Přejít k hlavnímu obsahu
image_activity3_employment_labour_markets.png

Změny na trhu práce

Zaměstnanost a trhy práce tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Nadace Eurofound bude i nadále fungovat jako odborné středisko pro sledování a analýzu vývoje trhu práce, zejména v době, kdy evropské trhy práce čelí významným výzvám důsledku pandemie COVID-19. Sběr údajů a výzkum nadace se zaměří na dopady pandemie na práci a zaměstnanost a na způsob, jak udržet funkční a inkluzivní trh práce.

V období 2021–2024 poskytne výzkum nadace Eurofound významné poznatky o výzvách a vyhlídkách v oblasti zaměstnanosti a trhu práce EU. Nadace Eurofound hraje významnou roli ve sledování trendů trhu práce, jakož i sledování dopadů těchto trendů na různé skupiny pracovníků.

Výzkum se zaměří obecně na měnící se strukturu trhu práce a využije zavedené monitorovací nástroje Eurofoundu, jako je Evropský monitor práce (EJM) a Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) společně s údaji Eurostatu. Vzhledem k tomu, že je v některých zemích, regionech, odvětvích a profesích očekávána vysoká míra nezaměstnanosti, která zasáhne nejvíce nejistá zaměstnání a nejzranitelnější pracovníky, pomohou tyto nástroje identifikovat rostoucí a klesající odvětví, povolání a kvalifikace. Nadace Eurofound bude nadále zkoumat rozsáhlé restrukturalizační akce, legislativní a podpůrné nástroje, jakož i opatření vypracovaná sociálními partnery a veřejnými orgány na pomoc pracovníkům při přechodu mezi zaměstnáními nebo odvětvími.

Nadace Eurofound se také zaměří na nedostatek pracovních sil a nedostatečně využívané lidské zdroje a talenty v určitých odvětvích a povoláních – který odhalila pandemie COVID-19 – zkoumáním politických zásahů a firemních postupů. Mezi konkrétními tématy bude nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi pracovní doba , geografická a profesní mobilita a integrace migrantů , zahrnuto bude i téma skupin nedostatečně zastoupených na trhu práce, např. mládežženy a osoby se zdravotním postižením . Nadace Eurofound se také zaměří na odvětví, která jsou tradičně postižena nedostatkem pracovních sil, což je vzhledem k pandemii stále naléhavější problém. Tato činnost bude podkladem pro přípravné práce na příštím vydání Evropského průzkumu společností (ECS) .

Nadále bude v této oblasti také pokračovat spolupráce nadace Eurofound se Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC). Výzkum restrukturalizace přispěje činnostem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a Evropského sociálního fondu+ (ESF+). Budou posouzeny vazby se sesterskou agenturou Cedefop a Evropským orgánem pro pracovní záležitosti ve vztahu k zaměstnaneckým politikám řešícím nedostatek pracovních sil.

„Šest z deseti lidí má stále smlouvu na dobu neurčitou. Přestože údaje, které máme o „atypickém zaměstnání“, jakým je například částečný úvazek a práce na dobu určitou, se v průběhu posledních pěti až deseti let příliš nezměnily, skrývají posun k více nejistým formám zaměstnání, přičemž osoby s nejistou smlouvou nemají stejný přístup k zaměstnanecké nebo sociální ochraně.“

Tina Weberová, manažerka výzkumu, oddělení zaměstnanosti

Topic

Recent updates

ef24002-card-cover.png

The post-pandemic recovery of Europe continued in 2023, with strong job creation despite subdued economic growth, against a background of rising geopolitical tension. Eurofound’s research over the year brought to...

