Stosunki pracy i dialog społeczny

18 Maj 2022

Stosunki pracy i dialog społeczny to jeden z sześciu głównych obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021Read more

Stosunki pracy i dialog społeczny to jeden z sześciu głównych obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal stanowić centrum wiedzy wspierające monitorowanie i analizę zmian w systemie stosunków pracy oraz dialogu społecznym na poziomie krajowym i unijnym. Poza tym Eurofound będzie nadal wspierać dialog między kierownictwem a pracownikami, w tym w świetle konsekwencji sytuacji związanej z COVID-19, korzystając z wiedzy specjalistycznej uzyskanej od sieci korespondentów Eurofound na poziomie krajowym.

Celem Eurofound na najbliższe cztery lata jest uzyskanie wglądu w wyzwania i perspektywy w obszarze stosunków pracy oraz dialogu społecznego w UE. Dzięki gromadzonym od dawna zasobom wiedzy specjalistycznej Eurofound może analizować główne zmiany mające wpływ na podmioty i procesy w obszarze stosunków pracy oraz ich kluczowe rezultaty. Eurofound porównuje funkcjonowanie systemów stosunków pracy, w tym dialogu społecznego i rokowań zbiorowych , w różnych krajach. Eurofound będzie monitorować inicjatywy podejmowane przez rządy, partnerów społecznych oraz inne podmioty w celu złagodzenia społecznych i gospodarczych konsekwencji kryzysu, a także zapewniać wsparcie działań na rzecz odbudowy, wykorzystując w tym celu swoją bazę danych COVID-19 EU PolicyWatch utworzoną w 2020 r. Eurofound będzie nadal prowadzić regularną sprawozdawczość dotyczącą zmian w ustalaniu wynagrodzeń płacy minimalnej czasie pracy oraz dotycząca tego, jak te zmiany wpływają na życie zawodowe.

Dzięki zgromadzonej wiedzy specjalistycznej Eurofound może wspierać budowanie zdolności partnerów społecznych w celu zwiększenia skuteczności dialogu społecznego. W ten sposób Fundacja wspiera rozwój tego dialogu dzięki analizie reprezentatywności organizacji partnerów społecznych w różnych sektorach w celu oceny, czy kwalifikują się oni do komitetów dialogu społecznego.

„Naszym zadaniem jest wspieranie dialogu między kierownictwem a pracownikami. Uważam, że dane, które gromadzimy i prowadzone przez nas badania są ważne, jeżeli dzięki temu pomagamy różnym podmiotom lepiej funkcjonować... Żywy dialog społeczny jest częścią systemu, który można nazwać społeczną gospodarką rynkową, czyli systemu, który Unia Europejska pragnie zbudować”.

David Foden, doradca ds. stosunków pracy

 

Read less

Ostatnie zmiany

Living and working in Europe 2021

The COVID-19 pandemic continued to be a defining force in the lives and work of Europeans for a second year in 2021,...

Resumed EU Semester calls for better involvement of the social partners in implementing recovery and resilience plans

With the arrival of the month of May, the 2022 European Semester Spring Package is anticipated soon. After a...

Udział partnerów społecznych w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności

W sprawozdaniu przeanalizowano jakość udziału krajowych partnerów społecznych w projektowaniu oraz wdrażaniu reform i...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Stosunki pracy i dialog społeczny

Subskrybuj

Realizacja priorytetów zainteresowanych stron

Top

Celem badań prowadzonych przez Eurofound jest zapewnienie wsparcia instytucjom europejskim, krajowym organom publicznym i partnerom społecznym na różnych szczeblach w reagowaniu na wyzwania, przed którymi stoją UE i poszczególne kraje w obszarze kształtowania polityki, dialogu społecznego,Read more

Celem badań prowadzonych przez Eurofound jest zapewnienie wsparcia instytucjom europejskim, krajowym organom publicznym i partnerom społecznym na różnych szczeblach w reagowaniu na wyzwania, przed którymi stoją UE i poszczególne kraje w obszarze kształtowania polityki, dialogu społecznego, rokowań zbiorowych oraz regulowania stosunków pracy.

Program prac Agencji jest dostosowany do wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących polityki na następne cztery lata, wspierając w ten sposób wiele kluczowych obszarów polityki, których celem jest stworzenie silnej Europy socjalnej. Eurofound będzie wspierać w szczególności inicjatywy w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych związane z dialogiem społecznym i angażowaniem pracowników, zwłaszcza w kontekście następstw pandemii COVID-19. Dzięki konkretnym ustaleniom będzie można zapewnić odpowiednie dane do europejskiej debaty o polityce w zakresie płacy minimalnej i przejrzystości płac, a także o czasie pracy. Eurofound, w porozumieniu z Komisją Europejską, będzie nadal angażować się w działania ukierunkowane na europejski dialog społeczny dzięki swoim badaniom nad reprezentatywnością w wybranych sektorach.

Read less

Kluczowe przesłania polityczne

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografika

Główne wyniki badań prowadzonych przez Eurofound dostarczają decydentom informacji, które pomagają im reagować na kluczowe kwestie w danym obszarze.

