Přejít k hlavnímu obsahu
shutterstock_woman_records_working_time.jpg

Pracovní doba

Pracovní dobou se označuje jakákoli doba, během níž pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo své povinnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi. Pracovní doba pracovníků v různých povoláních nebo v různých životních etapách se liší a zvlášť významnou úlohu při určování těchto rozdílů sehrává gender.

Topic

Recent updates

eurofound-talks-20-rtd.png

In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with Eurofound Research Manager Tina Weber about new research on the right to disconnect, the evolution of the right to disconnect...
Podcast

EU context

Pracovní doba je klíčovým prvkem pracovního života a její regulace je předmětem politických, ekonomických a sociálních debat na úrovni EU i na úrovni členských států. V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků ukládá směrnice EU o pracovní době všem členským státům, aby v celé EU zaručily minimální pravidla týkající se délky pracovní doby pro všechny pracovníky v EU. Ta zahrnují pravidla týkající se maximální týdenní pracovní doby (v délce 48 hodin), minimální doby odpočinku a přestávek, dovolené za kalendářní rok, noční práce a práce na směny.

Činnost nadace Eurofound

Po řadu let nadace Eurofound shromažďuje informace o různých hlediscích pracovní doby a jejich důsledcích pro pracovní podmínky a kvalitu života mužů a žen v EU. Cílem studií nadace Eurofound o pracovní době je získat lepší představu o její úpravě a dopadu této úpravy na zaměstnanost, produktivitu, pohodu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pravidelně jsou zveřejňovány údaje o pracovní době podle kolektivní smlouvy a o úloze sociálních partnerů a nedávno byly rovněž z dlouhodobého hlediska analyzovány. Z porovnání pracovní doby mužů a žen v rámci výzkumu vyplývá, že u mužů je větší pravděpodobnost, že budou mít delší pracovní dobu, zatímco u žen je větší pravděpodobnost, že stráví více času výkonem neplacené práce v domácnosti.

Regulace a úprava pracovní doby

Regulace pracovní doby je důležitá v zájmu zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zvyšování účasti na trhu práce. Rychle se měnící hospodářská situace vyžaduje flexibilitu na straně podniků i pracovníků. Nadace Eurofound zkoumá vztah mezi pracovní dobou a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem na základě přístupu zohledňujícího celý život.

Výzkum se zabýval různými hledisky úpravy pracovní doby a jejími dopady na produktivitu a pracovní podmínky. Vzhledem k tomu, že uspořádání pracovní doby se mění, nadace Eurofound společně s Mezinárodní organizací práce nedávno zkoumaly účinky práce na dálku a mobilní práce v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) na pracovní dobu pracovníků v rámci těchto typů pracovních úvazků.

Nedávná studie, která se pracovní dobou zabývala z dlouhodobé perspektivy, zkoumá postupný vývoj hledisek pracovní doby dohodnuté podle kolektivní smlouvy v EU na počátku 21. století. Zaměřuje se především na pět odvětví: chemický průmysl, obrábění kovů, bankovnictví, maloobchod a veřejnou správu. Zpráva popisuje institucionální režimy regulace a posuzuje změny v oblasti dohodnuté pracovní doby i obvyklé pracovní doby v letech 1999 až 2014.

Pracovní doba v analýze průzkumů

Tři hlavní průzkumy nadace Eurofound poskytují údaje o otázkách souvisejících s pracovní dobou.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě zkoumá pracovní dobu z různých úhlů. V šestém průzkumu pracovních podmínek v Evropě z roku 2015 tvořila pracovní doba jeden ze sedmi ukazatelů kvality pracovních míst. Byla použita jako měřítko výskytu přesčasové práce, prostoru pro přestávku, nestandardní pracovní doby, úprav pracovní doby či flexibility a toho, jaké mají tyto skutečnosti dopad na zdraví a blaho pracovníků. Ze zjištění vyplývá, že 43 % pracovníků má velmi pravidelné rozvržení pracovní doby.

S využitím údajů ze šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě provedla nedávno nadace Eurofound průzkum rozvržení pracovní doby pro udržitelnou práci. Tato analýza zkoumá souvislosti mezi rozvržením pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preferovanou pracovní dobou, stejně jako pohodou a zdravím pracovníků. Posuzuje rovněž, do jaké míry jsou stávající pracovní podmínky a rozvržení pracovní doby udržitelné do budoucna.