2 Květen 2024
Publication
Annual report

Klíčová politická sdělení

Infografika

Hlavní zjištění vyplývající z výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

  • Před rozvinutím hospodářských dopadů krize COVID–19 se míra zaměstnanosti v EU díky oživení trhu práce blížila cílové hodnotě 75 %, stanovené EU2020. Přestože je svou povahou tato krize specifická, předchozí krize ukázaly, že důležitými způsoby, jak zajistit rychlé oživení, je zachování spojení pracovníků s trhem práce, a pokud možno zvyšování dovedností.
  • Růst zaměstnanosti byl soustavně nejnižší pro průměrně placená zaměstnání – nejvýrazněji během recese – a soustavně nejsilnější pro dobře placená zaměstnání.
  • Stabilita míry atypického zaměstnání zakrývá nárůst nejistého zaměstnání pro určité skupiny, přičemž stoupá počet zaměstnanců s „jinou“ nebo „žádnou“ pracovní smlouvou. Pandemie COVID-19 dále odhaluje nepříznivé postavení těchto pracovníků, kteří byli krizí zasaženi nejsilněji, a hrozí, že budou nejzávažněji zasaženi z dlouhodobějšího hlediska.
  • Nárůst různých typů nestandardní práce vede k hlubšímu rozdělení pracovních trhů EU mezi silně chráněné zaměstnance a zaměstnance s omezeným přístupem k sociální ochraně a zaměstnaneckým právům, což přispívá k větší segmentaci trhu práce.Typickým příkladem jsou rostoucí počty zaměstnanců ve „složených nestandardních“ zaměstnáních (jedná se o kombinaci nestandardních zaměstnání: například na dobu určitou s částečným úvazkem, OSVČ s částečným úvazkem).
  • Současný nárůst nejistých zaměstnání vyžaduje politická řešení, která podpoří zaměstnance s omezeným přístupem k sociální ochraně a zastoupení. Význam problému narůstá v souvislosti s rostoucími dopady pandemie COVID-19, která představuje obzvláštní existenční riziko pro mnoho osob s nejistým zaměstnáním a OSVČ.

2021–2024 work plan

During 2021–2024, Eurofound’s research will provide important insights into the challenges and prospects in the area of employment and labour markets in the EU. Eurofound has an important role to play in monitoring trends in the labour market, as well as monitoring the impact of these trends for different groups of workers.

Research will focus overall on the changing structure of the labour market using Eurofound’s well established monitoring instruments, the European Jobs Monitor (EJM) and the European Restructuring Monitor (ERM), alongside Eurostat data. With high levels of unemployment expected in some countries, regions, sectors and occupations, affecting also the most precarious and vulnerable workers, these instruments will help identify growing and declining sectors, occupations and qualifications. The ERM will also continue to examine large-scale restructuring events, legislative and support instruments, as well as measures developed by social partners and public authorities to assist workers transitioning between jobs or sectors.

Eurofound will also focus on labour shortages and under-utilised human resources and talent in certain sectors and occupations – accentuated during COVID-19 – by exploring policy interventions and company practices. Specific topics will include skills mismatches, working time, geographical or occupational mobility, and the integration of migrants, as well as covering groups underrepresented in the labour market such as young people, women and people with disabilities. Eurofound will also look at sectors traditionally affected by labour shortages, the issue becoming more urgent due to the pandemic. This activity will feed into the preparatory work for the next edition of the European Company Survey (ECS).

Eurofound’s collaboration with the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) will also continue in this area. Research on restructuring will contribute to the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) and the European Social Fund+ (ESF+) activities. Links with sister agency Cedefop and the European Labour Authority will be explored as regards skills and labour mobility in the context of employment policies aimed at tackling labour shortages.

Addressing stakeholder priorities

Eurofound’s research aims to assist policy action to provide knowledge to support structural change, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic. It aims to help address the challenges facing the EU and national levels in the areas of employment and labour market structures.

Specifically, Eurofound collects data and analyses trends in employment and labour market developments, identifying and examining gaps and groups at risk, in order to provide the European Commission and other EU institutions, Member State bodies and social partners with the support needed to devise more effective employment policies.

