Zamestnanosť a trhy práce

27 marec 2023

Zamestnanosť a trhy práce sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie rokRead more

Zamestnanosť a trhy práce sú jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie rokov 2021 – 2024. Eurofound bude naďalej pôsobiť ako odborné centrum pre monitorovanie a analýzu vývoja na trhu práce, a to najmä pre veľké výzvy, ktorým európske trhy práce čelia v dôsledku pandémie COVID-19. Zber údajov a výskum sa zamerajú na dôsledky pandémie vyplývajúce pre prácu a zamestnanosť a na spôsob, ako zachovať fungovanie a inkluzívnosť trhu práce.

V priebehu rokov 2021 – 2024 výskum nadácie Eurofound poskytne dôležité informácie o výzvach a perspektívach v oblasti zamestnanosti a trhov práce v EÚ. Nadácia Eurofound zohráva dôležitú úlohu pri monitorovaní trendov na trhu práce, ako aj pri monitorovaní vplyvu týchto trendov na rôzne skupiny pracovníkov.

Výskum sa celkovo zameria na meniacu sa štruktúru trhu práce pomocou osvedčených monitorovacích nástrojov nadácie Eurofound, akými sú Európsky nástroj na monitorovanie pracovných miest (EJM) a Európsky nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie podnikov (ERM), spolu s údajmi Eurostatu. Pretože v niektorých krajinách, regiónoch, sektoroch a zamestnaniach sa očakáva vysoká miera nezamestnanosti s vplyvom aj na pracovníkov, ktorí majú najviac neistú prácu a ktorí sú najzraniteľnejší, tieto nástroje pomôžu identifikovať rastúce a klesajúce sektory, povolania a kvalifikácie. ERM bude aj naďalej skúmať rozsiahle reštrukturalizačné udalosti, legislatívne a podporné nástroje, ako aj opatrenia vytvorené sociálnymi partnermi a subjektmi verejného sektora na pomoc pracovníkom pri prechode z jedného zamestnania alebo sektora do druhého.

Eurofound sa zameria aj na nedostatok pracovných síl a nedostatočné využitie ľudských zdrojov a talentov v určitých sektoroch a zamestnaniach tak, že bude skúmať politické zásahy a postupy spoločnosti. Tieto nedostatky komplikuje pandémia COVID-19. Medzi konkrétne témy budú patriť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami pracovný čas , geografická alebo pracovná mobilita a integrácia migrantov , ako aj pokrytie skupín nedostatočne zastúpených na trhu práce, ako súmladí ľudiaženy a osoby so zdravotným postihnutím . Eurofound sa zameria aj na sektory, ktoré bývajú tradične postihnuté nedostatkom pracovných síl, pričom táto otázka je z dôvodu pandémie čoraz naliehavejšia. Táto aktivita bude mať vplyv na prípravné práce ďalšieho vydania Európskeho prieskumu podnikov (ECS) .

Nadácia Eurofound bude aj naďalej spolupracovať so Spoločným výskumným centrom (JRC) Európskej komisie v tejto oblasti. Výskum reštrukturalizácie prispeje k aktivitám Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Preskúmajú sa väzby so sesterskou agentúrou Cedefop a Európskym orgánom práce, pokiaľ ide o zručnosti a mobilitu pracovnej sily v kontexte politík zamestnanosti zameraných na riešenie nedostatku pracovných síl.

„Šiesti z desiatich ľudí majú stále uzatvorené zmluvy na dobu neurčitú, ktoré nie sú časovo obmedzené. Hoci sa údaje o „neštandardnej forme zamestnania“, t. j o práci na čiastočný úväzok a práci na dobu určitú, za posledných päť až desať rokov prakticky nezmenili, skrývajú posun smerom k neistým formám práce a tí, ktorí majú neisté zmluvy, nemajú rovnaký prístup k ochrane zamestnanosti alebo sociálnej ochrane.“

Tina Weber, manažérka pre výskum, oddelenie zamestnanosti

Read less

Najnovšie správy

EU lack of labour won't be solved by skills alone: Improving job quality is key

The European Commission declared 2023 as the European Year of Skills, stating ‘Helping people get the right skills for...

Where are the shortages, where are the workers? The drivers behind labour shortages in Europe and how to tackle them

On 29 March 2023, Eurofound and the European Labour Authority (ELA) are organising a one-day event on labour shortages...

No one left behind? Gender segregation in the workplace sees women losing out

'Women belong in all the places where decisions are made', to borrow from the late Ruth Bader Ginsburg. These decisions...

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na poskytnutie poznatkov na podporu štrukturálnych zmien, a to najmä po pandRead more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na poskytnutie poznatkov na podporu štrukturálnych zmien, a to najmä po pandémii COVID-19. Zameriava sa na pomoc pri riešení výziev, ktorým čelíme na úrovni EÚ a na národných úrovniach v oblasti štruktúr zamestnanosti a trhu práce.

Nadácia Eurofound konkrétne zhromažďuje údaje a analyzuje trendy v oblasti vývoja zamestnanosti a vývoja na trhu práce, identifikuje a skúma medzery a rizikové skupiny, aby mohla Európskej komisii a ďalším inštitúciám EÚ, orgánom členských štátov a sociálnym partnerom poskytnúť potrebnú podporu pri navrhovaní účinnejších riešení politík zamestnanosti.

