Zatrudnienie i rynki pracy

29 Marzec 2023

Zatrudnienie i rynki pracy stanowią jeden z sześciu głównych obszarów działań określonych w programie prac Eurofound na lata 2021Read more

Zatrudnienie i rynki pracy stanowią jeden z sześciu głównych obszarów działań określonych w programie prac Eurofound na lata 2021–2024. Eurofound będzie kontynuować swoją działalność jako centrum wiedzy specjalistycznej w zakresie monitorowania i analizowania sytuacji na rynkach pracy, w szczególności w odniesieniu do poważnych wyzwań, z jakimi będą się musiały zmierzyć te rynki w wyniku pandemii COVID-19. Gromadzone dane i badania będą dotyczyły głównie konsekwencji pandemii dla warunków pracy i zatrudnienia oraz sposobów na zapewnienie funkcjonowania i inkluzywności rynku pracy.

W latach 2021–2024 badania Eurofound dostarczą istotnej wiedzy na temat wyzwań i perspektyw w obszarze zatrudnienia i rynków pracy UE. Eurofound ma ważną rolę do odegrania w zakresie monitorowania tendencji na rynku pracy oraz monitorowania wpływu tych tendencji na sytuację różnych grup pracowników.

W ogólnym ujęciu badania będą ukierunkowane na zmieniającą się strukturę rynku pracy oraz prowadzone z wykorzystaniem sprawdzonych instrumentów monitorowania Eurofound, Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia (ang. European Jobs Monitor, EJM) i Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji (ang. European Restructuring Monitor, ERM), jak również w oparciu o dane Eurostatu. W sytuacji wysokiego poziomu bezrobocia, prognozowanego w niektórych krajach, regionach, sektorach i zawodach, które uderzy również w pracowników z najbardziej niepewnym zatrudnieniem i najbardziej narażonych na zagrożenia, instrumenty te pomogą zidentyfikować sektory, zawody i kwalifikacje w fazie wzrostowej lub malejącej. Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji będzie również kontynuować badanie przypadków restrukturyzacji na szeroką skalę, instrumentów prawnych oraz instrumentów wsparcia, jak również środków tworzonych przez partnerów społecznych i władze publiczne w celu wsparcia pracowników zmieniających pracę lub sektor zatrudnienia.

Eurofound skoncentruje się również na problemie niedoboru pracowników oraz niewykorzystanych zasobów ludzkich i zdolności w niektórych sektorach i zawodach, który pogłębił się podczas pandemii COVID-19, poprzez analizowanie interwencji w ramach polityki i praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa. Do poszczególnych zagadnień zaliczać się będą: niedopasowanie umiejętności czas pracy , mobilność zawodowa i geograficzna, integracja migrantów oraz zatrudnienie grup niedostatecznie reprezentowanych na rynku pracy, takich jakosoby młodekobiety i osoby z niepełnosprawnościami . Eurofound ukierunkuje swoje działania również na sektory charakteryzujące się niedoborem pracowników, który staje się coraz bardziej naglącym problemem z powodu pandemii. Wyniki powyższych działań posłużą na etapie prac przygotowawczych nad kolejną edycją europejskiego badania przedsiębiorstw .

Eurofound będzie również kontynuować współpracę w tym obszarze ze Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) Komisji Europejskiej. Badania nad restrukturyzacją zostaną wykorzystane na potrzeby działalności Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ESF+). Powiązania z siostrzaną agencją Cedefop i Europejskim Urzędem ds. Pracy Zostaną wykorzystane w odniesieniu do umiejętności i mobilności zawodowej w kontekście polityk zatrudnienia ukierunkowanych na zmniejszenie niedoboru pracowników.

„Nadal sześć na dziesięć osób jest zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony. Mimo że posiadane przez nas dane dotyczące „niestandardowego zatrudnienia”, tj. na niepełny etat lub na czas określony, tak naprawdę nie zmieniły się przez ostatnie 5-10 lat, to sygnalizują one trend w kierunku bardziej niepewnych form zatrudnienia. Należy przy tym zaznaczyć, że osoby zatrudnione na umowach niegwarantujących pewności zatrudnienia nie mają takiego samego dostępu do ochrony socjalnej i pracowniczej”.

Tina Weber, kierownik ds. badań, Dział Zatrudnienia

Read less

Ostatnie zmiany

Where are the shortages, where are the workers? The drivers behind labour shortages in Europe and how to tackle them

On 29 March 2023, Eurofound and the European Labour Authority (ELA) are organising a one-day event on labour shortages...

Skills alone will not solve labour shortages in Europe

Reducing the levels of labour shortages in Europe - which are limiting production and service delivery in several...

Measures to tackle labour shortages: Lessons for future policy

As economies begin to recover from the COVID-19 pandemic, labour shortages are becoming increasingly evident despite...

Realizacja priorytetów zainteresowanych stron

Top

Celem badań prowadzonych przez Eurofound jest zapewnienie wsparcia dla działań w zakresie polityki w celu dostarczania wiedzy umożliwiającej zmiany strukturalne, zwłaszcza w okresie po pandemii CORead more

Celem badań prowadzonych przez Eurofound jest zapewnienie wsparcia dla działań w zakresie polityki w celu dostarczania wiedzy umożliwiającej zmiany strukturalne, zwłaszcza w okresie po pandemii COVID-19. Mają one pomóc podjąć wyzwania stojące przed UE i poszczególnymi państwami w obszarze zatrudnienia i struktur rynku pracy.

Eurofound gromadzi zwłaszcza dane i analizuje trendy w obszarze zatrudnienia i zmian zachodzących na rynkach pracy, określając i badając braki i grupy narażone na zagrożenie, aby dostarczyć Komisji Europejskiej i innym instytucjom unijnym, organom państw członkowskich i partnerom społecznym wsparcia koniecznego do opracowywania bardziej skutecznych polityk dotyczących zatrudnienia.