Průzkum kvality života v Evropě zkoumá úpravu pracovní doby – placené i neplacené – a její dopad na spokojenost s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.

Úprava pracovní doby může mít významný vliv na efektivnost, produktivitu a konkurenceschopnost podniků, nemluvě o zdraví, pohodě a motivaci jejich zaměstnanců. V rámci evropského průzkumu společností provedla nadace Eurofound také ucelený výzkum pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Výzkum sledoval celkové rozšíření pružné úpravy pracovní doby a účtů pracovní doby, práce na částečný úvazek, práce přesčas a nestandardní pracovní doby; rodičovské dovolené a dalších forem dlouhodobé dovolené; postupného odchodu do důchodu a předčasného důchodu, stejně jako konkrétní politiky na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v podnicích.

Vybrané téma: doplnění aktuálních informací Evropské observatoře pracovního života (EurWORK) k tématu práce v neděli v Evropě

 

23. září 2016 – členské státy EU přijímají zákony, kterým upravují otevírací dobu obchodů a pracovní dobu podniků v neděli. Existují však také členské státy, kde nové právní předpisy otevírací dobu omezují. Podle průzkumu pracovních podmínek v Evropě se poměr pracovníků, kteří uvádějí, že pracují v neděli, mezi lety 2010 až 2015 zvýšil, z čehož vyplývá, že obchodní činnost v neděli je stále obvyklejší.
Jak se vyvíjí práce v neděli v Evropě

Zdroje

Eurofound research

For many years now, Eurofound has collected information on various aspects of working time and their implications for working conditions and quality of life of men and women in the EU. Eurofound’s studies on working time aim to improve understanding of how long workers work and how their time is organised and the implications of working time patterns for employment, productivity, well-being and the balance between work and private life. Data on collectively agreed working time and the role of the social partners have been published regularly, and have also been analysed from a long-term perspective. Research on men’s working time versus women’s shows that men are much more likely to work longer hours and women are more likely to spend more time doing unpaid domestic work. While most individuals, regardless of their sex, seem to be satisfied with their current working time, the majority of those expressing a preference to change their working time say they would like to reduce their hours.

Regulation and organisation of working time

Regulating working time has a role to play in increasing work–life balance and also labour market participation. In a fast-changing economic climate, companies and workers need flexibility. Eurofound has explored the relationship between working time and work–life balance in a life course perspective.

Research has looked at the various aspects of the organisation of working time and the implications for productivity and working conditions. As the organisation of working time is changing, Eurofound together with the International Labour Organization examined the effects of telework and ICT-mobile work on the working time of those engaged in such work arrangements.

Taking a long-term perspective on working time, Eurofound has examined the evolution of aspects of collectively agreed working time in the EU at the beginning of the 21st century. The research focused in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. It described the institutional regimes of working time regulation and assesses changes in agreed working hours and usual working hours between 1999 and 2014.

Eurofound has also looked at the national approaches on how and when breaks from work should be taken. The research compares different approaches among Member States, gives examples of judicial rulings, highlights some types of work that attract special consideration and looks into causal relationships between breaks, health and performance at work.

Research on new ways of working fostered by digitalisation like teleworking and platform work have highlighted the increasing trend towards flexible working with far-reaching implications for the duration and organisation of working time. These aspects are also part of the regulatory debate at EU and national level, for instance wtih the adoption of legislation on the right to disconnect. 

Working time in survey analysis

Eurofound’s three major surveys provide data on issues related to working time.

The European Working Conditions Survey (EWCS) covers working time from various angles. In the 2021 European Working Conditions Telephone Survey (EWCTS), working time arrangements was one of six dimensions of job quality analysed. This dimension includes unsocial work schedules (as a job demand) and working time flexibility (as a job resource). The EWCTS captured four types of working time that are generally regarded as unsocial: regularly working in one’s free time, regularly working at night, working long hours and regularly being required to work at short notice. Flexibility in working hours is positively related to worker’s well-being and supports a healthy balance between their personal and working lives. The EWCTS highlighted the ease with which an individual can take an hour or two off during working hours to attend to a personal matter as an indicator of such flexibility. 

Using EWCS 2015 data, Eurofound has examined working time patterns for sustainable work. The analysis looks at the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, as well as workers’ health and well-being. It also assesses how sustainable the current working conditions and working time patterns are into the future.

The European Quality of Life Survey (EQLS) looks at working time arrangements, both paid and unpaid, and their impact on satisfaction with work–life balance.

