Hoppa till huvudinnehåll
image_activity3_employment_labour_markets.png

Sysselsättnings- och arbetsmarknader

Sysselsättnings- och arbetsmarknader är ett av de sex viktigaste områdena i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2024. Eurofound kommer att fortsätta fungera som ett expertcentrum för att övervaka och analysera utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt med tanke på att de europeiska arbetsmarknaderna står inför stora utmaningar till följd av covid-19-pandemin . Datainsamlingen och forskningen kommer att fokusera på pandemins konsekvenser för arbete och sysselsättning, och hur arbetsmarknadens funktion och inkludering kan upprätthållas.

Under 2021–2024 kommer Eurofounds forskning att ge viktiga insikter om utmaningar och framtidsutsikter på EU:s sysselsättnings- och arbetsmarknader. Eurofound spelar en viktig roll för att övervaka trender på arbetsmarknaden och trendernas effekter på olika grupper av arbetstagare.

Forskningen kommer generellt att inriktas på arbetsmarknadens förändrade struktur med hjälp av Eurofounds väletablerade övervakningsinstrument, European Jobs Monitor (EJM) och European Restructuring Monitor (ERM), tillsammans med uppgifter från Eurostat. Med tanke på att arbetslösheten förväntas bli hög i vissa länder, regioner, sektorer och yrken, vilket även drabbar de mest osäkra och utsatta arbetstagarna, bidrar instrumenten till att identifiera växande och vikande sektorer, yrken och kvalifikationer. Genom ERM kommer man också fortsatt att undersöka omfattande omstruktureringar , lagstiftnings- och stödinstrument samt åtgärder som har tagits fram av arbetsmarknadens parter och myndigheter för att hjälpa arbetstagare att byta jobb eller sektor.

Eurofound kommer även att fokusera på arbetskraftsbrist samt underutnyttjande av mänskliga resurser och talanger inom vissa sektorer och yrken, vilket accentuerades under covid-19, genom att undersöka politiska åtgärder och företagens praxis. Särskilda frågor kommer att omfatta kompetensglapp arbetstid, geografisk eller yrkesmässig rörlighet, integrering av migranter samt underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden, såsomungdomarkvinnor och personer med funktionsnedsättning . Eurofound kommer också att undersöka sektorer som traditionellt har drabbats av arbetskraftsbrist, eftersom frågan blir allt mer akut till följd av pandemin. Det här arbetet kommer att bidra till förberedelserna inför nästa upplaga av den europeiska företagsundersökningen .

Inom det här området kommer även Eurofound att fortsätta sitt samarbete med Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC). Forskningen om omstruktureringar kommer att bidra till verksamheter vid Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska socialfonden+ (ESF+). Kopplingar till systerbyrån Cedefop och Europeiska arbetsmyndigheten kommer att utforskas när det gäller kompetens och arbetskraftens rörlighet inom ramen för sysselsättningspolitik som syftar till att hantera arbetskraftsbrist.

”Fortfarande har sex av tio personer tillsvidareanställning utan tidsbegränsning. Även om siffrorna för ”atypiska anställningsformer”, det vill säga deltid och visstidsarbete, inte har förändrats så mycket under de senaste fem till tio åren, döljer de en övergång till mer otrygga anställningsformer, och personer med otrygga anställningsavtal har inte samma tillgång till sysselsättning eller socialt skydd.”

Tina Weber, forskningschef, enheten för sysselsättningsfrågor

Topic

Recent updates

ef24002-card-cover.png

The post-pandemic recovery of Europe continued in 2023, with strong job creation despite subdued economic growth, against a background of rising geopolitical tension. Eurofound’s research over the year brought to...

2 maj 2024
Publication
Annual report

Viktiga politiska budskap

Infografik

De främsta resultaten från Eurofounds forskning fungerar som underlag för beslutsfattare som ska ta itu med några av de viktigaste frågorna på detta område.

  • Innan de ekonomiska effekterna av covid-19-krisen slog till hade sysselsättningsgraden på EU:s arbetsmarknad börjat återhämta sig och närma sig Europa 2020-målet på 75 procent. Även om den aktuella krisen är unik, har tidigare kriser visat att det är viktigt att behålla arbetstagarnas anknytning till arbetsmarknaden och om möjligt höja deras kompetens för att återhämtningen ska ske snabbt.
  • Sysselsättningsökningen har genomgående varit svagast för mellanavlönade jobb, vilket varit mest märkbart under lågkonjunkturer, och starkast för välbetalda jobb.
  • Den stabila nivån för atypiska anställningsformer döljer en ökning av otrygga anställningar för vissa grupper, med allt fler arbetstagare med övriga eller inga anställningsavtal. Covid-19-pandemin belyser ytterligare den svåra situationen för dessa arbetstagare som har drabbats hårdast av krisen och riskerar att drabbas hårdast på längre sikt.
  • Ökningen av olika typer av atypiska anställningsformer leder till djupare splittring på EU:s arbetsmarknader mellan väl skyddade arbetstagare och arbetstagare med begränsad tillgång till socialt skydd och anställningsrättigheter, vilket bidrar till en större segmentering av arbetsmarknaden.Detta gäller särskilt det växande antalet personer med en blandning av atypiska anställningsformer (till exempel tillfälligt anställd och deltidsanställd, och egenföretagare med deltidsanställning).
  • Ökningen av otrygga anställningar kommer att kräva politiska lösningar för att stödja arbetstagare med begränsad tillgång till socialt skydd och representation. Detta är särskilt relevant mot bakgrund av de ökande konsekvenserna av covid-19, som innebär särskilda existentiella risker för många personer med otrygga anställningar och egenföretagare.