Plan pracy agencji jest zharmonizowany z wytycznymi politycznymi Komisji Europejskiej na lata 2021–2024, mając bezpośredni wpływ na liczbę kluczowych obszarów polityki ukierunkowanych na budowanie silnej Europy kładącej nacisk na kwestie socjalne. Badania Eurofound będą stanowiły zwłaszcza wsparcie dla inicjatyw politycznych realizowanych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych po kryzysie wywołanym przez COVID-19 oraz dla działań powiązanych z inicjatywami takimi, jak europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025, rozszerzona gwarancja dla młodzieży, pakiet wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, program na rzecz umiejętności, a także innowacje i tworzenie miejsce pracy oraz wniosek Komisji Europejskiej w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.

Read less

Kluczowe przesłania polityczne

Top

Employment and labour markets infographic
Infografika

Główne wyniki badań prowadzonych przez Eurofound dostarczają decydentom informacji, które pomagają im reagować na kluczowe kwestie w danym obszarze.

  • Przed pojawieniem się gospodarczych skutków spowodowanych przez COVID-19, pobudzenie na europejskim rynku pracy sprawiło, że wskaźnik zatrudnienia UE był bliski celowi 75% określonemu w strategii „Europa 2020”. Poprzednie kryzysy, mimo niepowtarzalnej specyfiki każdego z nich, pokazały, że utrzymanie przywiązania pracowników do rynku pracy oraz, w miarę możliwości, podnoszenie kwalifikacji, to ważne sposoby zapewnienia szybkiego ożywienia gospodarczego.
  • Wzrost zatrudnienia jest niezmiennie najsłabszy w przypadku pracy za średnie wynagrodzenie – szczególnie podczas recesji – oraz najsilniejszy w przypadku dobrze płatnej pracy.
  • Stabilizacja w przypadku niestandardowego zatrudnienia maskuje wzrost poziomu niepewnego zatrudnienia wśród niektórych grup, przy rosnącej liczbie pracowników zatrudnionych na „umowy innego typu” lub „bez umowy”. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwypukla trudną sytuację tych osób, w które kryzys uderzył najmocniej i którym grożą najcięższe skutki w perspektywie długoterminowej.
  • Szersze rozpowszechnienie różnych rodzajów niestandardowego zatrudnienia prowadzi do głębszych podziałów na unijnych rynkach pracy między pracownikami z zagwarantowanym wysokim poziomem ochrony i pracownikami korzystającymi w ograniczonym zakresie z ochrony socjalnej i praw pracowniczych, co przyczynia się do większej segmentacji rynków pracy.Dotyczy to szczególnie rosnącej liczby osób, w przypadku których można mówić o „mieszanym niestandardowym” zatrudnieniu (tj. zatrudnieniu łączącym różne formy niestandardowego zatrudnienia, na przykład na czas nieokreślony i w niepełnym wymiarze czasu pracy, czy połączenie samozatrudnienia i zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy).
  • Wzrost poziomu niepewnego zatrudnienia w ostatnim czasie będzie wymagać rozwiązań politycznych zapewniających wsparcie pracownikom, którzy mają zawężony dostęp do ochrony socjalnej i mniejszą możliwość dochodzenia swoich praw. Wszystkie powyższe kwestie stają się jeszcze bardziej znaczące w kontekście wybuchu pandemii COVID-19, która niesie ze sobą szczególne ryzyko pogorszenia warunków życia w przypadku osób mających niepewne zatrudnienie lub samozatrudnionych.
Read less

Obecnie trwające badania

Top

W 2022 r. Eurofound będzie w dalszym ciągu monitorować i analizować zmiany struktury rynku pracy w UE oraz przyglądać się tendencjom w zakresie statusu zatrudnienia, demografii pracowników, tworzenia miejsc pracy netto i utraty miejsc pracy w poszczególnych sektorach i zawodach, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID‑19. Podstawą analizy będą dane z Europejskiego Obserwatorium Pracy, Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji i Eurostatu.

W 2022 r. kontynuowane będzie badanie dotyczące oceny skuteczności określonych rodzajów środków z zakresu polityki mających na celu rozwiązanie problemu niedoborów pracowników. Działania będą się skupiać na zaradzeniu niedoborom w konkretnych branżach lub zawodach, w których istniejące braki zostały pogłębione wskutek COVID‑19, oraz na wspieraniu aktywizacji grup, które obecnie nie są dostatecznie reprezentowane na rynku pracy, takich jak osoby młode, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i migranci. Przeanalizowana będzie współpraca z Cedefop i Europejskim Urzędem ds. Pracy w zakresie mobilności pracowników oraz uwzględnione będą obecne badania prowadzone przez Komisję Europejską.

W 2022 r. udostępnione będą także najnowsze aktualizacje bazy danych Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia oraz bazy zdarzeń Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji. Treści z bazy instrumentów wsparcia prowadzonej przez Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji zostaną uwzględnione w bazie EU PolicyWatch prowadzonej przez Eurofound.

Badania Eurofound w 2022 r. będą się skupiać na restrukturyzacji w sektorze finansowym wskutek cyfryzacji i innych tendencji, a także na zmianach w zatrudnieniu związanych z przejściem na gospodarkę bezemisyjną oraz wpływie tych zmian na ogólną jakość miejsc pracy. Te informacje będą uzupełnione środkami zebranymi w bazie danych EU PolicyWatch.

W poniższych sekcjach udostępniono publikacje, dane i bieżące prace dotyczące tego tematu.

Read less
  • Publications (1755)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.