The Agency’s work plan is aligned with the European Commission’s political guidelines 2021–2024, directly feeding into a number of key policy areas aimed at creating a strong social Europe. In particular, Eurofound’s research will support policy initiatives under the European Pillar of Social Rights in the aftermath of the COVID-19 crisis and activities linked to, among other initiatives, the European Gender Equality Strategy 2020–2025, the reinforced Youth Guarantee, the Youth Employment Support package, the skills agenda, as well as innovation and job creation and the European Commission’s proposal for adequate minimum wages in the EU.

 

Eurofound research

In 2024, Eurofound continues to monitor and analyse how the EU’s labour market structure is changing, looking at patterns related to employment status, workers’ demographic characteristics, and net job creation and job loss by sector and occupation, particularly in light of the challenges triggered by COVID-19 and Russia's invasion of Ukraine. Analysis draws on data from the European Jobs Monitor (EJM), European Restructuring Monitor (ERM) and Eurostat and the work involves ongoing updates to the EJM and ERM databases. 

In 2024, Eurofound publishes the findings of research investigating employment shifts across EU regions, from the pandemic to the recovery. In particular, the research focuses on the gap between urban/capital and rural areas and on patterns of sectoral specialisation which made some regions more exposed or resilient than others. The research investigates the evolution of telework across European regions, including the observed differences in the take up of regional telework. This work builds on the EJM regional analyses and the previous Eurofound/Joint Research Centre analysis on teleworkable jobs.

Eurofound finalises its analysis of the impact of short-time work schemes on retaining employment and securing incomes during the COVID-19 pandemic. One output from this project is a comparative database of the support measures used in the Member States. The research aims to derive policy lessons regarding effective instruments for future crises. 

Complementing earlier research on mapping the incidence of labour shortages and assessing policies to address shortages, Eurofound concludes its analysis of company/organisational practices. Some case studies look specifically at how displaced people from Ukraine have been integrated into the labour market. 

New research in 2024 investigates shifts in the employment structure in the first quarter of the 21st century, examining the pace of change (technological, globalisation/trade-related, demographic) and its impacts on labour markets.

Research begins on measuring job differences in task requirements and their implications for mobility and employment reallocation across the economy. It aims to determine the magnitude and the nature of changes in job tasks following a job move.

Work also commences on exploring wage determinants in the EU, with a specific focus on gender gaps. This research aims to identify correlations between trends in educational attainment and wages by gender, as well as the determinants of any mismatch between wages and education levels by gender.

Key outputs

image_event_ep_24012023.png

Eurofound's 2024 work programme is set in the context of the upcoming European elections, war in Ukraine, renewed Middle East conflict and rising cost of living across the EU.

23 Leden 2024
Publication
Work programme

Eurofound expert(s)

John Hurley

John Hurley is a senior research manager in the Employment unit at Eurofound. He took up the role of research manager in February 2012. He is responsible for the European...

Senior research manager,
Employment research unit
caros-vacas-2023.png

Carlos Vacas Soriano is a research manager in the Employment unit at Eurofound. He works on topics related to wage and income inequalities, minimum wages, low pay, job quality...

Research manager,
Employment research unit
Publications results (595)

The post-pandemic recovery of Europe continued in 2023, with strong job creation despite subdued economic growth, against a background of rising geopolitical tension. Eurofound’s research over the year brought to light evidence on the key issues shaping the daily lives and work of Europeans.

02 May 2024

Employment levels in the EU27 recovered from the effects of the COVID-19 pandemic in 2020–2021 much faster than they did after the global financial crisis in 2008–2010. This was despite the immediate job loss effects of the two crises being of comparable scale. Demographic change is affecting labour

28 March 2024

In this report, we provide projections of how the Fit for 55 policy package may affect the sectoral and occupational structure of employment in the EU by 2030, and the impacts across different regions and countries.

