Απασχόληση και αγορές εργασίας

11 Μάιος 2022

Η απασχόληση και οι αγορές ερRead more

Η απασχόληση και οι αγορές εργασίας είναι μία από τις έξι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας του Eurofound για την περίοδο 2021–2024. Το Eurofound θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων στις αγορές εργασίας, ιδίως δεδομένων των μειζόνων προκλήσεων που αντιμετωπίζουblockν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Θα επικεντρώσει τη συλλογή δεδομένων και την έρευνά του στις συνέπειες της πανδημίας στην εργασία και την απασχόληση, καθώς και στον τρόπο διατήρησης της λειτουργίας και της συμμετοχικότητας της αγοράς εργασίας.

Κατά την περίοδο 2021–2024, η έρευνα του Eurofound θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα της απασχόλησης και των αγορών εργασίας στην ΕΕ. Το Eurofound διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην παρακολούθηση του αντικτύπου των τάσεων αυτών στις διάφορες ομάδες εργαζομένων.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί συνολικά στη μεταβαλλόμενη διάρθρωση της αγοράς εργασίας και θα χρησιμοποιεί τα καθιερωμένα εργαλεία παρακολούθησης του Eurofound, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (EJM) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης (ERM), καθώς και δεδομένα της Eurostat. Με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που αναμένονται σε ορισμένες χώρες, περιφέρειες, τομείς και επαγγέλματα, και επηρεάζουν τους εργαζομένους στις πλέον επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και τους ευάλωτους εργαζομένους, τα εργαλεία αυτά θα συμβάλλουν στον προσδιορισμό αναπτυσσόμενων και φθινόντων τομέων, επαγγελμάτων και τυπικών προσόντων. Το ERM θα συνεχίσει να εξετάζει δραστηριότητες αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας, νομοθετικά μέσα και εργαλεία στήριξης, καθώς και μέτρα που αναπτύσσουν κοινωνικοί εταίροι και δημόσιες αρχές προκειμένου να συνδράμουν τους εργαζομένους κατά τη μετάβασή τους μεταξύ θέσεων απασχόλησης και τομέων.

Το Eurofound θα επικεντρωθεί επίσης στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού καθώς και στους ανθρώπινους πόρους και τα ταλέντα που δεν αξιοποιούνται επαρκώς σε ορισμένους τομείς και επαγγέλματα – κατάσταση που οξύνθηκε κατά τη διάρκεια της COVID-19 – διερευνώντας παρεμβάσεις πολιτικής και εταιρικές πρακτικές. Στα ειδικά θέματα θα συμπεριλαμβάνονται οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων , ο χρόνος εργασίας , η γεωγραφική επαγγελματική κινητικότητα, και η ένταξη των μεταναστών , καθώς και η κάλυψη ομάδων που εκπροσωπούνται ανεπαρκώς στην αγορά εργασίας, όπως νέοιγυναίκες και άτομα με αναπηρίες . Το Eurofound θα στρέψει επίσης την προσοχή του σε τομείς που παραδοσιακά πλήττονται από ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ζήτημα που καθίσταται επιτακτικότερο λόγω της πανδημίας. Η δραστηριότητα αυτή θα τροφοδοτήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη έκδοση της Έρευνας για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (ECS) .

Η συνεργασία του Eurofound με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης θα συνεχιστεί στον συγκεκριμένο τομέα. Η έρευνα σχετικά με την αναδιάρθρωση θα συμβάλλει στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+). Θα διερευνηθούν οι σύνδεσμοι με τον αδελφό οργανισμό Cedefop και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού.

«Έξι στους δέκα εργαζομένους εξακολουθούν να απασχολούνται με σύμβαση αορίστου χρόνου. Παρά το γεγονός ότι τα αριθμητικά στοιχεία που διαθέτουμε για τις “άτυπες μορφές απασχόλησης”, δηλαδή τη μερική απασχόληση και την εργασία ορισμένου χρόνου, δεν παρουσιάζουν ουσιαστική μεταβολή τα τελευταία πέντε με δέκα χρόνια, υποδηλώνουν μια τάση προς περισσότερο επισφαλείς μορφές εργασίας και οι εργαζόμενοι με επισφαλείς συμβάσεις δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην απασχόληση ή στην κοινωνική προστασία».

Tina Weber, Διευθύντρια Έρευνας, Μονάδα Απασχόλησης

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Living and working in Europe 2021

The COVID-19 pandemic continued to be a defining force in the lives and work of Europeans for a second year in 2021,...

Watch the webinar: #AskTheExpert: Reassessing gender inequalities in the labour market: impact of COVID-19 pandemic

To mark International Women's Day on 8 March 2022, Eurofound and EIGE held a joint webinar to reassess gender...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Απασχόληση και αγορές εργασίας

Εγγραφή

Εξέταση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων

Top

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να λειτουργήσει επικουρικά προς τα μέτρα πολιτικής για την παροχή γνώσRead more

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να λειτουργήσει επικουρικά προς τα μέτρα πολιτικής για την παροχή γνώσεων που θα στηρίξουν τη διαρθρωτική αλλαγή, ιδίως στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Αποσκοπεί επίσης να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, στον τομέα της απασχόλησης και των δομών της αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, το Eurofound συγκεντρώνει δεδομένα και αναλύει τις τάσεις στην απασχόληση και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προσδιορίζοντας και εξετάζοντας ανισότητες και ομάδες κινδύνου, προκειμένου να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε φορείς των κρατών μελών και στους κοινωνικούς εταίρους τη στήριξη που χρειάζονται ώστε να χαράσσουν αποτελεσματικότερες πολιτικές απασχόλησης.

