Badania

Eurofound przeprowadza w regularnych odstępach czasu trzy ogólnoeuropejskie badania, które pomagają w planowaniu i zapewnieniu lepszych warunków życia i pracy w Europie. Badania ankietowe są unikalnym źródłem porównywalnych informacji na temat jakości życia i warunków pracy w UE. Dzięki szczegółowej analizie pozyskanych tak danych Eurofound rozpoznaje nowe i pojawiające się tendencje, a także ma dokładny wgląd w kwestie kluczowe dla polityki europejskiej. Uzyskane wyniki są dla decydentów solidną podstawą znajdowania możliwych udoskonaleń i opracowywania perspektywicznych planów. Badania są zasadniczym elementem misji Eurofound, polegającej na przekazywaniu wysokiej jakości informacji i strategicznych wskazówek podmiotom kształtującym politykę na poziomie unijnym i krajowym, partnerom społecznym, badaczom i społeczeństwu Europy.

Ponadto w kwietniu 2020 r., w reakcji na pandemię koronawirusa, Eurofound rozpoczął e‑badanie Życie, praca i COVID‑19. Ta szeroko zakrojona ankieta internetowa, w której wykorzystuje się metody nieprobabilistycznego doboru próby, pozwoliła Eurofound opisać doświadczenia związane z życiem i pracą w czasie pandemii.

Dowiedz się więcej o poszczególnych badaniach.

Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS)

Tematyka: ECS dostarcza ogólnych informacji na temat praktyk w miejscu pracy w europejskich przedsiębiorstwach. Jest skierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i do przedstawicieli pracowników.

ECS 2019 : Zostało przeprowadzone we współpracy z Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop ), z położeniem nacisku na organizację pracy, wykorzystanie i rozwój umiejętności, zarządzanie zasobami ludzkimi, partycypację pracowników i dialog społeczny. Uczestniczyły w nim państwa członkowskie UE i Wielka Brytania. W 2020 r. przeprowadzono internetowe badanie uzupełniające w celu przeanalizowania, jak pandemia COVID‑19 wpłynęła na ciągłość działania przedsiębiorstw i jak zmieniły się praktyki w miejscu pracy.

ECS 2013 : Skupiało się na organizacji pracy, zarządzaniu zasobami ludzkimi, partycypacji pracowników i dialogu społecznym. Objęło 32 kraje, w tym państwa członkowskie UE, Chorwację, Macedonię Północną, Islandię, Czarnogórę i Turcję.

ECS 2009 : Zostało przeprowadzone pod nową nazwą jako europejskie badanie przedsiębiorstw. Położono w nim nacisk na praktyki związane z elastycznością i jakość dialogu społecznego. Badanie objęło 30 krajów, w tym państwa członkowskie UE, Chorwację, Macedonię Północną i Turcję.

ESWT 2004–2005 : Było prowadzone jako europejskie badanie dotyczące czasu pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Obejmowało państwa członkowskie UE.

Eksplorator danych: Europejskie badanie przedsiębiorstw – wizualizacja danych

Seria publikacji : Europejskie badania przedsiębiorstw

Następne badanie: Następne ECS zaplanowano wstępnie na 2028 r.

Europejskie badanie jakości życia (EQLS)

Tematyka: EQLS przedstawia pełny obraz warunków życia w krajach Europy. Uwzględnia szeroką gamę obiektywnych i subiektywnych wskaźników dla różnych wymiarów jakości życia. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie jakością życia mieszkańców Unii EQLS stanowi ważny wkład Eurofound w debatę polityczną i naukową.

EQLS 2016 : Dotyczyło zwłaszcza jakości usług publicznych. Objęło 33 kraje, w tym państwa członkowskie UE, Albanię, Macedonię Północną, Czarnogórę, Serbię i Turcję.

EQLS 2012 : Objęło 34 kraje, w tym państwa członkowskie UE, Chorwację, Macedonię Północną, Islandię, Kosowo, Czarnogórę, Serbię i Turcję.

EQLS 2007 : Objęło 31 krajów, w tym państwa członkowskie UE, Norwegię, Chorwację, Macedonię Północną i Turcję.

EQLS 2003 : Objęło 28 krajów, w tym państwa członkowskie UE, Bułgarię, Rumunię i Turcję.

Eksplorator danych: Europejskie badanie jakości życia – wizualizacja danych

Seria publikacji : Europejskie badania jakości życia

Następne badanie: Następne EQLS zaplanowano wstępnie na 2026 r.

