Έρευνες

Το Eurofound έχει επεξεργαστεί τρεις πανευρωπαϊκές έρευνες που διεξάγονται σε τακτική βάση προκειμένου να συμβάλει στον σχεδιασμό και στην εγκαθίδρυση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Οι έρευνες αποτελούν μοναδική πηγή συγκριτικών πληροφοριών για την ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας εντός της ΕΕ. Το Eurofound εξετάζει διεξοδικά τα ερευνητικά δεδομένα και μπορεί έτσι να ανιχνεύει νέες και αναδυόμενες τάσεις, και να εμβαθύνει παράλληλα σε θέματα μείζονος σημασίας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα αποτελέσματα προσφέρουν στους φορείς χάραξης πολιτικής μια ισχυρή βάση δεδομένων, η οποία τους επιτρέπει να εντοπίζουν δυνατότητες βελτίωσης και να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμες προοπτικές. Οι έρευνες αποτελούν βασικό στοιχείο της αποστολής του Eurofound, το οποίο οφείλει να παρέχει ποιοτικές πληροφορίες και συστάσεις για τις ακολουθούμενες πολιτικές τόσο στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όσο και στους κοινωνικούς εταίρους, τους ερευνητές και τους ευρωπαίους πολίτες.

Πέραν των τριών πανευρωπαϊκών ερευνών, το Eurofound, στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της COVID-19, εγκαινίασε τον Απρίλιο του 2020 την ηλεκτρονική έρευνα με τίτλο Ζωή, εργασία και COVID-19. Η εν λόγω μεγάλης κλίμακας διαδικτυακή έρευνα, στην οποία χρησιμοποιούνται μέθοδοι μη πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας, επέτρεψε στο Eurofound να μελετήσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις μεμονωμένες έρευνες.

Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ECS)

Θέματα: Η έρευνα ECS παρουσιάζει συνοπτικά τις πρακτικές που ακολουθούνται στους χώρους εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών. Η έρευνα απευθύνεται τόσο σε διευθυντικά στελέχη όσο και σε εκπροσώπους εργαζομένων.

ECS 2019 : Διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Cedefop) και εστίασε στην οργάνωση της εργασίας, στη χρήση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στη συμμετοχή των εργαζομένων και στον κοινωνικό διάλογο. Η έρευνα διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2020 διενεργήθηκε συμπληρωματική έρευνα προκειμένου να εξεταστούν ο αντίκτυπος της COVID-19 στη συνέχεια των δραστηριοτήτων και οι αλλαγές στις πρακτικές των χώρων εργασίας.

ECS 2013 : Εστίασε στην οργάνωση της εργασίας, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στη συμμετοχή των εργαζομένων και στον κοινωνικό διάλογο. Διενεργήθηκε σε 32 χώρες, για την ακρίβεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Κροατία, στη Βόρεια Μακεδονία, στην Ισλανδία, στο Μαυροβούνιο και στην Τουρκία

ECS 2009 : Εγκαινιάστηκε με τον νέο τίτλο «έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις» και εστιάζει στις πρακτικές ευελιξίας και στην ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου. Διενεργήθηκε σε 30 χώρες, για την ακρίβεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Κροατία, στη Βόρεια Μακεδονία και στην Τουρκία

ESWT 2004–2005 : Εγκαινιάστηκε με τον τίτλο «ευρωπαϊκή έρευνα για τον χρόνο εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής». Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ

Πρόγραμμα εξερεύνησης δεδομένων (Data explorer): Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - Απεικόνιση δεδομένων

Σειρά δημοσιεύσεων : Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Επόμενη έρευνα: Η διεξαγωγή της επόμενης έρευνας ECS ορίστηκε προσωρινά για το 2028

Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS)

Θέματα: Η έρευνα EQLS προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες της Ευρώπης. Περιλαμβάνει μια σειρά από αντικειμενικούς και υποκειμενικούς δείκτες για τις διαφορετικές πτυχές της ποιότητας ζωής. Δεδομένου του ζωηρού ενδιαφέροντος που παρατηρείται για την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών, η έρευνα EQLS είναι σημαντική για τη συνεισφορά του Eurofound στις συζητήσεις που διεξάγονται σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

