Заетост и пазари на труда

18 January 2022

Заетостта и пазарите на труда е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи работата си като център за експертни знания в областта на наблюдението и анализа на развитията в пазара на труда, особено с оглед на факта, че пазаритеRead more

Заетостта и пазарите на труда е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи работата си като център за експертни знания в областта на наблюдението и анализа на развитията в пазара на труда, особено с оглед на факта, че пазарите на труда в Европа са изправени пред сериозни предизвикателства след пандемията от COVID-19. Събирането на данни и изследванията ще се съсредоточат върху последиците от пандемията за труда и възможностите за заетост и върху начина на поддържане на функционирането на пазара на труда и приобщаването към него.

През периода 2021—2024 г. изследванията на Eurofound ще предоставят важна информация за предизвикателствата и перспективите в областта на заетостта и пазарите на труда в ЕС. Eurofound има важна роля за наблюдение на тенденциите на пазара на труда, както и за проследяване на въздействието от тези тенденции върху различни групи работници.

Като цяло, изследванията ще се съсредоточат върху променящата се структура на пазара на труда чрез използване на утвърдените инструменти за наблюдение на Eurofound, а именно Европейския наблюдател на заетостта (EJM) и Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) и данни от Евростат. Предвид очакваните високи равнища на безработица в някои държави, региони, сектори и професии, засягащи също работниците с най-несигурна заетост и най-уязвимите работници, тези инструменти ще помогнат за установяването на развиващите се и западащите сектори, професии и квалификации. ERM ще продължи да проучва широкомащабни събития по преструктуриране , законодателни инструменти и инструменти за подкрепа, както и мерки, разработени от социалните партньори и публичните органи, за подпомагане на прехода на работниците от едно работно място на друго или от един сектор в друг.

Освен това Eurofound ще се фокусира върху недостига на работна ръка и недостатъчното използване на човешки ресурси и умения в определени сектори и професии, което ясно се открои по време на пандемията от COVID-19, чрез проучване на мерките за намеса на политиката и фирмените практики. Конкретните теми ще включват несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда работното време , географската или професионалната мобилност и интеграцията на мигранти , както и обхващане на групи, които са недостатъчно представени на пазара на труда, напримермлади хоражени и хора с увреждания . Eurofound ще разгледа също секторите, традиционно засегнати от недостиг на работна ръка — проблем, който пандемията направи по-неотложен. Тази дейност ще подпомогне подготвителната работа за следващото издание на Проучването на европейските дружества (ECS) .

Сътрудничеството между Eurofound и Съвместния изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) в тази област ще продължи. Проучването на преструктурирането ще допринесе за дейностите на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Ще бъдат проучени връзките с партньорската организация Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейския орган по труда (ЕОТ), що се отнася до уменията и трудовата мобилност в контекста на политиките за заетост, насочени към решаване на проблемите с недостига на работна ръка.

„Шест от всеки десет души работят по безсрочни договори за неопределен период от време. Въпреки че данните за „нетипичната заетост“, т.е. работа при непълно работно време и срочна работа, реално не са се променили през последните пет до десет години, те прикриват преминаването към по-несигурни форми на заетост и работещите по такива договори нямат еднакъв достъп до заетост и социална закрила.“

Tina Weber, ръководител изследвания, отдел „Заетост“

Read less

Последни актуализации

The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment

Technological change is accelerating as the capacity of electronic devices to digitally store, process and communicate...

Европейски наблюдател на заетостта за 2021 г. — неравнопоставеност между половете и структура на заетостта

Една от най-впечатляващите тенденции през последните пет десетилетия е огромното увеличение на участието на жените на...

Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?

Despite the increasing participation of women in the labour market and a higher share of women than men being hired...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Заетост и пазари на труда

Абонирай се

Изпълнение на приоритетите на заинтересованите страни

Top

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически дейстRead more

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия за предоставяне на знания в подкрепа на структурна промяна, особено след пандемията от COVID-19. Целта е да се разгледат трудностите в областта на заетостта и структурата на пазара на труда в ЕС и на национално равнище.

По-конкретно Eurofound събира данни и анализира тенденции в областта на заетостта и развитията на пазара на труда, като идентифицира и проучва несъответствия и групи, изложени на риск, за да осигури необходимата подкрепа на Европейската комисия и други институции на ЕС, органи на държавите членки и социални партньори за планиране на по-ефективни политики за заетостта.

Работната програма на Агенцията е съгласувана с политическите насоки на Европейската комисия за периода 2021—2024 г. и има директен принос за редица основни области на политиката, целящи създаването на „силна социална Европа“. По-конкретно изследванията на Eurofound ще подпомогнат политически инициативи съгласно Европейския стълб на социалните права вследствие на кризата с COVID-19 и дейности, наред с други инициативи, свързани с Европейската стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г., подсилената „Гаранция за младежта“, пакета за подпомагане на заетостта на младите хора, програмата за умения, както и нововъведенията и създаването на работни места и предложението на Европейската комисия за адекватни минимални заплати в ЕС.

