Arbejdsmarkedsrelationer og social dialog

29 marts 2023

Arbejdsmarkedsrelationer og social dialog er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-202Read more

Arbejdsmarkedsrelationer og social dialog er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-2024. Eurofound vil fortsat fungere som ekspertisecenter for overvågning og analyse af udviklingen i arbejdsmarkedsrelationer og den sociale dialog på nationalt og EU-plan. Agenturet vil fortsat støtte dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, herunder i lyset af konsekvenserne af covid-19, ved at trække på ekspertisen blandt Eurofounds netværk af korrespondenter på nationalt plan.

I løbet af de næste fire år vil Eurofound give vigtig indsigt i udfordringerne og perspektiverne inden for arbejdsmarkedsrelationer og social dialog i EU. Med sin veletablerede ekspertise på dette område undersøger Eurofound de væsentligste udviklingstendenser, der berører aktører, processer og centrale resultater inden for arbejdsmarkedsrelationer. Agenturet sammenligner de nationale arbejdsmarkedssystemer, herunder national social dialog og kollektive overenskomstforhandlinger . Eurofound vil med udgangspunkt i sin database COVID-19 EU PolicyWatch, der blev oprettet i 2020, overvåge politiske initiativer fra regeringer, arbejdsmarkedets parter og andre aktører for at afbøde krisens sociale og økonomiske konsekvenser samt bistå i genopretningsindsatsen. Der vil regelmæssigt blive rapporteret om lønfastsættelse mindsteløn og arbejdstid samt arbejdslivsresultater.

Eurofounds ekspertise støtter arbejdsmarkedets parter i deres kapacitetsopbygning med henblik på at opnå en effektiv social dialog, og agenturet fremmer udviklingen af den europæiske sociale dialog ved at se på repræsentativiteten af arbejdsmarkedets parters organisationer i forskellige sektorer for at vurdere deres berettigelse til at deltage i udvalg vedrørende social dialog.

"Vi er der for at støtte dialogen mellem ledelsen og arbejdstagerne. Og jeg tror, at de data, vi samler, og den research, vi udfører, er vigtige, hvis de hjælper aktørerne til selv at fungere bedre ... En levende social dialog er en del af det, man kunne kalde en social markedsøkonomi, hvilket er, hvad Den Europæiske Union sigter mod at opnå."

— David Foden, Rådgiver, Arbejdsmarkedsrelationer

Read less

Seneste opdateringer

Involvement of social partners in the implementation of national recovery and resilience plans

In 2022, the European Semester process was updated to take into account the launch of the Recovery and Resilience...

Varetagelse af interessenternes prioriteter

Top

Eurofounds research har til formål at bistå EU-institutionerne, de nationale offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter på forskellige niveauer med at tackle udfordringer på EU- og nationalt plan inden for politikudformning, social dialog, kollektive overenskomstforhandlinger og reguleringRead more

Eurofounds research har til formål at bistå EU-institutionerne, de nationale offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter på forskellige niveauer med at tackle udfordringer på EU- og nationalt plan inden for politikudformning, social dialog, kollektive overenskomstforhandlinger og regulering af ansættelsesforhold.

Agenturets arbejdsprogram er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens politiske retningslinjer for de kommende fire år og bidrager direkte til en række centrale politikområder, der har til formål at skabe et stærkt socialt Europa. Eurofound vil især støtte de politiske initiativer under den europæiske søjle for sociale rettigheder , der er knyttet til den sociale dialog og inddragelse af arbejdstagere, navnlig i kølvandet på covid-19-pandemien. Der vil blive fremlagt resultater, som kan danne grundlag for den europæiske politiske debat om mindsteløn og løngennemsigtighed samt om arbejdstid. Eurofound vil i samråd med Europa-Kommissionen fortsætte sit fokuserede arbejde med den europæiske sociale dialog gennem sin række af repræsentativitetsundersøgelser i udvalgte sektorer.

Read less

Vigtige politikudmeldinger

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografik

De vigtigste resultater af Eurofounds research tjener som input til de politiske beslutningstagere i forbindelse med deres arbejde med nogle af de centrale spørgsmål på dette område.

