Průzkumy

S cílem přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek nadace Eurofound vypracovala tři pravidelně se opakující celoevropské průzkumy, které jsou jedinečným zdrojem srovnatelných informací o kvalitě životních a pracovních podmínek v Evropě. Podrobná analýza údajů z průzkumů umožňuje nadaci Eurofound zjišťovat nové a vznikající trendy, jakož i získat lepší přehled o klíčových problémech v rámci evropské politiky. Výsledky poskytují politickým činitelům silný základ pro určování příležitostí ke zlepšení a pro rozvoj výhledů zaměřených na budoucnost. Průzkumy jsou klíčovým prvkem v rámci poslání nadace Eurofound, kterým je poskytovat vysoce kvalitní informace a poradenství tvůrcům politik na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, sociálním partnerům, výzkumným pracovníkům i evropským občanům.

Evropský průzkum společností (ECS)

Tematické oblasti: Evropský průzkum společností nabízí přehled postupů na pracovišti a způsob, jakým jsou v evropských podnicích vyjednávány. Opírá se o názory manažerů i zástupců zaměstnanců.

Četnost: jednou za čtyři roky, od let 2004–2005

První průzkum: 2004–2005, proběhl pod názvem Evropský průzkum pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zahrnoval 21 zemí včetně 15 „starých“ členských států EU a 6 nových členských států: Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko

Druhý průzkum: 2009, proběhl pod novým názvem Evropský průzkum společností se zaměřením na flexibilitu pracovní doby a kvalitu sociálního dialogu a zahrnoval 30 zemí, včetně 27 členských států EU, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Turecka.

Třetí průzkum: 2013, zahrnoval 32 zemí, včetně 27 členských států EU, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Islandu, Černé Hory a Turecka. V březnu 2015 byla zveřejněna Souhrnná zpráva o třetím Evropském průzkumu společností se zaměřením na organizaci na pracovišti, inovace, účast zaměstnanců a sociální dialog. V současnosti probíhá sekundární analýza.

Průzkumník údajů: Interaktivní nástroj pro vizualizaci údajů z Evropského průzkumu společností

Příští průzkum: Práce v terénu pro čtvrtý Evropský průzkum společností začnou v roce 2019 ve spolupráci s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

Průzkum kvality života v Evropě (EQLS)

Tematické oblasti: Průzkum kvality života v Evropě poskytuje komplexní portrét životních podmínek v evropských zemích. Obsahuje širokou škálu objektivních i subjektivních ukazatelů o různých rozměrech kvality života. Vzhledem k vysoké míře zájmu o kvalitu života evropských občanů sílí význam tohoto průzkumu v rámci přínosu nadace Eurofound k politické a akademické debatě.

Četnost: jednou za čtyři až pět let, od roku 2003

První průzkum: 2003, zahrnoval 28 zemí – 25 členských států EU a 3 kandidátské země: Bulharsko, Rumunsko a Turecko.

Druhý průzkum: 2007, zahrnoval 31 zemí – 27 členských států EU, Norsko a kandidátské země Chorvatsko, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a Turecko.

Třetí průzkum: 2011, zahrnoval 34 zemí – 27 členských států EU a 7 kandidátských zemí nebo zemí před přistoupením: Chorvatsko, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Island, Kosovo, Černou Horu, Srbsko a Turecko.

Čtvrtý průzkum: 2016, se zvláštním zaměřením na kvalitu veřejných služeb, zahrnoval 33 zemí – 28 členských států EU a 5 kandidátských zemí: Albánii, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, Srbsko a Turecko.

Průzkumník údajů: Údaje o kvalitě života, kvalitě společnosti a kvalitě veřejných služeb si můžete zobrazit, prohlížet a porovnávat v našem interaktivním nástroji pro vizualizaci údajů.

Co dál?: zveřejnění kompletních údajů za rok 2016 proběhne v únoru/březnu 2018.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS)

Tematické oblasti: Průzkum pracovních podmínek v Evropě je nejdéle existující průzkum, který se stal zavedeným zdrojem informací o pracovních podmínkách a kvalitě práce a zaměstnanosti. Od roku 1990, kdy vznikl, umožňuje monitorovat dlouhodobé trendy v oblasti pracovních podmínek v Evropě. Věnuje se tématům, jako je postavení v zaměstnání, délka a organizace pracovní doby, organizace práce, učení a odborná příprava, faktory fyzických a psychosociálních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví, účast pracovníků, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, příjmy a finanční jistota, jakož i oblast práce a zdraví.

Četnost: jednou za pět let

První průzkum: 1990–1991, zahrnoval 12 států ES: Belgii, Dánsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království a Španělsko.

Druhý průzkum: 1995–1996, zahrnoval země EU-15: Belgii, Dánsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království a Španělsko a nové členské státy Finsko, Rakousko a Švédsko.

Třetí průzkum: 2000, zahrnoval v první fázi země EU-15 a Norsko a ve druhé fázi v roce 2002 byl rozšířen o 12 „nových“ členských států v roce 2001 a Turecko.

Čtvrtý průzkum: 2005, zahrnoval země EU-27, Chorvatsko, Turecko, Norsko a Švýcarsko.

Pátý průzkum: 2010, zahrnoval země EU-27, Chorvatsko, Albánii, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Kosovo, Černou Horu, Turecko a Norsko.

Šestý průzkum: 2015, zahrnoval země EU-28, Albánii, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, Srbsko, Turecko, Norsko a Švýcarsko. V listopadu 2016 byla zveřejněna Šestá souhrnná zpráva o Průzkumu pracovních podmínek v Evropě.

Průzkumník údajů: Interaktivní nástroj pro vizualizaci údajů z Průzkumu pracovních podmínek v Evropě

Příští průzkum: Práce v terénu pro sedmý Průzkum pracovních podmínek v Evropě proběhnou v roce 2020.