Raziskave

Eurofound je oblikoval tri vseevropske raziskave, ki se redno izvajajo ter prispevajo k načrtovanju in zagotavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer. Raziskave so edinstven vir primerljivih informacij o kakovosti življenja in delovnih razmer v EU. Podrobna analiza podatkov iz raziskav omogoča agenciji Eurofound prepoznati nove in nastajajoče trende ter pridobiti globlji vpogled v vprašanja, ki so osrednjega pomena za evropsko politiko. Rezultati zagotavljajo oblikovalcem politike trdno podlago za prepoznavanje priložnosti za izboljšanje in razvoj pričakovanj za prihodnost. V poslanstvu agencije Eurofound so raziskave ključni element za zagotavljanje kakovostnih informacij in usmeritev politik oblikovalcem politike na ravni EU in nacionalni ravni, socialnim partnerjem, raziskovalcem in evropskim državljanom.

Poleg teh treh vseevropskih raziskav je Eurofound aprila 2020 kot odgovor na covid-19 objavil e-anketo Življenje, delo in covid-19. Ta obsežna spletna anketa, v kateri se uporabljajo metod neverjetnostnega vzorčenja, je omogočila zajetje doživljanja življenja in dela v času pandemije.

Preberite več o posameznih raziskavah.

Evropska raziskava podjetij (ECS)

Teme: Evropska raziskava podjetij (ECS) ponuja pregled delovnih praks v evropskih podjetjih. Zajela je vodstvo in predstavnike delavcev.

ECS 2019 : Raziskava je bila izvedena v partnerstvu z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja ( Cedefop) in osredotočena na organizacijo dela, uporabo in razvoj znanj in spretnosti, upravljanje človeških virov, udeležbo delavcev in socialni dialog. Potekala je v državah članicah EU in Združenem kraljestvu. Nadaljnja spletna anketa je potekala leta 2020, da se preučijo vpliv covida-19 na neprekinjenost poslovanja in spremembe praks na delovnem mestu.

ECS 2013 : Osredotočena je bila na organizacijo dela, upravljanje človeških virov, sodelovanje delavcev in socialni dialog. Zajela je 32 držav: države članice EU ter Hrvaško, Severno Makedonijo, Islandijo, Črno Goro in Turčijo.

ECS 2009 : Izvedena je bila pod novim naslovom Evropska raziskava podjetij ter osredotočena na prakse na področju prilagodljivosti in kakovost socialnega dialoga. Zajela je 30 držav: države članice EU ter Hrvaško, Severno Makedonijo in Turčijo.

ESWT 2004–2005 : Raziskava bila izvedena pod naslovom Evropska raziskava o delovnem času ter ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem. Potekala je v državah članicah EU.

Raziskovalec podatkov: Evropska raziskava podjetij – ponazoritev podatkov

Serija publikacij : Evropske raziskave podjetij

Naslednja raziskava: Naslednja raziskava ECS je okvirno načrtovana za leto 2028

Evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS)

Teme: Evropska raziskava o kakovosti življenja EQLS ponuja celovit prikaz življenjskih razmer v evropskih državah. Vsebuje velik nabor kazalnikov za različne objektivne in subjektivne razsežnosti kakovosti življenja. Glede na veliko zanimanje za kakovost življenja evropskih državljanov je Eurofound z raziskavo EQLS pomembno prispeval k razpravam na politični in akademski ravni.

EQLS 2016 : V raziskavi je bila posebej poudarjena kakovost javnih storitev. Zajela je 33 držav: države članice EU ter Albanijo, Severno Makedonijo, Črno Goro, Srbijo in Turčijo.

EQLS 2012 : Raziskava je zajela 34 držav: države članice EU ter Hrvaško, Severno Makedonijo, Islandijo, Kosovo, Črno Goro, Srbijo in Turčijo.

EQLS 2007 : Raziskava je zajela 31 držav: države članice EU ter Norveško, Hrvaško, Severno Makedonijo in Turčijo.

EQLS 2003 : Zajela je 28 držav: države članice EU ter Bolgarijo, Romunijo in Turčijo.

Raziskovalec podatkov: Evropska raziskava o kakovosti življenja – ponazoritev podatkov

Serija publikacij : Evropske raziskave o kakovosti življenja

Naslednja raziskava: Naslednja raziskava EQLS je okvirno načrtovana za leto 2026.

Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS)

Teme: Evropska raziskava o delovnih razmerah EWCS poteka najdlje in je postala uveljavljen vir informacij o delovnih razmerah ter kakovosti dela in zaposlovanja. Izvaja se od leta 1990, zato omogoča spremljanje dolgoročnih gibanj na področju delovnih razmer v Evropi. Obravnavana vprašanja zajemajo zaposlitveni status, organizacijo delovnega časa in organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizične in psihosocialne dejavnike tveganja, zdravje in varnost, sodelovanje delavcev, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, dohodke in finančno varnost ter delo in zdravje.

