Enquêtes

Eurofound heeft drie pan-Europese enquêtes ontwikkeld die regelmatig worden gehouden en die een bijdrage leveren aan de planning en totstandbrenging van betere levens- en arbeidsomstandigheden. De enquêtes bieden een unieke bron van vergelijkende informatie over de kwaliteit van de levens- en arbeidsomstandigheden in de EU. Door de enquêtegegevens nauwkeurig te analyseren kan Eurofound nieuwe en opkomende trends vaststellen en dieper inzicht verwerven in vraagstukken die centraal staan in Europees beleid. De resultaten bieden een solide basis voor beleidsmakers om verbeteringskansen in kaart te brengen en toekomstperspectieven te ontwikkelen. De enquêtes vormen een belangrijk onderdeel van de missie van Eurofound om uniale en nationale beleidsmakers, sociale partners, onderzoekers en Europese staatsburgers te voorzien van kwalitatief hoogstaande informatie en beleidsadviezen.

In april 2020 heeft Eurofound in reactie op COVID-19 naast de drie pan-Europese enquêtes de e-enquête Leven en werken in tijden van COVID-19 in het leven geroepen. Dankzij deze grootschalige e-enquête, waarin gebruik wordt gemaakt van niet-probabilistische steekproefmethoden, heeft Eurofound weten vast te stellen hoe leven en werken tijdens een pandemie wordt ervaren.

Lees meer over de afzonderlijke enquêtes.

Europese bedrijvenenquête (ECS)

Onderwerpen: De ECS biedt een overzicht van praktijken op de werkplek in Europese ondernemingen. De enquête wordt afgenomen bij zowel managers als personeelsvertegenwoordigers.

ECS 2019 : uitgevoerd in samenwerking met het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding ( Cedefop) en voornamelijk gericht op werkorganisatie, het gebruik en de ontwikkeling van vaardigheden, personeelsbeheer, de betrokkenheid van werknemers en de sociale dialoog. De enquête bestreek de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. In 2020 werd online een vervolgenquête gehouden om de invloed van COVID-19 op de bedrijfscontinuïteit en wijzigingen in praktijken op de werkplek te bestuderen.

ECS 2013 : gericht op werkorganisatie, personeelsbeheer, werknemersparticipatie en de sociale dialoog. De enquête bestreek 32 landen, waaronder de EU-lidstaten, Kroatië, Noord-Macedonië, IJsland, Montenegro en Turkije.

ECS 2009 : gelanceerd onder de nieuwe titel “Europese bedrijvenenquête”, met een focus op praktijken op het gebied van flexibele werktijden en de kwaliteit van de sociale dialoog. De enquête bestreek 30 landen, waaronder de EU-lidstaten, Kroatië, Noord-Macedonië en Turkije.

ESWT 2004-2005 : gelanceerd als de Europese enquête naar de arbeidstijden en het evenwicht tussen werk en privéleven. De enquête bestreek de EU-lidstaten.

Dataverkenner: Europese bedrijvenenquête – datavisualisatie

Publicatieserie : Europese bedrijvenenquêtes

Volgende enquête: De volgende ECS staat voorlopig gepland voor 2028.

Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan (EQLS)

Onderwerpen: De EQLS geeft een breed beeld van de levensomstandigheden in Europese landen. De enquête genereert een uitgebreid scala aan objectieve en subjectieve indicatoren voor verschillende dimensies van de kwaliteit van het bestaan. Gezien de grote belangstelling voor de kwaliteit van het bestaan van Europese burgers neemt de EQLS in de bijdrage van Eurofound aan het politieke en academische debat een belangrijke plaats in.

EQLS 2016 : met een specifieke focus op de kwaliteit van openbare diensten. De enquête bestreek 33 landen, waaronder de EU-lidstaten, Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

EQLS 2012 : bestreek 34 landen, waaronder de EU-lidstaten, Kroatië, Noord-Macedonië, IJsland, Kosovo, Montenegro, Servië en Turkije.

EQLS 2007 : bestreek 31 landen, waaronder de EU-lidstaten, Noorwegen, Kroatië, Noord-Macedonië en Turkije.

EQLS 2003 : bestreek 28 landen, waaronder de EU-lidstaten, Bulgarije, Roemenië en Turkije.

Dataverkenner: Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan – datavisualisatie

Publicatieserie : Europese enquêtes naar de kwaliteit van het bestaan

Volgende enquête: De volgende EQLS staat voorlopig gepland voor 2026.

Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS)

 

Onderwerpen: De EWCS is de langstlopende enquête en is inmiddels een algemeen erkende bron van informatie over arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van werk en werkgelegenheid. Omdat de enquête al sinds 1990 bestaat kunnen trends in arbeidsomstandigheden in Europa over een lange termijn worden gevolgd. Tot de onderwerpen die aan de orde komen behoren: het type arbeidsrelatie, de werktijden en de indeling daarvan, de organisatie van het werk, leren en scholing, fysieke en psychosociale risicofactoren, gezondheid en veiligheid, werknemersparticipatie, de balans tussen werk en privéleven, inkomen uit arbeid en financiële zekerheid, en werk en gezondheid.

EWCS 2021: bijzondere editie : Vanwege COVID-19 heeft Eurofound voor het eerst met gebruik van computerondersteunde telefonische interviews (CATI) een aangepaste EWCS uitgevoerd. De enquête bestreek de EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. De eerste resultaten worden eind 2022 in een samenvattend verslag gepresenteerd.

EWCS 2020 : Na slechts zeven weken zag Eurofound zich vanwege de COVID-19-pandemie gedwongen te stoppen met het persoonlijk verrichte veldwerk.

EWCS 2015 : bestreek de EU-lidstaten, Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije, Noorwegen en Zwitserland.

EWCS 2010 : bestreek de EU-lidstaten, Kroatië, Albanië, Noord-Macedonië, Kosovo, Montenegro, Turkije en Noorwegen.

EWCS 2005 : bestreek de EU-lidstaten, Kroatië, Turkije, Noorwegen en Zwitserland.

EWCS 2000-2002 : bestreek in de eerste fase de EU-lidstaten en Noorwegen en werd in de tweede fase uitgebreid naar de 12 “nieuwe” lidstaten in 2001 en naar Turkije in 2002.

EWCS 1995-1996 : bestreek de EU-lidstaten.

EWCS 1990-1991 : bestreek de EU-lidstaten.

Dataverkenner: Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden – datavisualisatie

Publicatieserie : Europese enquêtes naar de arbeidsomstandigheden

Volgende enquête: De volgende enquête wordt momenteel voorbereid en het veldwerk staat gepland voor het voorjaar van 2024. Voor de EWCS 2024 worden persoonlijke gesprekken gecombineerd met online verrichte gegevensverzameling.

E-enquête over leven en werken in tijden van COVID-19

Eurofound heeft haar onderzoek aangepast om de veranderende situatie tijdens de COVID-19-pandemie te monitoren en gegevens te verzamelen over het effect van de crisis op het leven van de EU-burgers en over de beleidsreacties waarmee wordt getracht dat effect te beperken. In april 2020 heeft het agentschap een e-enquête in het leven geroepen met de titel Leven en werken in tijden van COVID-19, die intussen al meermaals is uitgevoerd.

Onderwerpen: De e-enquête Leven en werken in tijden van COVID-19 is erop gericht de vergaande gevolgen van de pandemie voor de manier waarop mensen in de hele EU leven en werken in kaart te brengen en zo beleidsmakers te helpen een eerlijk herstel van de crisis te bewerkstelligen. In de enquête werden de kwaliteit van het bestaan en de kwaliteit van de samenleving tijdens de pandemie onderzocht aan de hand van vragen over diverse onderwerpen, van levensvoldoening, geluk en optimisme tot gezondheid en de mate van vertrouwen in instellingen. De enquête richtte zich ook op de werkomstandigheden van de respondenten, het evenwicht tussen hun werk en privéleven en het telewerken tijdens de crisis. Tijdens de tweede ronde gingen de vragen ook in op arbeidskwaliteit en gezondheid en veiligheid op het werk, onlineonderwijs, het gebruik van onlinediensten, alsmede de mate waarin ondersteuningsregelingen van de overheid waren aangevraagd en gebruikt. In de derde ronde werd respondenten daarnaast gevraagd hoe ze tegenover vaccins stonden en of ze bereid waren zich te laten vaccineren, hoeveel vertrouwen ze hadden in de wetenschap en in welke mate ze sociale media gebruikten en daarop vertrouwden. Aan de hand van nieuwe vragen werd ook onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid en kwaliteit van overheidsdiensten tijdens COVID-19.

Ronde 5 : 29 maart-2 mei 2022.

Ronde 4 : 21 oktober-30 november 2021. (panelonderzoek)

Ronde 3 : 12 februari-31 maart 2021.

Ronde 2 : 22 juni-27 juli 2020.

Ronde 1 9 april-11 juni 2020.

In de resultaten komen de uitdagingen voor de Unie naar voren en de onderwerpen die in de toekomst aandacht behoeven, bijvoorbeeld telewerk, het recht om onbereikbaar te zijn, gezondheid en welzijn, werktijden en toegang tot overheidsdiensten.

Data: gegevens over leven en werken in tijden van COVID-19

Publicatieserie: COVID-19

Volgende enquête: De laatste ronde wordt in het voorjaar van 2022 gehouden.

Aanvullende informatie over de enquêtes