Eiropas uzņēmumu apsekojumi

Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS) tiek veikts reizi četros gados kopš pirmā uzņēmumu apsekojuma 2004.-2005. gadā, ko toreiz dēvēja par Eiropas organizāciju apsekojumu par darba laiku un darba un privātās dzīves līdzsvarošanu (ESWT). Otrais apsekojums (ar jaunu nosaukumu “Eiropas uzņēmumu apsekojums”) tika pabeigts 2009. gadā un trešais apsekojums tiek veikts 2013. gadā.

Apsekojuma mērķi ir šādi:

  • noteikt, novērtēt un izmērīt informācijas apjomu par uzņēmumu stratēģijām un praksi visā Eiropā saskaņotā veidā;
  • analizēt saikni starp uzņēmumu praksi un ietekmi, kā arī ielūkoties to darbībā no uzņēmuma struktūru perspektīvas, liekot īpašu uzsvaru uz sociālo dialogu;
  • uzraudzīt tendences
  • ieguldīt Eiropa 2020 stratēģijā, nosakot un saprotot uzņēmumu stratēģijas un praksi, kas var ietekmēt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, ka arī sociālā dialoga uzņēmumos attīstību. Tiek paredzēts, ka ar šī apsekojuma palīdzību būs iespējams Eiropas sabiedrībai sniegt saskaņotus rādītājus.

ECS ir anketveida reprezentatīva respondentu skaita apsekojums, ko veic pa tālruni attiecīgās valsts valodā(-s). Šī apsekojuma īpašā iezīme ir tā, ka intervijas veic attiecīgās oranizācijas personāldaļas vadītājs un, ja iespējams, – darbinieku pārstāvja pavadībā. Apsekojuma pirmais vilnis aptvēra jautājumus saistībā ar darba laika izkārtojumu un darba un privātās dzīves līdzsvaru uzņēmuma līmenī. Otrajā vilnī tika aplūkoti dažādi elastīguma veidi, tai skaita darba laika elastīgums, līgumu elastīgums, mainīgs atalgojums un finansiālā līdzdalība, kā arī cilvēkresursu papildu pasākumi un darbavietu sociālā dialoga raksturojums un kvalitāte. Trešajā apsekojumā tiks skatīta darbavietas organizācija, darbavietas inovācija, darbinieku līdzdalība un sociālais dialogs Eiropas darbavietās.

Pēc ES paplašināšanas apsekojuma ģeogrāfiskais tvērums laika gaitā ir audzis:

  • Pirmais ECS (ESWT) 2004.-2005. gadā: 21 valsts: 15 ‘vecās’ ES dalībvalstis un Kipra, Čehijas Republika, Ungārija, Latvija, Polija un Slovēnija
  • Otrais ECS 2009. gadā: 30 valstis, tai skaitā 27 ES dalībvalstis, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (FYROM) un Turcija
  • Trešais ECS 2013. gadā: 32 valstis, tai skaitā 27 ES dalībvalstis, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (FYROM), Islande, Melnkalne un Turcija