Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg

15 marec 2023

Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie rokov 2Read more

Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie rokov 2021 – 2024. Eurofound bude naďalej pôsobiť ako odborné centrum pre monitorovanie a analýzu vývoja v systémoch pracovnoprávnych vzťahov a sociálnom dialógu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Naďalej bude podporovať dialóg medzi sociálnymi partnermi, a to aj s ohľadom na vplyv pandémie COVID-19, pričom bude vychádzať z odborných znalostí siete korešpondentov nadácie Eurofound na vnútroštátnej úrovni.

V nasledujúcich štyroch rokoch Eurofound poskytne dôležité informácie o výzvach a perspektívach v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sociálneho dialógu v EÚ. S dlhoročnými odbornými znalosťami v tejto oblasti Eurofound skúma hlavný vývoj s vplyvom na aktérov, procesy a kľúčové výsledky pracovnoprávnych vzťahov. Porovnáva národné systémy pracovnoprávnych vzťahov vrátane národného sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania . V nadväznosti na svoju databázu COVID-19 EU PolicyWatch vytvorenú v roku 2020 bude Eurofound monitorovať politické iniciatívy vlád, sociálnych partnerov a ďalších aktérov s cieľom zmierniť sociálne a ekonomické dôsledky krízy, ako aj pomáhať pri úsilí o obnovu. Budú pokračovať pravidelné správy o vývoji stanovenia odmien minimálnej mzdy pracovného času , ako aj o výsledkoch pracovného života.

Odborné znalosti nadácie Eurofound podporujú budovanie kapacít sociálnych partnerov na dosiahnutie účinného sociálneho dialógu a agentúra podporuje rozvoj európskeho sociálneho dialógu skúmaním reprezentatívnosti organizácií sociálnych partnerov v rôznych sektoroch s cieľom posúdiť ich oprávnenosť na účasť vo výboroch pre sociálny dialóg.

„Sme tu, aby sme podporili dialóg medzi sociálnymi partnermi. Myslím si, že údaje, ktoré spoločne získavame, a výskum, ktorý robíme, je dôležitý, ak pomáha samotným aktérom fungovať lepšie… Živý sociálny dialóg je súčasťou toho, čo by sa dalo nazvať sociálne trhové hospodárstvo, ktoré sa Európska únia snaží dosiahnuť.“

David Foden, poradca, pracovnoprávne vzťahy

 

Read less

Najnovšie správy

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť európskym inštitúciám, národným subjektom verejného sektora a sociálnym partnerom na rôznych úrovniach pri riešení výziev, ktorým čelí EÚ, a na vnútroštátnej úrovni v oblastiach formovania politiky, sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania aRead more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť európskym inštitúciám, národným subjektom verejného sektora a sociálnym partnerom na rôznych úrovniach pri riešení výziev, ktorým čelí EÚ, a na vnútroštátnej úrovni v oblastiach formovania politiky, sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a regulácie pracovnoprávnych vzťahov.

Pracovný program agentúry je zosúladený s politickými usmerneniami Európskej komisie na ďalšie štyri roky a priamo sa dotýka mnohých kľúčových oblastí politiky zameraných na vytvorenie silnej sociálnej Európy. Eurofound predovšetkým podporí politické iniciatívy v rámci Európskeho piliera sociálnych práv spojené so sociálnym dialógom a zapojením pracovníkov, a to zvlášť v dôsledku pandémie COVID-19. Konkrétne zistenia budú k dispozícii ako podklad pre európsku diskusiu o politike v oblasti minimálnych miezd a transparentnosti odmeňovania, ako aj pracovného času. Po konzultácii s Európskou komisiou bude Eurofound pokračovať v sústredenej práci na európskom sociálnom dialógu prostredníctvom série štúdií reprezentatívnosti vo vybraných sektoroch.