Europejskie badanie warunków pracy (EWCS)

Tematyka: EWCS jest najdłużej prowadzonym badaniem i powszechnie uznanym źródłem informacji na temat warunków pracy oraz jakości pracy i zatrudnienia. Po raz pierwszy zostało wykonane w 1990 r., więc umożliwia obserwację długookresowych tendencji w zakresie warunków pracy w Europie. Do poruszanych zagadnień należą: status zatrudnienia, uregulowania czasu pracy, organizacja pracy, uczenie się i szkolenia, fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka, zdrowie i bezpieczeństwo, partycypacja pracowników, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zarobki i bezpieczeństwo finansowe, a także kwestie związane z pracą i zdrowiem.

EWCS 2021 – badanie nadzwyczajne : Z powodu pandemii COVID‑19 Eurofound zorganizował EWCS w zmienionej formule: po raz pierwszy prowadził wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). Badanie objęło państwa członkowskie UE, Wielką Brytanię, Norwegię, Szwajcarię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo, Czarnogórę, Macedonię Północną i Serbię. Pierwsze wyniki zostaną przedstawione w sprawozdaniu ogólnym pod koniec 2022 r.

EWCS 2020 : Po zaledwie siedmiu tygodniach Eurofound musiał zakończyć bezpośrednie prace terenowe ze względu na pandemię COVID‑19.

EWCS 2015 : Objęło państwa członkowskie UE, Albanię, Macedonię Północną, Czarnogórę, Serbię, Turcję, a także Norwegię i Szwajcarię.

EWCS 2010 : Objęło państwa członkowskie UE, Chorwację, Albanię, Macedonię Północną, Kosowo, Czarnogórę, Turcję i Norwegię.

EWCS 2005 : Objęło państwa członkowskie UE, Chorwację, Turcję, Norwegię i Szwajcarię.

EWCS 2000–2002 : Badanie w pierwszej fazie objęło państwa członkowskie UE i Norwegię, a następnie, w fazie drugiej rozszerzono je o 12 „nowych” państw członkowskich w 2001 r. i Turcję w 2002 r.

EWCS 1995–1996 : Objęło państwa członkowskie UE.

EWCS 1990–1991 : Objęło państwa członkowskie UE.

Eksplorator danych: Europejskie badanie warunków pracy – wizualizacja danych

Seria publikacji : Europejskie badania warunków pracy

Następne badanie: Następne badanie jest w trakcie przygotowania, a prace terenowe zaplanowano na wiosnę 2024 r. W ramach EWCS 2024 dane będą zbierane zarówno bezpośredniego, jak i online.

E-badanie Życie, praca i COVID-19

Eurofound dostosował swoje badania, żeby monitorować rozwój sytuacji w czasie pandemii COVID‑19 oraz zbierać dane na temat jej wpływu na życie mieszkańców UE i strategicznych działań podejmowanych w celu łagodzenia jej skutków. W kwietniu 2020 r. Agencja rozpoczęła internetowe badanie Życie, praca i COVID‑19. Dotychczas odbyło się kilka jego etapów.

Tematyka: Celem e-badania Życie, praca i COVID‑19 jest opisanie dalekosiężnych skutków pandemii dla życia i pracy ludzi w całej UE, a przez to pomoc decydentom w przygotowaniu sprawiedliwej odbudowy gospodarki po kryzysie. Analizie poddano jakość życia i jakość społeczeństwa w czasie pandemii, a pytania ankietowe dotyczyły zarówno zadowolenia z życia, szczęścia i optymizmu, jak również zdrowia i poziomu zaufania do instytucji. Położono także nacisk na sytuację zawodową respondentów, równowagę między ich życiem zawodowym a prywatnym oraz wykorzystanie telepracy w czasie pandemii. Pytania drugiego etapu skupiały się również na jakości pracy oraz bezpieczeństwie i higienie pracy, kształceniu online, wykorzystaniu usług internetowych, a także zakresie, w jakim występowano o rządowe programy wsparcia i korzystano z takich programów. Dodatkowe pytania uwzględnione na trzecim etapie badania dotyczyły podejścia do szczepień i gotowości przyjęcia szczepionki, zaufania do nauki, korzystania z mediów społecznościowych i zaufania do tych mediów. Ponadto w analizie uwzględniono dostęp do usług publicznych i ich jakość w czasie pandemii COVID‑19.

Etap 3 8 lutego – 30 marca 2021 r.

Etap 2 : 22 czerwca – 27 lipca 2020 r.

Etap 1 9–30 kwietnia 2020 r.

Wyniki pokazują, jakie wyzwania stoją przed UE oraz jakie kwestie będą istotne w przyszłości, np. telepraca, prawo do bycia offline, zdrowie i dobrostan, czas pracy oraz dostęp do usług publicznych.

Dane: Życie, praca i COVID‑19 – dane

Seria publikacji: COVID-19

Następne badanie: Ostatni etap zaplanowano na wiosnę 2022 r.

Dodatkowe informacje na temat badań