 • Poprzez rokowania zbiorowe partnerzy społeczni odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sprawiedliwego traktowania europejskich pracowników oraz stabilnych i przewidywalnych ram dla pracodawców.
 • Skuteczne rokowania zbiorowe gwarantują, że dzięki wspólnym zasadom dotyczącym płac i warunków pracy konkurencja między przedsiębiorstwami może koncentrować się w większym stopniu na zwiększaniu efektywności niż na wykorzystywaniu siły roboczej.
 • Systemy stosunków pracy są w coraz większym stopniu zagrożone ze względu na zmiany zachodzące w społeczeństwie, na rynkach pracy i w organizacji pracy. Doprowadziło to do pojawienia się wyzwań w kwestii możliwości działania kluczowych podmiotów w systemach stosunków pracy w państwach członkowskich.
 • Jeżeli chodzi o płace, badania wskazują, że 7 na 10 pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie twierdzi, że ledwo wiąże koniec z końcem, w porównaniu z mniej niż połową innych pracowników. Niemniej jednak te dane liczbowe znacznie różnią się w poszczególnych krajach. W kombinacji polityki budżetowej i monetarnej płace minimalne mogą odgrywać rolę w stabilizowaniu dochodów podczas pandemii, a tym samym mogą zatrzymać spiralę recesji lub depresji.
 • Skuteczność dialogu społecznego w Europie zależy w dużej mierze od silnych powiązań z dialogiem toczącym się w poszczególnych krajach tak, żeby agenda UE nie traciła na aktualności, a autonomiczne porozumienia na szczeblu UE były konstruktywnie wdrażane na szczeblu krajowym.
 • Choć europejski dialog społeczny zaowocował kilkoma wspólnymi inicjatywami, to niewiele z nich zakończyło się podpisaniem porozumienia. W niektórych sektorach pojawił się niepokój związany z odrzuceniem propozycji partnerów społecznych, aby porozumienia były wdrażane poprzez ustawodawstwo unijne. Zwraca się także uwagę na konieczność wzmocnienia powiązań między szczeblem unijnym a krajowym.
 • Wiele państw członkowskich musi zmierzyć się z kwestią zmniejszającej się liczby związków zawodowych. W UE jakakolwiek forma reprezentacji pracowników występuje w mniej niż jednej trzeciej (29%) zakładów pracy zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Głównym czynnikiem stymulującym obecność takiej reprezentacji są wymagania określone we właściwym ustawodawstwie.
 • Rokowania zbiorowe to nadal najważniejszy element systemu stosunków pracy w UE. Decydenci powinni wykorzystać kryzys związany z COVID-19 do wprowadzenia nowych inicjatyw promujących, wzmacniających i podkreślających znaczenie rokowań zbiorowych.
 • Do skutecznego dialogu społecznego i właściwego działania stosunków pracy poza wysiłkami partnerów społecznych potrzebne są także środki pieniężne oraz wsparcie organów władzy publicznej. Decydenci powinni przyjrzeć się nowym formom transferu wiedzy, dostarczania zasobów oraz współpracy z partnerami społecznymi na szczeblu unijnym i krajowym.
 • Ochrona i wspieranie sprawiedliwych, dobrze działających i wyważonych stosunków pracy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także społecznego postępu w UE. W świecie po COVID-19 będzie to także ważny sposób, w jaki decydenci będą mogli łączyć społeczne i gospodarcze wymiary UE, zgodnie ze strategią określoną w Europejskim filarze praw socjalnych.
Read less

Obecnie trwające badania

Top

W 2022 r. Eurofound będzie nadal prowadzić sprawozdawczość dotyczącą tendencji i zmian w zakresie stosunków pracy, dialogu społecznego i przepisów prawa dotyczących życia zawodowego oraz ich skutków w poszczególnych krRead more

W 2022 r. Eurofound będzie nadal prowadzić sprawozdawczość dotyczącą tendencji i zmian w zakresie stosunków pracy, dialogu społecznego i przepisów prawa dotyczących życia zawodowego oraz ich skutków w poszczególnych krajach. Będzie między innymi analizować różne czynniki zmian, ich oddziaływanie na stosunki pracy oraz sposób, w jaki te stosunki wpływają na procesy i dokonujące się zmiany.

Aby wesprzeć europejski dialog społeczny, Agencja przeprowadzi badania dotyczące reprezentatywności partnerów społecznych w sektorach gazu, energii elektrycznej, lotnictwa cywilnego, żywności i napojów oraz tkanin. Opublikowane zostaną roczne przeglądy płacy minimalnej i czasu pracy w UE. Sporządzone będzie sprawozdanie dotyczące zmian w rokowaniach zbiorowych w świetle zdrowotnego, społecznego i gospodarczego kryzysu związanego z COVID‑19. Dane zgromadzone przez sieć korespondentów Eurofound będą także wykorzystywane do aktualizacji profili poszczególnych krajów w zakresie życia zawodowego, a także bazy danych o płacach, czasie pracy i sporach zbiorowych.

Korzystając z wcześniejszych prac, w tym analizy środków wspierania rokowań zbiorowych, Eurofound planuje zorganizować trójstronne „letnie forum” na temat budowania zdolności, skierowane do specjalistów na początku lub w trakcie kariery zawodowej.

Eurofound przeprowadzi coroczną analizę roli krajowych partnerów społecznych w kształtowaniu polityki, w kontekście procesu europejskiego semestru i Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W 2022 r. opublikowane zostaną ustalenia dotyczące w szczególności środków na rzecz odbudowy gospodarczej po kryzysie zdrowotnym i społecznym, a nowy cykl prac będzie się koncentrować na Planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych.

Nadal będą regularnie monitorowane systemy stosunków pracy, w tym poprzez regularne aktualizowanie prowadzonej przez Eurofound bazy danych EU PolicyWatch i europejskiego słownika stosunków pracy.

W poniższych sekcjach udostępniono publikacje, dane i bieżące prace dotyczące tego tematu.

Read less
 • Publikacje (2359)
 • Data
 • Bieżące prace (15)

Data

Data related to this topic are linked below.

Bieżące prace

Temat ten pozostaje przedmiotem badań dotyczących różnych aspektów, wymienionych poniżej z linkami do przyszłych tytułów.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Stosunki pracy i dialog społeczny

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.