Prieskumy

Nadácia Eurofound vypracovala tri celoeurópske prieskumy, ktoré sa pravidelne opakujú a ktoré prispejú k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok. Prieskumy ponúkajú jedinečný zdroj porovnateľných informácií o kvalite životných a pracovných podmienok v rámci EÚ. Podrobná analýza údajov z prieskumu nadácie Eurofound umožňuje identifikovať nové a vznikajúce trendy, ako aj získať širší prehľad o problematike, ktorá je centrom záujmu európskej politiky. Výsledky poskytujú pevný základ pre tvorcov politík, z ktorého môžu vychádzať pri identifikovaní príležitostí na zlepšenie a rozvoj výhľadových perspektív. Prieskumy predstavujú kľúčový prvok v poslaní nadácie Eurofound, ktorým je poskytovať informácie a poradenstvo vysokej kvality pre tvorcov politík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, sociálnym partnerom, výskumným pracovníkom, ako aj európskym občanom.

Európsky prieskum podnikov (ECS)

Témy: Európsky prieskum podnikov poskytuje prehľad postupov na pracoviskách a informácie o tom, ako sa prerokúvajú v európskych podnikoch.

Založený je na stanoviskách vedúcich pracovníkov, ako aj zástupcov zamestnancov.

Frekvencia: každé štyri roky od obdobia rokov 2004 – 2005.

Prvý prieskum: v období rokov 2004 – 2005 sa konal pod názvom Európsky prieskum o pracovnom čase a rovnováhe medzi pracovným a osobným životom. Zahŕňal 21 krajín vrátane 15 „starých“ členských štátov EÚ a 6 nových členských štátov: Cyprus, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko.

Druhý prieskum: v roku 2009 sa konal pod novým názvom Európsky prieskum podnikov a zameraný bol na flexibilné postupy a kvalitu sociálneho dialógu. Zahŕňal 30 krajín vrátane 27 členských štátov EÚ, Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka.

Tretí prieskum: uskutočnil sa v roku 2013súhrnná správa o treťom Európskom prieskume podnikov bola uverejnená v marci 2015 a zameraná bola na organizáciu pracovísk, inovácie, participáciu zamestnancov a sociálny dialóg. Zahŕňal 32 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, ako aj Chorvátska, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Islandu, Čiernej Hory a Turecka. Sekundárna analýza prebieha.

Prieskumník údajov: interaktívny nástroj na vizualizáciu údajov z prieskumu ECS

Ďalší prieskum: terénna práca pre štvrtý prieskum ECS začína v roku 2019 v partnerskej spolupráci s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop).

Európsky prieskum kvality života (EQLS)

Témy: Európsky prieskum kvality života (EQLS) poskytuje ucelený obraz o životných podmienkach v európskych krajinách. Obsahuje širokú škálu objektívnych i subjektívnych ukazovateľov o rôznych dimenziách kvality života. Vzhľadom na veľký záujem o kvalitu života európskych občanov poznatky z prieskumu EQLS sú čoraz dôležitejšie pre príspevok nadácie Eurofound do politickej a akademickej diskusie.

Frekvencia: každé štyri až päť rokov od roku 2003.

Prvý prieskum: v roku 2003. Zahŕňal 28 krajín vrátane členských štátov EÚ-25 a 3 kandidátskych krajín: Bulharska, Rumunska a Turecka.

Druhý prieskum: v roku 2007. Zahŕňal 31 krajín vrátane členských štátov EÚ-27, Nórska a kandidátskych krajín: Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka.

Tretí prieskum: v roku 2011. zahŕňal 34 krajín vrátane členských štátov EÚ-27 a 7 kandidátskych alebo predvstupových krajín: Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory, Islandu, Kosova, Srbska a Turecka.

Štvrtý prieskum: v roku 2016, s osobitným zameraním na kvalitu verejných služieb. Zahŕňal 33 krajín vrátane členských štátov EÚ-28 a 5 kandidátskych krajín: Albánska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory, Srbska a Turecka.

Prieskumník údajov: Vizualizujte, skúmajte a porovnávajte údaje z EÚ a jednotlivých krajín týkajúce sa kvality života, kvality spoločnosti a kvality verejných služieb v našom interaktívnom prieskumníkovi údajov z prieskumu EQLS.

Ďalšie činnosti: Úplné zverejnenie údajov z roku 2016 sa uskutoční vo februári/marci 2018.

Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS)

Témy: Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) je najdlhšie prebiehajúcim prieskumom, ktorý sa stal uznávaným zdrojom informácií o pracovných podmienkach a kvalite práce a zamestnania. Zavedený je od roku 1990 a umožňuje monitorovanie dlhodobých trendov v oblasti pracovných podmienok v Európe. Pokrýva také témy ako napríklad postavenie v zamestnaní, organizácia pracovného času, organizácia práce, vzdelávanie a odborná príprava, fyzické a psychosociálne rizikové faktory, zdravie a bezpečnosť, participácia pracovníkov, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, príjmy a finančné zabezpečenie, ako aj práca a zdravie.

Frekvencia: každých 5 rokov.

Prvý prieskum: v období rokov 1990 – 1991. Zahŕňal členské štáty ES-12: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko.

Druhý prieskum: v období rokov 1995 – 1996. Zahŕňal členské štáty EÚ-15: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a nové členské štáty: Rakúsko, Fínsko a Švédsko.

Tretí prieskum: v roku 2000. Zahŕňal členské štáty EÚ-15 a Nórsko v prvej fáze a prieskum bol rozšírený na 12 „nových“ členských štátov v roku 2001 a Turecko v roku 2002 v druhej fáze.

Štvrtý prieskum: v roku 2005. Zahŕňal členské štáty EÚ-27, Chorvátsko, Turecko, Nórsko a Švajčiarsko.

Piaty prieskum: v roku 2010. Zahŕňal členské štáty EÚ-27, Chorvátsko, Albánsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Kosovo, Čiernu Horu, Turecko a Nórsko.

Šiesty prieskum: uskutočnil sa v roku 2015. Súhrnná správa o šiestom prieskume EWCS bola uverejnená v novembri 2016 a zahŕňala členské štáty EÚ-28, Albánsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu Horu, Srbsko, Turecko, ako aj Nórsko a Švajčiarsko.

Prieskumník údajov: Interaktívny nástroj na vizualizáciu údajov z prieskumu EWCS

Ďalší prieskum: Terénne práce pre siedmy prieskum EWCS sa začnú v roku 2020.