EQLS 2016 : Εστίασε κυρίως στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Διενεργήθηκε σε 33 χώρες, για την ακρίβεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία και στην Τουρκία

EQLS 2012 : Διενεργήθηκε σε 34 χώρες, για την ακρίβεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Κροατία, στη Βόρεια Μακεδονία, στην Ισλανδία, στο Κοσσυφοπέδιο, στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία και στην Τουρκία

EQLS 2007 : Διενεργήθηκε σε 31 χώρες, για την ακρίβεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία, στην Κροατία, στη Βόρεια Μακεδονία και στην Τουρκία

EQLS 2003 : Διενεργήθηκε σε 28 χώρες, για την ακρίβεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην Τουρκία

Πρόγραμμα εξερεύνησης δεδομένων (Data explorer): Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη - Απεικόνιση δεδομένων

Σειρά δημοσιεύσεων : Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη

Επόμενη έρευνα: Η διεξαγωγή της επόμενης έρευνας EQLS έχει οριστεί προσωρινά για το 2026

Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (EWCS)

Θέματα: Η έρευνα EWCS είναι η μακροβιότερη έρευνα και αποτελεί πλέον καθιερωμένη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης. Από τη στιγμή που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, το 1990, η έρευνα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μακροπρόθεσμων τάσεων που διαμορφώνονται στις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη. Στα θέματα που καλύπτει περιλαμβάνονται η κατάσταση της απασχόλησης, το ωράριο εργασίας, η οργάνωση της εργασίας, η μάθηση και η κατάρτιση, οι φυσικοί και ψυχοσωματικοί παράγοντες επικινδυνότητας, η υγεία και η ασφάλεια, η συμμετοχή των εργαζομένων, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τα εισοδήματα και η οικονομική σταθερότητα, καθώς και η εργασία και η υγεία.

EWCS 2024 : Η έρευνα αυτή θα περιλαμβάνει τόσο προσωπική συνέντευξη ώστε να εξασφαλιστεί η μέτρηση των τάσεων, όσο και μια δοκιμαστική συνιστώσα με συνεντεύξεις βάσει του διαδικτύου (push-to-web), με σκοπό τη μελλοντική βιωσιμότητα της έρευνας. Η έρευνα θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και πιθανώς τις χώρες του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

EWCTS 2021 : Λόγω της πανδημίας COVID-19, το Eurofound τροποποίησε την έρευνα EWCS χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI). Η έρευνα διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νορβηγία, στην Ελβετία, στην Αλβανία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κόσοβο, στο Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Μακεδονία και στη Σερβία.

EWCS 2020: Μετά από μόλις επτά εβδομάδες, το Eurofound αναγκάστηκε να διακόψει τις προσωπικές συνεντεύξεις λόγω της πανδημίας COVID-19.

EWCS 2015: Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία, στην Τουρκία, καθώς και στη Νορβηγία και στην Ελβετία

EWCS 2010 : Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Κροατία, στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στο Κοσσυφοπέδιο, στο Μαυροβούνιο, στην Τουρκία και στη Νορβηγία

EWCS 2005 : Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Κροατία, στην Τουρκία, στη Νορβηγία και στην Ελβετία

EWCS 2000-2002 : Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ και στη Νορβηγία σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα 12 «νέα» κράτη μέλη το 2001 , καθώς και στην Τουρκία το 2002 σε δεύτερη φάση

EWCS 1995-1996 : Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ

EWCS 1990-1991 : Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ

Πρόγραμμα εξερεύνησης δεδομένων (Data explorer): Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας- απεικόνιση δεδομένων

Σειρά δημοσιεύσεων : Ευρωπαϊκές έρευνες για τις συνθήκες εργασίας

Επόμενη έρευνα: Οι επιτόπιες εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα και δεδομένα αναμένεται να υποβληθούν στο τέλος του 2025.

Ηλεκτρονική έρευνα για τη ζωή, την εργασία και την COVID-19

Το Eurofound αναπροσάρμοσε το ερευνητικό του έργο για να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η πανδημία στις ζωές των πολιτών της ΕΕ και σχετικά με τις πολιτικές που εφαρμόζονται για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Τον Απρίλιο του 2020, ο Οργανισμός δρομολόγησε την ηλεκτρονική έρευνα με θέμα Ζωή, εργασία και COVID-19, ολοκληρώνοντας τον πέμπτο γύρο την άνοιξη του 2022.

