Liigu edasi põhisisu juurde
shutterstock_woman_records_working_time.jpg

Tööaeg

Tööaeg osutab ajavahemikule, mil kooskõlas riiklike õigusaktide ja/või tavadega töötaja teeb tööd: ta on tööandja käsutuses ja täidab oma töökohustusi või -ülesandeid. Eri ametikohtadel või eluetappidel on töötajate töötundide arv varieerub ning erinevuste määratlemisel on eriti oluline töötaja sugu.

Topic

Recent updates

eurofound-talks-20-rtd.png

In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with Eurofound Research Manager Tina Weber about new research on the right to disconnect, the evolution of the right to disconnect...

Podcast

EU context

Tööaeg on peamine tööelu mõjutav tegur ja selle reguleerimine on olnud aastakümneid nii riikide kui ka ELi tasandil peetud poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete arutelude keskmes. Selleks et tagada töötajate tervisekaitse ja ohutus, kohustatakse ELi tööaja direktiiviga kõiki liikmesriike kehtestama tööaja miinimumnormid kõikidele töötajatele kogu ELis. See sisaldab nädalase maksimaalse tööaja (kuni 48 tundi), minimaalse puhkeaja ja pauside, põhipuhkuse, öötöö ja vahetustega töö norme.

Eurofoundi töö

Eurofound on juba aastaid kogunud teavet tööaja eri aspektide ja nende mõju kohta meeste ja naiste töötingimustele ja elukvaliteedile ELis. Eurofoundi tööaja uuringute eesmärk on paremini mõista tööaja korraldust ja selle mõju tööhõivele, tootlikkusele, heaolule ning töö- ja eraelu tasakaalule. Andmeid kollektiivselt kokkulepitud tööaja ja sotsiaalpartnerite rolli kohta on regulaarselt avaldatud ning neid on hiljuti analüüsitud ka pikaajalisest perspektiivist. Meeste ja naiste tööaja võrdlusuuringud näitavad, et meeste tööaeg on tõenäoliselt pikem ja naised tegelevad tõenäoliselt rohkem tasustamata kodutööga.

Tööaja reguleerimine ja korraldus

Tööaja reguleerimine aitab suurendada töö- ja eraelu tasakaalu ning ka osalemist tööturul. Kiiresti muutuvas majanduskliimas vajavad ettevõtted ja töötajad paindlikkust. Eurofound on uurinud tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu suhet elukäigu perspektiivis.

Uuringus on vaadeldud tööajakorralduse eri aspekte ning mõju tootlikkusele ja töötingimustele. Kuna tööajakorraldus on muutumas, analüüsis Eurofound koos Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga hiljuti kaugtöö ja info- ja sidetehnoloogiaga seotud liikuva töö mõju sellise töökorraldusega seotud töötajate tööajale.

Hiljutises tööaja pikaajalise perspektiivi uuringus analüüsitakse 21. sajandi alguses ELis kollektiivselt kokkulepitud tööaja aspektide arengut. Selles keskendutakse eelkõige viiele valdkonnale: kemikaalid, metallitööstus, pangandus, jaemüük ja avalik haldus. Aruandes kirjeldatakse institutsioonilisi tööaja reguleerimise süsteeme ning hinnatakse nii kokkuleppelise kui ka tavalise tööaja muutusi ajavahemikus 1999–2014.

Uuringu analüüsis käsitletud tööaeg

Tööaja küsimustega seotud andmeid pakuvad Eurofoundi kolm suurt uuringut.

Euroopa töötingimuste uuringus käsitletakse tööaega eri vaatenurkadest. Euroopa kuuendas töötingimuste uuringus (2015) oli tööaeg üks seitsmest töökoha kvaliteedi näitajast. Selle alusel mõõdeti pika tööaja esinemist, pauside pikkust, ebatüüpilist tööaega, tööajakorraldust ja paindlikkust ning nende mõju töötajate tervisele ja heaolule. Uuringutulemuste põhjal on 43% töötajatel väga korrapärane töögraafik.

Eurofound uuris hiljuti kuuenda töötingimuste uuringu andmete põhjal jätkusuutlikuks tööks vajalikku tööajakorraldust. Analüüsis keskendutakse tööajakorralduse, töö- ja eraelu tasakaalu ning tööaja eelistuste ning töötajate tervise ja heaolu vahelistele seostele. Samuti hinnatakse praeguste töötingimuste ja tööajakorralduse jätkusuutlikkust.

Euroopa elukvaliteedi uuringus vaadeldakse nii tasustatud kui ka tasustamata töö ajakorraldust ning mõju töö- ja eraelu tasakaaluga seotud rahulolule.

