Проучвания

Eurofound провежда три периодични общоевропейски проучвания за подпомагане на планирането и осигуряването на по-добри условия на живот и труд. Проучванията предлагат уникален източник на сравнителни данни за качеството на живот и условията на труд в ЕС. Подробният анализ на данните от проучванията позволява на Eurofound да определя нови и възникващи тенденции, както и да вниква по-задълбочено в основните проблеми на европейската политика. Резултатите предоставят стабилна основа, върху която авторите на политики определят възможностите за подобрение и разработват дългосрочни перспективи. Проучванията са важен елемент от мисията на Eurofound да осигурява качествена информация и насоки за политиките както за европейските, така и за националните политици, социални партньори, изследователи и за европейските граждани.

В допълнение към трите общоевропейски проучвания, в отговор на COVID-19 Eurofound стартира през април 2020 г. електронното проучване „Живот и работа в условията на COVID-19“. Това широкомащабно онлайн проучване, при което се използват методите на невероятностната извадка, позволи на Eurofound да обхване опита в живота и работата по време на пандемия.

Прочетете повече за отделните проучвания.

Проучване на европейските дружества (ECS)

Теми: ECS прави преглед на практиките на работното място в европейските предприятия. То е насочено както към ръководителите, така и към представители на служителите.

ECS 2019 : Проведено в партньорство с Европейския център за развитие на професионалното обучение ( Cedefop) с акцент върху организацията на работата, използването и развитието на уменията, управлението на човешките ресурси, участието на служителите и социалния диалог. Обхваща държавите — членки на ЕС, и Обединеното кралство. През 2020 г. беше проведено последващо онлайн проучване, за да се изследва въздействието на COVID-19 върху непрекъснатостта на дейността и промените в практиките на работното място.

ECS 2013 : Разглеждат се организацията на работата, управлението на човешките ресурси, участието на служителите и социалния диалог. Обхваща 32 държави, включително държавите — членки на ЕС, Хърватия, Северна Македония, Исландия, Черна гора и Турция.

ECS 2009 : Обявено е под ново наименование — Проучване на европейските дружества, и разглежда практиките за гъвкавост и качеството на социалния диалог. Обхваща 30 държави, включително държавите — членки на ЕС, Хърватия, Северна Македония и Турция.

ESWT 2004–2005 : Обявено е като Европейско проучване на работното време и равновесието между професионалния и личния живот. Обхваща държавите — членки на ЕС

Data explorer: Проучване на европейските дружества – Визуализация на данните

Поредица от публикации : Проучвания на европейските дружества

Следващо проучване: Следващото ECS е условно насрочено за 2028 г.

Европейско проучване на качеството на живот (ЕQLS)

Теми: EQLS дава подробна картина на условията на живот в европейските държави. Проучването включва широк спектър от показатели за различни измерения на качеството на живот, както обективни, така и субективни. С оглед на засиления интерес към качеството на живот на европейските граждани, EQLS е важно за приноса на Eurofound за политическите и научните дебати.

EQLS 2016 : Специален фокус върху качеството на обществените услуги. Обхваща 33 държави, включително държавите — членки на ЕС, Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

EQLS 2012 : Обхваща 34 държави, включително държавите — членки на ЕС, Хърватия, Северна Македония, Исландия, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция.

EQLS 2007 : Обхваща 31 държави, включително държавите — членки на ЕС, Норвегия, Хърватия, Северна Македония и Турция.

EQLS 2003 : Обхваща 28 държави, включително държавите — членки на ЕС, България, Румъния и Турция.

Data explorer: Европейско проучване на качеството на живот — Визуализация на данните

Поредица от публикации : Европейски проучвания на качеството на живот

Следващо проучване: Следващото EQLS е условно насрочено за 2026 г.

Европейско проучване на условията на труд (ЕWCS)

Теми: EWCS е най-отдавна провежданото проучване, което се е наложило като авторитетен източник на информация за условията на труд и качеството на труда и трудовите правоотношения. След първото му провеждане през 1990 г., то дава възможност за наблюдение на дългосрочните тенденции в условията на труд в Европа. Обхванатите теми включват формата на трудовите правоотношения, продължителността и организацията на работното време, организацията на работа, образование и обучение, физически и психосоциални рискови фактори, здраве и безопасност, участие на работещите, равновесие между професионалния и личния живот, доходи и финансова сигурност, а също работа и здраве.

 

EWCS 2024 : Това издание ще включва както анкетиране в рамките на физически срещи, за да се гарантира измерване на тенденциите, така и пробен компонент „push-to-web“ на анкетата (на част от поканените ще бъде предложен онлайн въпросник) с оглед на адаптирането на проучването към бъдещите изисквания. Ще бъдат обхванати всички държави — членки на ЕС, Норвегия, Швейцария и евентуално държавите по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

EWCTS 2021 : Поради COVID-19 Eurofound проведе за първи път EWCS по променен начин, като използва компютърно подпомогнато телефонно анкетиране (CATI). Проучването обхвана държавите — членки на ЕС, Обединеното кралство, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора.

