Sysselsättnings- och arbetsmarknader

21 november 2022

Sysselsättnings- och arbetsmarknader är ett av de sex viktigaste områdena i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021Read more

Sysselsättnings- och arbetsmarknader är ett av de sex viktigaste områdena i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2024. Eurofound kommer att fortsätta fungera som ett expertcentrum för att övervaka och analysera utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt med tanke på att de europeiska arbetsmarknaderna står inför stora utmaningar till följd av covid-19-pandemin . Datainsamlingen och forskningen kommer att fokusera på pandemins konsekvenser för arbete och sysselsättning, och hur arbetsmarknadens funktion och inkludering kan upprätthållas.

Under 2021–2024 kommer Eurofounds forskning att ge viktiga insikter om utmaningar och framtidsutsikter på EU:s sysselsättnings- och arbetsmarknader. Eurofound spelar en viktig roll för att övervaka trender på arbetsmarknaden och trendernas effekter på olika grupper av arbetstagare.

Forskningen kommer generellt att inriktas på arbetsmarknadens förändrade struktur med hjälp av Eurofounds väletablerade övervakningsinstrument, European Jobs Monitor (EJM) och European Restructuring Monitor (ERM), tillsammans med uppgifter från Eurostat. Med tanke på att arbetslösheten förväntas bli hög i vissa länder, regioner, sektorer och yrken, vilket även drabbar de mest osäkra och utsatta arbetstagarna, bidrar instrumenten till att identifiera växande och vikande sektorer, yrken och kvalifikationer. Genom ERM kommer man också fortsatt att undersöka omfattande omstruktureringar , lagstiftnings- och stödinstrument samt åtgärder som har tagits fram av arbetsmarknadens parter och myndigheter för att hjälpa arbetstagare att byta jobb eller sektor.

Eurofound kommer även att fokusera på arbetskraftsbrist samt underutnyttjande av mänskliga resurser och talanger inom vissa sektorer och yrken, vilket accentuerades under covid-19, genom att undersöka politiska åtgärder och företagens praxis. Särskilda frågor kommer att omfatta kompetensglapp arbetstid, geografisk eller yrkesmässig rörlighet, integrering av migranter samt underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden, såsomungdomarkvinnor och personer med funktionsnedsättning . Eurofound kommer också att undersöka sektorer som traditionellt har drabbats av arbetskraftsbrist, eftersom frågan blir allt mer akut till följd av pandemin. Det här arbetet kommer att bidra till förberedelserna inför nästa upplaga av den europeiska företagsundersökningen .

Inom det här området kommer även Eurofound att fortsätta sitt samarbete med Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC). Forskningen om omstruktureringar kommer att bidra till verksamheter vid Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska socialfonden+ (ESF+). Kopplingar till systerbyrån Cedefop och Europeiska arbetsmyndigheten kommer att utforskas när det gäller kompetens och arbetskraftens rörlighet inom ramen för sysselsättningspolitik som syftar till att hantera arbetskraftsbrist.

”Fortfarande har sex av tio personer tillsvidareanställning utan tidsbegränsning. Även om siffrorna för ”atypiska anställningsformer”, det vill säga deltid och visstidsarbete, inte har förändrats så mycket under de senaste fem till tio åren, döljer de en övergång till mer otrygga anställningsformer, och personer med otrygga anställningsavtal har inte samma tillgång till sysselsättning eller socialt skydd.”

Tina Weber, forskningschef, enheten för sysselsättningsfrågor

Read less

Senaste uppdateringar

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Living and working in Europe in an era of disruption: Gendered impacts, challenges and opportunities

On 24 October, at EIGE’s Gender Equality Forum 2022 , Eurofound ran a 90-minute workshop session with an interactive...

2021 saw over 2 million additional women in employment in the EU

The impact of the COVID-19 crisis has deepened the traditional gender divides across many areas including the labour...

Hantering av intressenters prioriteringar

Top

Eurofounds forskning syftar till att stödja politiska åtgärder för att tillhandahålla kunskap till stöd för strukturella förändringar, särskilt efter covid-19-panRead more

Eurofounds forskning syftar till att stödja politiska åtgärder för att tillhandahålla kunskap till stöd för strukturella förändringar, särskilt efter covid-19-pandemin. Den ska bidra till att hantera de utmaningar som EU och medlemsstaterna står inför när det gäller strukturer på sysselsättnings- och arbetsmarknaderna.

Eurofound samlar in data och analyserar utvecklingen på sysselsättnings- och arbetsmarknader samt identifierar och undersöker brister och riskgrupper för att ge Europeiska kommissionen och andra EU-institutioner, medlemsstaters organ och arbetsmarknadens parter det stöd som behövs för att utforma en effektivare sysselsättningspolitik.

