Tutkimukset

Eurofound on kehittänyt kolme säännöllisesti toistettavaa Euroopan laajuista kyselytutkimusta, jotka auttavat parempien ellin- ja työolojen suunnittelemisessa ja luomisessa. Tutkimuksista saadaan ainutlaatuista vertailukelpoista tietoa elin- ja työolojen laadusta EU:ssa. Tutkimustietojen yksityiskohtaisen analyysin avulla Eurofound voi tunnistaa uusia ja kehittyvä suuntauksia sekä saada kattavan kuvan EU:n politiikalle keskeisistä kysymyksistä. Tulokset tarjoavat vahvan perustan, jonka pohjalta poliittiset päättäjät voivat tunnistaa parannusmahdollisuuksia ja kehittää uusia kauaskantoisia näkökulmia. Tutkimukset ovat tärkeitä välineitä Eurofoundille sen tehtävässä tuottaa korkealaatuista tietoa ja ohjeita EU:n ja kansallisen tason päättäjille, työmarkkinaosapuolille, tutkijoille ja Euroopan kansalaisille.

Euroopan yritystutkimus (ECS)

Aiheet: Euroopan yritystutkimus antaa kuvan työpaikkojen käytännöistä ja siitä, miten niistä neuvotellaan eurooppalaisissa yrityksissä. Tutkimus perustuu esimiesten ja työntekijöiden edustajien näkemyksiin.

Toistuvuus: Neljän vuoden välein,  vuosista 2004–2005 lähtien.

Ensimmäinen tutkimus: 2004–2005, kyselytutkimus työajasta sekä työn ja yksityiselämän tasapainosta (European survey on working time and work-life balance) Euroopassa. Kattoi 21 maata, mukaan lukien 15 ”vanhaa” EU:n jäsenvaltiota sekä 6 uutta jäsenvaltiota: Kypros, Latvia, Puola, Slovenia, Tšekki ja Unkari.

Toinen tutkimus: 2009, uutena nimenä Euroopan yritystutkimus, jossa keskitytiin joustavuuden käytäntöihin ja työmarkkinavuoropuhelun laatuun. Kattoi 30 maata eli 27 EU:n jäsenvaltiota sekä Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Turkin.

Kolmas tutkimus: 2013, kolmas ECS-raportti julkaistiin maaliskuussa 2015. Siinä keskityttiin työpaikan organisointiin, innovointiin, työntekijöiden osallistumiseen ja työmarkkinavuoropuheluun. Tutkimus kattoi 32 maata eli 27 EU:n jäsenvaltiota sekä Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedoniassa, Islannin, Montenegron ja Turkin. Jälkianalyysi on meneillään.

Data explorer -työkalu: interaktiivinen ECS-tietojen visualisointityökalu.

Seuraava tutkimus: kenttätutkimus neljättä ECS-tutkimusta varten aloitetaan vuonna 2019 yhteistyössä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) kanssa.

Euroopan elämänlaatututkimus (EQLS)

Aiheet: Euroopan elämänlaatututkimukset antavat kattavan kuvan Euroopan maiden elinoloista. Tutkimukset sisältävät useita objektiivisia ja subjektiivisia indikaattoreita elämänlaadun eri osa-alueista. Koska kiinnostus Euroopan kansalaisten elämänlaatua kohtaan on suurta, Euroopan elämänlaatututkimuksen merkitys Eurofoundin panoksena poliittiselle ja akateemiselle vuoropuhelulle kasvaa.

Toistuvuus: Neljän tai viiden vuoden välein, vuodesta 2003 lähtien.

Ensimmäinen tutkimus: 2003. Kattoi 28 maata eli 25 EU:n jäsenvaltiota ja kolme ehdokasmaata: Bulgarian, Romanian ja Turkin.

Toinen tutkimus: 2007. Kattoi 31 maata eli 27 EU:n jäsenvaltiota, Norjan ja seuraavat ehdokasmaat: Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Turkki.

Kolmas tutkimus: 2011. Kattoi 34 maata eli 27 EU:n jäsenvaltiota ja seitsemän ehdokasmaata tai liittymistä valmistelevaa maata: Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Turkki.

Neljäs tutkimus: 2016. Erityinen painopistealue julkisten palveluiden laadussa. Kattoi 33 maata eli 28 EU:n jäsenvaltiota ja viisi ehdokasmaata: Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki.

Data explorer -työkalu: EU:n ja jäsenvaltioiden elämänlaatua sekä yhteiskunnan ja julkisten palvelujen laatua koskevia tietoja voidaan visualisoida, tarkastella ja vertailla Eurofoundin interaktiivisella datan visualisointityökalulla.

Seuraava: Kaikki vuoden 2016 tiedot julkistetaan helmi-/maaliskuussa 2018.

Euroopan työolotutkimus (EWCS)

Aiheet: Euroopan työolotutkimus on pitkäaikaisin tutkimus, ja se on vakiintunut työolojen, työn laadun ja työllisyyden tietolähteeksi. Tämä vuodesta 1990 lähtien toteutettu tutkimus mahdollistaa Euroopan työolojen pitkäaikaisten suuntausten seurannan. Tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa seuraavia aiheita: työsuhteen laatu, työaikajärjestelyt,
työn organisointi, oppiminen ja koulutus, fyysiset ja psykologiset riskitekijät, terveys ja turvallisuus, työntekijöiden osallistuminen, työn ja yksityiselämän tasapaino, ansiotulot ja taloudellinen turva sekä työ ja terveys.

Toistuvuus: Viiden vuoden välein.

Ensimmäinen tutkimus: 1990–1991. Kattoi 12 EY-maata: Belgia, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Toinen tutkimus: 1995–1996. Kattoi 15 EU-maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia,  Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja uudet jäsenvaltiot eli Itävalta, Ruotsi ja Suomi.

Kolmas tutkimus: 2000. Kattoi ensimmäisessä vaiheessa 15 EU-maata ja Norjan. Toisessa vaiheessa tutkimus laajennettiin koskemaan 12:ta uutta jäsenvaltiota vuonna 2001 ja Turkkia vuonna 2002.

Neljäs tutkimus: 2005. Kattoi 27 EU-maata, Kroatian, Turkin, Norjan ja Sveitsin.

Viides tutkimus: 2010. Kattoi 27 EU-maata, Kroatian, Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Kosovon, Montenegron, Turkin ja Norjan.

Kuudes tutkimus: 2015. Kuudes EWCS-raportti julkaistiin marraskuussa 2016. Se kattoi EU28-maat, Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron, Serbian, Turkin, Norjan ja Sveitsin.

Data explorer -työkalu: interaktiivinen EWCS-tietojen visualisointityökalu.

Seuraava tutkimus: Kenttätyö seitsemättä EWCS-tutkimusta varten tehdään vuonna 2020.