Έρευνες

Το Eurofound έχει σχεδιάσει τρεις τακτικά επαναλαμβανόμενες πανευρωπαϊκές έρευνες με στόχο να συνεισφέρει στον σχεδιασμό και την εδραίωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Οι έρευνες αποτελούν μοναδική πηγή συγκριτικών πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε όλη την ΕΕ. Μέσω της λεπτομερούς ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών, το Eurofound εντοπίζει νέες και αναδυόμενες τάσεις, ενώ παράλληλα εμβαθύνει σε θέματα μείζονος σημασίας για την ευρωπαϊκή πολιτική. Τα αποτελέσματα παρέχουν στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής μια ισχυρή βάση για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης και για την ανάπτυξη μελλοντικών προοπτικών. Οι έρευνες αποτελούν βασικό στοιχείο της αποστολής του Eurofound, η οποία συνίσταται στην παροχή πληροφοριών και συμβουλών υψηλής ποιότητας τόσο σε υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και ευρωπαίους πολίτες.

Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ECS)

Θέματα: Η έρευνα ECS παρέχει μια επισκόπηση των πρακτικών στον χώρο εργασίας και των τρόπων με τους οποίους αυτές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η έρευνα βασίζεται στις απόψεις τόσο των διευθυντικών στελεχών όσο και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Συχνότητα: Κάθε τέσσερα έτη, από το 2004-2005

Πρώτη έρευνα: 2004–2005, με τον τίτλο Ευρωπαϊκή έρευνα για τον χρόνο εργασίας και την ισορροπία μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου. Κάλυψε 21 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 15 «παλαιών» κρατών μελών της ΕΕ και 6 νέων: Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Λετονία, Πολωνία και Σλοβενία

Δεύτερη έρευνα: 2009, με τον νέο τίτλο Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η οποία εστίασε στις πρακτικές ευελιξίας και στην ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου. Κάλυψε 30 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία

Τρίτη έρευνα: 2013, δημοσίευση της Έκθεσης επισκόπησης της τρίτης έρευνας ECS τον Μάρτιο του 2015, η οποία εστίασε στην οργάνωση του χώρου εργασίας, στην καινοτομία, στη συμμετοχή των εργαζομένων και στον κοινωνικό διάλογο. Κάλυψε 32 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία. Η δευτερεύουσα ανάλυση είναι σε εξέλιξη.

Εξερεύνηση δεδομένων: Διαδραστικό εργαλείο απεικόνισης δεδομένων της έρευνας ECS

Επόμενη έρευνα: Οι επιτόπιες εργασίες για την τέταρτη έρευνα ECS θα ξεκινήσουν το 2019, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS)

Θέματα: Η έρευνα EQLS παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες της Ευρώπης. Περιλαμβάνει ευρύ φάσμα αντικειμενικών και υποκειμενικών δεικτών σχετικά με ποικίλες διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος για την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών, η έρευνα EQLS αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη συνεισφορά του Eurofound στις συζητήσεις που διεξάγονται σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Συχνότητα: Κάθε τέσσερα έως πέντε έτη, από το 2003

Πρώτη έρευνα: 2003. Κάλυψε 28 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται 25 κράτη μέλη της ΕΕ και 3 υποψήφιες προς ένταξη χώρες: η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία

Δεύτερη έρευνα: 2007. Κάλυψε 31 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και τρεις υποψήφιες προς ένταξη χώρες: η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία

Τρίτη έρευνα: 2011. Κάλυψε 34 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 7 υποψήφιες προς ένταξη χώρες ή χώρες σε προενταξιακό στάδιο: η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία

Τέταρτη έρευνα: 2016, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Κάλυψε 33 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και οι 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες: η Αλβανία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία

Εξερεύνηση δεδομένων: Μέσω του διαδραστικού εργαλείου απεικόνισης δεδομένων της έρευνας EQLS, έχετε τη δυνατότητα προβολής, εξέτασης και σύγκρισης δεδομένων, σε επίπεδο ΕΕ και ανά χώρα, σχετικά με την ποιότητα ζωής, την ποιότητα της κοινωνίας και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών

Επόμενο: Πλήρης δημοσίευση δεδομένων του 2016 τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2018

Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (EWCS)

​Θέματα: Η έρευνα EWCS είναι η μακροβιότερη έρευνα, η οποία έχει καθιερωθεί ως πηγή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης. Από την έναρξή της το 1990, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μακροπρόθεσμων τάσεων στις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη. Στα θέματα που καλύπτει περιλαμβάνονται η κατάσταση της απασχόλησης, οι ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας, η οργάνωση της εργασίας, η μάθηση και η κατάρτιση, οι φυσικοί και ψυχοσωματικοί παράγοντες επικινδυνότητας, η υγεία και η ασφάλεια, η συμμετοχή των εργαζομένων, η ισορροπία εργασιακού και προσωπικού βίου, τα εισοδήματα και η οικονομική σταθερότητα, καθώς και η εργασία και η υγεία.

Συχνότητα: Κάθε πέντε έτη

Πρώτη έρευνα: 1990–1991. Κάλυψε τα 12 κράτη μέλη της ΕΚ: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, και Ηνωμένο Βασίλειο

Δεύτερη έρευνα: 1995–1996. Κάλυψε τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και τα νέα κράτη μέλη, δηλαδή Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία

Τρίτη έρευνα: 2000. Κάλυψε τα κράτη μέλη της ΕΕ15 και τη Νορβηγία σε πρώτη φάση, ενώ η έρευνα επεκτάθηκε και στα 12 «νέα» κράτη μέλη το 2001, και στην Τουρκία το 2002, σε δεύτερη φάση

Τέταρτη έρευνα: 2005. Κάλυψε τα κράτη μέλη της ΕΕ27, την Κροατία, την Τουρκία, τη Νορβηγία και την Ελβετία

Πέμπτη έρευνα: 2010. Κάλυψε τα κράτη μέλη της ΕΕ27, την Κροατία, την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, την Τουρκία και τη Νορβηγία

Έκτη έρευνα: 2015. Δημοσίευση της Έκθεσης επισκόπησης της έκτης έρευνας EWCS τον Νοέμβριο του 2016, η οποία κάλυψε τα κράτη μέλη της ΕΕ28, την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, την Τουρκία, τη Νορβηγία και την Ελβετία

Εξερεύνηση δεδομένων: Διαδραστικό εργαλείο απεικόνισης δεδομένων της έρευνας EWCS

Επόμενη έρευνα: Οι επιτόπιες εργασίες για την έβδομη έρευνα EWCS θα πραγματοποιηθούν το 2020