Euroopa ettevõtete uuringud

Pärast Euroopa ettevõtete tööaja ning töö ja eraelu tasakaalu uuringut 2004.–2005. aastal on Euroopa ettevõtete uuringut korraldatud iga nelja aasta järel. Teine uuring (see kandis uut nime „Euroopa ettevõtete uuring”) korraldati 2009. aastal ja kolmas toimub 2013. aastal.

Uuringul on järgmised eesmärgid:

  • ühtlustatud alustel kaardistada, hinnata ja kvantifitseerida kogu Euroopa ettevõtete poliitika ja tavade teavet;
  • analüüsida ettevõtete tavade ja nende mõju vahelisi suhteid ning samuti vaadelda tavasid ettevõtte tasandi struktuuride vaatenurgast, keskendudes eelkõige sotsiaalsele dialoogile;
  • jälgida suundumusi;
  • anda panus Euroopa strateegiasse 2020 ettevõtete sellise poliitika ja tavade kaardistamise ja lahtimõtestamisega, mis aitavad mõjutada arukat, säästlikku ja kaasavat majanduskasvu ning arendada sotsiaaldialoogi ettevõtetes. Uuring peaks võimaldama Euroopa üldsuse jaoks ühtsete näitajate väljatöötamist nendes valdkondades.

Euroopa ettevõtete uuring põhineb esindusliku valimi telefoniküsitlusel vastava riigi keel(t)es. Küsitluse eripära on, et intervjueeritakse ettevõtete personalijuhte ja võimaluse korral töötajate esindajaid. Uuringu esimene osa käsitleb tööaja korraldust ning töö ja eraelu tasakaalu ettevõtte tasandil. Teises osas uuritakse paindlikkuse eri vorme, sh tööaja ja töölepingu paindlikkust, muutuvat tasu ja osalust finantsküsimustes, samuti kaasnevaid personalimeetmeid ja töökoha sotsiaaldialoogi laadi ning kvaliteeti. Kolmandas osas vaadeldakse töökoha korraldust, innovatsiooni, töötajate osalust ja sotsiaaldialoogi Euroopa töökohtades.

Euroopa Liidu laienemise järel on uuringu geograafiline ulatus ajapikku suurenenud.