Tööajakorraldus võib oluliselt mõjutada ettevõtete tõhusust, tootlikkust ja konkurentsivõimet, samuti nende töötajate tervist, heaolu ja motivatsiooni. Euroopa ettevõtete uuringu põhjal uuris Eurofound põhjalikult ka tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu. Vaadeldi paindliku tööajakorralduse ja -arvestuse levikut, osaajaga tööd, ületunnitööd ja mittestandardset tööaega; vanemapuhkust ja muud pikaajalist puhkust; järkjärgulist ja varajast pensionile jäämist; ning töö- ja eraelu tasakaalu toetavat konkreetset ettevõtete poliitikat.

Esiletõstetud materjal: EurWORKi temaatiline ülevaade pühapäeval töötamisest Euroopas

23. september 2016 – ELi liikmesriigid on vastu võtnud seadused, mis reguleerivad kaupluste ja ettevõtete pühapäevaseid lahtiolekuaegu. Siiski on ka liikmesriike, kus uued õigusaktid piiravad lahtiolekuaega. Euroopa töötingimuste uuringu kohaselt suurenes ajavahemikul 2010–2015 pühapäeviti töötavate töötajate osakaal, toetades ideed, et pühapäeviti töötamine on muutumas üha tavalisemaks nähtuseks.
Mis toimub pühapäeval töötamisega Euroopas?

Allikad

Eurofound research

For many years now, Eurofound has collected information on various aspects of working time and their implications for working conditions and quality of life of men and women in the EU. Eurofound’s studies on working time aim to improve understanding of how long workers work and how their time is organised and the implications of working time patterns for employment, productivity, well-being and the balance between work and private life. Data on collectively agreed working time and the role of the social partners have been published regularly, and have also been analysed from a long-term perspective. Research on men’s working time versus women’s shows that men are much more likely to work longer hours and women are more likely to spend more time doing unpaid domestic work. While most individuals, regardless of their sex, seem to be satisfied with their current working time, the majority of those expressing a preference to change their working time say they would like to reduce their hours.

Regulation and organisation of working time

Regulating working time has a role to play in increasing work–life balance and also labour market participation. In a fast-changing economic climate, companies and workers need flexibility. Eurofound has explored the relationship between working time and work–life balance in a life course perspective.

Research has looked at the various aspects of the organisation of working time and the implications for productivity and working conditions. As the organisation of working time is changing, Eurofound together with the International Labour Organization examined the effects of telework and ICT-mobile work on the working time of those engaged in such work arrangements.

Taking a long-term perspective on working time, Eurofound has examined the evolution of aspects of collectively agreed working time in the EU at the beginning of the 21st century. The research focused in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. It described the institutional regimes of working time regulation and assesses changes in agreed working hours and usual working hours between 1999 and 2014.

Eurofound has also looked at the national approaches on how and when breaks from work should be taken. The research compares different approaches among Member States, gives examples of judicial rulings, highlights some types of work that attract special consideration and looks into causal relationships between breaks, health and performance at work.

Research on new ways of working fostered by digitalisation like teleworking and platform work have highlighted the increasing trend towards flexible working with far-reaching implications for the duration and organisation of working time. These aspects are also part of the regulatory debate at EU and national level, for instance wtih the adoption of legislation on the right to disconnect. 

Working time in survey analysis

Eurofound’s three major surveys provide data on issues related to working time.

The European Working Conditions Survey (EWCS) covers working time from various angles. In the 2021 European Working Conditions Telephone Survey (EWCTS), working time arrangements was one of six dimensions of job quality analysed. This dimension includes unsocial work schedules (as a job demand) and working time flexibility (as a job resource). The EWCTS captured four types of working time that are generally regarded as unsocial: regularly working in one’s free time, regularly working at night, working long hours and regularly being required to work at short notice. Flexibility in working hours is positively related to worker’s well-being and supports a healthy balance between their personal and working lives. The EWCTS highlighted the ease with which an individual can take an hour or two off during working hours to attend to a personal matter as an indicator of such flexibility. 

Using EWCS 2015 data, Eurofound has examined working time patterns for sustainable work. The analysis looks at the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, as well as workers’ health and well-being. It also assesses how sustainable the current working conditions and working time patterns are into the future.

The European Quality of Life Survey (EQLS) looks at working time arrangements, both paid and unpaid, and their impact on satisfaction with work–life balance.

Working time arrangements can have a significant bearing on the efficiency, productivity and competitiveness of companies, not to mention the health, well-being and motivation of their employees. Through its European Company Survey (ECS), Eurofound has also carried out comprehensive research on working time and work–life balance. It has looked at the prevalence of flexible working time arrangements and working time accounts, part-time work, overtime and non-standard working hours; parental and other long-term leave; phased and early retirement; as well as specific policies to support work–life balance in companies.

Key outputs

ef23007-card-cover.png

This report examines the average weekly working hours across Europe in 2021 and 2022. It covers important developments resulting from legislative reforms in collective bargaining at national or sectoral level...

