Užimtumas ir darbo rinkos

26 Sausis 2023

Užimtumas ir darbo rinkos yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programoje numatytų veikloRead more

Užimtumas ir darbo rinkos yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programoje numatytų veiklos sričių. EUROFOUND ir toliau veiks kaip darbo rinkos pokyčių stebėsenos ir analizės kompetencijos centras, ypač kai Europos darbo rinkos susiduria su dideliais iššūkiais po COVID-19 pandemijos. Renkant duomenis ir atliekant tyrimą dėmesys bus sutelktas į pandemijos pasekmes darbui ir užimtumui, taip pat į tai, blockkaip išlaikyti darbo rinkos veikimą ir įtraukumą.

2021–2024 m. EUROFOUND atliktas tyrimas suteiks svarbių žinių apie ES užimtumo ir darbo rinkų iššūkius ir perspektyvas. EUROFOUND atlieka svarbų vaidmenį stebint darbo rinkos tendencijas, taip pat stebint šių tendencijų poveikį skirtingoms darbuotojų grupėms.

Tyrime daugiausia dėmesio bus skiriama besikeičiančiai darbo rinkos struktūrai analizuoti, naudojant EUROFOUND nusistovėjusias stebėsenos priemones, tokias kaip Europos darbo vietų stebėsena (EJM), Europos restruktūrizavimo stebėsena (ERM) bei Eurostato duomenys. Kai kuriose šalyse, regionuose, sektoriuose ir profesijose tikimasi didelio nedarbo lygio, kuris daro poveikį dirbantiems mažų garantijų darbą ir labiausiai pažeidžiamiems darbuotojams, o šios priemonės padės nustatyti, kurie sektoriai, profesijos ir kvalifikacijos nyksta, o kurie auga. ERM ir toliau nagrinės didelio masto restruktūrizavimo įvykius, teisėkūros ir paramos priemones, taip pat socialinių partnerių ir valdžios institucijų parengtas priemones, skirtas padėti darbuotojams pereiti iš vienos darbo vietos arba sektoriaus į kitą.

EUROFOUND, tyrinėdamas politikos intervencijas ir įmonių praktiką, taip pat sutelks dėmesį į darbo jėgos trūkumą ir nepakankamai naudojamus žmogiškuosius išteklius bei gabius darbuotojus tam tikruose, per COVID-19 krizę išryškėjusiuose, sektoriuose ir profesijose. Konkrečios temos apims tokias sritis kaip įgūdžių neatitiktis darbo laikas geografinis arba profesinis mobilumas ir migrantų integracija , taip pat temos apims nepakankamai atstovaujamas grupes, tokias kaipjaunimasmoterys ir neįgalieji . EUROFOUND taip pat nagrinės sektorius, kuriuose paprastai trūksta darbo jėgos, o dėl pandemijos ši problema tapo dar aktualesnė. Ši veikla bus įtraukta į kitos Europos įmonių tyrimo (ECS) redakcijos parengiamąjį darbą.

Šioje srityje ir toliau bus tęsiamas EUROFOUND bendradarbiavimas su Europos Komisijos Jungtiniu tyrimų centru (JRC). Restruktūrizavimo tyrimas prisidės prie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) ir Europos socialinio fondo+ (ESF+) veiklos. Ryšiai su seserine agentūra CEDEFOP ir Europos darbo institucija bus nagrinėjami įgūdžių ir darbo jėgos mobilumo srityse, atsižvelgiant į užimtumo politiką, kuria siekiama kovoti su darbo jėgos trūkumu.

