Darba attiecības un sociālais dialogs

22 Oktobris 2021

Darba attiecības un sociālais dialogs ir viena no sešām galvenajām Eurofound 2021.–2024. gada darba programmas darbībām. Eurofound turpinās darboties kā zinātības centrs, kas uzrauga un analizē norises darba attiecību sistēmās un sociālajā dialogā valstu un ES līmenRead more

Darba attiecības un sociālais dialogs ir viena no sešām galvenajām Eurofound 2021.–2024. gada darba programmas darbībām. Eurofound turpinās darboties kā zinātības centrs, kas uzrauga un analizē norises darba attiecību sistēmās un sociālajā dialogā valstu un ES līmenī. Tas turpinās atbalstīt dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem, tostarp ņemot vērā Covid-19 ietekmi, šim nolūkam izmantojot Eurofound korespondentu tīkla zināšanas valsts līmenī.

Nākamajos četros gados Eurofound nodrošinās svarīgu izpratni par darba attiecību un sociālā dialoga problēmām un perspektīvām Eiropas Savienībā. Izmantojot uzkrātās zināšanas šajā jomā, Eurofound pēta galvenās norises, kas ietekmē darba attiecību dalībniekus, procesus un galvenos rezultātus. Tas salīdzina valstu darba attiecību sistēmas, tostarp to, kā valstī notiek sociālais dialogs un darba koplīguma slēgšanas sarunas. Ņemot talkā 2020. gadā izveidoto Covid-19 EU PolicyWatch datubāzi,& Eurofound uzraudzīs valdību, sociālo partneru un citu rīcībspēku piedāvātās politikas iniciatīvas krīzes sociālo un ekonomisko seku mazināšanai, kā arī atveseļošanas veicināšanai. Tas turpinās gatavot regulārus ziņojumus par izmaiņām, kas skar atalgojuma noteikšanuminimālo algu un darba laiku, kā arī darba dzīves rezultātus.

Eurofound ar savām zināšanām atbalsta sociālo partneru spēju veidošanu, lai nodrošinātu efektīvu sociālo dialogu, un Aģentūra veicina Eiropas sociālā dialoga attīstību, izvērtējot reprezentativitāti sociālo partneru organizācijās dažādās nozarēs, lai novērtētu to atbilstību dalībai sociālā dialoga komitejās.

„Mēs atbalstām dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Un es uzskatu, ka mūsu iegūtie dati un veiktie pētījumi ir nozīmīgi, ja tie palīdz pašiem rīcībspēkiem darboties labāk. [..] Eiropas Savienība vēlas izveidot to, ko varētu dēvēt par sociālo tirgus ekonomiku, un aktīvs sociālais dialogs ir viena no šādas ekonomikas sastāvdaļām.”

Deivids Fodens, darba attiecību konsultants

Read less

Jaunākās izmaiņas

Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Working time in 2019–2020

The most relevant changes in working time regulation in Europe in 2019 and 2020 addressed challenges arising as a...

Gender pay transparency: Advancing the cause through a truly European proposal

With its proposed directive on gender pay transparency, the European Commission has significantly bolstered the set of...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darba attiecības un sociālais dialogs

Pierakstīties

Ieinteresēto personu prioritāšu īstenošana

Top

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt Eiropas iestādēm, dalībvalstu valsts iestādēm un sociālajiem partneriem dažādos līmeņos risināt problēmas, ar kurām saskaras ES un kuras pastāv valsts līmenī tādās jomās kā politikas veidošana, sociālais dialogs, darba koplīguma slēgšanas sarunas un darbaRead more

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt Eiropas iestādēm, dalībvalstu valsts iestādēm un sociālajiem partneriem dažādos līmeņos risināt problēmas, ar kurām saskaras ES un kuras pastāv valsts līmenī tādās jomās kā politikas veidošana, sociālais dialogs, darba koplīguma slēgšanas sarunas un darba attiecību regulējums.

Aģentūras darba programma ir saskaņota ar Eiropas Komisijas politiskajām pamatnostādnēm nākamajiem četriem gadiem un sniedz tiešu ieguldījumu vairākās nozīmīgās politikas jomās, kuru mērķis ir izveidot spēcīgu sociālu Eiropu. Konkrētāk, Eurofound atbalstīs politikas iniciatīvas, kas izvirzītas Eiropas sociālo tiesību pīlāra ietvaros un ir saistītas ar sociālo dialogu un darba ņēmēju iesaistīšanu, jo īpaši Covid-19 pandēmijas seku kontekstā. Eiropas politikas debašu vajadzībām būs pieejami konkrēti konstatējumi par minimālo algu un darba samaksas pārredzamību, kā arī par darba laiku. Apspriežoties ar Eiropas Komisiju, Eurofound turpinās savā darbā pievērst īpašu uzmanību Eiropas sociālajam dialogam, veicot virkni reprezentativitātes pētījumu atsevišķās nozarēs.

Read less

Galvenie politikas vēstījumi

Top

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījumiem, palīdz politikas veidotājiem risināt dažas no būtiskākajām problēmām šajā jomā.

Read more

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījumiem, palīdz politikas veidotājiem risināt dažas no būtiskākajām problēmām šajā jomā.

