Undersøgelser

Eurofound har udviklet tre tværeuropæiske undersøgelser, som gennemføres regelmæssigt for bedre at kunne planlægge og skabe bedre leve- og arbejdsvilkår. Undersøgelserne er en unik kilde til sammenlignende oplysninger om kvaliteten af leve- og arbejdsvilkårene på tværs af EU. Gennem detaljeret analyse af undersøgelsesdataene kan Eurofound identificere nye og kommende tendenser og få dybere indblik i forhold, der er centrale for europæisk politik. Resultaterne udgør et solidt grundlag for de politiske beslutningstagere, når de skal identificere muligheder for forbedringer og opstille fremadrettede perspektiver. Undersøgelserne er et vigtigt element i Eurofounds mission om at levere oplysninger af høj kvalitet og politiske anbefalinger til såvel politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan som til arbejdsmarkedsparter, forskere og de europæiske borgere.

Foruden de tre paneuropæiske spørgeundersøgelser iværksatte Eurofound som reaktion på covid-19 e-undersøgelsen Living, working and COVID-19 i april 2020. Denne store onlineundersøgelse, som anvender ikke-sandsynlighedsbaserede metoder til stikprøvetagning, gav Eurofound mulighed for at indhøste erfaringen med at leve og arbejde under en pandemi.

Læs mere om de enkelte undersøgelser.

Den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS)

Emner: ECS giver et overblik over arbejdspladspraksis i europæiske virksomheder. Undersøgelsen retter sig både mod ledere og medarbejderrepræsentanter.

ECS 2019 : Udført i partnerskab med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) med fokus på arbejdets tilrettelæggelse, udnyttelse og udvikling af færdigheder, forvaltning af menneskelige ressourcer, medbestemmelse og social dialog. Omfattede EU's medlemsstater og Det Forenede Kongerige. I 2020 er der foretaget en opfølgende onlineundersøgelse vedrørende covid-19's konsekvenser for forretningskontinuiteten og ændringer i praksis på arbejdspladserne.

ECS 2013 : Havde fokus på arbejdstilrettelæggelse, forvaltning af menneskelige ressourcer, medarbejderindflydelse og social dialog. Omfattede 32 lande, herunder 27 EU-medlemsstater, Kroatien, Nordmakedonien, Island, Montenegro og Tyrkiet

ECS 2009: : Blev lanceret under den nye titel "den europæiske virksomhedsundersøgelse" og havde fokus på fleksibilitetspraksis og på kvaliteten af den sociale dialog. Omfattede 30 lande, herunder 27 EU-medlemsstater og Kroatien, Nordmakedonien og Tyrkiet

ESWT 2004–2005 : Lanceret under navnet "den europæiske undersøgelse af arbejdstid og balancen mellem arbejdsliv og privatliv". Omfattede EU's medlemsstater

Data explorer: Den europæiske virksomhedsundersøgelse — Datavisualisering

Publikationsserie : Europæiske virksomhedsundersøgelser

Næste undersøgelse: Den næste ECS er indtil videre planlagt til 2028

Den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS)

Emner: Den europæiske undersøgelse af livskvalitet giver et omfattende billede af levevilkårene i de europæiske lande. Den indeholder en lang række indikatorer for forskellige dimensioner af livskvalitet, både objektive og subjektive. EQLS er vigtig for Eurofounds bidrag til den politiske og akademiske debat på baggrund af den store interesse for de europæiske borgeres livskvalitet.

EQLS 2016 : Specifikt fokus på kvaliteten af offentlige tjenesteydelser. Omfattede 33 lande, herunder EU's medlemsstater, Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet

EQLS 2012 : Omfattede 34 lande, herunder EU's medlemsstater, Kroatien, Nordmakedonien, Island, Kosovo, Montenegro, Serbien og Tyrkiet

EQLS 2007 : Omfattede 31 lande, herunder EU's medlemsstater, Norge, Kroatien, Nordmakedonien og Tyrkiet

EQLS 2003 : Omfattede 28 lande, herunder EU's medlemsstater, Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet

Data explorer: Den europæiske undersøgelse af livskvalitet - Datavisualisering

Publikationsserie : De europæiske undersøgelser af livskvalitet

Næste undersøgelse: Den næste EQLS er indtil videre planlagt til 2026

Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår (EWCS)

Emner: Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene er den undersøgelse, der har strakt sig over længst tid og er blevet en anerkendt kilde til oplysninger om kvaliteten af arbejde og beskæftigelse. Den blev gennemført for første gang i 1990 og giver derfor mulighed for at overvåge den langsigtede udvikling i arbejdsvilkårene i Europa. Dens temaer omfattede beskæftigelsesstatus, arbejdstidsordninger, arbejdstilrettelæggelse, læring og uddannelse, fysiske og psykosociale risikofaktorer, sundhed og sikkerhed, medbestemmelse, balance mellem arbejde og fritid, indtjening og økonomisk sikkerhed, og arbejde og sundhed.

