Beskæftigelse og arbejdsmarkeder

19 oktober 2021

Beskæftigelse og arbejdsmarkeder er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-2Read more

Beskæftigelse og arbejdsmarkeder er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-2024. Eurofound vil fortsat fungere som ekspertisecenter for overvågning og analyse af udviklingen på arbejdsmarkedet, navnlig da de europæiske arbejdsmarkeder står over for store udfordringer i kølvandet af covid-19. Instituttets dataindsamling og forskning vil fokusere på pandemiens konsekvenser for arbejde og beskæftigelse, og hvordan et velfungerende og inklusivt arbejdsmarked kan fastholdes.

Eurofounds forskning vil i løbet af 2021-2024 give et vigtigt indblik i udfordringerne og udsigterne for beskæftigelsen og arbejdsmarkederne i EU. Eurofound spiller en vigtig rolle i overvågningen af tendenser på arbejdsmarkedet og virkningen heraf for forskellige grupper af arbejdstagere.

Forskningen vil generelt fokusere på arbejdsmarkedets ændrede struktur ved hjælp af Eurofounds veletablerede overvågningsinstrumenter European Jobs Monitor (EJM), European Restructuring Monitor (ERM) og data fra Eurostat. Med den høje arbejdsløshed, der forventes i nogle lande, regioner, sektorer og erhverv, som også berører de mest udsatte og sårbare arbejdstagere, vil disse instrumenter bidrage til at identificere sektorer, erhverv og kvalifikationer i vækst og i tilbagegang. ERM vil også fortsat undersøge omfattende omstruktureringer , lovgivnings- og støtteinstrumenter samt foranstaltninger, som arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder har udviklet for at hjælpe arbejdstagere med at skifte mellem job eller sektorer.

Eurofound vil også fokusere på arbejdskraftmangel og underudnyttede menneskelige ressourcer og talent i visse sektorer og erhverv – forstærket under covid-19 – ved at undersøge politiske indgreb og virksomhedspraksisser. Specifikke emner vil omfatte ubalancen mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer arbejdstid , geografisk eller erhvervsmæssig mobilitet, og integration af migranter , samt grupper, der er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, f.eks.ungekvinder og personer med handicap . Eurofound vil ligeledes se nærmere på sektorer, der traditionelt er ramt af mangel på arbejdskraft, og hvor problemet presser sig mere og mere på som følge af pandemien. Denne aktivitet vil indgå i det forberedende arbejde til den næste udgave af den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) .

Eurofounds samarbejde med Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) vil også fortsætte på dette område. Forskning i omstrukturering vil bidrage til aktiviteterne under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og Den Europæiske Socialfond+ (ESF+). Forbindelserne med søsteragenturet Cedefop og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed vil blive undersøgt, for så vidt angår kvalifikationer og arbejdskraftmobilitet i forbindelse med beskæftigelsespolitikker, der har til formål at tackle manglen på arbejdskraft.

 

"Der er fortsat seks ud af ti personer, som har tidsubegrænsede kontrakter. Selv om de tal, vi har om "atypisk beskæftigelse", dvs. deltidsarbejde og tidsbegrænset ansættelse, ikke reelt har ændret sig i løbet af de sidste fem til ti år, skjuler de et skift i retning af mere usikre former for arbejde, og personer med usikre ansættelsesforhold har ikke samme adgang til beskæftigelse eller social beskyttelse."

— Tina Weber, forskningsleder, Enheden for beskæftigelse

Read less

Seneste opdateringer

What just happened? COVID-19 lockdowns and change in the labour market

The COVID-19 pandemic closed or limited many economic activities in 2020, with far-reaching impacts on the labour...

The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of...

Sådan løses manglen på arbejdskraft i EU's medlemsstater

While unemployment is still a huge challenge in Europe, some countries, sectors and occupations are experiencing labour...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Beskæftigelse og arbejdsmarkeder

Abonnér

Varetagelse af interessenternes prioriteter

Top

Eurofounds forskning har til formål at støtte politiske tiltag, der skal skaffe viden til støtte for strukturforandringer, navnlig i kølvandet på covid-19-pandemRead more

Eurofounds forskning har til formål at støtte politiske tiltag, der skal skaffe viden til støtte for strukturforandringer, navnlig i kølvandet på covid-19-pandemien. Formålet er at bidrage til at løse de udfordringer, som EU og de nationale beskæftigelses- og arbejdsmarkedsstrukturer på forskellige niveauer står over for.

Eurofound indsamler data og analyserer beskæftigelsestendenser og arbejdsmarkedsudvikling, og identificerer og undersøger mangler og risikogrupper med det formål at give Europa-Kommissionen og andre EU-institutioner, medlemsstaternes organer og arbejdsmarkedets parter den støtte, de har brug for til at udarbejde mere effektive beskæftigelsespolitikker.

Agenturets arbejdsplan ligger i forlængelse af Europa-Kommissionens politiske retningslinjer for 2021-2024 og bidrager direkte til en række centrale politikområder, der har til formål at skabe et stærkt socialt Europa. Eurofounds forskning vil navnlig støtte politiske initiativer under den europæiske søjle for sociale rettigheder i kølvandet på covid-19-krisen og aktiviteter i forbindelse med bl.a. den europæiske ligestillingsstrategi 2020-2025, den styrkede ungdomsgaranti, pakken for støtte til ungdomsbeskæftigelse, dagsordenen for færdigheder samt innovation og jobskabelse og Europa-Kommissionens forslag om passende mindstelønninger i EU.