Institutets arbetsplan är anpassad till Europeiska kommissionens politiska riktlinjer för 2021–2024 och bidrar direkt till ett antal centrala politikområden som syftar till att skapa ett starkt socialt Europa. Eurofonds forskning kommer framför allt att stödja politiska initiativ inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter i efterdyningarna av covid-19-krisen och verksamhet som bland annat är kopplad till EU-strategin för jämställdhet 2020–2025, den förstärkta ungdomsgarantin, stödpaketet för ungdomssysselsättning, kompetensagendan, innovation och jobbskapande samt Europeiska kommissionens förslag om tillräckliga minimilöner i EU.

Read less

Viktiga politiska budskap

Top

Employment and labour markets infographic
Infografik

De främsta resultaten från Eurofounds forskning fungerar som underlag för beslutsfattare som ska ta itu med några av de viktigaste frågorna på detta område.

  • Innan de ekonomiska effekterna av covid-19-krisen slog till hade sysselsättningsgraden på EU:s arbetsmarknad börjat återhämta sig och närma sig Europa 2020-målet på 75 procent. Även om den aktuella krisen är unik, har tidigare kriser visat att det är viktigt att behålla arbetstagarnas anknytning till arbetsmarknaden och om möjligt höja deras kompetens för att återhämtningen ska ske snabbt.
  • Sysselsättningsökningen har genomgående varit svagast för mellanavlönade jobb, vilket varit mest märkbart under lågkonjunkturer, och starkast för välbetalda jobb.
  • Den stabila nivån för atypiska anställningsformer döljer en ökning av otrygga anställningar för vissa grupper, med allt fler arbetstagare med övriga eller inga anställningsavtal. Covid-19-pandemin belyser ytterligare den svåra situationen för dessa arbetstagare som har drabbats hårdast av krisen och riskerar att drabbas hårdast på längre sikt.
  • Ökningen av olika typer av atypiska anställningsformer leder till djupare splittring på EU:s arbetsmarknader mellan väl skyddade arbetstagare och arbetstagare med begränsad tillgång till socialt skydd och anställningsrättigheter, vilket bidrar till en större segmentering av arbetsmarknaden.Detta gäller särskilt det växande antalet personer med en blandning av atypiska anställningsformer (till exempel tillfälligt anställd och deltidsanställd, och egenföretagare med deltidsanställning).
  • Ökningen av otrygga anställningar kommer att kräva politiska lösningar för att stödja arbetstagare med begränsad tillgång till socialt skydd och representation. Detta är särskilt relevant mot bakgrund av de ökande konsekvenserna av covid-19, som innebär särskilda existentiella risker för många personer med otrygga anställningar och egenföretagare.
Read less

Aktuell forskning

Top

Under 2022 kommer Eurofound att fortsätta övervaka och analysera hur arbetsmarknadens struktur förändras i EU och titta på mönster för sysselsättningsstatus, arbetstagarnas demografiska egenskaper, samt nettoantalet skapade och förlorade arbetstillfällen per sektor och yrke, i synnerhet motRead more

Under 2022 kommer Eurofound att fortsätta övervaka och analysera hur arbetsmarknadens struktur förändras i EU och titta på mönster för sysselsättningsstatus, arbetstagarnas demografiska egenskaper, samt nettoantalet skapade och förlorade arbetstillfällen per sektor och yrke, i synnerhet mot bakgrund av covid-19. Analysen av strukturella förändringar på arbetsmarknaden kommer att bygga på uppgifter från European Jobs Monitor, European Restructuring Monitor (ERM) och Eurostat.

Forskningen om hur effektiva specifika typer av politiska åtgärder är för att hantera arbetskraftsbristen kommer att fortsätta 2022. Fokus kommer att ligga på åtgärder för att tackla bristen på arbetskraft inom vissa sektorer eller yrken där bristen förvärrades genom covid-19 och att främja aktivering av de grupper som i dagsläget är underrepresenterade på arbetsmarknaden, bland annat unga, kvinnor, personer med funktionsnedsättning och migranter. Samarbetet med Cedefop och Europeiska arbetsmyndigheten kommer att utforskas, och hänsyn kommer att tas till befintliga forskningsresultat från EU-kommissionen.

Nya uppdateringar av både EJM-databasen och evenemangsdatabasen ERM kommer också att finnas tillgängliga 2022. Innehåll från ERM-databasen med stödinstrument kommer att införlivas i Eurofounds databas EU PolicyWatch.

Fokus för Eurofounds forskning under 2022 kommer att ligga på omstrukturering i den finansiella sektorn på grund av digitalisering och annan utveckling, samt förskjutningarna inom sysselsättningen i samband med övergången till en koldioxidneutral ekonomi och hur dessa påverkar jobbkvaliteten generellt. Den informationen kommer att kompletteras med åtgärder som samlats in i EU PolicyWatch-databasen.

I avsnitten nedan ges tillgång till en rad publikationer, data och pågående arbete på området.

Read less
  • Publications (1748)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.