Заетост и пазари на труда

21 November 2022

Заетостта и пазарите на труда е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи работата си като център за експертни знания в областта на наблюдението и анализа на развитията в пазара на труда, особено с оглед на факта, че пазаритеRead more

Заетостта и пазарите на труда е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи работата си като център за експертни знания в областта на наблюдението и анализа на развитията в пазара на труда, особено с оглед на факта, че пазарите на труда в Европа са изправени пред сериозни предизвикателства след пандемията от COVID-19. Събирането на данни и изследванията ще се съсредоточат върху последиците от пандемията за труда и възможностите за заетост и върху начина на поддържане на функционирането на пазара на труда и приобщаването към него.

През периода 2021—2024 г. изследванията на Eurofound ще предоставят важна информация за предизвикателствата и перспективите в областта на заетостта и пазарите на труда в ЕС. Eurofound има важна роля за наблюдение на тенденциите на пазара на труда, както и за проследяване на въздействието от тези тенденции върху различни групи работници.

Като цяло, изследванията ще се съсредоточат върху променящата се структура на пазара на труда чрез използване на утвърдените инструменти за наблюдение на Eurofound, а именно Европейския наблюдател на заетостта (EJM) и Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) и данни от Евростат. Предвид очакваните високи равнища на безработица в някои държави, региони, сектори и професии, засягащи също работниците с най-несигурна заетост и най-уязвимите работници, тези инструменти ще помогнат за установяването на развиващите се и западащите сектори, професии и квалификации. ERM ще продължи да проучва широкомащабни събития по преструктуриране , законодателни инструменти и инструменти за подкрепа, както и мерки, разработени от социалните партньори и публичните органи, за подпомагане на прехода на работниците от едно работно място на друго или от един сектор в друг.

Освен това Eurofound ще се фокусира върху недостига на работна ръка и недостатъчното използване на човешки ресурси и умения в определени сектори и професии, което ясно се открои по време на пандемията от COVID-19, чрез проучване на мерките за намеса на политиката и фирмените практики. Конкретните теми ще включват несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда работното време , географската или професионалната мобилност и интеграцията на мигранти , както и обхващане на групи, които са недостатъчно представени на пазара на труда, напримермлади хоражени и хора с увреждания . Eurofound ще разгледа също секторите, традиционно засегнати от недостиг на работна ръка — проблем, който пандемията направи по-неотложен. Тази дейност ще подпомогне подготвителната работа за следващото издание на Проучването на европейските дружества (ECS) .

Сътрудничеството между Eurofound и Съвместния изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) в тази област ще продължи. Проучването на преструктурирането ще допринесе за дейностите на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Ще бъдат проучени връзките с партньорската организация Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейския орган по труда (ЕОТ), що се отнася до уменията и трудовата мобилност в контекста на политиките за заетост, насочени към решаване на проблемите с недостига на работна ръка.

 

Шест от всеки десет души работят по безсрочни договори за неопределен период от време. Въпреки че данните за „нетипичната заетост“, т.е. работа при непълно работно време и срочна работа, реално не са се променили през последните пет до десет години, те прикриват преминаването към по-несигурни форми на заетост и работещите по такива договори нямат еднакъв достъп до заетост и социална закрила.

— Tina Weber, ръководител изследвания, отдел „Заетост“

Read less

Последни актуализации

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Living and working in Europe in an era of disruption: Gendered impacts, challenges and opportunities

On 24 October, at EIGE’s Gender Equality Forum 2022 , Eurofound ran a 90-minute workshop session with an interactive...

2021 saw over 2 million additional women in employment in the EU

The impact of the COVID-19 crisis has deepened the traditional gender divides across many areas including the labour...

Изпълнение на приоритетите на заинтересованите страни

Top

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически дейстRead more

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия за предоставяне на знания в подкрепа на структурна промяна, особено след пандемията от COVID-19. Целта е да се разгледат трудностите в областта на заетостта и структурата на пазара на труда в ЕС и на национално равнище.

По-конкретно Eurofound събира данни и анализира тенденции в областта на заетостта и развитията на пазара на труда, като идентифицира и проучва несъответствия и групи, изложени на риск, за да осигури необходимата подкрепа на Европейската комисия и други институции на ЕС, органи на държавите членки и социални партньори за планиране на по-ефективни политики за заетостта.