25 October 2023

Rok 2022 začal s opatrným optimismem. Evropa se vzpamatovávala ze dvou let pandemie covidu-19, přičemž nástroj NextGenerationEU stanovil plán oživení, který je zaměřen na silnou a udržitelnou budoucnost. Ruský útok na Ukrajinu na začátku roku však dramatickým způsobem změnil situaci a vyvolal nové

04 May 2023

On request by the Swedish Presidency of the Council of the European Union, Eurofound prepared a background paper as a basis for the discussion at the informal Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) meeting on 3-4 May 2023. The paper outlines some of the key challenges

04 May 2023

Lidské zdroje přispívají k úspěchu organizace prostřednictvím svých dovedností. Podle modelu zahrnujícího schopnosti, motivaci a příležitosti závisí míra přispění zaměstnanců k výkonnosti organizace na jejich dovednostech a motivaci k jejich uplatňování a na příležitostech tak činit. Organizace

30 March 2023

Jak se ekonomiky začínají zotavovat z pandemie covidu-19 (navzdory dopadu války na Ukrajině na ceny energií a komodit), je nedostatek pracovních sil stále zřetelnější. Jedná se zejména o nedostatek pracovních sil, který v určitých odvětvích a povoláních již určitou dobu přetrvával a který krize

28 March 2023

Evropské trhy práce se z pandemie covidu-19 velmi dobře zotavily. Na konci roku 2021, více než 18 měsíců po začátku pandemie, byla míra zaměstnanosti v EU na téměř stejné úrovni jako před krizí. Tato zpráva shrnuje vývoj na trhu práce v letech 2020 a 2021 pomocí čtvrtletních údajů získaných ze

20 October 2022

Digitisation and automation technologies, including artificial intelligence (AI), can affect working conditions in a variety of ways and their use in the workplace raises a host of new ethical concerns. Recently, the policy debate surrounding these concerns has become more prominent and has

30 May 2022

Pandemie COVID-19 byla i v roce 2021, druhým rokem, určujícím faktorem v životě a práci Evropanů a nadace Eurofound pokračovala ve své práci na zkoumání a zaznamenávání četných a rozmanitých dopadů v členských státech EU. Zpráva Život a práce v Evropě v roce 2021, která je výsledkem výzkumné

09 May 2022

Online resources results (959)

Presentation made at the 'Informal meeting of Employment and Social Affairs Ministers (EPSCO)' by Ivailo Kalfin, Executive Director, Eurofound and Prof. dr. Paul Schoukens, Full Professor, KU Leuven. Belgian Presidency of the Council of the European Union, Namur, 11-12 January 2024.

11 Leden 2024

Climate change objectives and decarbonisation measures are vital for the future of Europe. But how will these objectives impact employment and the labour market? In this episode of the Eurofound Talks podcast series, Mary McCaughey speaks with Eurofound Senior Research Manager John Hurley about new

22 Listopad 2023
ef23058.png

Big tech dismissals: What is the impact in the EU?

Between the end of 2022 and the first half of 2023, almost 300,000 employees working for ‘big tech’ companies were laid off across the world, making headlines for months in global media. This development has been a shock, considering the high numbers of jobs in well-known tech corporations with a re

In this episode of Eurofound Talks, recorded for International Women's Day 2023, Mary McCaughey speaks with Eurofound Working Life researchers Jorge Cabrita and Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė about how, when paid and unpaid work are combined, women do eight full-time weeks more work than men per year

8 Březen 2023
ef23014.png

Building resilience after COVID-19: EU measures to protect jobs and promote skills

Since 2011, the Restructuring support instruments database of the EU PolicyWatch has been collecting information on measures that assist companies and workers to anticipate and manage restructuring. This article looks at measures in the database aimed at supporting employees and employers during the

ef22078.png

EU labour markets resilient despite energy-cost related restructuring

Eurofound’s European Restructuring Monitor database reveals the impact of the energy crisis on employment in the EU. Following Russia’s invasion of Ukraine in February 2022, energy prices have hit record highs. The European Commission imposed sanctions and limitations on the import of oil and gas fr

image_article_ef22053_07042022.png

First impacts of the Ukrainian crisis on employment in the EU

Russia’s invasion of Ukraine has shocked the world and the international community. Cities being destroyed, civilians wounded, innocent lives lost, refugees fleeing to other countries, and economic sanctions have become everyday news as this unprovoked and unlawful war unfolds.

