Arbetsmarknadsrelationer och social dialog

12 maj 2021

Arbetsmarknadsrelationer och social dialog är en av sex huvudsakliga verksamheter i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2Read more

Arbetsmarknadsrelationer och social dialog är en av sex huvudsakliga verksamheter i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2024. Eurofound kommer att fortsätta fungera som ett kompetenscentrum för övervakning och analys av utvecklingen inom system för arbetsmarknadsrelationer och social dialog på nationell nivå och EU-nivå. Eurofound kommer även att fortsätta stödja dialogen mellan arbetsmarknadens parter, bland annat mot bakgrund av effekterna av covid-19, med hjälp av sakkunskap från nätverket av Eurofounds korrespondenter på nationell nivå.

Under de kommande fyra åren kommer Eurofound att ge viktiga insikter i utmaningarna och framtidsutsikterna på området arbetsmarknadsrelationer och social dialog i EU. Med sin långa expertis på detta område utforskar Eurofound den viktigaste utvecklingen som påverkar aktörer, processer och centrala resultat vad gäller arbetsmarknadsrelationer. Eurofound jämför nationella system för arbetsmarknadsrelationer, inklusive den nationella sociala dialogen och kollektiva förhandlingar. Genom att bygga vidare på sin databas COVID-19 EU PolicyWatch, som skapades 2020, kommer Eurofound att övervaka politiska initiativ av regeringar, arbetsmarknadens parter och andra aktörer för att motverka de sociala och ekonomiska konsekvenserna av krisen samt bidra till återhämtningen. Eurofound kommer att fortsätta att regelbundet rapportera om utvecklingen inom lönebildning , minimilön och arbetstid och även om resultat som avser arbetslivet.

Med sin sakkunskap stödjer Eurofound arbetsmarknadsparternas kapacitetsuppbyggnad i att få till stånd en effektiv social dialog, och myndigheten främjar utvecklingen av den sociala dialogen i EU genom att granska arbetsmarknadsparternasrepresentativiteti olika sektorer för att bedöma huruvida de har rätt att delta i kommittéer för social dialog.

”Vi finns här för att stödja dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Och jag tror att de uppgifter vi sammanställer och den forskning vi bedriver spelar stor roll, om det hjälper aktörerna själva att fungera bättre... En levande social dialog är en del av vad man skulle kunna kalla en social marknadsekonomi, vilket är vad Europeiska unionen strävar efter att uppnå.”

David Foden, rådgivare, arbetsmarknadsrelationer

 

Read less

Senaste uppdateringar

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbetsmarknadsrelationer och social dialog

Prenumerera

Hantera aktörernas prioriteringar

Top

Eurofounds forskning syftar till att bistå EU:s institutioner, nationella offentliga myndigheter och arbetsmarknadens parter på olika nivåer för att ta itu med de utmaningar som EU står inför samt nationella utmaningar på områdena utformning av politik, social dialog, kollektiva förhandlingar ochRead more

Eurofounds forskning syftar till att bistå EU:s institutioner, nationella offentliga myndigheter och arbetsmarknadens parter på olika nivåer för att ta itu med de utmaningar som EU står inför samt nationella utmaningar på områdena utformning av politik, social dialog, kollektiva förhandlingar och reglering av förhållandet mellan arbetsmarknadens parter.

Myndighetens arbetsprogram har anpassats till Europeiska kommissionens politiska riktlinjer under de kommande fyra åren och bidrar direkt till ett antal viktiga politikområden som syftar till att skapa ett starkt socialt Europa. Eurofound kommer i synnerhet att stödja de politiska initiativen inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter som är kopplad till social dialog och arbetstagarnas delaktighet, särskilt i efterdyningarna av covid-19-pandemin. Särskilda resultat kommer att finnas tillgängliga som underlag till den europeiska politiska debatten om minimilöner och insyn i lönesättningen samt om arbetstid. Eurofound kommer i samråd med Europeiska kommissionen att fortsätta sitt inriktade arbete på den sociala dialogen i EU genom sin uppsättning representativitetsstudier inom utvalda sektorer.

Read less

Viktiga politiska budskap

Top

De huvudsakliga resultaten av Eurofounds forskning utgör underlag för beslutsfattarna vad gäller hanteringen av några av de viktigaste frågorna på detta område.

Read more

De huvudsakliga resultaten av Eurofounds forskning utgör underlag för beslutsfattarna vad gäller hanteringen av några av de viktigaste frågorna på detta område.

