Töötingimused ja kestlik töö

28 September 2022

Töötingimused ja kestlik töö on üks kuuest Eurofoundi (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse) tööprogrammi põhitegevusest aastateks 2021–Read more

Töötingimused ja kestlik töö on üks kuuest Eurofoundi (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse) tööprogrammi põhitegevusest aastateks 2021–2024. Eurofound jätkab tegutsemist valdkonna arengute seire ja analüüsi keskusena, jälgides muu hulgas, kuidas COVID-19 kriis on mõjutanud töötingimusi ja töökohtade kvaliteeti ning töökohtade tavasid.

Aastatel 2021–2024 annab Eurofound olulisi ülevaateid ELi töötingimuste ja kestliku töö probleemide ja prognooside kohta. Tuginedes valdkonna pikaajalistele eksperditeadmistele, analüüsib Eurofound suundumusi ja arengut ajas ning tuvastab tekkivad töötingimuste ja töökohtade kvaliteedi probleemid. Analüüs hõlmab eri riike, sektoreid, kutsealasid ja töötajarühmi ning käsitleb näiteks järgmist: töökorraldus ja kaugtöötööaegtöö- ja eraelu tasakaal võrdne kohtlemine tervishoid ja heaolu töökohas oskused ja koolitus sissetulek ja väljavaated ning tööga rahulolu. Erilist tähelepanu pööratakse ebastandardsetele tööhõivevormidele , eriti füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Arvestades vananevast elanikkonnast tulenevaid ELi demograafilisi probleeme ja tööelu mitmekesisuse suurenemist, jätkab Eurofound tegurite uurimist, mis võimaldavad suuremal arvul töötajatel kauem tööturule jääda. Samuti pööratakse tähelepanu töökohtade kvaliteedi parandamisele, mis võimaldab suuremat osalemist tööturul ja töötajate suuremat motiveeritust, aidates kaasa kestlikule tööle kogu elu jooksul.

Töö ja tervise seoseid uuritakse tihedas koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametiga (EU-OSHA). Eurofoundi eesmärk on tugineda koostööle Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO) küsimustes, mis on seotud töö ja töötingimuste tulevikuga ülemaailmsel tasandil.

„Üldiselt on see hea uudis, sest töötingimused Euroopa Liidus paranevad (isegi kui väga aeglaselt), kuid tekitab muret, et see ei pruugi kehtida kõigi töötajarühmade kohta. See sõltub suuresti sellest, mis sektoris töötada, ja haridustasemest ning – aus olles – ka sellest, kas olete mees või naine.“

Barbara Gerstenberger, tööelu uurimise osakonna juhataja

Read less

Viimased uuendused

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Do we really have the right to disconnect?

Telework has become a permanent feature of working life in Europe. While we’ve seen the benefits of more flexible ways...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Töötingimused ja kestlik töö

Liitu meie uudiskirjaga!

Sidusrühmade prioriteetide käsitlemine

Top

Eurofoundi uuringutegevuse eesmärk on aidata võtta poliitikameetmeid töötingimuste ja töökohtade kvaliteedi parandamiseks, liikudes samas kestliku töö suunas ning aidates lahendada ELi ja liikmesriikide tasandil töö ja tööhõive probleeme.Read more

Eurofoundi uuringutegevuse eesmärk on aidata võtta poliitikameetmeid töötingimuste ja töökohtade kvaliteedi parandamiseks, liikudes samas kestliku töö suunas ning aidates lahendada ELi ja liikmesriikide tasandil töö ja tööhõive probleeme. Eurofound keskendub kiireloomulistele probleemidele ja konkreetsetele riskirühmadele ning valitud elementide analüüsimisele.

Sihtasutuse töökava on kooskõlas Euroopa Komisjoni poliitikasuunistega järgmiseks neljaks aastaks, olles otsene sisend mitmele poliitika põhivaldkonnale, mille eesmärk on luua tugev sotsiaalne Euroopa. Eelkõige toetab Eurofoundi uuringutegevus Euroopa sotsiaalõiguste samba poliitikalgatusi seoses COVID-19 kriisi tagajärgedega ning tegevustega, mis on muu hulgas seotud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga aastateks 2020–2025, tugevdatud noortegarantii, noorte tööhõive toetamise paketi, oskuste tegevuskava, samuti innovatsiooni ja töökohtade loomisega ning Euroopa Komisjoni ettepanekuga piisava miinimumpalga kohta ELis.

Read less

Poliitika põhisõnumid

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Infograafik 2021

Eurofoundi uuringute põhitulemused on poliitikakujundajatele sisendiks teatud põhiprobleemide käsitlemisel selles valdkonnas.

