Arbetsvillkor och hållbart arbete

31 mars 2020

Den demografiska utmaning som en åldrande befolkning innebär har, tillsammans med arbetslivets ökande mångfald, lett till ett större fokus på begreppet hållbart arbete under hela livet. Begreppet understryker vikten av en god arbetskvalitet och en bra arbetsmiljö under hela arbetslivet.

För att vi ska kunna arbeta längre behöver vi arbeta bättre. Arbetsorganisationen och arbetsförhållandena bör utformas efter individens behov. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Arbetsvillkor och hållbart arbete

En av de frågor som är aktuella för EU:s beslutsfattare är balans mellan arbete och fritid, särskilt för arbetande föräldrar. Det handlar också om att förlänga arbetslivet och samtidigt hitta en bra balans mellan flexibilitet och trygghet. Det inbegriper också att bekämpa odeklarerat och bedrägligt arbete, investera i humankapital och ta itu med den betydande ojämlikhet som människor möter på arbetsmarknaden.

I Europeiska kommissionens Europa 2020-strategi eftersträvas ”en smart och hållbar tillväxt för alla” och det kräver fokus på arbetskvalitet och arbetsvillkor. Detta framhålls också i kommissionens ”Agenda för ny kompetens och arbetstillfällen” från 2010. I april 2017 lanserade kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter. De principer och rättigheter som pelaren bygger på är indelade i tre huvudkapitel, varav ett handlar om rättvisa arbetsvillkor.

Eurofounds arbete

Eurofound har beprövad erfarenhet av att bevaka och analysera många olika dimensioner av arbetsvillkor sedan mer än 40 år tillbaka. Det gäller bland annat arbetstider och balans mellan arbete och fritid, företagshälsovård, säkerhet och välbefinnande, utbildning och kompetens, arbetsorganisation, löner och framtidsutsikter samt arbetstillfredsställelse.

Institutet har särskilt studerat mäns och kvinnors arbetsvillkor, arbetsvillkor inom olika sektorer och yrken samt arbetsvillkor för arbetstagare i olika åldersgrupper.

Särskilt fokus har lagts på arbetsvillkoren för äldre arbetstagare och hur de är kopplade till förmågan och viljan att arbeta fram till pensionsåldern. Sambanden mellan arbete och hälsa har undersökts i nära samarbete med Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). Eurofound samarbetar också med Internationella arbetsorganisationen (ILO) kring frågorna om arbetets framtid.

Viktiga bidrag

Eurofounds sjätte Europeiska undersökning om arbetsvillkor (EWCS) genomfördes under 2015. Omkring 44 000 arbetstagare i 35 länder intervjuades om ett brett urval av arbetsrelaterade frågor. Undersökningen bygger på erfarenheterna från de tidigare fem undersökningarna och ger en omfattande bild av Europas arbetsliv utifrån länder, yrken, sektorer och åldersgrupper. I undersökningens kartläggningsverktyg presenteras uppgifterna i ett interaktivt format som möjliggör analyser av de olika variablerna per medlemsstat och demografiska egenskaper. 

Med hjälp av uppgifter från EWCS har Eurofound utvecklat olika index för att mäta olika dimensioner av arbetskvalitet i Europa. Annan forskning har gått ut på att granska vilken slags politik som gör det möjligt för äldre att delta på arbetsmarknaden upp i högre ålder och mer specifikt hur man kan förlänga arbetslivet genom flexibla pensionssystem.

Samarbetet med EU-Osha har lett till en gemensam rapport om psykosociala risker på arbetsplatser i Europa. Eurofound har också mer specifikt granskat fysiskt och psykiskt våld på arbetsplatsen.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (13)

Alla (289)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (16)