Arbetsvillkor och hållbart arbete

3 mars 2022

Arbetsvillkor och hållbart arbete är en av de sex främsta aktiviteterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 202Read more

Arbetsvillkor och hållbart arbete är en av de sex främsta aktiviteterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2024. Eurofound kommer att fortsätta fungera som ett centrum för expertis som övervakar och analyserar utvecklingen på detta område, inräknat hur covid-19 -krisen har påverkat arbetsvillkor och kvalitet i arbetet, liksom praxis på arbetsplatsen.

Under 2021–2024 kommer Eurofound att tillhandahålla viktiga insikter i de utmaningar och framtidsutsikter som förknippas med arbetsvillkor och hållbart arbete i EU. Med utgångspunkt i länge etablerad expertis på området kommer Eurofound att undersöka tendenser och framsteg över tid samt identifiera nya problem gällande arbetsvillkor och kvalitet i arbetet. Analysen kommer att omfatta olika länder, sektorer, yrken och arbetstagargrupper avseende frågor som arbetsorganisation och distansarbete, arbetstid, balans mellan arbete och fritid, likabehandling, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, kompetens och utbildning, inkomster och framtidsutsikter samt arbetstillfredsställelse. Atypiska anställningsformer kommer att ges ett särskilt fokus, särskilt verksamhet som egenföretagare.

Mot bakgrund av EU:s demografiska utmaning med en åldrande befolkning och arbetslivets ökande mångfald kommer Eurofound att fortsätta utforska de faktorer som gör det möjligt för fler arbetstagare att fortsätta arbeta längre. Analysen kommer även att rikta ljuset mot förbättrad kvalitet i arbetet som ett incitament för att öka deltagandet på arbetsmarknaden och förstärka arbetstagarnas motivation, vilket bidrar till hållbart arbete genom hela livet.

Sambanden mellan arbete och hälsa kommer att undersökas i nära samarbete med Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). Eurofound avser att bygga vidare på sitt samarbete med Internationella arbetsorganisationen (ILO) om frågor kring framtidens arbete och arbetsvillkoren på global nivå.

"Det är totalt sett goda nyheter eftersom arbetsvillkoren inom EU förbättras – även om detta sker mycket långsamt – men problemet är att det inte nödvändigtvis är sant för alla grupper av arbetstagare. Det beror på vilken sektor du arbetar i, liksom vilken utbildningsnivå du har, och uppriktigt sagt beror det också på om du är man eller kvinna.”

Barbara Gerstenberger, chef för arbetslivsenheten

Read less

Senaste uppdateringar

Save the date: Foundation Forum 2022

In cooperation with the Irish Government, Eurofound is organising its 7th flagship Foundation Forum 2022. This one-day...

Challenges for sustainable work

Challenges for sustainable work 07 October 2021, High-level conference on 'Quality Work for a Quality Life' - Slovenian...

EU Presidency of Slovenia high-level conference on 'Quality Work for a Quality Life'

The EU Presidency of Slovenia is organising a high-level conference on 7 October 2021 on the provision of quality work...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbetsvillkor och hållbart arbete

Prenumerera

Hantering av intressenternas prioriteringar

Top

Parallellt med framstegen mot hållbart arbete syftar Eurofounds forskning till att bistå de politiska åtgärder som behövs för att förbättra arbetsvillkoren och kvaliteten i arbetet, samt att hjälpa till att hantera de utmaningar som EU och medlemsländerna står inför på området arbete ochRead more

Parallellt med framstegen mot hållbart arbete syftar Eurofounds forskning till att bistå de politiska åtgärder som behövs för att förbättra arbetsvillkoren och kvaliteten i arbetet, samt att hjälpa till att hantera de utmaningar som EU och medlemsländerna står inför på området arbete och sysselsättning. Forskningen är inriktad på att identifiera överhängande problem och specifika riskgrupper och att analysera utvalda delar.

Eurofounds arbetsplan följer Europeiska kommissionens politiska riktlinjer under de kommande fyra åren, och påverkar direkt ett antal centrala politiska områden som syftar till att skapa ett robust socialt Europa. I synnerhet kommer Eurofounds forskning att stödja politiska initiativ under den europeiska pelaren för sociala rättigheter i efterdyningarna av covid-19-krisen och aktiviteter som, bland andra initiativ, är kopplade till EU-strategin för jämställdhet 2020–2025, den förstärkta ungdomsgarantin, paketet för stöd till ungdomssysselsättning, kompetensagendan, liksom innovation och skapandet av arbetstillfällen och Europeiska kommissionens förslag om skäliga minimilöner i EU.