24 oktoober 2023
Publication
Research report
ef22005_card_cover.png

Aruanne tutvustab Eurofoundi uuringut kaugtöö kohta COVID-19 pandeemia ajal 2020. ja 2021. aastal. Selles uuritakse kaugtöö sageduse muutusi, kodunt töötamise tingimusi ja kaugtöö eeskirjade muutumist. Selgus, et pandeemia tõttu sagenes...

8 detsember 2022
Publication
Research report
ef22012_card_cover.png

Ranged rahvatervise piirangud, mida valitsused rakendasid 2020. aastal, et ohjeldada COVID-19 pandeemiat, muutsid järsult tööelu ja jätkasid selle kujundamist järgnenud kahe aasta jooksul. 2021. aasta märtsist novembrini peeti 36 riigis...

29 november 2022
Publication
Research report
ef22032_card_cover.png

Selle aruande eesmärk on kaardistada ja analüüsida kaugtöö valdkonna õigusakte ja kollektiivläbirääkimisi 27 liikmesriigis ja Norras. Aruandes tuuakse esile peamised riikidevahelised erinevused ja sarnasused seoses kaugtöö valdkonna õigusaktide ja nende...

1 september 2022
Publication
Research report
ef20050_card_cover.png

Disclaimer: Please note that this report was updated with revised data (specifically for Bulgaria) on 23 March 2021.Aruande eesmärk on hinnata COVID-19 kriisi algset mõju Euroopa tööhõivele (kuni 2020. aasta II...

11 märts 2021
Publication
Research report
ef20021en_card_cover.png

See juhtaruanne võtab kokku programmiperioodil 2017–2020 tehtud Eurofoundi töötingimuste uuringute peamised järeldused. Selles kaardistatakse alates 2000. aastast tehtud edusammud töötingimuste parandamisel ja vaadeldakse, kas kõik töötajad on positiivsetest muutustest võrdselt...

26 veebruar 2021
Publication
Flagship report

Current and ongoing research

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Eurofound expert(s)

jorge-cabrita-2023.png

Jorge Cabrita is a senior research manager in the Working Life unit. He is responsible for formulating, coordinating and managing European-wide research, and promoting the...

Senior research manager,
Working life research unit
Oscar Vargas Llave

Oscar Vargas Llave is a research manager in the Working Life unit at Eurofound and manages projects on changes in the world of work and the impact on working conditions and related...

Research manager,
Working life research unit
Publications results (214)

This report explores EU Member States’ legislation around the right to disconnect and assesses the impact of company policies in this area on employees’ hours of connection, working time, work–life balance, health and well-being, and overall workplace satisfaction.

30 November 2023

Using data from the European Working Conditions Telephone Survey 2021 and building on a theoretical model that differentiates between job stressors and job resources, this report examines key psychosocial risks in the workplace and their impact on health.

23 November 2023

This report examines the average weekly working hours across Europe in 2021 and 2022. It covers important developments resulting from legislative reforms in collective bargaining at national or sectoral level, drawing on debates about the reduction of working time and the four-day working week.

24 October 2023

This publication comprises individual country reports on developments in working life in each of the 27 EU Member States and Norway in 2022, based on national research and survey results. The topics covered include the policy responses of governments to inflation and how inflation has featured in

05 May 2023

Aruanne tutvustab Eurofoundi uuringut kaugtöö kohta COVID-19 pandeemia ajal 2020. ja 2021. aastal. Selles uuritakse kaugtöö sageduse muutusi, kodunt töötamise tingimusi ja kaugtöö eeskirjade muutumist. Selgus, et pandeemia tõttu sagenes kaugtöö järsult: 2021. aastal kaugtöötas kaks kümnendikku

08 December 2022

Ranged rahvatervise piirangud, mida valitsused rakendasid 2020. aastal, et ohjeldada COVID-19 pandeemiat, muutsid järsult tööelu ja jätkasid selle kujundamist järgnenud kahe aasta jooksul. 2021. aasta märtsist novembrini peeti 36 riigis üle 70 000 vestluse Euroopa töötingimuste telefoniküsitluse

29 November 2022

Selle aruande eesmärk on kaardistada ja analüüsida kaugtöö valdkonna õigusakte ja kollektiivläbirääkimisi 27 liikmesriigis ja Norras. Aruandes tuuakse esile peamised riikidevahelised erinevused ja sarnasused seoses kaugtöö valdkonna õigusaktide ja nende hiljutiste muudatustega. Samuti uuritakse

01 September 2022

This publication consists of individual country reports on working life during 2021 for 28 countries – the 27 EU Member States and Norway. The country reports summarise evidence on the impact of the COVID-19 pandemic on working life based on national research and survey results during 2021. They

