Undersökningar

Eurofound har utarbetat tre alleuropeiska undersökningar som genomförs regelbundet för att bidra till planeringen och inrättandet av bättre levnads- och arbetsvillkor. Undersökningarna är en unik källa till jämförande information om kvaliteten på levnads- och arbetsvillkor i hela EU. Genom detaljerad analys av de data som samlas in kan Eurofound identifiera nya och framväxande trender och få en större förståelse för centrala frågor inom europeisk politik. Resultaten ger politiska beslutsfattare en bra grund att stå på när de ska identifiera möjliga förbättringsåtgärder och utveckla framåtblickande perspektiv. Undersökningarna är en huvudbeståndsdel i Eurofounds uppdrag att tillhandahålla information av hög kvalitet och rådgivning för EU och politiska beslutsfattare på nationell nivå, liksom för arbetsmarknadens parter, forskare och europeiska medborgare.

Förutom de tre ovannämnda undersökningarna startade Eurofound i april 2020, i samband med covid-19-pandemin, e-undersökningen Leva, arbeta och covid-19. Denna omfattande onlineundersökning baseras på icke-sannolikhetsbaserade urvalsmetoder och lyfter fram människors erfarenheter av att leva och arbeta under en pandemi.

Läs mer om de olika undersökningarna.

Europeiska företagsundersökningen (ECS)

Ämnen: Europeiska företagsundersökningen ger en översikt över praxis på arbetsplatser runt om i Europa. Undersökningen samlar in uppgifter från både chefer och arbetstagarrepresentanter.

ECS 2019 : Undersökningen genomfördes i samarbete med Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning ( Cedefop), och fokuserade främst på arbetets organisation, kompetensutnyttjande och kompetensutveckling, personalförvaltning, medbestämmande och social dialog. Undersökningen omfattade EU:s medlemsstater och Förenade kungariket. En uppföljande elektronisk undersökning genomfördes under 2020 för att undersöka hur covid-19 påverkat kontinuiteten i företagens verksamhet och hur arbetsplatspraxis förändrats.

ECS 2013 : Undersökningen fokuserade främst på arbetets organisation, personalförvaltning, medbestämmande och social dialog. Den omfattade 32 länder – EU:s medlemsstater samt Kroatien, Nordmakedonien, Island, Montenegro och Turkiet

ECS 2009 : Undersökningen, med det nya namnet Europeiska företagsundersökningen (ECS), fokuserade främst på olika former av flexibilitetsmetoder samt den sociala dialogens kvalitet. Den omfattade 30 länder – EU:s medlemsstater, Kroatien, Nordmakedonien och Turkiet.

ESWT 2004–2005 : Undersökningen presenterades under namnet Europeiska undersökningen om arbetstid och balansen mellan arbete och privatliv (ESWT). Den omfattade EU:s medlemsstater.

Datautforskare: Europeiska företagsundersökningen – datavisualisering

Publikationsserie : Europeiska företagsundersökningar

Nästa undersökning: Nästa Europeiska företagsundersökning kommer preliminärt att genomföras 2028.

Europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS)

Ämnen: Europeiska undersökningen om livskvalitet ger en omfattande bild av levnadsvillkoren i de europeiska länderna. Den innehåller en rad indikatorer avseende olika aspekter av livskvalitet, både objektiva och subjektiva. Med tanke på det stora intresset för EU-medborgarnas livskvalitet är Europeiska undersökningen om livskvalitet en viktig del av Eurofounds bidrag till den politiska och akademiska debatten.

EQLS 2016 : Undersökningen inriktade sig särskilt på kvaliteten på offentliga tjänster. Den omfattade 33 länder – EU:s medlemsstater, Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

EQLS 2012 : Den omfattade 34 länder – EU:s medlemsstater, Kroatien, Nordmakedonien, Island, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet.

EQLS 2007 : Den omfattade 31 länder – EU:s medlemsstater, Norge, Kroatien, Nordmakedonien och Turkiet.

EQLS 2003 : Den omfattade 28 länder – EU:s medlemsstater, Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

Datautforskare: Europeiska undersökningen om livskvalitet – datavisualisering

Publikationsserie : Europeiska undersökningar om livskvalitet

Nästa undersökning: Nästa Europeiska undersökning om livskvalitet kommer preliminärt att genomföras 2026.

Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS)

Ämnen: Europeiska undersökningen om arbetsvillkor är den undersökning som har pågått längst och är en etablerad källa till information om arbetsvillkor och kvaliteten på arbete och sysselsättning. Undersökningen har genomförts sedan 1990, vilket gör det möjligt att övervaka långsiktiga trender för arbetsvillkoren i Europa. Undersökningen tar upp frågor om anställningsform, arbetstidsarrangemang, arbetets organisation, lärande och utbildning, fysiska och psykosociala riskfaktorer, hälsa och säkerhet, medbestämmande, balans mellan arbetsliv och privatliv, löner och ekonomisk trygghet samt arbete och hälsa.

EWCS 2021 – särskild upplaga : Med anledning av covid-19-pandemin genomförde Eurofound en modifierad version av EWCS där man för första gången använde sig av datorassisterade telefonintervjuer. Undersökningen omfattade EU:s medlemsstater, Förenade kungariket, Norge, Schweiz, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien. De första resultaten kommer att redovisas i en översiktlig rapport i slutet av 2022.

EWCS 2020 : Eurofound fick avbryta fältarbetet med personliga intervjuer efter bara sju veckor på grund av covid-19-pandemin.

EWCS 2015 : Den omfattade EU:s medlemsstater, Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet, Norge och Schweiz.

EWCS 2010 : Den omfattade EU:s medlemsstater, Kroatien, Albanien, Nordmakedonien, Kosovo, Montenegro, Turkiet och Norge.

EWCS 2005 : Den omfattade EU:s medlemsstater, Kroatien, Turkiet, Norge och Schweiz.

EWCS 2000–2002 : Den omfattade EU:s dåvarande medlemsstater och Norge i en första fas och utökades sedan till att omfatta de tolv ”nya” medlemsstaterna 2001 och Turkiet i en andra fas 2002.

EWCS 1995–1996 : Den omfattade EU:s medlemsstater.

EWCS 1990–1991 : Den omfattade EU:s medlemsstater.

Datautforskare: Europeiska undersökningen om arbetsvillkor – datavisualisering

Publikationsserie : Europeiska undersökningar om arbetsvillkor

Nästa undersökning: Förberedelser för nästa undersökning har inletts och fältarbetet är planerat till våren 2024. EWCS 2024 kommer att bygga på både personliga intervjuer och uppgiftsinsamling via nätet.

E-undersökningen Leva, arbeta och covid-19

Eurofound har anpassat sitt arbete för att kunna följa utvecklingen under covid-19-pandemin och samla in data om pandemins påverkan på EU-medborgarnas liv samt åtgärderna som vidtagits för att lindra de negativa effekterna. E-undersökningen Leva, arbeta och covid-19 startade i april 2020 och flera undersökningsomgångar har genomförts sedan dess.

Ämnen: E-undersökningen Leva, arbeta och covid-19 vill fånga upp de långtgående konsekvenser som pandemin har på människors liv och arbetssituation i Europa och hjälpa beslutsfattare att få till stånd en rättvis återhämtning från krisen. För att undersöka livskvalitet och samhällets kvalitet under pandemin ställdes frågor om allt från tillfredsställelse med livet, lycka och optimism till hälsa och förtroende för institutioner. Undersökningen tog också upp de svarandes arbetssituation, balansen mellan arbete och privatliv och distansarbete under krisen. I den andra undersökningsomgången handlade frågorna även om arbetets kvalitet och arbetsmiljö, onlineundervisning, användning av internettjänster, samt i vilken utsträckning de svarande hade begärt och utnyttjat statliga stödåtgärder. I den tredje omgången lades nya frågor till som rörde deltagarnas inställning till vaccination och deras vilja att vaccinera sig, deras förtroende för vetenskapliga rön och deras användning av och förtroende för sociala medier. Nya frågor tog även upp tillgången till och kvaliteten på offentliga tjänster under covid-19.

Femte omgången : 29 mars–2 maj 2022

Fjärde omgången : 21 oktober–30 november 2021 (panelundersökning)

Tredje omgången : 12 februari–31 mars 2021

Andra omgången : 22 juni–27 juli 2020

Första omgången 9 april–11 juni 2020

Resultaten visar vilka utmaningar EU står inför och vilka frågor vi behöver fokusera på i framtiden, till exempel distansarbete, rätten att inte vara uppkopplad, hälsa och välbefinnande, arbetstid och tillgång till offentliga tjänster.

Data: Data från Leva, arbeta och covid-19

Publikationsserie: Covid-19

Nästa undersökning: En avslutande undersökningsomgång genomförs under våren 2022.

Mer information om undersökningarna