 • Genom kollektiva förhandlingar spelar arbetsmarknadens parter en avgörande roll för att trygga en rättvis behandling av Europas arbetstagare och ett stabilt och förutsägbart ramverk för arbetsgivare.
 • Effektiva kollektiva förhandlingar gör att konkurrensen mellan företag kan inriktas på att öka effektiviteten i stället för att fokus läggs på att utnyttja arbetskraften genom gemensamma regler om löner och arbetsvillkor.
 • Systemen som reglerar arbetsmarknadsrelationer står inför allt större hot på grund av förändringar i samhället, på arbetsmarknaden och när det gäller hur arbetet organiseras. Detta har lett till utmaningar när det gäller kapaciteten hos centrala arbetsmarknadsparter inom systemen för arbetsmarknadsrelationer i medlemsstaterna.
 • När det gäller lön anger sju av tio arbetstagare med minimilön i EU-rapporten att de åtminstone har vissa problem med att få ekonomin att gå ihop, jämfört med färre än fem av tio andra arbetstagare. Dessa siffror varierar emellertid kraftigt mellan olika länder. Mot bakgrund av pandemin kan minimilöner spela en roll i en politisk strategi för att stabilisera inkomster – och således efterfrågan – för att motverka en nedåtgående spiral mot recession eller depression.
 • För en effektiv social dialog i EU krävs starka förbindelser med nationella aktörer så att EU:s agenda fortsätter att vara relevant och så att EU:s självständiga avtal genomförs på ett meningsfullt sätt på nationell nivå.
 • Trots att flera gemensamma initiativ har uppstått ur den sociala dialogen i EU har få avtal ingåtts. Det finns en farhåga inom vissa sektorer när det gäller att begäranden från arbetsmarknadens parter om att genomföra avtal genom EU-lagstiftningen har avslagits och att det krävs bättre förbindelser mellan EU och medlemsstaterna.
 • En fallande tendens beträffande graden av fackföreningsanslutning skapar oro i många medlemsstater. Färre än en av tre arbetsplatser (med 10 eller fler arbetstagare) i EU (29 procent) har någon form av arbetstagarrepresentation. Att det finns lagstadgade krav är en viktig drivkraft för förekomsten av representation.
 • Kollektiva förhandlingar står fortfarande i centrum när det gäller systemen för arbetsmarknadsrelationer i EU. Beslutsfattarna bör ta tillfället i akt under covid-19-krisen att införa nya initiativ för att främja, stärka och stödja kollektiva förhandlingar.
 • Utöver arbetsmarknadsparternas ansträngningar kräver en effektiv social dialog och välfungerande arbetsmarknadsrelationer offentliga medel och myndighetsstöd. Beslutsfattarna bör undersöka nya former av kunskapsöverföring, tillhandahållande av resurser och diskussioner med arbetsmarknadsparter på EU-nivå och nationell nivå.
 • Att trygga och verka för rättvisa, välfungerande och balanserade arbetsmarknadsrelationer är avgörande för att säkerställa hållbar tillväxt för alla och sociala framsteg i EU. I efterdyningarna av covid-19 kommer detta även att vara ett viktigt sätt för beslutsfattare att integrera EU:s sociala och ekonomiska dimensioner, såsom fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
Read less

Aktuell och pågående forskning

Top

Under 2021 kommer Eurofound att fortsätta sin nationella rapportering om arbetsmarknadsrelationer, social dialog samt regler och resultat avseende arbetslivet. Däri ingår regelbundna representativitetsstudier som omfattar olika ekonomiska sektorRead more

Under 2021 kommer Eurofound att fortsätta sin nationella rapportering om arbetsmarknadsrelationer, social dialog samt regler och resultat avseende arbetslivet. Däri ingår regelbundna representativitetsstudier som omfattar olika ekonomiska sektorer. En årlig granskning av minimilöner och en för arbetstid kommer att slutföras 2021. Forskningen kommer också att inriktas på utvecklingen vad gäller kollektiva förhandlingar efter den hälsomässiga, sociala och ekonomiska krisen i samband med covid-19-pandemin. Uppgifter som samlas in genom nätverket av Eurofounds korrespondenter kommer också att ligga till grund för uppdateringar av landsprofilerna för arbetslivet och databasen över löner, arbetstid och kollektiva tvister.

Som en uppföljning av ett pilotprojekt om övervakning av stridsåtgärder kommer Eurofound att sammanställa uppgifter om och resultat av arbetskonflikter. Uppdateringarna av den europeiska ordboken om förhållandet mellan arbetsmarknadens parter kommer att fortsätta. Fokus för forskningen kommer även att vara de nationella arbetsmarknadsparternas roll i den europeiska planeringsterminen.

Analys av arbetsmarknadsrelationer och social dialog är också del av Eurofounds verksamhet som handlar om påverkan av förändringar samt social sammanhållning och konvergens. Pågående uppdateringar av databasen COVID-19 EU PolicyWatch kommer också att användas som en resurs för vidare forskning inom andra verksamhetsområden.

I avsnitten nedan ges tillgång till en rad publikationer, data och pågående arbete på området.

Read less
 • Publikationer (2341)
 • Uppgifter
 • Pågående arbete (11)

Uppgifter

Data related to this topic are linked below.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbetsmarknadsrelationer och social dialog

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.