Töötingimused ja jätkusuutlik töö

23 December 2019

Vananeva elanikkonnaga seotud demograafilised probleemid ja tööelu mitmekesistumine on tinginud suurema keskendumise jätkusuutlikule tööle kogu elu jooksul. Sellega seoses rõhutatakse töötaja töökoha kvaliteedi ja töökeskkonna tähtsust kogu tema tööelu kestel.

Pikemalt töötamine eeldab paremini töötamist. Töökorraldus ja töötingimused peaksid vastama individuaalsetele vajadustele. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Töötingimused ja jätkusuutlik töö

ELi poliitikakujundajate praegused mureküsimused on töö- ja eraelu tasakaal (eriti töötavatel lapsevanematel), tööelu pikendamine ning õige tasakaalu tagamine paindlikkuse ja turvalisuse vahel. See tähendab ka võitlust deklareerimata töö ja tööga seotud pettuste vastu, investeerimist inimvarasse ja tegelemist märkimisväärse ebavõrdsusega, mida inimesed tööturul kogevad.

Euroopa Komisjoni strateegia „Euroopa 2020“ eesmärk on tagada arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv ning see eeldab keskendumist töökohtade kvaliteedile ja töötingimustele. Seda on rõhutatud komisjoni 2010. aasta uute oskuste ja töökohtade tegevuskavas. Komisjon esitas 2017. aasta aprillis Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi. Samba põhimõtted ja õigused on jaotatud kolme põhikategooriasse, üheks neist on õiglased töötingimused.

Eurofoundi töö

Eurofoundil on tõendatud kogemused töötingimuste eri mõõtmete jälgimisel ja analüüsimisel enam kui 40 aasta jooksul. Nende mõõtmete seas on tööaeg ning töö- ja eraelu tasakaal, töötervishoid, -ohutus ja -heaolu, koolitus ja oskused, töökorraldus, sissetulekud ja väljavaated ning tööga rahulolu.

Eurofound on uurinud konkreetselt meeste ja naiste, eri sektorite ja ametite ning eri vanuses töötajate töötingimusi.

Eurofound on pööranud erilist tähelepanu eakate töötajate olukorrale ning nende suutlikkusele ja tahtele töötada kuni pensionieani. Töö ja tervise seoseid uuritakse tihedas koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA). Töö tuleviku küsimustes teeb Eurofound koostööd ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO).

Põhipanus

2015. aastal korraldatud Eurofoundi kuuenda Euroopa töötingimuste uuringus (EWCS) küsitleti 44 000 töötajat 35 riigist mitmesugustel tööga seotud teemadel. See uuring tugineb eelmistest viiest uuringust saadud kogemustele ning annab riikide, elukutsete, sektorite ja vanuserühmade kaupa ulatusliku ülevaate Euroopa töökeskkonnast. Uuringutulemuste kaardistamise vahend  esitab need andmed interaktiivses vormingus, võimaldades analüüsida muutujaid liikmesriikide ja demograafiliste näitajate kaupa. 

Eurofound on Euroopa töötingimuste uuringu andmeid kasutades välja töötanud indeksid töökohtade kvaliteedi eri mõõtmete hindamiseks Euroopas. Uuritud on ka poliitikat, mis võimaldab inimestel osaleda tööturul kõrge eani, ja konkreetsemalt seda, kuidas tööelu paindlike pensionisüsteemidega pikendada.

EU-OSHAga tehtud koostöö tulemusel on valminud ühisaruanne psühhosotsiaalsete riskide kohta Euroopa töökohtadel. Eurofound on põhjalikumalt uurinud ka füüsilist ja vaimset vägivalda töökohal.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (13)

Kõik (289)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (16)