Премини към основното съдържание
Abstract

В настоящия доклад се разглежда степента на участие на националните социални партньори в разработването и изпълнението на реформи и политики в контекста на цикъла на европейския семестър и в подготовката на националните програми за реформи. В рамките на NextGenerationEU през 2021 г. държавите членки изготвиха и представиха планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ), чиято цел е да направят европейските икономики и общества по-устойчиви и издръжливи, както и по-добре подготвени за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Социалните партньори споделят, че въпреки задължението за участието им в подготовката и изпълнението на ПВУ процесът на консултации би могъл да бъде по-добре планиран и организиран, тъй като качеството и интензивността на участието в редица държави са доста ниски. Това положение би могло да се подобри, като се осигури по-навременно и пълноценно участие на социалните партньори в изпълнението на ПВУ. Това не само би засилило ангажираността с процеса, но и би повишило ефективността на предвидените политически действия и реформи.

Key findings

Социалните партньори участваха в изготвянето през 2021 г. на националните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) чрез по-голямо разнообразие от условия и процедури в сравнение с предишните цикли на европейския семестър. Качеството и интензивността на участието обаче се определят като нееднакви и доста ниски в относително голям брой от държавите.

Най-често съобщаваният от социалните партньори проблем при изготвянето на плановете за възстановяване и устойчивост е недостатъчното време за провеждане на консултациите, както и липсата на съответна обратна връзка относно техния принос към плановете. Въпреки че регламентът за Механизма за възстановяване и устойчивост изисква от държавите членки да включат в плановете си обобщение на процеса на консултации със социалните партньори и други съответни заинтересовани страни, повечето ПВУ съдържат само кратко описание на този процес без изрично разглеждане на становищата на социалните партньори или посочване кои от тях са били взети предвид.

Цикълът на европейския семестър за 2022 г. е важна възможност за осъществяване на реформите в политиките и инвестициите, с които държавите членки са се ангажирали в националните си планове за възстановяване и устойчивост. Както организациите на работодателите, така и синдикатите изразяват готовност за участие в процеси на консултации, които да спомогнат за изпълнението на мерките на политиката и реформите, предвидени в плановете.

Този ангажимент е от още по-критично значение в контекста на войната в Украйна и очакваното забавяне на растежа и нарастваща инфлация, които вероятно допълнително ще усложнят възстановяването на ЕС от пандемията.

Участието на социалните партньори в ЕС в изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост повишава ефективността на структурните реформи, необходими за постигане на справедлив и приобщаващ устойчив икономически растеж и за гарантиране на социална устойчивост при справянето с най-голямата бежанска криза в Европа от Втората световна война насам. Техният ангажимент е от решаващо значение и за изпълнението на целите на ЕС за двоен преход, същевременно подпомагайки изпълнението на плана за действие за Европейския стълб на социалните права.

The report contains the following lists of tables and figures.

List of tables

 • Table 1: Institutional settings for involving social partners in the creation of RRPs and NRPs
 • Table 2: Procedures for developing RRPs and NRPs in 2021
 • Table 3: Time frame for involvement in the RRP
 • Table 4: Number of meetings reported to be held during the process of involvement
 • Table 5: Time allotted for consultation
 • Table 6: Table 6: Opportunity to contribute to the RRP and NRP and receive feedback
 • Table 7: Social partners’ views explicitly summarised in the RRPs
 • Table 8: Social partners’ influence on the development of the RRP

List of figures

 • Figure 1: Proportion of total measures addressed by each policy dimension, %
 • Figure 2: Methods of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
 • Figure 3: Satisfaction with the outcomes of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
 • Figure 4: Methods of involvement in fairness policy measures, %
 • Figure 5: Satisfaction with the outcomes of involvement in fairness policy measures, %
 • Figure 6: Methods of involvement in sustainability policy measures, %
 • Figure 7: Satisfaction with the outcomes of involvement in sustainability policy measures, %
 • Figure 8: Forms of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impacts of the COVID-19 crisis, %
Number of pages
48
Reference nº
EF21002
ISBN
978-92-897-2253-7
Catalogue nº
TJ-08-22-075-EN-N
DOI
10.2806/25099
Permalink

Cite this publication

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.