Read less

Politiske nøglebudskaber

Top

De vigtigste resultater af Eurofounds forskning tjener som input for de politiske beslutningstagere til at behandle nogle af de centrale problemområder.

Read more

De vigtigste resultater af Eurofounds forskning tjener som input for de politiske beslutningstagere til at behandle nogle af de centrale problemområder.

  • Inden covid-19-krisen slog igennem på økonomien, bragte genopretningen af det europæiske arbejdsmarked beskæftigelsen i EU tæt på Europa 2020-målet på 75 %. Selv om denne krise er unik i sig selv, har tidligere kriser vist, at fastholdelse af arbejdstagernes tilknytning til arbejdsmarkedet og om muligt forbedring af færdigheder er vigtige måder at sikre en hurtig genopretning på.
  • Væksten i beskæftigelsen har konsekvent været svagest i mellemlønnede job – mest bemærkelsesværdigt under recessioner – og konsistent stærkest i vellønnede job.
  • Stabile niveauer af atypisk arbejde dækker over en stigning i usikre ansættelsesforhold for visse grupper med et stigende antal arbejdstagere på "andre" eller "ingen kontrakter". Covid-19-pandemien blotlægger yderligere den vanskelige situation for disse arbejdstagere, der er blevet hårdest ramt af krisen og risikerer at blive mest berørt på længere sigt.
  • Væksten i forskellige former for atypisk arbejde fører til større splittelse på EU's arbejdsmarkeder mellem velbeskyttede arbejdstagere og arbejdstagere med begrænset adgang til social beskyttelse og beskæftigelsesmæssige rettigheder, hvilket bidrager til en større segmentering af arbejdsmarkedet.Dette gælder især for det stigende antal personer i "sammensat atypisk" beskæftigelse (dvs. en blanding af atypiske arbejdsformer: f.eks. midlertidigt arbejde sammen med deltidsarbejde, selvstændig beskæftigelse sammen med deltidsarbejde).
  • Den nuværende stigning i usikre job vil kræve politiske løsninger for at støtte arbejdstagere med begrænset adgang til social beskyttelse og repræsentation. Dette er så meget mere relevant i forbindelse med covid-19-udbruddets nye virkninger, som udgør særlige eksistentielle risici for mange arbejdstagere i usikre arbejdsforhold og selvstændige.
Read less

Eksisterende og igangværende forskning

Top

Eurofound vil i 2021 fortsat overvåge og analysere, hvordan EU's arbejdsmarkedsstruktur ændrer sig, også i lyset af covid-19, idet der ses på nettojobskabelse og -tab efter sektor og erhverv samt vigtige kendetegn ved jobstrukturen.

Read more

Eurofound vil i 2021 fortsat overvåge og analysere, hvordan EU's arbejdsmarkedsstruktur ændrer sig, også i lyset af covid-19, idet der ses på nettojobskabelse og -tab efter sektor og erhverv samt vigtige kendetegn ved jobstrukturen.

I 2021 vil der blive forsket i skredet på arbejdsmarkedet i relation til køn og alder med brug af data fra European Jobs Monitor og i fællesskab med Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter. Rapportering om strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet vil trække på data fra European Jobs Monitor (EJM), European Restructuring Monitor (ERM) og Eurostat. Virkningerne af covid-19 har været omfattende, og der vil i 2021 være adgang til forskning, der udforsker pandemiens direkte virkning på beskæftigelsen og effektiviteten af nødhjælp fra regeringer og arbejdsmarkedsparter. Dette vil blive fulgt op af en analyse af situationen på det europæiske arbejdsmarked ét år efter covid-19-udbruddet og vil omfatte de regioner og sektorer, der er hårdest ramt af krisen.

Der vil også være adgang til nye opdateringer af ERM-arrangementer og juridiske databaser. Desuden vil oplysninger, der er indsamlet via Eurofounds database COVID-19 EU PolicyWatch , der blev oprettet i 2020, blive integreret i ERM's støtteinstrumenter og juridiske database.

En analyse af omstruktureringer og en potentiel udvidelse af ERM-databasen er ligeledes indeholdt i Eurofounds aktiviteter, der beskæftiger sig med virkningerne af forandringer. Dette vil omfatte visse former for omstrukturering f.eks. dem, der er knyttet til klimaændringer eller omstillingen til en kulstofneutral økonomi, digitalisering, og flytning af virksomheder.

Igangværende forskning fra ECS 2019 om praksis på arbejdspladsen i forbindelse med mangel på kvalificeret arbejdskraft og brug af færdigheder i europæiske virksomheder, som udføres sammen med Cedefop, vil være tilgængelig i 2021. Baseret på resultaterne af eksisterende analyse af mangel på arbejdskraft vil et nyt forskningsområde vurdere effektiviteten af specifikke interventionstyper, navnlig dem, der blev indført under covid-19 med henblik på at imødegå manglen på arbejdskraft, som yderligere er blevet forstærket af krisen, f.eks. i plejesektoren.

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejdsaktiviteter vedrørende dette emne.

Read less
  • Publications (1720)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Beskæftigelse og arbejdsmarkeder

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.