Istraživanja

Eurofound je razvio tri paneuropska istraživanja koja redovito provodi radi doprinosa planiranju i stvaranju boljih životnih i radnih uvjeta. Ta istraživanja jedinstven su izvor poredbenih informacija o kvaliteti životnih i radnih uvjeta diljem EU-a. Detaljna analiza rezultata istraživanja Eurofoundu omogućuje utvrđivanje novih trendova i trendova u nastajanju te detaljniji uvid u teme od ključne važnosti za europsku politiku. Rezultati tvorcima politika pružaju dobru osnovu za prepoznavanje prilika za unapređenje te za razvijanje dugoročnih perspektiva. Ta su istraživanja ključni element misije Eurofounda kojom se nastoje pružiti informacije i savjeti visoke kvalitete europskim i nacionalnim tvorcima politika, socijalnim partnerima, istraživačima te europskim građanima.

Europsko istraživanje o poduzećima (ECS)

Teme: ECS pruža uvid u prakse koje se primjenjuju na radu te u načine na koje se o njima pregovara u europskim poduzećima. Temelji se na mišljenjima poslovodstva i predstavnika zaposlenika.

Učestalost: Svake četiri godine od 2004.–2005.

Prvo istraživanje: 2004.–2005., provedeno kao Europsko istraživanje o radnom vremenu i ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Obuhvatilo je 21 zemlju, uključujući 15 „starih” država članica EU-a i šest novih država članica: Cipar, Češku, Mađarsku, Latviju, Poljsku i Sloveniju.

Drugo istraživanje: 2009., provedeno pod novim nazivom, Europsko istraživanje o poduzećima, usmjereno na prakse fleksibilnosti i kvalitetu socijalnog dijaloga. Obuhvatilo je 30 zemalja, 27 država članica EU-a, Hrvatsku, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju i Tursku.

Treće istraživanje: 2013., objava Trećeg preglednog izvješća o ECS-u u ožujku 2015. koje je usmjereno na organizaciju mjesta rada, inovacije, sudjelovanje radnika i socijalni dijalog. Obuhvatilo je 32 zemlje, uključujući 27 država članica EU-a i Hrvatsku, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Island, Crnu Goru i Tursku. U tijeku je sekundarna analiza.

Pretraživanje podataka: ECS-ov interaktivni alat za vizualizaciju podataka

Sljedeće istraživanje: Rad na terenu za četvrti ECS počinje 2019. u suradnji s Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS)

Teme: EQLS pruža cjelovitu sliku životnih uvjeta u europskim zemljama. Sadržava širok spektar pokazatelja različitih dimenzija kvalitete života, objektivnih i subjektivnih. S obzirom na veliko zanimanje za kvalitetu života europskih državljana, istraživanje EQLS postaje sve važniji doprinos Eurofounda političkoj i akademskoj raspravi.

Učestalost: Svakih četiri do pet godina od 2003.

Prvo istraživanje: 2003. Obuhvatilo je 28 zemalja, 25 država članica EU-a i 3 države kandidatkinje: Bugarsku, Rumunjsku i Tursku.

Drugo istraživanje: 2007. Obuhvatilo je 31 zemlju, uključujući 27 država članica EU-a, Norvešku i države kandidatkinje: Hrvatsku, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju i Tursku.

Treće istraživanje: 2011. Obuhvatilo je 34 zemlje, uključujući 27 država članica EU-a i 7 država kandidatkinja, odnosno zemalja u pretpristupnoj fazi: Hrvatsku, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Island, Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

Četvrto istraživanje: 2016., s posebnim naglaskom na kvalitetu javnih usluga. Obuhvatilo je 33 zemlje, uključujući 28 država članica EU-a i 5 država kandidatkinja: Albaniju, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

Pretraživanje podataka: Vizualizirajte, proučavajte i uspoređujte podatke o kvaliteti života, kvaliteti društva i javnih usluga na razini EU-a i pojedinih zemalja u našem EQLS-ovu interaktivnom alatu za vizualizaciju podataka.

Sljedeće: Objava cjelovitih podataka za 2016. u veljači/ožujku 2018.

Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS)

Teme: EWCS najdugovječnije je istraživanje koje se potvrdilo kao vrijedan izvor informacija o radnim uvjetima te o kvaliteti rada i zaposlenja. Budući da se provodi od 1990., ono omogućuje praćenje dugoročnih trendova radnih uvjeta u Europi. Teme koje obuhvaća odnose se na radni status, duljinu i organizaciju radnog vremena, organizaciju rada, učenje i osposobljavanje, tjelesne i psihosocijalne rizične faktore, zaštitu na radu, sudjelovanje radnika, ravnotežu između poslovnog i privatnog života, plaće i financijsku sigurnost te rad i zdravlje.

Učestalost: Svakih pet godina

Prvo istraživanje: 1990.–1991. Obuhvatilo je skupinu EZ12: Belgiju, Dansku, Francusku, Grčku, Irsku, Italiju, Luksemburg, Nizozemsku, Njemačku, Portugal, Španjolsku i Ujedinjenu Kraljevinu.

Drugo istraživanje: 1995.–1996. Obuhvatilo je skupinu EU15: Belgiju, Dansku, Francusku, Grčku, Irsku, Italiju, Luksemburg, Nizozemsku, Njemačku, Portugal, Španjolsku, Ujedinjenu Kraljevinu i nove države članice, Austriju, Finsku i Švedsku.

Treće istraživanje: 2000. Obuhvatilo je skupinu EU15 i Norvešku u prvoj fazi, uz proširenje na 12 „novih” država članica 2001. te Tursku 2002. u drugoj fazi.

Četvrto istraživanje: 2005. Obuhvatilo je skupinu EU27, Hrvatsku, Tursku, Norvešku i Švicarsku.

Peto istraživanje: 2010. Obuhvatilo je skupinu EU27, Hrvatsku, Albaniju, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Tursku i Norvešku.

Šesto istraživanje: 2015. Objava Šestog preglednog izvješća o EWCS-u u studenome 2016. koje je obuhvatilo skupinu EU28, Albaniju, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju, Tursku te Norvešku i Švicarsku.

Pretraživanje podataka: EWCS-ov interaktivni alat za vizualizaciju podataka

Sljedeće istraživanje: Rad na terenu za sedmi EWCS provest će se 2020.