Enquêtes

Eurofound heeft drie pan-Europese enquêtes ontwikkeld die regelmatig worden gehouden en die een bijdrage leveren aan de planning en totstandbrenging van betere levens- en arbeidsomstandigheden. De enquêtes bieden een unieke bron van vergelijkende informatie over de kwaliteit van de levens- en arbeidsomstandigheden in de EU. Door de enquêtegegevens nauwkeurig te analyseren kan Eurofound nieuwe en opkomende trends vaststellen en dieper inzicht verwerven in vraagstukken die centraal staan in Europees beleid. De resultaten bieden een solide basis voor beleidsmakers om verbeteringskansen in kaart te brengen en toekomstperspectieven te ontwikkelen. De enquêtes vormen een belangrijk onderdeel van de missie van Eurofound om de EU en nationale beleidsmakers, sociale partners, onderzoekers en Europese burgers te voorzien van kwalitatief hoogstaande informatie en adviezen.

Europese bedrijvenenquête (ECS)

Onderwerpen: De ECS biedt een overzicht van praktijken op de werkplek en de manier waarop deze tot stand komen in Europese ondernemingen. De enquête wordt afgenomen bij zowel managers als bij vertegenwoordigers van het personeel.

Frequentie: Om de vier jaar sinds 2004–2005

Eerste enquête: 2004-2005, gelanceerd als de Europese enquête naar de arbeidstijden en het evenwicht tussen werk en privéleven. De enquête bestreek 21 landen: de 15 “oude” EU-lidstaten en 6 nieuwe lidstaten: Cyprus, Hongarije, Letland, Polen, Slovenië en Tsjechië

Tweede enquête: 2009, gelanceerd onder de nieuwe titel Europese bedrijvenenquête, met een focus op praktijken op het gebied van flexibele werktijden en de kwaliteit van de sociale dialoog. De enquête bestreek 30 landen: de 27 EU-lidstaten, Kroatië, Macedonië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Derde enquête: 2013, publicatie van het derde ECS-overzichtverslag in maart 2015, dat zich concentreerde op arbeidsorganisatie, innovatie op de werkplek, werknemersparticipatie en de sociale dialoog. De enquête bestreek 32 landen: de 27 EU-lidstaten en IJsland, Kroatië, Montenegro, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De secundaire analyse vindt momenteel plaats.

Dataverkenner: interactieve datavisualisatietool voor de ECS

Volgende enquête: Het veldwerk voor de vierde ECS begint in 2019, in partnerschap met het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan (EQLS)

​Onderwerpen: De EQLS geeft een breed beeld van de levensomstandigheden in Europese landen. De enquête genereert een uitgebreid scala aan objectieve en subjectieve indicatoren voor verschillende dimensies van de kwaliteit van het bestaan. Gezien de grote belangstelling voor de kwaliteit van het bestaan van Europese burgers neemt de EQLS in de bijdrage van Eurofound aan het politieke en academische debat een steeds belangrijkere plaats in.

Frequentie: Om de vier tot vijf jaar sinds 2003

Eerste enquête: 2003. De enquête bestreek 28 landen: 25 EU-lidstaten en 3 kandidaat-lidstaten, te weten Bulgarije, Roemenië en Turkije

Tweede enquête: 2007. De enquête bestreek 31 landen: de 27 EU-lidstaten, Noorwegen en de kandidaat-lidstaten Kroatië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Derde enquête: 2011. De enquête bestreek 34 landen: de 27 EU-lidstaten en 7 kandidaat-lidstaten of pretoetredingslanden, te weten IJsland, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Servië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Vierde enquête: 2016, met een specifieke focus op de kwaliteit van openbare diensten. De enquête bestreek 33 landen: de 28 EU-lidstaten en vijf kandidaat-lidstaten, te weten Albanië, Montenegro, Servië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Dataverkenner: Visualiseer, verken en vergelijk EU- en landgegevens over de kwaliteit van het bestaan, de kwaliteit van de samenleving en de kwaliteit van openbare diensten in onze interactieve datavisualisatietool voor de EQLS

Komend: Volledige vrijgave van de gegevens voor 2016 in februari/maart 2018

Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS)

​Onderwerpen: De EWCS is de langstlopende enquête en is inmiddels een algemeen erkende bron van informatie over arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van werk en werkgelegenheid. Sinds 1990 is de enquête vijf keer gehouden, waardoor het mogelijk is langetermijntrends in arbeidsomstandigheden in Europa te volgen. Tot de onderwerpen die aan de orde komen behoren: het type arbeidsrelatie, de werktijden en de indeling daarvan, de organisatie van het werk, leren en scholing, fysieke en psychosociale risicofactoren, gezondheid en veiligheid, werknemersparticipatie, de balans tussen werk en privéleven, inkomen uit arbeid en financiële zekerheid, en werk en gezondheid.

Frequentie: Om de vijf jaar

Eerste enquête: 1990–1991. Bestreek de 12 lidstaten van de EG: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk

Tweede enquête: 1995–1996. Bestreek de 15 lidstaten van de EU: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe lidstaten Finland, Oostenrijk en Zweden

Derde enquête: 2000. Bestreek in een eerste fase de 15 lidstaten van de EU en Noorwegen, terwijl de enquête in een tweede fase werd uitgebreid naar de 12 ‘nieuwe’ lidstaten in 2001 en naar Turkije in 2002

Vierde enquête: 2005. Bestreek de 27 EU-lidstaten, Kroatië, Noorwegen, Turkije en Zwitserland

Vijfde enquête: 2010. Bestreek de 27 EU-lidstaten, Albanië, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Noorwegen, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Zesde enquête: 2015. Publicatie van het zesde EWCS-overzichtsverslag in november 2016, dat de volgende landen bestreek: de 28 EU-lidstaten, Albanië, Montenegro, Noorwegen, Servië, Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Zwitserland

Dataverkenner: interactieve datavisualisatietool voor de EWCS

Volgende enquête: Het veldwerk voor de zevende EWCS zal plaatsvinden in 2020