Θέματα: Η ηλεκτρονική έρευνα Ζωή, εργασία και COVID-19 έχει σκοπό να παρουσιάσει τις εκτεταμένες επιπτώσεις που έχει η πανδημία στον τρόπο ζωής και εργασίας εντός της ΕΕ και να βοηθήσεις τους φορείς χάραξης πολιτικής να διαμορφώσουν τους όρους μιας ισότιμης ανάκαμψης από την κρίση. Στην έρευνα εξετάστηκε η ποιότητα της ζωής και η ποιότητα των κοινωνικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι ερωτήσεις κυμαίνονταν από την ικανοποίηση για τη ζωή, την ευτυχία και την αισιοδοξία έως την υγεία και τα επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Η έρευνα επικεντρώθηκε επίσης στις συνθήκες εργασίας των ερωτηθέντων, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στη χρήση της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στον δεύτερο κύκλο οι ερωτήσεις εστίασαν επίσης στην ποιότητα της εργασίας και στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, στη διαδικτυακή εκπαίδευση, στη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και στον βαθμό στον οποίο οι ερωτηθέντες ζήτησαν και έλαβαν κρατική στήριξη. Στον τρίτο κύκλο τέθηκαν επίσης ερωτήσεις για τη στάση των ερωτηθέντων και την προθυμία τους να εμβολιαστούν, για την εμπιστοσύνη τους στην επιστήμη καθώς και για τη χρήση και την εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ερωτήσεις αφορούσαν επίσης την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ο τέταρτος γύρος ήταν μια έρευνα σταθερού δείγματος (έρευνα πάνελ), στην οποία τέθηκαν εκ νέου ερωτήσεις στους συμμετέχοντες του δείγματος, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση των εξελίξεων από την έναρξη της πανδημίας.

O πέμπτος γύρος αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων ερευνών και επικεντρώνεται περισσότερο σε ζητήματα που σχετίζονται με τη στέγαση, τις συνθήκες διαβίωσης, τις οικονομικές συνθήκες, καθώς και σε προβληματισμούς σχετικά με την τηλεργασία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του καταμερισμού των οικιακών εργασιών. Παρέχονται πληροφορίες για τη νέα αβέβαιη πραγματικότητα που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πρωτοφανή υψηλό πληθωρισμό και τις απότομες αυξήσεις του κόστους ζωής. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) χρησιμοποίησε ένα συντομευμένο ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή πιλοτικής ηλεκτρονικής έρευνας σε 10 γειτονικές χώρες της ΕΕ. Τα πρώτα αποτελέσματα από τον πέμπτο γύρο δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022 και τον Δεκέμβριο του 2022 δημοσιεύθηκε το κοινό ενημερωτικό δελτίο του Eurofound και του ETF, το οποίο παρουσιάζει ορισμένα από τα τελικά αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων στην ΕΕ των 27 και σε 10 επιπλέον χώρες.

Γύρος 5 : 29 Μαρτίου-2 Μαΐου 2022

Γύρος 4: 21 Οκτωβρίου — 30 Νοεμβρίου 2021 (έρευνα σταθερού δείγματος ή έρευνα πάνελ)

3ος κύκλος : 12 Φεβρουαρίου–31 Μαρτίου 2021

2ος κύκλος : 22 Ιουνίου - 27 Ιουλίου 2020

1ος κύκλος 9 Απριλίου - 11 Ιουνίου 2020

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον, όπως π.χ. η τηλεργασία, το δικαίωμα στην αποσύνδεση, η υγεία και η ευημερία, το ωράριο εργασίας και η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Σειρά δημοσιεύσεων: COVID-19

Εργαλείο αναζήτησης δεδομένων (Data explorer): Δεδομένα για τη ζωή, την εργασία και τη νόσο COVID-19

Ενημερωτικό γράφημα: Ζωή, εργασία και COVID-19

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις έρευνες