2021–2024 work plan

During 2021–2024, Eurofound’s research will provide important insights into the challenges and prospects in the area of employment and labour markets in the EU. Eurofound has an important role to play in monitoring trends in the labour market, as well as monitoring the impact of these trends for different groups of workers.

Research will focus overall on the changing structure of the labour market using Eurofound’s well established monitoring instruments, the European Jobs Monitor (EJM) and the European Restructuring Monitor (ERM), alongside Eurostat data. With high levels of unemployment expected in some countries, regions, sectors and occupations, affecting also the most precarious and vulnerable workers, these instruments will help identify growing and declining sectors, occupations and qualifications. The ERM will also continue to examine large-scale restructuring events, legislative and support instruments, as well as measures developed by social partners and public authorities to assist workers transitioning between jobs or sectors.

Eurofound will also focus on labour shortages and under-utilised human resources and talent in certain sectors and occupations – accentuated during COVID-19 – by exploring policy interventions and company practices. Specific topics will include skills mismatches, working time, geographical or occupational mobility, and the integration of migrants, as well as covering groups underrepresented in the labour market such as young people, women and people with disabilities. Eurofound will also look at sectors traditionally affected by labour shortages, the issue becoming more urgent due to the pandemic. This activity will feed into the preparatory work for the next edition of the European Company Survey (ECS).

Eurofound’s collaboration with the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) will also continue in this area. Research on restructuring will contribute to the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) and the European Social Fund+ (ESF+) activities. Links with sister agency Cedefop and the European Labour Authority will be explored as regards skills and labour mobility in the context of employment policies aimed at tackling labour shortages.

Addressing stakeholder priorities

Eurofound’s research aims to assist policy action to provide knowledge to support structural change, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic. It aims to help address the challenges facing the EU and national levels in the areas of employment and labour market structures.

Specifically, Eurofound collects data and analyses trends in employment and labour market developments, identifying and examining gaps and groups at risk, in order to provide the European Commission and other EU institutions, Member State bodies and social partners with the support needed to devise more effective employment policies.

The Agency’s work plan is aligned with the European Commission’s political guidelines 2021–2024, directly feeding into a number of key policy areas aimed at creating a strong social Europe. In particular, Eurofound’s research will support policy initiatives under the European Pillar of Social Rights in the aftermath of the COVID-19 crisis and activities linked to, among other initiatives, the European Gender Equality Strategy 2020–2025, the reinforced Youth Guarantee, the Youth Employment Support package, the skills agenda, as well as innovation and job creation and the European Commission’s proposal for adequate minimum wages in the EU.

 

Eurofound research

In 2024, Eurofound continues to monitor and analyse how the EU’s labour market structure is changing, looking at patterns related to employment status, workers’ demographic characteristics, and net job creation and job loss by sector and occupation, particularly in light of the challenges triggered by COVID-19 and Russia's invasion of Ukraine. Analysis draws on data from the European Jobs Monitor (EJM), European Restructuring Monitor (ERM) and Eurostat and the work involves ongoing updates to the EJM and ERM databases. 

In 2024, Eurofound publishes the findings of research investigating employment shifts across EU regions, from the pandemic to the recovery. In particular, the research focuses on the gap between urban/capital and rural areas and on patterns of sectoral specialisation which made some regions more exposed or resilient than others. The research investigates the evolution of telework across European regions, including the observed differences in the take up of regional telework. This work builds on the EJM regional analyses and the previous Eurofound/Joint Research Centre analysis on teleworkable jobs.

Eurofound finalises its analysis of the impact of short-time work schemes on retaining employment and securing incomes during the COVID-19 pandemic. One output from this project is a comparative database of the support measures used in the Member States. The research aims to derive policy lessons regarding effective instruments for future crises. 

Complementing earlier research on mapping the incidence of labour shortages and assessing policies to address shortages, Eurofound concludes its analysis of company/organisational practices. Some case studies look specifically at how displaced people from Ukraine have been integrated into the labour market. 