EWCS 2020 : Само седем седмици след началото Eurofound трябваше да прекрати работата на терен лице в лице поради пандемията от COVID-19.

EWCS 2015 : Обхваща държавите — членки на ЕС, Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, Норвегия и Швейцария.

EWCS 2010 : Обхваща държавите — членки на ЕС, Хърватия, Албания, Северна Македония, Косово, Черна гора, Турция и Норвегия.

EWCS 2005 : Обхваща държавите — членки на ЕС, Хърватия, Турция, Норвегия и Швейцария

EWCS 2000-2002 : В първата фаза обхваща държавите — членки на ЕС, и Норвегия, като във втората фаза проучването е разширено и обхваща 12-те „нови“ държави — членки на ЕС, през 2001 г. и Турция през 2002 г.

EWCS 1995–1996 : Обхваща държавите — членки на ЕС

EWCS 1990–1991 : Обхваща държавите — членки на ЕС

Data explorer: Европейско проучване на условията на труд — Визуализация на данните

Поредица от публикации : Европейски проучвания на условията на труд

Следващо проучване: Планира се работата на терен да започне през февруари 2024 г., като първите резултати и данни се очакват в края на 2025 г.

Електронно проучване за живота и работата в условията на COVID-19

Eurofound адаптира своите изследвания, за да наблюдава променящата се ситуация по време на пандемията от COVID-19 и да събира данни относно въздействието върху живота на гражданите на ЕС и политическите мерки за смекчаване на последиците. През април 2020 г. Агенцията стартира електронното проучване „Живот, работа и COVID-19“, като приключи петия кръг през пролетта на 2022 г.

Теми: Целта на електронното проучване „Живот и работа в условията на COVID-19“ е да се уловят широкообхватните последици от пандемията върху начина на живот и работа на хората в целия ЕС, с цел да се помогне на създателите на политики да предвидят мерки, които водят до еднакво възстановяване от кризата. Проучването изследва качеството на живот и качеството на обществото по време на пандемията, като въпросите варират от удовлетвореност от живота, щастие и оптимизъм, до здраве и нива на доверие в институциите. Поставен е акцент и върху положението с работата на респондентите, равновесието между професионалния и личния живот и използването на дистанционна работа по време на кризата. Във втория кръг въпросите бяха съсредоточени също върху качеството на работните места и здравословните и безопасни условия на труд, онлайн училищното образование, използването на онлайн услуги, както и степента, в която хората са кандидатствали и са се възползвали от схеми за държавна подкрепа. Допълнителните въпроси в третия кръг се отнасят до нагласите и желанието за ваксиниране, доверието в науката, използването на социални медии и доверието в тях. Въпросите разглеждат също така достъпа до обществени услуги и тяхното качество по време на COVID-19. Четвъртият кръг беше панелно проучване, в което бяха анкетирани само респондентите от панелите, което даде възможност за проследяване на промените от началото на пандемията.

Въпреки че е продължение на предишните проучвания, петият кръг беше съсредоточен повече върху въпроси, свързани с жилищното настаняване, условията на живот и финансовите условия, както и върху мненията относно дистанционната работа и равновесието между професионалния и личния живот, включително разделението на труда у дома. Този кръг хвърля светлина също така върху новата несигурна реалност, предизвикана от войната в Украйна, рекордно високата инфлация и рязкото покачване на разходите за живот. Успоредно с това Европейската фондация за обучение (ETF) използва съкратен въпросник за провеждане на пилотно електронно проучване в 10 съседни на ЕС държави. Първите резултати от петия кръг бяха публикувани през юли 2022 г., а през декември 2022 г. беше публикуван съвместен информационен документ на Eurofound и ETF, в който са представени подбрани окончателни резултати за социалното и икономическото положение на респондентите в ЕС-27 и 10 допълнителни държави.

Кръг 5 : 29 март — 2 май 2022 г.

Кръг 4: 21 октомври — 30 ноември 2021 г. (панелно проучване)

Кръг 3 : 12 февруари—31 март 2021 г.

Кръг 2 : 22 юни—27 юли 2020 г.

Кръг 1 9 април —11 юни 2020 г.

Резултатите очертават предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, и проблемите, върху които да се насочим в бъдеще, например дистанционната работа, правото на откъсване от работната среда, здравето и благосъстоянието, работното време и достъпа до обществени услуги.

Поредица от публикации: COVID-19

Анализ на данните: Данни за живота и работата в условията на COVID-19

Инфографика: Живот, работа и COVID-19

 

Допълнителна информация за проучванията