 • Sociālo partneru dalībai darba koplīguma slēgšanas sarunās ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret Eiropas darba ņēmējiem un stabilu un paredzamu sistēmu darba devējiem.
 • Efektīvas darba koplīguma slēgšanas sarunas nodrošina iespēju uzņēmumiem savstarpējā konkurencē pievērsties galvenokārt efektivitātes palielināšanai, nevis ekspluatēt darbaspēku, nosakot vienādus darba samaksas noteikumus un darba apstākļus.
 • Līdz ar pārmaiņām sabiedrībā, darba tirgos un darba organizācijā darba attiecību sistēmas kļūst aizvien apdraudētākas. Līdz ar to dalībvalstu darba attiecību sistēmu galvenajiem rīcībspēkiem ar to esošajām spējām ir grūti darboties šādos apstākļos.
 • Atalgojuma ziņā konstatēts, ka septiņi no 10 darba ņēmējiem, kuri ES saņem minimālo algu, atzīst mazākas vai lielākas grūtības „savilkt kopā galus”, bet starp citiem darba ņēmējiem šādas grūtības atzīst mazāk nekā pieci no 10 strādājošajiem. Tomēr šie skaitļi ievērojami atšķiras atkarībā no valsts. Pandēmijas apstākļos minimālās algas var izmantot kā vienu no politikas pasākumiem, lai stabilizētu ienākumus un tādējādi arī pieprasījumu, novēršot tik strauju situācijas pasliktināšanos, kas izraisītu recesiju vai ekonomikas lejupslīdi.
 • Efektīvs Eiropas sociālais dialogs ir atkarīgs no ciešas dalībvalstu iesaistes, tāpēc ES programma joprojām ir aktuāla un ES autonomie nolīgumi tiek jēgpilni īstenoti valstu līmenī.
 • Lai gan Eiropas sociālā dialoga rezultātā tika izstrādātas vairākas kopīgas iniciatīvas, noslēgti ir tikai daži nolīgumi. Dažas nozares ir nobažījušās par to, ka sociālo partneru lūgumi īstenot nolīgumus, paredzot to Eiropas tiesību aktos, tika noraidīti un uzstāj, ka jāstiprina saiknes starp ES un valstu līmeni.
 • Daudzās dalībvalstīs bažas rada arodbiedrību blīvuma samazināšanās tendences. Mazāk nekā vienā no trim darbavietām (ar vairāk nekā 10 darbiniekiem) Eiropas Savienībā (29 %) ir kaut kādā veidā nodrošināta darba ņēmēju pārstāvība. Tiesību aktu prasības ir galvenais virzītājspēks pārstāvības nodrošināšanai.
 • ES darba attiecību sistēmu pamatā joprojām ir darba koplīguma slēgšanas sarunas. Politikas veidotājiem būtu jāizmanto Covid-19 krīzes sniegtā iespēja ieviest jaunas iniciatīvas, lai veicinātu, stiprinātu un atbalstītu sarunas par darba koplīguma slēgšanu.
 • Lai nodrošinātu efektīvu sociālo dialogu un labi funkcionējošas darba attiecības, nepietiek tikai ar sociālo partneru centieniem vien – ir jāsaņem valsts līdzekļi un valsts iestāžu atbalsts. Politikas veidotājiem būtu jāapsver jauni veidi, kā īstenot zināšanu pārnesi, nodrošināt resursus un panākt sociālo partneru iesaisti gan ES, gan valsts līmenī.
 • Lai nodrošinātu iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi un sociālo progresu Eiropas Savienībā, ir būtiski saglabāt un veicināt taisnīgas, labi funkcionējošas un līdzsvarotas darba attiecības. Situācijā pēc Covid-19 tas ļoti noderēs politikas veidotājiem arī ES sociālās un ekonomiskās dimensijas integrācijā, ko paredz Eiropas sociālo tiesību pīlārs.
Read less

Jaunākie un pastāvīgie pētījumi

Top

Arī 2021. gadā Eurofound turpinās gatavot ziņojumus par darba attiecībām, sociālo dialogu un darba dzīves regulējumu un rezultātiem dalībvalstīs. Tostarp tiks veikti regulāri pētījumi par reprezentativitāti dažādās ekonomikas nozRead more

Arī 2021. gadā Eurofound turpinās gatavot ziņojumus par darba attiecībām, sociālo dialogu un darba dzīves regulējumu un rezultātiem dalībvalstīs. Tostarp tiks veikti regulāri pētījumi par reprezentativitāti dažādās ekonomikas nozarēs. Ikgadējie pārskati par minimālajām algām un darba laiku tiks pabeigti 2021. gadā. Tiks veikti arī pētījumi par darba koplīguma slēgšanas sarunām Covid-19 pandēmijas izraisītās veselības aprūpes, sociālās un ekonomiskās krīzes apstākļos. Eurofound korespondentu tīkla iegūtie dati tiks izmantoti, lai atjauninātu arī valstu profilus par darba dzīvi tajās un algu, darba laika un kolektīvo strīdu datubāzi.

Pēc kolektīvās rīcības monitoringa izmēģinājuma projekta Eurofound apkopos datus un secinājumus par darba strīdiem. Turpināsies Eiropas darba attiecību vārdnīcas atjaunināšana. Pētniecībā liela uzmanība tiks pievērsta arī valstu sociālo partneru uzdevumam Eiropas pusgada procesā.

Darba attiecību un sociālā dialoga analīze ir iekļauta arī Eurofound darbībās, kas saistītas ar pārmaiņu ietekmi, kā arī sociālo kohēziju un konverģenci. Covid-19 EU PolicyWatch datubāzē iekļautā jaunākā informācija tiks izmantota turpmāku pētījumu veikšanai arī citās darbības jomās.

Tālākajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un informācija par darba norisi šajā jomā.

Read less
 • Publikācijas (2347)
 • Dati
 • Pašreiz notiekošais darbs (14)

Dati

Data related to this topic are linked below.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darba attiecības un sociālais dialogs

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.