Проучвания

Eurofound провежда три периодични общоевропейски проучвания за подпомагане на планирането и осигуряването на по-добри условия на живот и труд. Проучванията предлагат уникален източник на сравнителни данни за качеството на условията на живот и труд в ЕС. Подробният анализ на данните от проучванията позволява на Eurofound да определя нови и възникващи тенденции, както и да вниква по-задълбочено в основните проблеми на европейската политика. Резултатите предоставят стабилна основа, на която авторите на политики определят възможностите за подобрение и разработват дългосрочни перспективи. Проучванията са важен елемент от мисията на Eurofound да осигурява качествена информация и съвети както за европейските, така и за националните политици, социални партньори, изследователи и за европейските граждани.

Проучване на европейските дружества (ECS)

​Теми: ECS представя преглед на практиките на работното място и как те се договарят в европейските предприятия. Проучването се основава на мненията както на ръководителите, така и на представителите на работниците и служителите.

Честота: на всеки четири години, от 2004—2005 г.

Първо проучване: 2004—2005 г., обявено е като Европейско проучване на работното време и баланса между професионалния и личния живот. Обхваща 21 държави, което включва 15-те „стари“ държави — членки на ЕС, и 6 нови държави членки: Кипър, Чешка република, Унгария, Латвия, Полша и Словения

Второ проучване: 2009 г., обявено е под ново наименование — Проучване на европейските дружества, и разглежда практиките за гъвкавост и качеството на социалния диалог. Обхваща 30 държави, което включва 27-те държави — членки на ЕС, Хърватска, Бивша Югославска Република Македония и Турция

Трето проучване: 2013 г., през март 2015 г. е публикуван Трети обзорен доклад за ECS , основният фокус е върху организацията на труда, иновациите, участието на работниците и социалния диалог. Обхваща 32 държави, което включва 27-те държави — членки на ЕС, и Хърватска, Бивша Югославска Република Македония, Исландия, Черна гора и Турция. Вторичният анализ не е приключил.

Data explorer: Интерактивен инструмент за визуализация на ECS

Следващо проучване: Работата на терен за четвъртото издание на ECS ще започне през 2019 г. в партньорство с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Европейско проучване за качеството на живот (ЕQLS)

​Теми: EQLS дава изчерпателна представа за условията на живот в европейските страни. Проучването включва широк спектър от показатели за различни измерения на качеството на живот, както обективни, така и субективни. С оглед на засиления интерес към качеството на живот на европейските граждани, EQLS става все по-важно за приноса на Eurofound за политическите и научните дебати.

Честота: на всеки четири до пет години, от 2003 г.

Първо проучване: 2003 г. Обхваща 28 държави, което включва 25-те държави — членки на ЕС, и 3 страни кандидатки — България, Румъния и Турция

Второ проучване: 2007 г. Обхваща 31 държави, което включва 27-те държави — членки на ЕС, Норвегия и страните кандидатки Хърватска, Бивша Югославска Република Македония и Турция

Трето проучване: 2011 г. Обхваща 34 държави, което включва 27-те държави — членки на ЕС, и 7 страни кандидатки или държави в процес на присъединяване: Хърватска, Бивша Югославска Република Македония, Исландия, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция

Четвърто проучване: 2016 г., със специален фокус върху качеството на обществените услуги. Обхваща 33 държави, което включва 28-те държави — членки на ЕС, и 5 страни кандидатки — Албания, Бивша Югославска Република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция

Data explorer: Визуализирайте, разглеждайте и сравнявайте данни за ЕС и държавите в ЕС относно качеството на живот, качеството на обществото и качеството на обществените услуги в нашия интерактивен инструмент за визуализация на EQLS

Предстоящи събития: Пълно публикуване на данните за 2016 г. през февруари—март 2018 г.

Европейско проучване за условията на труд (ЕWCS)

​Теми: EWCS е най-отдавна провежданото проучване, което се е наложило като авторитетен източник на информация за условията на труд и качеството на труда и трудовите правоотношения. С проведените от 1990 г. пет издания то дава възможност за наблюдение на дългосрочните тенденции в условията на труд в Европа. Обхванатите теми включват формата на трудовите правоотношения, продължителността и организацията на работното време, организацията на работа, образование и обучение, физически и психологически рискови фактори, здраве и безопасност, участие на работещите, баланс между професионалния и личния живот, доходи и финансова сигурност, а също работа и здраве.

Честота: на всеки пет години

Първо проучване: 1990—1991 г. Обхваща 12-те държави — членки на ЕС: Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство

Второ проучване: 1995—1996 г. Обхваща 15-те държави — членки на ЕС: Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство, както и новите държави членки Австрия, Финландия и Швеция

Трето проучване: 2000 г. В първата фаза са обхванати 15-те държави — членки на ЕС и Норвегия, като след това във втората фаза проучването е разширено и обхваща 12-те „нови“ държави — членки на ЕС, през 2001 г. и Турция през 2002 г.

Четвърто проучване: 2005 г. Обхваща 27-те държави — членки на ЕС, Хърватска, Турция, Норвегия и Швейцария

Пето проучване: 2010 г. Обхваща 27-те държави — членки на ЕС, Хърватска, Албания, Бивша Югославска Република Македония, Косово, Черна гора, Турция и Норвегия

Шесто проучване: 2015 г. През ноември 2016 г. е публикуван Шести обзорен доклад за EWCS; проучването обхваща 28-те държави — членки на ЕС, Албания, Бивша Югославска Република Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, както и Норвегия и Швейцария

Data explorer: Интерактивен инструмент за визуализация на EWCS

Следващо проучване: Работата на терен за седмото издание на EWCS ще се проведе през 2020 г.