Töötingimused ja jätkusuutlik töö

13 November 2020

Vananeva elanikkonnaga seotud demograafilised probleemid ja tööelu mitmekesistumine on tinginud suurema keskendumise jätkusuutlikule tööle kogu elu jooksul. Sellega seoses rõhutatakse töötaja töökoha kvaliteedi ja töökeskkonna tähtsust kogu tema tööelu kestel.

Read more

Vananeva elanikkonnaga seotud demograafilised probleemid ja tööelu mitmekesistumine on tinginud suurema keskendumise jätkusuutlikule tööle kogu elu jooksul. Sellega seoses rõhutatakse töötaja töökoha kvaliteedi ja töökeskkonna tähtsust kogu tema tööelu kestel.

Pikemalt töötamine eeldab paremini töötamist. Töökorraldus ja töötingimused peaksid vastama individuaalsetele vajadustele. 

Read less

Viimased uuendused

Working conditions in sectors

Megatrends, such as digitalisation, globalisation, demographic change and climate change, are transforming the world of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

ELi poliitikakujundajate praegused mureküsimused on töö- ja eraelu tasakaal (eriti töötavatel lapsevanematel), tööelu pikendamine ning õige tasakaalu tagamine paindlikkuse ja turvalisuse vaheRead more

ELi poliitikakujundajate praegused mureküsimused on töö- ja eraelu tasakaal (eriti töötavatel lapsevanematel), tööelu pikendamine ning õige tasakaalu tagamine paindlikkuse ja turvalisuse vahel. See tähendab ka võitlust deklareerimata töö ja tööga seotud pettuste vastu, investeerimist inimvarasse ja tegelemist märkimisväärse ebavõrdsusega, mida inimesed tööturul kogevad.

Euroopa Komisjoni strateegia „Euroopa 2020“ eesmärk on tagada arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv ning see eeldab keskendumist töökohtade kvaliteedile ja töötingimustele. Seda on rõhutatud komisjoni 2010. aasta uute oskuste ja töökohtade tegevuskavas. Komisjon esitas 2017. aasta aprillis Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi. Samba põhimõtted ja õigused on jaotatud kolme põhikategooriasse, üheks neist on õiglased töötingimused.

Eurofoundi töö

Eurofoundil on tõendatud kogemused töötingimuste eri mõõtmete jälgimisel ja analüüsimisel enam kui 40 aasta jooksul. Nende mõõtmete seas on tööaeg ning töö- ja eraelu tasakaal, töötervishoid, -ohutus ja -heaolu, koolitus ja oskused, töökorraldus, sissetulekud ja väljavaated ning tööga rahulolu.

Eurofound on uurinud konkreetselt meeste ja naiste, eri sektorite ja ametite ning eri vanuses töötajate töötingimusi.

Eurofound on pööranud erilist tähelepanu eakate töötajate olukorrale ning nende suutlikkusele ja tahtele töötada kuni pensionieani. Töö ja tervise seoseid uuritakse tihedas koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA). Töö tuleviku küsimustes teeb Eurofound koostööd ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO).

Põhipanus

2015. aastal korraldatud Eurofoundi kuuenda Euroopa töötingimuste uuringus (EWCS) küsitleti 44 000 töötajat 35 riigist mitmesugustel tööga seotud teemadel. See uuring tugineb eelmistest viiest uuringust saadud kogemustele ning annab riikide, elukutsete, sektorite ja vanuserühmade kaupa ulatusliku ülevaate Euroopa töökeskkonnast. Uuringutulemuste kaardistamise vahend  esitab need andmed interaktiivses vormingus, võimaldades analüüsida muutujaid liikmesriikide ja demograafiliste näitajate kaupa. 

Eurofound on Euroopa töötingimuste uuringu andmeid kasutades välja töötanud indeksid töökohtade kvaliteedi eri mõõtmete hindamiseks Euroopas. Uuritud on ka poliitikat, mis võimaldab inimestel osaleda tööturul kõrge eani, ja konkreetsemalt seda, kuidas tööelu paindlike pensionisüsteemidega pikendada.

EU-OSHAga tehtud koostöö tulemusel on valminud ühisaruanne psühhosotsiaalsete riskide kohta Euroopa töökohtadel. Eurofound on põhjalikumalt uurinud ka füüsilist ja vaimset vägivalda töökohal.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Töötingimused ja jätkusuutlik töö

Liitu meie uudiskirjaga!

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (306)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Töötingimused ja jätkusuutlik töö

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.