Read less

Основни политически послания

Top

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

Read more

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

  • Преди да се проявят икономическите въздействия от кризата с COVID-19, възстановяването на пазара на труда в Европа беше на път да постигне равнище на заетост близко до целта във връзка със заетостта на ЕС за 2020 г., която е 75 %. Въпреки че бяха различни по характер, предишните кризи показаха, че задържането на работещите на пазара на труда и, ако е възможно, повишаването на уменията, са важни способи да се гарантира бързо възстановяване.
  • Ръстът на заетостта винаги е бил най-слаб при средноплатените работни места — като това е най-очевидно по време на рецесии — и най-силен при високоплатените работни места.
  • Стабилността в равнищата на нетипичната заетост маскира ръста на несигурната заетост за определени групи, като броят на работниците на „други“ договори или „без договори“ нараства. Пандемията от COVID-19 допълнително утежнява положението на работниците, които са най-силно засегнати от кризата, като за тях съществува риск да бъдат засегнати най-тежко в дългосрочен план.
  • Ръстът на различните видове нестандартна заетост води до по-дълбоки разделения на пазарите на труда в ЕС между добре защитени работници и работници с ограничен достъп до социална закрила и трудови права, което допринася до по-голяма сегментация на пазара на труда.Такъв е по-конкретно случаят с нарастващия брой работници, работещи при „смесени, нестандартни“ условия на заетост (комбинация от нестандартни форми на заетост: напр. временна заетост и непълно работно време, самостоятелна заетост и непълно работно време).
  • Настоящият ръст на броя на несигурните работни места изисква политически решения за подпомагане на работниците с ограничен достъп до социална закрила и представителство. Всичко това е още по-важно в контекста на нововъзникващите последици от пандемията от COVID-19, които водят до конкретни екзистенциални рискове за много работници с несигурна заетост и самостоятелно наети лица.
Read less

Досегашни и текущи проучвания

Top

През 2021 г. Eurofound ще продължи да наблюдава и анализира промените в структурата на пазара на труда в ЕС, също в светлината на COVID-19, като ще разглежда нетното създаване на работни места и нетната загуба на работни места по сектори и професии, както и основни характеристики на структуратаRead more

През 2021 г. Eurofound ще продължи да наблюдава и анализира промените в структурата на пазара на труда в ЕС, също в светлината на COVID-19, като ще разглежда нетното създаване на работни места и нетната загуба на работни места по сектори и професии, както и основни характеристики на структурата на работните места.

През 2021 г. ще излезе проучване на промените на пазара на труда по отношение на пол и възраст въз основа на данни от Европейския наблюдател на заетостта и проведено съвместно със СИЦ на Европейската комисия. Докладът относно структурните промени на пазара на труда ще се основава на данни от Европейския наблюдател на заетостта (EJM), Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) и Евростат. Въздействието на COVID-19 е мащабно и проучването на непосредственото въздействие от пандемията върху заетостта и ефективността на мерките за спешна подкрепа от страна на правителствата и социалните партньори ще бъде готово през 2021 г. След това ще се извърши анализ на ситуацията на европейския пазар на труда една година след началото на пандемията от COVID-19, като ще бъдат включени най-засегнатите от кризата региони и сектори.

Базата данни със събития на ERM и правните база данни също ще бъдат актуализирани. Освен това информацията, събрана чрез базата данни на Eurofound „COVID-19 EU PolicyWatch“ , създадена през 2020 г., ще бъде интегрирана в инструментите за подкрепа на ERM и правната бази данни.

Анализът на преструктурирането и потенциалното разширяване на базата данни със събития на ERM също са включени в дейностите на Eurofound относно въздействието на промяната. Това включва някои видове преструктуриране като свързаното с изменението на климата или прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика, цифровизация, изнасяне на дейности в чужбина или преместване на дейности от чужбина.

През 2021 г. ще бъде завършено текущото проучване ECS за 2019 г. относно практиките на работното място по отношение на недостига на умения и използването на умения в европейските предприятия, провеждано съвместно със Cedefop. Въз основа на резултатите от съществуващия анализ на недостига на работна ръка, в ново направление на проучването ще бъде оценена ефективността на конкретните видове мерки за намеса, по-специално въведените по време на пандемията от COVID-19 за решаване на проблема с недостига на работна ръка, който ясно се открои в контекста на кризата, например в сектора на здравеопазването.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
  • Publications (1731)
  • Data
  • Ongoing work (8)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Заетост и пазари на труда

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.