„Vis dar yra šeši iš dešimties žmonių, dirbančių pagal neterminuotas darbo sutartis. Nors mūsų duomenys apie „nestandartinį užimtumą“ t. y. ne visą darbo dieną ir darbą pagal terminuotą darbo sutartį, per pastaruosius penkerius ar dešimt metų nepasikeitė, juose galima įžvelgti perėjimą prie mažų garantijų darbo formų, o žmonės, dirbantys mažų garantijų darbą, neturi vienodų užimtumo ar socialinės apsaugos galimybių.“

Užimtumo skyriaus tyrimų vadovė Tina Weber

Read less

Naujausi pakeitimai

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Living and working in Europe in an era of disruption: Gendered impacts, challenges and opportunities

On 24 October, at EIGE’s Gender Equality Forum 2022 , Eurofound ran a 90-minute workshop session with an interactive...

Suinteresuotųjų subjektų prioritetų nagrinėjimas

Top

EUROFOUND tyrimu siekiama padėti vykdyti politikos priemones, norint suteikti žinių struktūriniams pokyčiams remti, ypač po COVID-19 pandemijos. Tyrimo tikslas – padėti nagrinėti uždavinius, su kuriais susiduriama ES ir nacionaliniu lygmeniu užimtumo ir darbo rinkos struktūrų srityse.

Read more

EUROFOUND tyrimu siekiama padėti vykdyti politikos priemones, norint suteikti žinių struktūriniams pokyčiams remti, ypač po COVID-19 pandemijos. Tyrimo tikslas – padėti nagrinėti uždavinius, su kuriais susiduriama ES ir nacionaliniu lygmeniu užimtumo ir darbo rinkos struktūrų srityse.

Konkrečiai EUROFOUND renka duomenis ir analizuoja užimtumo ir darbo rinkos raidos tendencijas, nustatydama ir nagrinėdama spragas ir rizikos grupes, siekdama suteikti Europos Komisijai ir kitoms ES institucijoms, valstybės narės įstaigoms ir socialiniams partneriams paramą, reikalingą norint sukurti veiksmingesnę užimtumo politiką.

Agentūros darbo planas yra suderintas su Europos Komisijos 2021–2024 m. politinėmis gairėmis ir yra tiesiogiai susijęs su daugeliu pagrindinių politikos sričių, kuriomis siekiama sukurti stiprią socialinę Europą. Visų pirma EUROFOUND tyrimu bus padedama įgyvendinti politikos iniciatyvas pagal Europos socialinių teisių ramstį po COVID-19 krizės, taip pat vykdyti veiklą, susijusią, be kitų iniciatyvų, su Europos lyčių lygybės strategija 2020–2025 m., sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva, jaunimo užimtumo rengimo paketu, įgūdžių darbotvarke, taip pat su naujovėmis ir darbo vietų kūrimu bei Europos Komisijos pasiūlymu dėl tinkamo minimalaus darbo užmokesčio ES.

Read less

Pagrindiniai politikos pranešimai

Top

Employment and labour markets infographic
Infografikas

Vadovaudamiesi pagrindinėmis EUROFOUND tyrimo išvadomis politikos formuotojai sprendžia kai kuriuos pagrindinius šios srities klausimus.

