Undersökningar

Eurofound har utarbetat tre undersökningar som genomförs regelbundet för att bidra till planeringen och inrättandet av bättre levnads- och arbetsvillkor. Undersökningarna är en unik källa till jämförande information om kvaliteten på levnads- och arbetsvillkor i hela EU. Genom detaljerad analys av undersökningsuppgifterna kan Eurofound identifiera nya och framväxande trender och få större förståelse för frågor som är centrala för europeisk politik. Resultaten ger en bra grund för politiska beslutsfattare när det gäller att identifiera möjliga förbättringar och utveckla framåtblickande perspektiv. Undersökningarna är en huvudbeståndsdel i Eurofounds uppdrag att tillhandahålla information av hög kvalitet och rådgivning för EU och politiska beslutsfattare på nationell nivå, liksom för arbetsmarknadens parter, forskare och europeiska medborgare.

Europeiska företagsundersökningen (ECS)

Ämnen: Europeiska företagsundersökningen ger en översikt av praxis på arbetsplatserna och hur den förhandlas fram i de europeiska företagen. ECS bygger på åsikterna hos representanter för både chefer och anställda.

Frekvens: Vart fjärde år, sedan 2004–2005

Första undersökningen: 2004–2005, då den hade namnet Europeiska undersökningen om arbetstid och balansen mellan arbete och privatliv. Den första undersökningen omfattade 21 länder – EU:s 15 ”gamla” medlemsstater och sex nya medlemsstater: Cypern, Tjeckien, Ungern, Lettland, Polen och Slovenien.

Andra undersökningen: 2009, gick under det nya namnet Europeiska företagsundersökningen och fokuserade på olika former av flexibilitetsmetoder samt kvaliteten på den sociala dialogen på arbetsplatsen. Omfattade 30 länder – 27 EU-medlemsstater, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet.

Tredje undersökningen: 2013, den tredje ECS-översiktsrapporten publicerades i mars 2015, och fokuserade på arbetsplatsens organisation, innovation, arbetstagarnas delaktighet och social dialog. Omfattade 32 länder – EU:s 27 medlemsstater samt Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet. En sekundär analys pågår.

Datautforskare: ECS:s interaktiva datavisualiseringsverktyg

Nästa undersökning: Fältarbetet för den fjärde Europeiska företagsundersökningen inleds 2019, i partnerskap med Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop).

Europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS)

Ämnen: Undersökningen om livskvalitet i Europa ger en omfattande bild av levnadsvillkoren i de europeiska länderna. Den innehåller en rad indikatorer avseende olika aspekter av livskvalitet, både objektiva och subjektiva. Med tanke på den senaste tidens stora intresse för EU-medborgarnas livskvalitet blir EQLS allt viktigare för Eurofounds bidrag till den politiska och akademiska debatten.

Frekvens: Vart fjärde till femte år, sedan 2003.

Första undersökningen: 2003. Omfattade 28 länder – 25 EU-medlemsstater och de tre kandidatländerna Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

Andra undersökningen: 2007. Omfattade 31 länder – 27 EU-medlemsstater, Norge och kandidatländerna Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet.

Tredje undersökningen: 2011. Omfattade 34 länder – 27 EU-medlemsstater och sju kandidatländer eller föranslutningsländer: Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Fjärde undersökningen: 2016, med särskild inriktning på kvaliteten på offentliga tjänster. Omfattade 33 länder – 28 EU-medlemsstater och de fem kandidatländerna Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Datautforskare: Visa, undersök och jämför data för hela EU och i respektive land om livskvalitet, samhällskvalitet och kvaliteten på offentliga tjänster i vårt interaktiva datavisningsverktyg.

Vad händer nu? Fullständiga uppgifter för 2016 kommer att publiceras i februari/mars 2018.

Undersökningen om europeiska arbetsvillkor (EWCS)

Ämnen: Den Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) är den undersökning som har pågått längst och den har blivit en etablerad informationskälla om arbetsvillkor och kvaliteten på arbete och sysselsättning. Den har genomförts sedan 1990, vilket gör det möjligt att övervaka långsiktiga trender för arbetsvillkoren i Europa. De teman som ingår gäller anställningsstatus, arbetstidens varaktighet och organisation, arbetets organisation, lärande och utbildning, fysiska och psykosociala riskfaktorer, hälsa och säkerhet, arbetstagarnas delaktighet, balans mellan arbetsliv och privatliv, inkomster och ekonomisk säkerhet liksom arbete och hälsa.

Frekvens: Vart femte år.

Första undersökningen: 1990–1991. Omfattade de tolv EG-länderna: Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Förenade kungariket.

Andra undersökningen: 1995–1996. Omfattade EU-15: Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Förenade kungariket och de nya medlemsstaterna Österrike, Finland och Sverige.

Tredje undersökningen: 2000. Omfattade EU-15 och Norge i en första fas. Undersökningen utökades sedan till att omfatta de tolv ”nya” medlemsstaterna 2001 och Turkiet i en andra fas 2002.

Fjärde undersökningen: 2005. Omfattade EU-27, Kroatien, Turkiet, Norge och Schweiz.

Femte undersökningen: 2010. Omfattade EU-27, Kroatien, Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kosovo, Montenegro, Turkiet och Norge.

Sjätte undersökningen: 2015. Den sjätte undersökningen om europeiska arbetsvillkor publicerades i november 2016 och omfattar EU-28, Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet samt Norge och Schweiz.

Datautforskare: EWCS:s interaktiva datavisualiseringsverktyg

Nästa undersökning: Fältarbetet för den sjunde undersökningen om europeiska arbetsvillkor kommer att utföras under 2020.