  • Töötingimuste parandamine on töötajate ja tööandjate jaoks väga oluline. Arvestada tuleb paljusid töökohtade kvaliteedi aspekte. Kvaliteetsed töökohad võimaldavad inimestele pikemat ja paremat tööelu, toetades kestlikku tööd ning töö- ja eraelu positiivset tasakaalu.
  • Töötingimused ELis üldiselt paranevad, isegi kui arengukiirus on järkjärguline. Teatud töötajarühmade jaoks ei ole areng olnud sama kiire: see sõltub töölepingu liigist, sektorist ja haridustasemest.
  • Töötingimuste ja töökohtade kvaliteedi parandamiseks ELis on palju viise. Valitsustel on loomulikult oluline roll regulatiivse raamistiku kehtestamisel. Olulised osalejad on ka töötajad ja tööandjad ning nende organisatsioonid. Töötamise kvaliteedi paljude mõõtmete puhul toimuvad muutused töökohas.
  • Ainult viiendik Euroopa ettevõtetest on lahendanud saladuse, kuidas saavutada optimaalne tööheaolu ja äritegevuse tulemuslikkus. On tõendatud, et suurte investeeringute ja suure kaasatusega töökohad pakuvad töötajatele ja tööandjatele parimaid tulemusi, suurendades tulemuslikkust ja parandades töökohtade kvaliteeti töötajate iseseisvuse suurendamise, töötajate kaasatuse soodustamise ning koolituse ja õppimise edendamise kaudu.
  • Paljudel inimestel, eriti lapsevanematel ja teistel hooldajatel, on raske ühitada töiseid ja tööväliseid kohustusi. Kuigi paindlik töökorraldus võib aidata nende raskuste lahendamisel, tekitab see ka probleeme. Näiteks kaugtöö annab suurema vabaduse valida, millal ja kus töötada, kuid võib põhjustada ka ületöötunde, olla intensiivsem ja raskendada tööst väljalülitumist.
  • Kaugtöö sagenemine COVID-19 pandeemia ajal on hägustanud töö- ja eraelu piire. Valitsused ja sotsiaalpartnerid arutavad algatusi, et kehtestada õigus katkestada ühendus, et hoida ära suure arvu töötajate sattumine füüsilise ja emotsionaalse kurnatuse ohtu.
  • Tulevikus peavad sotsiaalpartnerid seadma eesmärgi lisada õigusraamistikesse ja kokkulepetesse sätted, mis käsitlevad kaugtöö vabatahtlikkust töötajatele või teatud ülesannete sobivust kaugtööks. Samuti on väga oluline selgitada, kuidas tööandjad osalevad kodunt töötamisega seotud kulude katmises, ning võrdse töötasu ja koolitustele juurdepääsu tagatised neile, kes töötavad kodunt.
Read less

Praegused ja toimuvad uuringud

Top

Eurofound jätkab üleeuroopaliste uuringute tegemist, keskendudes eelkõige COVID-19 pandeemia mõjule ja töökohtade kvaliteedile. 2022. aastal avaldab amet 2021. aastal arvutipõhiste telefoniküsitlustena tehtud Euroopa töötingimuste uuringu tulemused.

Read more

Eurofound jätkab üleeuroopaliste uuringute tegemist, keskendudes eelkõige COVID-19 pandeemia mõjule ja töökohtade kvaliteedile. 2022. aastal avaldab amet 2021. aastal arvutipõhiste telefoniküsitlustena tehtud Euroopa töötingimuste uuringu tulemused.

Uue andmekogumi analüüsimisel uuritakse mittestandardseid tööhõivevorme ja eri liiki füüsilisest isikust ettevõtjate töötingimusi, võrreldes eri kategooriate töökohtade kvaliteeti ja töötulemusi. Euroopa töötingimuste uuringu ning e-uuringu „Elamine, töötamine ja COVID-19“ andmete põhjal uurib Eurofound psühhosotsiaalsete riskide esinemist valdkondades ja kutsealadel, analüüsib seoseid konkreetsete töötingimustega ning tuvastab tööressursid, mis võivad aidata töötajaid kaitsta. 2022. aastal alustatakse ka pandeemia ajal elutähtsate kutsealade töötajatena määratletud töötajate töökohtade kvaliteedi ja töötulemuste uurimist.

Eurofound uurib jätkuvalt COVID-19 mõju töötingimustele ja -tavadele, eelkõige kaugtööle kriisi eel ja ajal valdkondade ja kutsealade järgi, samuti pandeemia mõju töökohtade kvaliteedile. See uurimistöö põhineb 2020. aasta Euroopa ettevõtete uuringu järelküsitlusel, Euroopa töötingimuste uuringu 2021. aasta eriväljaandel ning e-uuringu „Elamine, töötamine ja COVID-19“ mitmel voorul. Kaugtöö valdkonnas tehakse lisauuringuid, mis käsitlevad õigust olla mittekättesaadav, sellise poliitika mõju töötajate heaolule ning töö- ja eraelu tasakaalule ettevõtte tasandil.

Järgmistes jaotistes on juurdepääs selle teema paljudele väljaannetele, andmetele ja tegevusele.

Read less
  • Publications (2537)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Publications

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Töötingimused ja kestlik töö

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.