EWCS 2024 : Denne udgave vil indeholde både samtaler ansigt til ansigt for at sikre målingen af tendenser og en testdel med "push to web-samtaler" for at fremtidssikre undersøgelsen. Den vil omfatte alle EU-medlemsstater, Norge, Schweiz og eventuelt lande under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA).

EWCTS 2021 : På grund af covid-19 gennemførte Eurofound for første gang en modificeret EWCS ved hjælp af computerstøttede telefoninterview (CATI). Undersøgelsen omfattede EU-medlemsstaterne, Det Forenede Kongerige, Norge, Schweiz, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien.

EWCS 2020 : Efter kun syv uger måtte Eurofound indstille sit feltarbejde med personlige interviews på grund af covid-19-pandemien.

EWCS 2015 : Omfattede EU-medlemsstaterne, Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Tyrkiet samt Norge og Schweiz

EWCS 2010 : Omfattede EU-medlemsstaterne, Kroatien, Albanien, Nordmakedonien, Kosovo, Montenegro, Tyrkiet og Norge

EWCS 2005 : Omfattede EU-medlemsstaterne, Kroatien, Tyrkiet, Norge og Schweiz

EWCS 2000-2002 : Omfattede EU-medlemsstaterne og Norge i første fase, og blev i anden fase udvidet til også at dække de 12 "nye" medlemsstater i 2001 , og Tyrkiet i 2002

EWCS 1995-1996 : Omfattede EU's medlemsstater

EWCS 1990-1991 : Omfattede EU's medlemsstater

Data explorer: Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene — Datavisualisering

Publikationsserie : Europæiske undersøgelser af arbejdsvilkårene

Næste undersøgelse: Feltarbejdet skal efter planen påbegyndes i februar 2024, og de første resultater og data vil foreligge ved udgangen af 2025.

E-undersøgelsen om at leve og arbejde under covid-19

Eurofound har tilpasset sin forskning til at overvåge udviklingen under covid-19-pandemien og indsamle data om følgevirkningerne for EU-borgerne i hverdagen samt politiske tiltag til at afbøde virkningerne. I april 2020 iværksatte agenturet e-spørgeundersøgelsen Liv, arbejde og covid-19 og gennemførte en 5. runde i foråret 2022.

Emner: E-undersøgelsen Living, working and COVID-19 sigter mod at indfange pandemiens vidtrækkende konsekvenser for, hvordan mennesker lever og arbejder i EU, for at hjælpe de politiske beslutningstagere med at sørge for en ligelig genopretning efter krisen. Undersøgelsen omfattede livskvaliteten og samfundskvaliteten under pandemien og indeholdt spørgsmål lige fra tilfredshed med livet, lykke og optimisme til sundhed og tillid til institutioner. Den fokuserede også på respondenternes arbejdssituation, balancen mellem arbejdsliv og fritid og brugen af telearbejde under krisen. I anden runde drejede spørgsmålene sig desuden om jobkvalitet, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, onlineskolegang, brug af onlinetjenester og om, hvorvidt respondenterne havde anmodet om hjælp fra offentlige støtteordninger og fået den bevilget. Yderligere spørgsmål i tredje runde omfattede holdningen og viljen til at blive vaccineret, tillid til videnskaben samt brug af og tillid til de sociale medier. Spørgsmålene omhandlede også adgangen til og kvaliteten af offentlige tjenester under covid-19. Den fjerde runde var en panelundersøgelse, som kun kontaktede de adspurgte i panelet, hvilket gjorde det muligt at følge udviklingen fra pandemiens begyndelse.

Samtidig med at den femte runde er en fortsættelse af tidligere undersøgelser, fokuserer den også mere på spørgsmål vedrørende bolig, levevilkår og økonomiske forhold og overvejelser om telearbejde og balancen mellem arbejdsliv og privatliv, herunder arbejdsdelingen i hjemmet. Den belyser også en ny usikker virkelighed forårsaget af krigen i Ukraine, en rekordhøj inflation og kraftige stigninger i leveomkostningerne. Sideløbende anvendte Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) en forkortet udgave af spørgeskemaet til at foretage en pilotundersøgelse i 10 af EU's nabolande. De første resultater af den femte runde blev offentliggjort i juli 2022, og i december 2022 blev der offentliggjort et fælles faktablad for Eurofound og ETF, som indeholdt et udsnit af de endelige resultater af den sociale og økonomiske situation for de adspurgte i EU-27 og yderligere 10 lande.

Runde 5 : 29. februar – 2. maj 2022

Runde 4: 21. oktober – 30. november 2021 (panelundersøgelse)

Runde 3 : 12. februar-31. marts 2021

Runde 2 : 22. juni-27. juli 2020

Runde 1 9. april-11. juni 2020

Resultaterne belyser de udfordringer, EU står over for, og spørgsmål der fremover vil være i fokus, f.eks. telearbejde, retten til at frakoble sig, sundhed og trivsel, arbejdstid og adgang til offentlige tjenester

Publikationsserie: COVID-19

Data explorer: Data om leve- og arbejdsvilkår og covid-19

Infografik: Liv, arbejde og covid-19

 

Yderligere oplysninger om undersøgelserne