Working time arrangements can have a significant bearing on the efficiency, productivity and competitiveness of companies, not to mention the health, well-being and motivation of their employees. Through its European Company Survey (ECS), Eurofound has also carried out comprehensive research on working time and work–life balance. It has looked at the prevalence of flexible working time arrangements and working time accounts, part-time work, overtime and non-standard working hours; parental and other long-term leave; phased and early retirement; as well as specific policies to support work–life balance in companies.

Key outputs

ef23007-card-cover.png

This report examines the average weekly working hours across Europe in 2021 and 2022. It covers important developments resulting from legislative reforms in collective bargaining at national or sectoral level...

24 Říjen 2023
Publication
Research report
ef22032_card_cover.png

Cílem této zprávy je zmapovat a analyzovat právní předpisy a kolektivní vyjednávání týkající se práce na dálku ve 27 členských státech a Norsku. Zdůrazňuje hlavní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v...

1 Září 2022
Publication
Research report
ef20050_card_cover.png

Disclaimer: Please note that this report was updated with revised data (specifically for Bulgaria) on 23 March 2021.Tato zpráva si klade za cíl posoudit počáteční dopad krize COVID-19 na zaměstnanost...

11 Březen 2021
Publication
Research report

Current and ongoing research

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Eurofound expert(s)

jorge-cabrita-2023.png

Jorge Cabrita is a senior research manager in the Working Life unit. He is responsible for formulating, coordinating and managing European-wide research, and promoting the...

Senior research manager,
Working life research unit
Oscar Vargas Llave

Oscar Vargas Llave is a research manager in the Working Life unit at Eurofound and manages projects on changes in the world of work and the impact on working conditions and related...

Research manager,
Working life research unit
Publications results (214)

This report explores EU Member States’ legislation around the right to disconnect and assesses the impact of company policies in this area on employees’ hours of connection, working time, work–life balance, health and well-being, and overall workplace satisfaction.

30 November 2023

Using data from the European Working Conditions Telephone Survey 2021 and building on a theoretical model that differentiates between job stressors and job resources, this report examines key psychosocial risks in the workplace and their impact on health.

23 November 2023

This report examines the average weekly working hours across Europe in 2021 and 2022. It covers important developments resulting from legislative reforms in collective bargaining at national or sectoral level, drawing on debates about the reduction of working time and the four-day working week.

24 October 2023

This publication comprises individual country reports on developments in working life in each of the 27 EU Member States and Norway in 2022, based on national research and survey results. The topics covered include the policy responses of governments to inflation and how inflation has featured in

05 May 2023

Tato zpráva představuje výzkum nadace Eurofound zaměřený na práci na dálku během pandemie COVID-19 v letech 2020 a 2021. Zkoumá změny v míře využívání práce na dálku, změny pracovních podmínek zaměstnanců pracujících z domova a změny předpisů, které řeší otázky s tímto pracovním režimem související

08 December 2022

Přísná omezení v oblasti veřejného zdraví zavedená vládami v roce 2020 za účelem zvládnutí pandemie covidu-19 přinesla náhlou změnu do světa práce, přičemž během následujících dvou let pokračovala v jeho formování. V období od března do listopadu 2021 bylo v 36 zemích v rámci telefonického průzkumu

29 November 2022

Cílem této zprávy je zmapovat a analyzovat právní předpisy a kolektivní vyjednávání týkající se práce na dálku ve 27 členských státech a Norsku. Zdůrazňuje hlavní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v otázce právních předpisů týkajících se práce na dálku a nejnovější vývoj těchto předpisů, ale i jejich

01 September 2022

This publication consists of individual country reports on working life during 2021 for 28 countries – the 27 EU Member States and Norway. The country reports summarise evidence on the impact of the COVID-19 pandemic on working life based on national research and survey results during 2021. They

19 May 2022

Despite the well-known adverse effects of regular long working hours on workers’ health, well-being and performance, many workers in the EU continue to work beyond their normal hours. Part of this additional working time is classified as overtime. This report takes a comparative overview of how

10 March 2022

Pandemie COVID-19 v roce 2020 ukončila nebo omezila mnoho hospodářských činností, což mělo dalekosáhlé dopady na trh práce. Poklesy zaměstnanosti na počátku pandemie byly prudší než během celosvětové finanční krize. Ještě větší pokles odpracovaných hodin nastal v důsledku velmi rozšířené a státem