Pracovný plán agentúry je zosúladený s politickými usmerneniami Európskej komisie na roky 2021 – 2024 a priamo sa dotýka mnohých kľúčových oblastí politiky zameraných na vytvorenie silnej sociálnej Európy. Výskum nadácie Eurofound podporí najmä politické iniciatívy v rámci Európskeho piliera sociálnych práv po kríze COVID-19 a aktivity spojené okrem iných iniciatív s Európskou stratégiou pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, posilnenou zárukou pre mladých ľudí, balíkom na podporu zamestnanosti mladých ľudí, agendou zručností, ako aj s inováciou a tvorbou pracovných miest a návrhom Európskej komisie na primerané minimálne mzdy v EÚ.

Read less

Kľúčové politické odkazy

Top

Employment and labour markets infographic
Infografika

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

  • Pred odhalením hospodárskeho vplyvu krízy COVID-19 sa oživením európskeho trhu práce priblížila miera zamestnanosti v EÚ k cieľu 75 % stanovenému v stratégii EÚ 2020. Aj keď sú poznatky z predchádzajúcich kríz jedinečné svojou špecifickou povahou, ukázali, že udržanie postavenia pracovníkov na trhu práce a v rámci možnosti zlepšovanie zručností sú dôležitými spôsobmi zabezpečenia rýchleho oživenia.
  • Rast zamestnanosti bol trvale najslabší na stredne platených pracovných miestach, najvýraznejšie počas recesie, a trvale najsilnejší na dobre platených pracovných miestach.
  • Stabilita úrovní neštandardného zamestnania maskuje nárast neistej práce pre určité skupiny, pričom rastie počet pracovníkov s „inými“ alebo „žiadnymi zmluvami“. Pandémia COVID-19 ďalej odhaľuje nepriaznivý stav týchto pracovníkov, ktorých kríza zasiahla najviac a u ktorých existuje riziko, že budú najvážnejšie postihnutí z dlhodobého hľadiska.
  • Rast rôznych druhov neštandardnej práce vedie k hlbšiemu rozdeleniu na trhoch práce v EÚ medzi dobre chránenými pracovníkmi a pracovníkmi s obmedzeným prístupom k sociálnej ochrane a zamestnaneckým právam, čo prispieva k väčšej segmentácii trhu práce.Týka sa to najmä rastúceho počtu osôb v „zloženom neštandardnom“ zamestnaní (s kombináciou neštandardných pracovných stavov: napríklad dočasný a čiastočný úväzok, samostatná zárobková činnosť a čiastočný úväzok).
  • Súčasný nárast neistých pracovných miest si bude vyžadovať politické riešenia na podporu pracovníkov s obmedzeným prístupom k sociálnej ochrane a zastúpeniu. Je to ešte dôležitejšie v kontexte ukazujúceho sa vplyvu pandémie COVID-19, ktorá predstavuje osobitné existenčné riziká pre mnoho osôb s neistou prácou a samostatne zárobkovo činných osôb.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

V roku 2022 bude nadácia Eurofound pokračovať v sledovaní a analýze zmien v štruktúre trhu práce v EÚ, pričom sa sústredí na vzorce súvisiace s postavením v zamestnaní, demografickými charakteristikami pracovníkov a čistou tvorbou a úbytkom pracovných miest podľa odvetví a povolaní, najmä vRead more

V roku 2022 bude nadácia Eurofound pokračovať v sledovaní a analýze zmien v štruktúre trhu práce v EÚ, pričom sa sústredí na vzorce súvisiace s postavením v zamestnaní, demografickými charakteristikami pracovníkov a čistou tvorbou a úbytkom pracovných miest podľa odvetví a povolaní, najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19. Analýza bude čerpať údaje z Európskeho nástroja na monitorovanie pracovných miest (EJM), Európskeho nástroja na monitorovanie reštrukturalizácie podnikov (ERM) a Eurostatu.

V roku 2022 bude pokračovať výskum zameraný na posudzovanie účinnosti konkrétnych druhov politických opatrení na riešenie nedostatku pracovných síl. Zameria sa na opatrenia na riešenie nedostatku v konkrétnych odvetviach alebo povolaniach, v ktorých pandémia COVID-19 tento existujúci nedostatok prehĺbila, a na podporu aktivácie skupín, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne zastúpené na trhu práce, ako sú mladí ľudia, ženy, osoby so zdravotným postihnutím a migranti. Preskúma sa spolupráca so strediskom Cedefop a Európskym orgánom práce, pokiaľ ide o pracovnú mobilitu, a zohľadní sa existujúci výskum Európskej komisie.

V roku 2022 sa aktualizujú aj databázy EJM a databázy udalostí ERM. Obsah databázy podporných nástrojov ERM sa začlení do databázy EU PolicyWatch nadácie Eurofound.

V roku 2022 sa nadácia Eurofound zameria na výskum reštrukturalizácie vo finančnom sektore v dôsledku digitalizácie a ďalších zmien, ako aj na zmeny v oblasti zamestnanosti súvisiace s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a ich vplyv na celkovú kvalitu pracovných miest. Tieto informácie sa doplnia o opatrenia zhromaždené v databáze EU PolicyWatch.

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy na množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
  • Publications (1753)
  • Údaje
  • Ongoing work (6)