Το σχέδιο εργασίας του Οργανισμού ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021 - 2024, τροφοδοτώντας απευθείας ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που στοχεύουν στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικότερα, η έρευνα του Eurofound θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στον απόηχο της κρίσης COVID-19 και τις δραστηριότητες που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020–2025, την ενισχυμένη Εγγύηση για τη Νεολαία, τη δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, το θεματολόγιο δεξιοτήτων, καθώς και τη δημιουργία καινοτομίας και θέσεων απασχόλησης και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ.

Read less

Βασικά μηνύματα πολιτικής

Top

Employment and labour markets infographic
Εικονογράφημα

Τα κύρια πορίσματα των ερευνών του Eurofound χρησιμοποιούνται από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων στον τομέα.

  • Προτού ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 λάβει διαστάσεις, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας οδηγούσε το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ κοντά στο 75 %, που ήταν ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αν και η κρίση COVID-19 είναι μοναδική από τη φύση της, τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες κρίσεις έδειξαν ότι η παραμονή των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, όπου αυτό είναι δυνατό, αποτελούν σημαντικούς τρόπους διασφάλισης της ταχείας ανάκαμψης.
  • Η χαμηλότερη ανάπτυξη της απασχόλησης παρατηρείται σταθερά στις μεσαία αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης – εντονότερα δε σε περιόδους ύφεσης – και η υψηλότερη σταθερά στις καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.
  • Πίσω από τα σταθερά επίπεδα άτυπης εργασίας κρύβεται η αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης για ορισμένες ομάδες, με αυξανόμενους αριθμούς εργαζομένων να απασχολούνται με συμβάσεις «άλλου τύπου» ή άνευ σύμβασης. Η πανδημία COVID-19 αποκαλύπτει περαιτέρω τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται οι εν λόγω εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και κινδυνεύουν να υποστούν τις σοβαρότερες συνέπειες μακροπρόθεσμα.
  • Η ανάπτυξη διάφορων τύπων άτυπης εργασίας προκαλεί βαθύτερο διχασμό στις αγορές εργασίες της ΕΕ μεταξύ των καλά προστατευόμενων εργαζομένων και των εργαζομένων με περιορισμένη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και στα δικαιώματα απασχόλησης, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη κατάτμηση της αγοράς εργασίας.Τούτο ισχύει ιδίως για τους αυξανόμενους αριθμούς όσων απασχολούνται σε «σύνθετες άτυπες» μορφές εργασίας (με μεικτό καθεστώς άτυπης εργασίας: λόγου χάρη, συνδυασμός προσωρινής και μερικής απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης και μερικής απασχόλησης).
  • Η τρέχουσα αύξηση των επισφαλών θέσεων απασχόλησης θα απαιτήσει λύσεις πολιτικής για τη στήριξη των εργαζομένων που διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και την εκπροσώπηση. Η εξέλιξη αυτή αποκτά αυξανόμενη σημασία στο πλαίσιο του αναδυόμενου αντικτύπου της έξαρσης της COVID-19, η οποία εγκυμονεί συγκεκριμένους υπαρξιακούς κινδύνους για πολλούς εργαζομένους σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για αυτοαπασχολούμενους.
Read less

Τρέχουσες και εν εξελίξει έρευνες

Top

Το 2022 το Eurofound θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η δομή των αγορών εργασίας της ΕΕ, εξετάζοντας τις τάσεις που παρατηρούνται σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, την καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας καιRead more

Το 2022 το Eurofound θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η δομή των αγορών εργασίας της ΕΕ, εξετάζοντας τις τάσεις που παρατηρούνται σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, την καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας και την απώλεια θέσεων εργασίας ανά κλάδο και επάγγελμα, υπό το πρίσμα κυρίως της πανδημίας COVID-19. Η ανάλυση θα βασιστεί σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (EJM), του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αναδιαρθρώσεων (ERM) και της Eurostat.

Οι έρευνες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων πολιτικών μέτρων, τα οποία λαμβάνονται για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, θα συνεχιστούν εντός του 2022. Έμφαση θα δοθεί στις ενέργειες που πραγματοποιούνται, αφενός για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε συγκεκριμένους κλάδους ή επαγγέλματα, στα οποία οι προϋπάρχουσες ελλείψεις επιδεινώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19, και αφετέρου, για να ενεργοποιηθούν περαιτέρω οι κοινωνικές ομάδες που υποεκπροσωπούνται επί του παρόντος στην αγορά εργασίας, όπως π.χ. οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες και οι μετανάστες. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Cedefop και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όσον αφορά την εργασιακή κινητικότητα και θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες έρευνες που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εντός του 2022 θα δημοσιοποιηθούν επίσης οι νέες επικαιροποιήσεις τόσο στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης όσο και στη βάση δεδομένων για τις αναδιαρθρώσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αναδιαρθρώσεων. Το υλικό που θα αντληθεί από τη βάση δεδομένων για τους μηχανισμούς στήριξης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αναδιαρθρώσεων θα ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων «EU PolicyWatch» του Eurofound.

Το 2022 οι έρευνες του Eurofound θα επικεντρωθούν στην αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία οφείλεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε άλλες εξελίξεις, αλλά και στις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο της απασχόλησης λόγω της μετάβασης σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, καθώς και στις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην ποιότητα εργασίας συνολικά. Το ερευνητικό αυτό υλικό θα εμπλουτιστεί με τα μέτρα που έχουν συγκεντρωθεί στη βάση δεδομένων «EU PolicyWatch».

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και τρεχουσών εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Read less
  • Publications (1738)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (7)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Ethics in the digital workplace

Publication Μάιος 2022

Skills use and skills strategies in European establishments

Publication Σεπτέμβριος 2022

Structural change in the labour market

Publication Σεπτέμβριος 2022

Rural-urban polarisation

Publication Απρίλιος 2023

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Απασχόληση και αγορές εργασίας

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.