New research in 2024 investigates shifts in the employment structure in the first quarter of the 21st century, examining the pace of change (technological, globalisation/trade-related, demographic) and its impacts on labour markets.

Research begins on measuring job differences in task requirements and their implications for mobility and employment reallocation across the economy. It aims to determine the magnitude and the nature of changes in job tasks following a job move.

Work also commences on exploring wage determinants in the EU, with a specific focus on gender gaps. This research aims to identify correlations between trends in educational attainment and wages by gender, as well as the determinants of any mismatch between wages and education levels by gender.

Key outputs

image_event_ep_24012023.png

Eurofound's 2024 work programme is set in the context of the upcoming European elections, war in Ukraine, renewed Middle East conflict and rising cost of living across the EU.

23 januari 2024
Publication
Work programme

Eurofound expert(s)

John Hurley

John Hurley is a senior research manager in the Employment unit at Eurofound. He took up the role of research manager in February 2012. He is responsible for the European...

Senior research manager,
Employment research unit
caros-vacas-2023.png

Carlos Vacas Soriano is a research manager in the Employment unit at Eurofound. He works on topics related to wage and income inequalities, minimum wages, low pay, job quality...

Research manager,
Employment research unit
Publications results (595)

The post-pandemic recovery of Europe continued in 2023, with strong job creation despite subdued economic growth, against a background of rising geopolitical tension. Eurofound’s research over the year brought to light evidence on the key issues shaping the daily lives and work of Europeans.

02 May 2024

Employment levels in the EU27 recovered from the effects of the COVID-19 pandemic in 2020–2021 much faster than they did after the global financial crisis in 2008–2010. This was despite the immediate job loss effects of the two crises being of comparable scale. Demographic change is affecting labour

28 March 2024

In this report, we provide projections of how the Fit for 55 policy package may affect the sectoral and occupational structure of employment in the EU by 2030, and the impacts across different regions and countries.

25 October 2023

År 2022 inleddes med försiktig optimism. Europa höll på att återhämta sig från två år med covid-19-pandemin, och genom NextGenerationEU fastställdes en plan för återhämtning för en stark och hållbar framtid. Den ryska attacken mot Ukraina i början av året förändrade dock situationen drastiskt och

04 May 2023

On request by the Swedish Presidency of the Council of the European Union, Eurofound prepared a background paper as a basis for the discussion at the informal Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) meeting on 3-4 May 2023. The paper outlines some of the key challenges

04 May 2023

Mänskliga resurser bidrar genom kompetens till att en organisation blir framgångsrik. Enligt modellen för kompetens, motivation och möjligheter (AMO, Ability, Motivation, Opportunities) beror arbetstagarnas bidrag till organisationens resultat på deras kompetens och motivation att utnyttja denna och

30 March 2023

Allteftersom ekonomin återhämtar sig från covid-19-pandemin blir bristen på arbetskraft allt tydligare trots att kriget i Ukraina har påverkat energi- och råvarupriserna. Inom vissa sektorer och yrken har denna brist varit endemisk sedan en tid tillbaka, och har nu förvärrats av krisen. I denna

28 March 2023

De europeiska arbetsmarknaderna har återhämtat sig starkt efter covid-19. I slutet av 2021, lite drygt 18 månader efter pandemins början, låg sysselsättningsgraden i EU nästan på samma nivå som före krisen. I denna rapport sammanfattas utvecklingen på arbetsmarknaden under 2020 och 2021 med hjälp av

20 October 2022

Digitisation and automation technologies, including artificial intelligence (AI), can affect working conditions in a variety of ways and their use in the workplace raises a host of new ethical concerns. Recently, the policy debate surrounding these concerns has become more prominent and has

30 May 2022

Covid-19-pandemin fortsatte att vara en avgörande faktor i européernas liv och arbete under 2021, och Eurofound fortsatte sitt arbete med att undersöka och dokumentera de många och varierande effekterna av pandemin i EU:s medlemsstater. Leva och arbeta i Europa 2021 bygger på Eurofounds forskning

09 May 2022

Online resources results (959)

Presentation made at the 'Informal meeting of Employment and Social Affairs Ministers (EPSCO)' by Ivailo Kalfin, Executive Director, Eurofound and Prof. dr. Paul Schoukens, Full Professor, KU Leuven. Belgian Presidency of the Council of the European Union, Namur, 11-12 January 2024.

11 januari 2024

Climate change objectives and decarbonisation measures are vital for the future of Europe. But how will these objectives impact employment and the labour market? In this episode of the Eurofound Talks podcast series, Mary McCaughey speaks with Eurofound Senior Research Manager John Hurley about new

22 november 2023
ef23058.png

Big tech dismissals: What is the impact in the EU?