19 October 2021

Online resources results (559)
In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with Eurofound Research Manager Tina Weber about new research on the right to disconnect, the evolution of the right to disconnect in Europe, the reasons why legislative and procedural actions are being called for, the impacts that effective
15 Duben 2024

Flexible work increases post-pandemic, but not for everyone

Even before the outbreak of COVID-19, various forms of flexible work, such as teleworking and flexitime, were in place across EU Member States. However, the pandemic led to a surge in flexible working practices with many workers wanting to focus on their work–life balance and have more time for

Working life in Moldova

Eurofound and the European Training Foundation have developed the first working life country profile for Moldova in recognition of its new status as an EU candidate country. The profile is intended to provide an overview of Moldova’s key socioeconomic characteristics and regulations to serve as a ba

Working life in Georgia

Eurofound and the European Training Foundation have developed the first working life country profile for Georgia, which is an EU candidate country. The profile is intended to provide an overview of Georgia’s key socioeconomic characteristics and regulations to serve as a background for its work t

Female teleworker taking notes during video conference on her laptop

Workers want to telework but long working hours, isolation and inadequate equipment must be tackled

The COVID-19 pandemic prompted a surge in telework, with dramatic increases in the number of employees working from home (teleworking) in many European countries. What for many employees started out as a mandatory move seems to have transformed into a preference among the majority for part-time or

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality 11 March 2021, European Economic and Social Committee (EESC) virtual meeting Presentation by Maria Jepsen, Acting Executive Director, Eurofound

22 Březen 2021

Labour market regulation, effectiveness of legal rights and obligations, and safety and health at work 9 March 2021 Presentation by Barbara Gerstenberger, Head of unit - Working life, Eurofound

9 Březen 2021

Connecting and disconnecting and work-life balance 9 March 2021 Presentation by Tina Weber, Research manager - Employment unit, Eurofound

9 Březen 2021

Blogs results (9)

The jury is still out on the question whether men and women are from distinct planets. When it comes to the world of work, however, they are worlds apart.

25 Říjen 2023
ef23048.png

Europe Day is a celebration of unity, solidarity and harmony. While we may not have had much to celebrate this past year, one thing we can be proud of is how Europe has come together in the face of large-scale challenges and threats, showing that solidarity is the key to resilience and resolve.

8 Květen 2023
ef21048.png

​​​​​​​To date, close to six million workers in the EU have lost their jobs due to COVID-19. Many businesses have closed their doors forever or been pushed to the brink, bringing severe financial and psychological hardship to the individuals and families affected. However, the toll of the pandemic

9 Únor 2021
image_blog_100_years_12112019.png

The International Labour Organization (ILO) met for the first time 100 years ago, and right at the top of the agenda for discussion for this new specialised UN agency was the 8-hour working day. This discussion subsequently resulted in the Hours of Work (Industry) Convention, which stated that ‘The

12 Listopad 2019
image2_blog_the_challenge_of_plenty_19112018.png

Unemployment in the EU is continuing to fall, with the rate approaching its 2008 low point. This is good news: the Europe 2020 target of 75% employment in the working age population is now in sight for many Member States. However, as unemployment reaches new lows, the opposite problem is emerging –

19 Listopad 2018
Rethinking working time in Europe

The results of recent research on working time patterns in the EU constitute a strong plea for working time policies that clearly acknowledge the life course perspective. This means that working time must not only be thought and organised in daily, weekly, monthly and/or yearly terms but also take

1 Listopad 2017
working_longer.jpg

There are limits to the effectiveness of member states’ pension reforms. Europe, it’s often said, is experiencing a worsening ageing crisis. European governments grappling with this and the related unsustainability of many pension schemes have taken measures to keep older workers longer in

26 Září 2016
dmwr2btpmzmq8yibnnb9.jpg

​Nowadays we all know that long or excessive working hours may have serious negative impacts on a person’s health and wellbeing. Eurofound‘s new report 'Working time developments in the 21st century' suggests that if working time standards are mainly left to legislation or to be set unilaterally by

4 Březen 2016
hd3456uojt1rbbtnbs0f.jpg

The latest research from Eurofound on working conditions in Europe highlights that the 9-to-5 day is not the norm for many workers, and work commonly spills over into home life. Such patterns make it difficult to balance work and life outside work.

25 Listopad 2015
Data results (1)

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.