 • Arbejdsmarkedets parter spiller gennem kollektive overenskomstforhandlinger en afgørende rolle med hensyn til at sikre en retfærdig behandling af europæiske arbejdstagere samt stabile og forudsigelige rammer for arbejdsgivere.
 • Effektive kollektive overenskomstforhandlinger sikrer, at konkurrencen mellem virksomheder kan fokusere på at øge effektiviteten frem for at udnytte arbejdskraften gennem fælles regler for løn og arbejdsvilkår.
 • Arbejdsmarkedssystemer er i stigende grad truet på grund af ændringer i samfundet, på arbejdsmarkederne og i tilrettelæggelse af arbejdet. Dette har skabt udfordringer for de centrale aktørers kapacitet i arbejdsmarkedssystemerne i medlemsstaterne.
 • Med hensyn til løn viser resultaterne, at 7 ud af 10 mindstelønsarbejdere i EU-rapporten til en vis grad har svært ved at få tingene til at hænge sammen sammenlignet med færre end 5 ud af 10 andre arbejdstagere. Disse tal varierer dog betydeligt fra land til land. I lyset af pandemien kan mindstelønninger spille en rolle i de forskellige politikker, der udarbejdes til stabilisering af indkomster — og dermed efterspørgsel — for at modvirke en nedadgående spiral mod økonomisk tilbagegang eller krise.
 • En effektiv europæisk social dialog afhænger af stærke forbindelser til det nationale niveau, så EU's dagsorden forbliver relevant, og autonome EU-aftaler gennemføres på en meningsfuld måde på nationalt plan.
 • Selv om der er kommet flere fælles initiativer ud af den europæiske sociale dialog, er der kun indgået få aftaler. I nogle sektorer er der bekymring for, at arbejdsmarkedets parters anmodninger om gennemførelse af aftaler via EU-lovgivning er blevet afvist, og at der er behov for bedre forbindelser mellem EU-plan og de nationale plan.
 • Den faldende tendens i fagforeningstætheden giver anledning til bekymring i mange medlemsstater. Færre end én ud af tre arbejdspladser (med 10+ arbejdstagere) i EU (29 %) har en eller anden form for medarbejderrepræsentation. Lovkrav er en vigtig drivkraft for tilstedeværelsen af repræsentation.
 • Kollektive overenskomstforhandlinger er fortsat kernen i arbejdsmarkedssystemerne i EU. De politiske beslutningstagere bør benytte sig af covid-19-krisen og se den som en mulighed for at indføre nye initiativer til at fremme, styrke og støtte kollektive overenskomstforhandlinger.
 • Ud over arbejdsmarkedets parters indsats kræver en effektiv social dialog og velfungerende arbejdsmarkedsrelationer offentlige midler og støtte fra de offentlige myndigheder. Politiske beslutningstagere bør undersøge nye former for videnoverførsel, ressourcetilvejebringelse og involvering af arbejdsmarkedets parter på EU- og nationalt plan.
 • Det er vigtigt at værne om og fremme retfærdige, velfungerende og afbalancerede arbejdsmarkedsrelationer for at sikre inklusiv og bæredygtig vækst samt sociale fremskridt i EU. I kølvandet på covid-19 vil det også være en vigtig måde, hvorpå politiske beslutningstagere kan integrere EU's sociale og økonomiske dimensioner som fastsat i den europæiske søjle for sociale rettigheder.
Read less

Igangværende research

Top

Eurofound vil i 2023 fortsætte sin nationale rapportering om tendenser og udvikling inden for arbejdsmarkedsrelationer og social dialog samt regler og resultater inden for arbejdslivet.

Read more

Eurofound vil i 2023 fortsætte sin nationale rapportering om tendenser og udvikling inden for arbejdsmarkedsrelationer og social dialog samt regler og resultater inden for arbejdslivet.

For at støtte den sociale dialog i EU vil agenturet i 2023 offentliggøre seks undersøgelser af arbejdsmarkedsorganisationernes repræsentativitet på tværfagligt plan og i fem sektorer: professionel fodbold, møbler, udvindingsindustrier, træarbejde og byggeri. Der er desuden undersøgelser i gang af følgende sektorer: landbrug, post- og kurertjenester, vejtransport og offentlig bytransport, den grafiske sektor, vikararbejde, havne, søtransport, garvning/læder og fodtøj. Agenturet vil også fortsætte sit arbejde med initiativer til støtte for kapacitetsopbygning med henblik på en effektiv arbejdsmarkedsdialog.

Inden for rammerne af det europæiske semester samt genopretnings- og resiliensfaciliteten vil Eurofound gennemføre sin årlige gennemgang af de nationale arbejdsmarkedsparters rolle i den politiske beslutningsproces. Rapporten om dette emne vil i 2023 fokusere på inddragelse af arbejdsmarkedets parter på dette område inden for rammerne af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder, mens det nye arbejde inden for dette emne vil fokusere på politiske initiativer til bekæmpelse af klimaændringer.

Relevante politiske initiativer, herunder med henblik på at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine samt i forbindelse med den dobbelte omstilling, vil fortsat blive registreret i Eurofounds EU PolicyWatch-database. Opdateringer af databasen vil omfatte fokus på inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

Forskning vedrørende udviklingen inden for kollektive overenskomster i lyset af den sundhedsmæssige, sociale og økonomiske krise i forbindelse med covid-19 vil også blive afsluttet, og der vil blive offentliggjort resultater om udviklingen i de kollektive forhandlinger i udvalgte sektorer. Nyt arbejde med kollektive forhandlinger ud over emnet løn vil omfatte kodning af indholdet af kollektive overenskomster vedrørende spørgsmål som arbejdstid, telearbejde, uddannelse og balancen mellem arbejdsliv og privatliv til medtagelse i databasen for pilotprojektet om mindstelønninger. Der vil også blive forsket i, hvordan stigningen i de lovbestemte mindstelønninger påvirker de kollektive forhandlinger for lavtlønnede grupper.

Den løbende overvågning af arbejdsmarkedsordninger vil omfatte regelmæssige opdateringer af EU-ordlisten over arbejdsmarkedsbegreber (European Industrial Relations Dictionary). De årlige revisioner af mindstelønninger og arbejdstid i EU vil blive offentliggjort sammen med opdateringer af landeprofilerne for arbejdslivet. I mellemtiden indledes det forberedende arbejde med at ajourføre databasen om løn, arbejdstid og kollektive tvister.

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejde vedrørende dette emne.

Read less
 • Publikationer (2399)
 • Data
 • Igangværende arbejde (11)

Data

Data related to this topic are linked below.

Igangværende arbejde

Der forskes løbende inden for dette emneområde. Særlige forskningstemaer skitseres nedenfor med links til kommende titler.