EWCS 2024 : Ta raziskava bo vključevala osebne razgovore, na podlagi katerih se bodo merili aktualni trendi, in kot preizkusni element pozivanje anketirancev po telefonu, naj odgovorijo na spletni vprašalnik („push-to-web“), s čemer se bo zagotovilo, da bo raziskava kos izzivom prihodnosti. Zajemala bo vse države članice EU, Norveško, Švico in morda tudi države v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

Evropska telefonska raziskava o delovnih razmerah (EWCTS) za leto 2021 : Zaradi covida-19 je Eurofound izvedel nekoliko spremenjeno evropsko raziskavo o delovnih razmerah, pri kateri je prvič uporabil računalniško podprte telefonske razgovore. Raziskava je zajela države članice EU ter Združeno kraljestvo, Norveško, Švico, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo.

Evropska raziskava o delovnih razmerah 2020: Zaradi pandemije covida-19 je moral Eurofound po komaj sedmih tednih dela prekiniti osebno anketiranje na terenu.

EWCS 2015 : Raziskava je zajela države članice EU ter Albanijo, Severno Makedonijo, Črno goro, Srbijo in Turčijo, pa tudi Norveško in Švico.

EWCS 2010 : Raziskava je zajela države članice EU ter Hrvaško, Albanijo, Severno Makedonijo, Kosovo, Črno goro, Turčijo in Norveško.

EWCS 2005 : Raziskava je zajela države članice EU ter Hrvaško, Turčijo, Norveško in Švico.

EWCS 2000–2002 : Raziskava je v prvi fazi zajela države članice EU in Norveško, v drugi fazi je bila razširjena na 12 „novih“ držav članic leta 2001 , leta 2002 pa še na Turčijo.

EWCS 1995–1996 : Potekala je v državah članicah EU.

EWCS 1990–1991 : Potekala je v državah članicah EU.

Raziskovalec podatkov: Evropska raziskava o delovnih razmerah – ponazoritev podatkov

Serija publikacij : Evropske raziskave o delovnih razmerah

Naslednja raziskava: Terensko delo naj bi se začelo v februarju 2024, prvi rezultati in podatki pa naj bi bili na voljo konec leta 2025.

E-anketa o življenju, delu in covidu-19

Eurofound je svoje raziskave prilagodil tako, da spremlja razvoj razmer v času pandemije covida-19 ter zbira podatke o njenem vplivu na življenje državljanov EU in odzivih politik za ublažitev njenih posledic. Agencija je aprila 2020 začela e-raziskavo Življenje, delo in covid-19 ter do pomladi leta 2022 izvedla že pet krogov te raziskave.

Teme: Cilj e-ankete Življenje, delo in covid-19 je zajeti daljnosežne posledice pandemije na način življenja in dela ljudi po vsej EU z namenom pomagati oblikovalcem politik pri prizadevanjih za enakomerno okrevanje po krizi. V raziskavi so preučevali kakovost življenja in družbe v času pandemije z vprašanji, ki segajo od zadovoljstva z življenjem, sreče in optimizma do zdravja in stopenj zaupanja v institucije. Raziskava je bila osredotočena tudi na zaposlitveni položaj anketirancev, njihovo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter uporabo dela na daljavo v času pandemije. V drugem krogu so bila vprašanja osredotočena tudi na kakovost delovnih mest ter zdravje in varnost pri delu, šolanje na daljavo, uporabo spletnih storitev ter obseg zahtevanih in izkoriščenih programov pomoči držav. Dodatna vprašanja v tretjem krogu so obsegala odnos do cepljenja in pripravljenost nanj, zaupanje v znanost, uporabo družbenih medijev in zaupanje vanje. Anketna vprašanja so se nanašala tudi na dostop do javnih storitev in njihovo kakovost med pandemijo covida-19. Četrti krog raziskave je bila panelna raziskava, v kateri so sodelovali samo prejšnji anketiranci, kar bo omogočilo spremljanje razvoja od začetka pandemije.

Peti krog je nadaljevanje prejšnjih raziskav, vendar se bolj osredotoča na vprašanja v zvezi s stanovanjskimi, življenjskimi in finančnimi razmerami, razmisleki o delu na daljavo ter usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, vključno z delitvijo dela v gospodinjstvih. Daje tudi vpogled v negotove razmere, ki so jih povzročili vojna v Ukrajini, rekordno visoka inflacija in strma rast življenjskih stroškov. Istočasno je Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) je v desetih sosednjih državah EU izvedla pilotno e-raziskavo s skrajšanim vprašalnikom. Prvi rezultati petega kroga raziskave so bili objavljeni julija 2022, decembra 2022 pa je bil objavljen skupni informativni pregled Eurofounda in Evropske fundacije za usposabljanje, v katerem je predstavljen izbor končnih izsledkov o socialnih in gospodarskih razmerah anketirancev v EU-27 in desetih dodatnih državah.

5. krog : 29. marec–2. maj 2022

4. krog : 21. oktober–30. november 2021 (panelna raziskava)

3. krog : 12. februarja–31. marca 2021

2. krog : 22. junija–27. julija 2020

1. krog 9. aprila–11. junija 2020

V rezultatih so poudarjeni izzivi, s katerimi se sooča EU, in vprašanja za prihodnost, na primer delo na daljavo, pravica do odklopa, zdravje in dobro počutje, delovni čas in dostop do javnih storitev

Raziskovalec podatkov: Podatki iz raziskave „Življenje, delo in covid-19“

Serija publikacij: COVID-19

Infografika: Življenje, delo in covid-19

Dodatne informacije o raziskavah