19 May 2022

Despite the well-known adverse effects of regular long working hours on workers’ health, well-being and performance, many workers in the EU continue to work beyond their normal hours. Part of this additional working time is classified as overtime. This report takes a comparative overview of how

10 March 2022

COVID-19 pandeemia sulges või piiras paljusid majandustegevusalasid 2020. aastal, millel on tööturule kaugeleulatuv mõju. Pandeemia alguses vähenes tööhõive järsemalt kui ülemaailmse finantskriisi ajal. Veelgi suurem töötundide vähenemine tulenes töötajate ulatuslikust riigi toetatud sundpuhkusele

19 October 2021

Online resources results (559)

In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with Eurofound Research Manager Tina Weber about new research on the right to disconnect, the evolution of the right to disconnect in Europe, the reasons why legislative and procedural actions are being called for, the impacts that effective

15 aprill 2024

Flexible work increases post-pandemic, but not for everyone

Even before the outbreak of COVID-19, various forms of flexible work, such as teleworking and flexitime, were in place across EU Member States. However, the pandemic led to a surge in flexible working practices with many workers wanting to focus on their work–life balance and have more time for

Working life in Moldova

Eurofound and the European Training Foundation have developed the first working life country profile for Moldova in recognition of its new status as an EU candidate country. The profile is intended to provide an overview of Moldova’s key socioeconomic characteristics and regulations to serve as a ba

Working life in Georgia

Eurofound and the European Training Foundation have developed the first working life country profile for Georgia, which is an EU candidate country. The profile is intended to provide an overview of Georgia’s key socioeconomic characteristics and regulations to serve as a background for its work t

Female teleworker taking notes during video conference on her laptop

Workers want to telework but long working hours, isolation and inadequate equipment must be tackled

The COVID-19 pandemic prompted a surge in telework, with dramatic increases in the number of employees working from home (teleworking) in many European countries. What for many employees started out as a mandatory move seems to have transformed into a preference among the majority for part-time or

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality 11 March 2021, European Economic and Social Committee (EESC) virtual meeting Presentation by Maria Jepsen, Acting Executive Director, Eurofound

22 märts 2021

Labour market regulation, effectiveness of legal rights and obligations, and safety and health at work 9 March 2021 Presentation by Barbara Gerstenberger, Head of unit - Working life, Eurofound

9 märts 2021

Connecting and disconnecting and work-life balance 9 March 2021 Presentation by Tina Weber, Research manager - Employment unit, Eurofound

9 märts 2021

Blogs results (9)

The jury is still out on the question whether men and women are from distinct planets. When it comes to the world of work, however, they are worlds apart.

25 oktoober 2023
ef23048.png

Europe Day is a celebration of unity, solidarity and harmony. While we may not have had much to celebrate this past year, one thing we can be proud of is how Europe has come together in the face of large-scale challenges and threats, showing that solidarity is the key to resilience and resolve.

8 Mai 2023
ef21048.png

​​​​​​​To date, close to six million workers in the EU have lost their jobs due to COVID-19. Many businesses have closed their doors forever or been pushed to the brink, bringing severe financial and psychological hardship to the individuals and families affected. However, the toll of the pandemic c

9 veebruar 2021
image_blog_100_years_12112019.png

The International Labour Organization (ILO) met for the first time 100 years ago, and right at the top of the agenda for discussion for this new specialised UN agency was the 8-hour working day. This discussion subsequently resulted in the Hours of Work (Industry) Convention, which stated that ‘The

12 november 2019
image2_blog_the_challenge_of_plenty_19112018.png

Unemployment in the EU is continuing to fall, with the rate approaching its 2008 low point. This is good news: the Europe 2020 target of 75% employment in the working age population is now in sight for many Member States. However, as unemployment reaches new lows, the opposite problem is emerging –

19 november 2018
Rethinking working time in Europe

The results of recent research on working time patterns in the EU constitute a strong plea for working time policies that clearly acknowledge the life course perspective. This means that working time must not only be thought and organised in daily, weekly, monthly and/or yearly terms but also take i

1 november 2017
working_longer.jpg

There are limits to the effectiveness of member states’ pension reforms. Europe, it’s often said, is experiencing a worsening ageing crisis. European governments grappling with this and the related unsustainability of many pension schemes have taken measures to keep older workers longer in employmen

26 september 2016
dmwr2btpmzmq8yibnnb9.jpg

​Nowadays we all know that long or excessive working hours may have serious negative impacts on a person’s health and wellbeing. Eurofound‘s new report 'Working time developments in the 21st century' suggests that if working time standards are mainly left to legislation or to be set unilaterally by

4 märts 2016
hd3456uojt1rbbtnbs0f.jpg

The latest research from Eurofound on working conditions in Europe highlights that the 9-to-5 day is not the norm for many workers, and work commonly spills over into home life. Such patterns make it difficult to balance work and life outside work.

25 november 2015
Data results (26)

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.