Image of woman paying for goods by credit card through a smartphone in a coffee shop

Bank restructuring: disruptors versus incumbents

While high-street banks reacted to the COVID-19 pandemic by accelerating the push to digitalisation and cutting jobs, some digital-only banks are recruiting new staff to meet growing demand. An example is the ‘disruptor’ bank Revolut which has recently announced the creation of 1,000 jobs worldwide


Blogs results (56)

Inequalities have become more apparent in many areas: between men and women; between rich and poor; between young and old; and between rural and urban areas. What are the implications of these inequalities across the EU?

2 Květen 2024

‘Building back better’ is not just an empty slogan – we need the construction sector to help us achieve our climate targets. Eurofound research reveals that construction is where the Fit for 55 climate policy package will generate the most net new employment.

4 Prosinec 2023
ef23046.png

The European Commission declared 2023 as the European Year of Skills, stating ‘Helping people get the right skills for quality jobs and helping companies, in particular small and medium enterprises, address skills shortages in the EU is what this year is all about.’

27 Březen 2023
image_ef23042.png

'Women belong in all the places where decisions are made', to borrow from the late Ruth Bader Ginsburg. These decisions are made everywhere and at every level: in the home and at the workplace; in the boardroom and on the shop floor. Which is why it is of such serious concern to see the ongoing deep

8 Březen 2023
ef22076.png

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention, has proven difficult to regulate. Given the heterogeneity of employment relationships, business models, types of platform work and cross-border issues, this is not surprising. Yet, in

27 Září 2022
ef21082.png

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of recovery during the first quarter of 2021. The gradual rekindling of economic activity has led to a surge in demand for workers and reawakened concerns over labour shortages

20 Červenec 2021
ef21074.png

On 9 May, the Conference on the Future of Europe will get underway. Floated well before the COVID-19 outbreak, its timing in the wake of the seismic shifts precipitated by the pandemic, and its implementation alongside the European Pillar of Social Rights Action Plan, means that the outcomes could

4 Květen 2021
ef21075_v2.png

The pandemic has had differential impacts on women. Raised consciousness about them must be applied to advance gender equality in recovery measures. All crises have a strongly gendered impact and none more so than the current pandemic, across a range of indicators. While the virus itself seems to

28 Duben 2021
ef21048.png

​​​​​​​To date, close to six million workers in the EU have lost their jobs due to COVID-19. Many businesses have closed their doors forever or been pushed to the brink, bringing severe financial and psychological hardship to the individuals and families affected. However, the toll of the pandemic

9 Únor 2021

Upcoming publications results (3)

This report provides updated data on the scale of labour shortages and labour market slack in the EU and at Member State level and focusses on organisational policies aimed at attracting workers in shortage occupations. It provides lessons on steps employers can take to fill vacancies, whether actin

September 2024
Forthcoming
Publication
Research report

Job retention schemes were the main policy instruments used across the EU during the COVID-19 pandemic to preserve employment and support businesses. The report provides an analysis of job retention schemes in the EU, focusing on their institutional characteristics, their impact on employment levels

September 2024
Forthcoming
Publication
Research report

This report investigates regional employment dynamics in Europe before and during the COVID-19 pandemic, as well as the subsequent recovery from the crisis. Almost 90% of regions across the EU had exceeded their pre-pandemic employment levels by 2022. However, significant regional disparities in emp

August 2024
Data results (3)

The European Jobs Monitor (EJM) tracks structural change in European labour markets. It analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill levels, etc.

2 Květen 2023

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.