  • Prieš išryškėjant ekonominiam COVID-19 krizės poveikiui, atsigaunančioje Europos darbo rinkoje ES užimtumo lygis artėjo prie ES 2020 m. tikslo – 75 proc. Ankstesnės krizės, nors ir specifinio pobūdžio, parodė, kad skatinti darbuotojų dalyvavimą darbo rinkoje ir, jei galima, stiprinti gebėjimus yra svarbūs būdai, padedantys greitai atsigauti.
  • Užimtumo augimas nuolat buvo mažiausias vidutiniškai apmokamose darbo vietose – labiausiai tai pastebima nuosmukio metu – ir nuolat buvo didžiausias gerai apmokamose darbo vietose.
  • Nestandartinio darbo lygio stabilumas užgožia dažnėjančio mažų garantijų darbo tam tikrose grupėse problemą – vis daugiau darbuotojų dirba pagal „kitokias“ sutartis arba „nepasirašę darbo sutarčių“. COVID-19 pandemija dar labiau atskleidžia nukentėjusių darbuotojų, kuriuos labiausiai paveikė krizė ir kuriems gresia ilgalaikis neigiamas poveikis, padėtį.
  • Skirtingų nestandartinio darbo sričių augimas lemia gilesnį ES darbo rinkų pasidalijimą tarp gerai apsaugotų darbuotojų ir tų, kurių galimybės gauti socialinę apsaugą ir su užimtumu susijusias teises yra ribotos, o taip prisidedama prie dar didesnės darbo rinkos segmentacijos.Ypač tai pasakytina apie didėjantį „sudėtinį nestandartinį“ darbą dirbančių žmonių skaičių (kai asmenys dirba pagal keletą skirtingų nestandartinio darbo formų, pavyzdžiui, laikinas ir ne visą darbo dieną dirbantis darbuotojas arba savarankiškai ir ne visą darbo dieną dirbantis darbuotojas).
  • Kadangi dabar didėja mažų garantijų darbo vietų skaičius, reikės politinių sprendimų, kurie padėtų darbuotojams, turintiems ribotas galimybes naudotis socialinės apsaugos ir atstovavimo paslaugomis. Ši situacija tampa dar aktualesnė turint omenyje didėjantį COVID-19 protrūkio poveikį, kuris kelia tam tikrą egzistencinę riziką daugeliui asmenų, dirbančių mažų garantijų darbą arba dirbančių savarankiškai.
Read less

Dabartinis ir vykdomas tyrimas

Top

2022 m. EUROFOUND toliau stebės ir analizuos, kaip keičiasi ES darbo rinkos struktūra, vertindama modelius, susijusius su užimtumo statusu, darbuotojų demografinėmis savybėmis, grynųjų darbo vietų kūrimu ir darbo vietų praradimu pagal sektorius ir profesijas, ypač atsižvelgdama į COVID-19.Read more

2022 m. EUROFOUND toliau stebės ir analizuos, kaip keičiasi ES darbo rinkos struktūra, vertindama modelius, susijusius su užimtumo statusu, darbuotojų demografinėmis savybėmis, grynųjų darbo vietų kūrimu ir darbo vietų praradimu pagal sektorius ir profesijas, ypač atsižvelgdama į COVID-19. Analizė bus grindžiama Europos darbo vietų stebėjimo centro (angl. EJM), Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro (angl. ERM) ir Eurostato duomenimis.

2022 m. bus tęsiami konkrečių politikos priemonių, skirtų darbo jėgos trūkumui spręsti, veiksmingumo vertinimo tyrimai. Daugiausia dėmesio bus skiriama veiksmams, kuriais siekiama spręsti trūkumo konkrečiuose sektoriuose ar profesijose, kuriose esamas trūkumas padidėjo dėl COVID-19, problemą, ir aktyvumo šiuo metu darbo rinkoje nepakankamai atstovaujamų grupių, pavyzdžiui, jaunimo, moterų, neįgaliųjų ir migrantų, skatinimui. Bus nagrinėjamas bendradarbiavimas su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP) ir Europos darbo institucija darbo jėgos judumo srityje, bus atsižvelgta į Europos Komisijos atliekamus mokslinius tyrimus.

2022 m. taip pat bus galima atnaujinti tiek Europos darbo vietų stebėjimo centro duomenų bazę, tiek Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro įvykių duomenų bazę. Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro paramos priemonių duomenų bazės turinys bus įtrauktas į EUROFOUND ES politikos stebėsenos duomenų bazę.

2022 m. EUROFOUND daugiausia dėmesio skirs finansų sektoriaus restruktūrizavimui dėl skaitmeninimo ir kitų pokyčių, taip pat užimtumo pokyčiams, susijusiems su perėjimu prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos, ir jų poveikiui bendrai darbo vietų kokybei. Ši informacija bus papildyta ES politikos stebėsenos duomenų bazėje surinktomis priemonėmis.

Tolesniuose skirsniuose galima susipažinti su šia tema parengtais leidiniais, duomenimis ir vykdomu darbu.

Read less
  • Publications (1749)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.