Between the end of 2022 and the first half of 2023, almost 300,000 employees working for ‘big tech’ companies were laid off across the world, making headlines for months in global media. This development has been a shock, considering the high numbers of jobs in well-known tech corporations with a re

In this episode of Eurofound Talks, recorded for International Women's Day 2023, Mary McCaughey speaks with Eurofound Working Life researchers Jorge Cabrita and Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė about how, when paid and unpaid work are combined, women do eight full-time weeks more work than men per year

8 mars 2023
ef23014.png

Building resilience after COVID-19: EU measures to protect jobs and promote skills

Since 2011, the Restructuring support instruments database of the EU PolicyWatch has been collecting information on measures that assist companies and workers to anticipate and manage restructuring. This article looks at measures in the database aimed at supporting employees and employers during the

ef22078.png

EU labour markets resilient despite energy-cost related restructuring

Eurofound’s European Restructuring Monitor database reveals the impact of the energy crisis on employment in the EU. Following Russia’s invasion of Ukraine in February 2022, energy prices have hit record highs. The European Commission imposed sanctions and limitations on the import of oil and gas fr

image_article_ef22053_07042022.png

First impacts of the Ukrainian crisis on employment in the EU

Russia’s invasion of Ukraine has shocked the world and the international community. Cities being destroyed, civilians wounded, innocent lives lost, refugees fleeing to other countries, and economic sanctions have become everyday news as this unprovoked and unlawful war unfolds.

Image of woman paying for goods by credit card through a smartphone in a coffee shop

Bank restructuring: disruptors versus incumbents

While high-street banks reacted to the COVID-19 pandemic by accelerating the push to digitalisation and cutting jobs, some digital-only banks are recruiting new staff to meet growing demand. An example is the ‘disruptor’ bank Revolut which has recently announced the creation of 1,000 jobs worldwide


Blogs results (56)

Inequalities have become more apparent in many areas: between men and women; between rich and poor; between young and old; and between rural and urban areas. What are the implications of these inequalities across the EU?

2 maj 2024

‘Building back better’ is not just an empty slogan – we need the construction sector to help us achieve our climate targets. Eurofound research reveals that construction is where the Fit for 55 climate policy package will generate the most net new employment.

4 december 2023
ef23046.png

The European Commission declared 2023 as the European Year of Skills, stating ‘Helping people get the right skills for quality jobs and helping companies, in particular small and medium enterprises, address skills shortages in the EU is what this year is all about.’

27 mars 2023
image_ef23042.png

'Women belong in all the places where decisions are made', to borrow from the late Ruth Bader Ginsburg. These decisions are made everywhere and at every level: in the home and at the workplace; in the boardroom and on the shop floor. Which is why it is of such serious concern to see the ongoing deep

8 mars 2023
ef22076.png

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention, has proven difficult to regulate. Given the heterogeneity of employment relationships, business models, types of platform work and cross-border issues, this is not surprising. Yet, in

27 september 2022
ef21082.png

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of recovery during the first quarter of 2021. The gradual rekindling of economic activity has led to a surge in demand for workers and reawakened concerns over labour shortages

20 juli 2021
ef21074.png

On 9 May, the Conference on the Future of Europe will get underway. Floated well before the COVID-19 outbreak, its timing in the wake of the seismic shifts precipitated by the pandemic, and its implementation alongside the European Pillar of Social Rights Action Plan, means that the outcomes could

4 maj 2021
ef21075_v2.png

The pandemic has had differential impacts on women. Raised consciousness about them must be applied to advance gender equality in recovery measures. All crises have a strongly gendered impact and none more so than the current pandemic, across a range of indicators. While the virus itself seems to

28 april 2021
ef21048.png

​​​​​​​To date, close to six million workers in the EU have lost their jobs due to COVID-19. Many businesses have closed their doors forever or been pushed to the brink, bringing severe financial and psychological hardship to the individuals and families affected. However, the toll of the pandemic

9 februari 2021

Upcoming publications results (3)

This report provides updated data on the scale of labour shortages and labour market slack in the EU and at Member State level and focusses on organisational policies aimed at attracting workers in shortage occupations. It provides lessons on steps employers can take to fill vacancies, whether actin

September 2024
Forthcoming
Publication
Research report

Job retention schemes were the main policy instruments used across the EU during the COVID-19 pandemic to preserve employment and support businesses. The report provides an analysis of job retention schemes in the EU, focusing on their institutional characteristics, their impact on employment levels

September 2024
Forthcoming
Publication
Research report

This report investigates regional employment dynamics in Europe before and during the COVID-19 pandemic, as well as the subsequent recovery from the crisis. Almost 90% of regions across the EU had exceeded their pre-pandemic employment levels by 2022. However, significant regional disparities in emp

August 2024
Data results (3)

The European Jobs Monitor (EJM) tracks structural change in European labour markets. It analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill levels, etc.

2 maj 2023

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.