Европейски проучвания на качеството на живот (EQLS)

Провеждано на всеки четири години, това уникално общоевропейско проучване изследва обективните обстоятелства в живота на европейските граждани и какво мислят те за тях и за живота си като цяло. Проучването се спира на въпроси като заетост, доходи, образование, жилище, семейство, здравеопазване и баланс между професионалния и личния живот. Разглеждат се също субективни теми като удовлетворението от живота сред населението - доколко хората са доволни от живота си и как възприемат обществото, в което живеят.

Практиката на периодично провежданите проучвания позволи да се проследяват във времето основни тенденции в качеството на живота на хората. Предишни проучвания, например, показаха, че от началото на икономическата криза хората срещат по-големи трудности при осигуряването на прехрана. Според тях в много страни се е увеличило напрежението между представителите на различни етнически групи. А навсякъде в Европа хората имат по-малко доверие в правителствата, отколкото преди. От друга страна, те продължават да намират най-голямо удовлетворение в семейния живот и личните отношения.

През годините проучването EQLS прерасна в ценен набор от показатели, които допълват традиционните за икономически растеж и житейски стандарт като БВП или доходи. Също като БВП, показателите на EQLS са ясни и привличат вниманието, но обхващат в по-голяма степен околната среда и социалните аспекти на прогреса, следователно е по-лесно да бъдат интегрирани в процедурите за вземане на решения и да бъдат включени в обществените дебати на равнище ЕС и национално равнище в Европейския съюз.

За всяко издание на проучването се избира на случаен принцип извадка от възрастното население за пряка анкета. Като се имат предвид възможните бъдещи разширения на Европейския съюз и интереса на страните от ЕАСТ, географското покритие на проучването се увеличи през годините:

  • Първо EQLS през 2003 г. - 28 страни: 27 държави членки на ЕС и Турция
  • Второ EQLS през 2007-2008 г. - 31 страни: 27 държави членки на ЕС, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Турция и Норвегия
  • Трето EQLS през 2011-2012 г. - 34 страни: 27 държави членки на ЕС и Хърватия, Исландия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Турция и Косово

В допълнение, много въпроси от второто EQLS бяха включени в проучването на Евробарометър през 2009 г., което доведе до проучването Тенденции в качеството на живота в ЕС: 2003-2009.

Данните от EQLS и други допълнителни източници се захранват също в електронната база данни на Eurofound на статистическите показатели за качеството на живот (EurLIFE).