Работната програма на Агенцията е съгласувана с политическите насоки на Европейската комисия за периода 2021—2024 г. и има директен принос за редица основни области на политиката, целящи създаването на „силна социална Европа“. По-конкретно изследванията на Eurofound ще подпомогнат политически инициативи съгласно Европейския стълб на социалните права вследствие на кризата с COVID-19 и дейности, наред с други инициативи, свързани с Европейската стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г., подсилената „Гаранция за младежта“, пакета за подпомагане на заетостта на младите хора, програмата за умения, както и нововъведенията и създаването на работни места и предложението на Европейската комисия за адекватни минимални заплати в ЕС.

Read less

Основни политически послания

Top

Employment and labour markets infographic
Инфографика

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

  • Преди да се проявят икономическите въздействия от кризата с COVID-19, възстановяването на пазара на труда в Европа беше на път да постигне равнище на заетост близко до целта във връзка със заетостта на ЕС за 2020 г., която е 75 %. Въпреки че бяха различни по характер, предишните кризи показаха, че задържането на работещите на пазара на труда и, ако е възможно, повишаването на уменията, са важни способи да се гарантира бързо възстановяване.
  • Ръстът на заетостта винаги е бил най-слаб при средноплатените работни места — като това е най-очевидно по време на рецесии — и най-силен при високоплатените работни места.
  • Стабилността в равнищата на нетипичната заетост маскира ръста на несигурната заетост за определени групи, като броят на работниците на „други“ договори или „без договори“ нараства. Пандемията от COVID-19 допълнително утежнява положението на работниците, които са най-силно засегнати от кризата, като за тях съществува риск да бъдат засегнати най-тежко в дългосрочен план.
  • Ръстът на различните видове нестандартна заетост води до по-дълбоки разделения на пазарите на труда в ЕС между добре защитени работници и работници с ограничен достъп до социална закрила и трудови права, което допринася до по-голяма сегментация на пазара на труда.Такъв е по-конкретно случаят с нарастващия брой работници, работещи при „смесени, нестандартни“ условия на заетост (комбинация от нестандартни форми на заетост: напр. временна заетост и непълно работно време, самостоятелна заетост и непълно работно време).
  • Настоящият ръст на броя на несигурните работни места изисква политически решения за подпомагане на работниците с ограничен достъп до социална закрила и представителство. Всичко това е още по-важно в контекста на нововъзникващите последици от пандемията от COVID-19, които водят до конкретни екзистенциални рискове за много работници с несигурна заетост и самостоятелно наети лица.
Read less

Досегашни и текущи проучвания

Top

През 2022 г. Eurofound ще продължи да наблюдава и анализира как се променя структурата на пазара на труда в ЕС, като разглежда моделите, свързани със статута на заетост, демографските характеристики на работещите и нетното създаване и нетната загуба на работни места по отрасли и професии, особеноRead more

През 2022 г. Eurofound ще продължи да наблюдава и анализира как се променя структурата на пазара на труда в ЕС, като разглежда моделите, свързани със статута на заетост, демографските характеристики на работещите и нетното създаване и нетната загуба на работни места по отрасли и професии, особено в контекста на COVID-19. Анализът ще се основава на данни от Европейския наблюдател на заетостта (EJM), Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) и Евростат.

През 2022 г. ще продължат и изследванията за оценка на ефективността на конкретни видове мерки на политиката за справяне с недостига на работна ръка. Акцентът ще бъде поставен върху действията за справяне с недостига в конкретни отрасли или професии, в които съществуващият недостиг се е увеличил в резултат на COVID-19, и действията за насърчаване на активизирането на групи, които понастоящем са недостатъчно представени на пазара на труда като младежите, жените, хората с увреждания и мигрантите. Ще бъде анализирано сътрудничеството със Cedefop и Европейския орган по труда по отношение на трудовата мобилност и ще бъдат взети предвид съществуващите изследвания от страна на Европейската комисия.

През 2022 г. ще бъдат на разположение също и последните актуализации на базата данни на EJM и на базата данни на ERM за случаи на преструктуриране. Съдържанието от базата данни с инструменти за подкрепа на ERM ще бъде включено в базата данни на Eurofound EU PolicyWatch.

Научните изследвания на Eurofound през 2022 г. ще бъдат съсредоточени върху преструктурирането на финансовия сектор вследствие на цифровизацията и други промени, както и върху промените в заетостта, свързани с прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика и тяхното въздействие върху качеството на работните места като цяло. Тази информация ще бъде допълнена с мерките, събрани в базата данни EU PolicyWatch.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
  • Publications (1748)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.