Badania

Eurofound przeprowadza w regularnych odstępach czasu trzy ogólnoeuropejskie badania, które wspierają planowanie i zapewnienie lepszych warunków życia i pracy w Europie. Ankiety oferują unikalne źródło porównywalnych informacji na temat jakości życia i warunków pracy w UE. Szczegółowa analiza danych pochodzących z badania umożliwia Eurofoundowi identyfikację nowych i pojawiających się tendencji, a także wgląd w kwestie kluczowe dla polityki europejskiej. Wyniki służą decydentom politycznym jako solidna podstawa do udoskonalania i opracowywania długoterminowych planów. Badania są kluczowym elementem misji Eurofound polegającej na przekazywaniu wysokiej jakości informacji i porad podmiotom kształtującym polityki na poziomie unijnym i krajowym, partnerom społecznym, badaczom i obywatelom europejskim.

Europejskie badanie przedsiębiorstw (European Company Survey, ECS)

Zagadnienia: ECS dostarcza ogólnych informacji na temat praktyk w miejscu pracy oraz sposobów prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwach europejskich. Opiera się na opiniach wyrażanych przez przedstawicieli kierownictwa i pracowników.

Częstotliwość: Co cztery lata, od 2004-2005

Pierwsze badanie: 2004–2005, przeprowadzone jako europejskie badanie dotyczące czasu pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Objęło swoim zasięgiem 21 krajów, w tym 15 „starych” państw członkowskich UE i 6 nowych państw członkowskich: Cypr, Czechy, Węgry, Łotwę, Polskę i Słowenię.

Drugie badanie: 2009, przeprowadzone pod nową nazwą jako europejskie badanie przedsiębiorstw; nacisk położono w nim na praktyki związane z elastycznością i jakością dialogu społecznego. Swoim zasięgiem objęło 30 państw, tj. państwa członkowskie UE-27, Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii i Turcję.

Trzecie badanie: 2013, publikacja  sprawozdania ogólnego z trzeciego ECSw marcu 2015 r., koncentrującego się na organizacji miejsc pracy, innowacjach, partycypacji pracowniczej i dialogu społecznym. Objęło swoim zasięgiem 32 państwa, w tym 27 państw członkowskich UE oraz Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Islandię, Czarnogórę i Turcję. Wtórna analiza jest w toku.

Eksplorator danych: interaktywne narzędzie do wizualizacji danych z ECS

Kolejne badanie: Prace w terenie w ramach czwartego ECS rozpoczną się w 2019 r. we współpracy z Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

Europejskie badanie jakości życia (European Quality of Life Survey, EQLS)

​Zagadnienia: EQLS rysuje szczegółowy obraz warunków życia w krajach europejskich. Uwzględnia szeroką gamę obiektywnych i subiektywnych czynników związanych z różnymi wymiarami jakości życia. Biorąc pod uwagę żywe zainteresowanie jakością życia obywateli europejskich, EQLS stanowi coraz istotniejszy wkład Eurofound w debatę polityczną i naukową.

Częstotliwość: Co cztery do pięciu lat, od 2003 r.

Pierwsze badanie: 2003. Objęło swoim zasięgiem 28 państw, tj. państwa UE-25 i 3 kraje kandydujące: Bułgarię, Rumunię i Turcję.

Drugie badanie: 2007. Objęło 31 państw, tj. państwa UE-27, Norwegię i kraje kandydujące: Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii i Turcję.

Trzecie badanie: 2011. Objęło swoim zasięgiem 34 państwa, tj. państwa UE-27 i 7 krajów kandydujących lub ubiegających się o członkostwo: Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Islandię, Kosowo, Czarnogórę, Serbię i Turcję.

Czwarte badanie: 2016, dotyczące głównie jakości usług publicznych. Objęło 33 państwa, tj. państwa UE-28 i 5 kraje kandydujące: Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię i Turcję.

Eksplorator danych: Interaktywne narzędzie do wizualizacji danych umożliwia wizualizację, analizowanie i porównywanie danych dotyczących UE i poszczególnych państw w zakresie jakości życia, jakości społeczeństwa i usług publicznych.

Najbliższe działania: Publikacja wszystkich danych z 2016 r. w lutym/marcu 2018 r.

Europejskie badanie warunków pracy (European Working Conditions Survey, EWCS)

​Zagadnienia: EWCS jest najdłużej prowadzonym badaniem i powszechnie uznanym źródłem informacji na temat warunków pracy oraz jakości pracy i zatrudnienia. Realizowane jest od 1990 r. i umożliwia monitorowanie długoterminowych tendencji w zakresie warunków pracy w Europie. Do obszarów objętych badaniem należą: status zatrudnienia, długość czasu pracy i jego organizacja, organizacja pracy, uczenie się i szkolenia, fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka, zdrowie i bezpieczeństwo, partycypacja pracownicza, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zarobki i bezpieczeństwo finansowe, a także kwestie związane z pracą i zdrowiem.

Częstotliwość: Co pięć lat

Pierwsze badanie: 1990–1991. Objęło państwa WE-12: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Wielką Brytanię i Włochy.

Drugie badanie: 1995–1996. Objęło państwa UE-15: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Wielką Brytanię i Włochy oraz nowe państwa członkowskie: Austrię, Finlandię i Szwecję.

Trzecie badanie: 2000. Objęło państwa członkowskie UE-15 i Norwegię w pierwszej fazie, rozszerzając zakres badań na 12 „nowych” państw członkowskich w 2001 r. oraz Turcję w drugiej fazie, w 2002 r.

Czwarte badanie: 2005. Objęło swoim zakresem UE-27, Chorwację, Turcję, Norwegię i Szwajcarię.

Piąte badanie: 2010. Objęło państwa członkowskie UE-27, Chorwację, Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Kosowo, Czarnogórę, Turcję i Norwegię.

Szóste badanie: 2015. Publikacja sprawozdania ogólnego z szóstego badania EWCS w listopadzie 2016 r., obejmującego swoim zakresem państwa członkowskie UE-28, Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię, Turcję, a także Norwegię i Szwajcarię.

Eksplorator danych: Interaktywne narzędzie do wizualizacji danych EWCS

Kolejne badanie: Prace w terenie w ramach siódmego EWCS zaplanowano na 2020 r.