosti, namenjen strokovnim delavcem na začetku ali sredini poklicne poti.

Eurofound bo v okviru procesa evropskega semestra ter mehanizma za okrevanje in odpornost izvedel letno vajo, ki zajema pregled vloge nacionalnih socialnih partnerjev pri oblikovanju politik. Leta 2022 bodo objavljene ugotovitve, usmerjene v ukrepe za spodbujanje okrevanja po zdravstveni in socialni krizi, novi cikel dela pa bo osredotočen na akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic.

Nadaljevalo se bo redno spremljanje sistemov odnosov med delodajalci in delojemalci, tudi z rednim posodabljanjem podatkovne zbirke Eurofounda EU PolicyWatch in Slovarja evropskih odnosov med delodajalci in delojemalci.

Spodnje rubrike zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in tekočih dejavnosti v zvezi s to temo.

Read less
 • Publikacije (2398)
 • Podatki
 • Tekoče dejavnosti (12)

Podatki

Data related to this topic are linked below.