Read less

Centrala politiska budskap

Top

De främsta fynden från Eurofounds forskning används som underlag för beslutsfattarnas hantering av vissa av de centrala frågorna på detta område.

Read more

De främsta fynden från Eurofounds forskning används som underlag för beslutsfattarnas hantering av vissa av de centrala frågorna på detta område.

  • Förbättrade arbetsvillkor är avgörande för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Många olika aspekter av arbetskvalitet måste övervägas. God kvalitet i arbetet gör att människor kan arbeta längre och ha ett bättre yrkesliv samt hjälper till att skapa hållbart arbete och en positiv balans mellan arbete och fritid.
  • Arbetsvillkoren i EU förbättras i allmänhet, även om framstegen sker gradvis. Framstegen har inte gått lika snabbt för vissa grupper av arbetstagare: det beror på typen av anställningsavtal, sektorn och nivån av utbildning.
  • Det finns många sätt att förbättra arbetsvillkoren och kvaliteten i arbetet i EU. Regeringar har verkligen en viktig roll att spela när det gäller att fastställa ramverket genom reglering. Men arbetstagarna och arbetsgivarna liksom deras organisationer är också viktiga aktörer. För många dimensioner av kvalitet i arbetet är det på arbetsplatsen som förändringarna sker.
  • Bara en femtedel av de europeiska företagen har upptäckt hemligheten bakom ett optimalt välbefinnande på arbetsplatsen och företagsresultat. Arbetsplatser i gruppen ”stora investeringar, stort inflytande” har visat sig erbjuda de bästa resultaten för arbetstagare och arbetsgivare, med förbättrade resultat och ökad kvalitet i arbetet genom att öka de anställdas autonomi, underlätta de anställdas deltagande och främja utbildning och lärande.
  • Många människor kämpar med att kombinera sitt arbete och sina åtaganden utanför arbetet, särskilt föräldrar och andra vårdnadshavare. Samtidigt som flexibla arbetsformer kan avhjälpa dessa svårigheter, medför de också utmaningar. Distansarbete erbjuder till exempel mer frihet att välja när och var man vill arbeta, men kan också leda till längre arbetstider med högre intensitet och till större svårigheter att koppla bort arbetet.
  • Det ökade distansarbetet under covid-19-pandemin har visat på de otydliga gränserna mellan arbete och privatliv. Regeringar och arbetsmarknadens parter diskuterar initiativ avseende ”rätten att koppla ned” för att förhindra att stora grupper av arbetstagare löper risk för fysisk och emotionell utmattning.
  • Arbetsmarknadens parter bör i framtiden sträva efter att införa bestämmelser för arbetstagare om distansarbetets frivilliga karaktär eller om specifika arbetsuppgifters lämplighet för distansarbete i eventuella rättsliga ramar eller avtal. Det är också viktigt att klargöra hur arbetsgivare kan bidra till utgifter i samband med att arbeta hemifrån, liksom garantier för lika lön och tillgång till utbildning för dem som arbetar på distans.
Read less

Aktuell och pågående forskning

Top

Under 2021 kommer Eurofound att fortsätta med sina Europaomfattande undersökningar, och i dessa insatser har effekten av covid-19 och kvalitet i arbetet en central plaRead more

Under 2021 kommer Eurofound att fortsätta med sina Europaomfattande undersökningar, och i dessa insatser har effekten av covid-19 och kvalitet i arbetet en central plats. Med utgångspunkt i tidigare undersökningsupplagor kommer Eurofound att utforska en rad olika ämnen om arbetsvillkor i en anpassad upplaga av sin europeiska undersökning om arbetsvillkor (EWCS) under 2021 och ännu fler under 2023, samtidigt som man också utför en sekundär analys av data från den europeiska företagsundersökningen 2019.

Eurofound kommer att undersöka hur covid-19-krisen har påverkat arbetsvillkor och arbetspraxis, inbegripet former för distansarbete, baserat på den europeiska företagsundersökningens uppföljningsenkät och flera omgångar av e-undersökningen Leva, arbeta och covid-19. Inriktningen på arbetsplatsåtgärder kommer att komplettera den information som insamlats genom Eurofounds databas ”COVID-19 EU PolicyWatch” och analysen av åtgärder vidtagna av regeringar och arbetsmarknadens parter.

Analysen av arbetsvillkor ingår också i de aktiviteter vid Eurofound som hanterar effekten av förändring samt social sammanhållning och konvergens.

I avsnitten nedan ges tillgång till en rad publikationer, data och pågående arbete på området.

Read less
  • Publications (2529)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbetsvillkor och hållbart arbete

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.