Read less

Kľúčové politické odkazy

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografika

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

 • Sociálni partneri zohrávajú prostredníctvom kolektívneho vyjednávania dôležitú úlohu pri zabezpečení spravodlivého zaobchádzania s európskymi pracovníkmi a stabilného a predvídateľného rámca pre zamestnávateľov.
 • Efektívne kolektívne vyjednávanie zabezpečuje, aby sa súperenie medzi podnikmi mohlo zamerať skôr na zvyšovanie efektivity ako na využívanie práce prostredníctvom spoločných pravidiel odmeňovania a pracovných podmienok.
 • Systémy pracovnoprávnych vzťahov sú čoraz viac v ohrození z dôvodu zmien v spoločnosti, na pracovných trhoch a v organizácii práce. Prinieslo to výzvy pre schopnosti kľúčových aktérov v systémoch pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch.
 • Pokiaľ ide o odmeňovanie, zistenia ukazujú, že 7 z 10 pracovníkov s minimálnou mzdou v EÚ uvádza, že majú prinajmenšom určité ťažkosti vystačiť si s príjmom, v porovnaní s menej ako 5 z 10 ostatných pracovníkov. Tieto číselné údaje sa však v rámci jednotlivých krajín značne líšia. Na pozadí pandémie môžu minimálne mzdy v kombinácii politík zohrávať úlohu zameranú na stabilizáciu príjmov, a tým aj dopytu, s cieľom vyvážiť klesajúci trend vedúci k recesii alebo depresii.
 • Účinný európsky sociálny dialóg závisí od silných väzieb s národnou úrovňou, aby agenda EÚ zostala relevantná a autonómne dohody EÚ sa vykonávali aj na vnútroštátnej úrovni zmysluplným spôsobom.
 • Zatiaľ čo z európskeho sociálneho dialógu vyplynulo niekoľko spoločných iniciatív, uzavrelo sa len málo dohôd. V niektorých sektoroch panuje obava, že žiadosti sociálnych partnerov o implementáciu dohôd prostredníctvom európskych právnych predpisov boli zamietnuté a že sú potrebné lepšie väzby medzi EÚ a vnútroštátnymi úrovňami.
 • Klesajúce trendy v hustote odborov sú v mnohých členských štátoch predmetom obáv. Určitú formu zastúpenia zamestnancov má menej ako jedno z troch pracovísk (s 10 a viac zamestnancami) v EÚ (29 %). Kľúčovým generátorom prítomnosti zastúpenia sú legislatívne požiadavky.
 • Kolektívne vyjednávanie zostáva jadrom systémov pracovnoprávnych vzťahov v EÚ. Tvorcovia politík by mali využiť krízu COVID-19 ako príležitosť zaviesť nové iniciatívy na propagáciu, posilnenie a podporu kolektívneho vyjednávania.
 • Okrem úsilia sociálnych partnerov si účinný sociálny dialóg a dobre fungujúce pracovnoprávne vzťahy vyžadujú verejné prostriedky a podporu subjektov verejného sektora. Tvorcovia politík by mali preskúmať nové formy prenosu znalostí, poskytovania zdrojov a účasti sociálnych partnerov na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni.
 • Ochrana a podpora spravodlivých, dobre fungujúcich a vyvážených pracovnoprávnych vzťahov je rozhodujúca pre zabezpečenie inkluzívneho a udržateľného rastu a sociálneho pokroku v EÚ. Následkom pandémie COVID-19 pôjde pre tvorcov politík aj o dôležitý spôsob, ako integrovať sociálny a ekonomický rozmer EÚ, ako sa uvádza v Európskom pilieri sociálnych práv.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

V roku 2022 bude Eurofound pokračovať v podávaní vnútroštátnych správ o tripartitných vzťahoch, sociálnom dialógu a predpisoch a výsledkoch týkajúcich sa pracoRead more

V roku 2022 bude Eurofound pokračovať v podávaní vnútroštátnych správ o tripartitných vzťahoch, sociálnom dialógu a predpisoch a výsledkoch týkajúcich sa pracovného života. To zahŕňa analýzu rôznych hybných síl zmeny, ich vplyv na tripartitné vzťahy a spôsob, akým pracovnoprávne vzťahy formujú procesy a vplyv zmeny.

Na podporu európskeho sociálneho dialógu agentúra vypracuje štúdie o reprezentatívnosti organizácií sociálnych partnerov v odvetví plynárenstva, elektroenergetike, civilnom letectve, potravinárstve a textilnom priemysle. Zverejní sa výročný prehľad minimálnych miezd a pracovného času v EÚ. Pripraví sa správa, ktorá poukáže na vývoj v oblasti kolektívneho vyjednávania v súvislosti so zdravotnou, sociálnou a hospodárskou krízou spojenou s pandémiou COVID-19. Údaje zhromaždené sieťou korešpondentov nadácie Eurofound sa použijú aj na aktualizáciu profilov krajín pracovného života a databázy miezd, pracovného času a kolektívnych sporov.

Na základe predchádzajúcej práce vrátane analýzy opatrení na podporu kolektívneho vyjednávania plánuje nadácia Eurofound zorganizovať tripartitné „letné fórum“ o budovaní kapacít zacielené na pracovnú silu na začiatku a v strednej fáze pracovnej kariéry.

Nadácia Eurofound bude každoročne kontrolovať úlohu vnútroštátnych sociálnych partnerov pri tvorbe politík v kontexte procesu európskeho semestra a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V roku 2022 sa zverejnia zistenia zamerané na opatrenia na podporu obnovy po zdravotnej a sociálnej kríze a nový cyklus práce sa zameria na akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.

Pravidelné monitorovanie systémov pracovnoprávnych vzťahov bude pokračovať, a to aj prostredníctvom pravidelnej aktualizácie databázy EU PolicyWatch nadácie Eurofound a Európskeho slovníka pracovnoprávnych vzťahov.

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy na množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
 • Publikácie (2398)
 • Údaje
 • Prebiehajúce činnosti (12)

Údaje

Data related to this topic are linked below.